Tôi c?n bi?n n?i dung trong b?ng thành text

ID c?a bài: 2831362 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.

V? tác gi?:

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2401266
 
Bài vi?t này đư?c cung c?p b?i MVP PH?M H?NG PHƯ?C. Microsoft chân thành c?m ơn nh?ng MVP đ? chia x? nh?ng kinh nghi?m chuyên môn c?a m?nh v?i nh?ng ngư?i s? d?ng khác. Bài vi?t này s? đư?c đăng trên website ho?c blog c?a MVP sau đây. N?u b?n mu?n xem các bài vi?t khác đư?c chia x? b?i MVP, vui l?ng nháy chu?t vào đây.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Nh?ng tri?u ch?ng

Tôi nh?n đư?c nh?ng văn b?n Word có ch?a nh?ng b?ng bi?u. S?p yêu c?u tôi ph?i so?n th?o m?t báo cáo có tham chi?u nh?ng n?i dung t? các b?ng bi?u đó. N?u ng?i copy và paste t?ng ô b?ng m?t th? thi?t là m?t th?i gian và công s?c. Tôi ph?i làm sao đây?

Nguyên nhân

B?n h?ng thèm khai thác tính năng chuy?n đ?i b?ng thành text đơn gi?n g?i là Convert Table To Text mà Microsoft đ? tích h?p s?n trong các phiên b?n Microsoft Word.

Gi?i pháp

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2831364


B?n tô ch?n toàn b? b?ng hay khư v?c b?ng mu?n convert.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2831365


Lúc đó trên thanh Ribbon c?a Word 2010 xu?t hi?n nhóm công c? b?ng Table Tools.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2831366


B?n m? tab Layout trong nhóm Table Tools r?i ch?n ch?c năng Convert Table To Text trong c?m Data.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2831367


B?n s? th?y xu?t hi?n h?p tho?i Convert Table To Text. ? m?c đ?nh, các t? đư?c phân cách b?ng các kho?ng tr?ng (Tabs). Có các tùy ch?n khác là phân cách b?ng các d?u xu?ng hàng (Paragraph marks), d?u ph?y (Commas), nh?ng k? hi?u khác (Other).

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2831368


N?u không có g? đ?c bi?t, b?n c? vi?c đ? m?c đ?nh và nh?n OK.

Ngay l?p t?c các khung b?ng bi?u bi?n m?t, các n?i dung trong các ô tr? thành các text b?nh thư?ng. B?n ch? vi?c copy n?i dung đó vào văn b?n c?a m?nh đ? biên t?p, x? l? tùy ?.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2831369


Riêng ? văn b?n g?c, n?u mu?n ph?c h?i l?i các khung b?ng bi?u, b?n ch? c?n nh?n nút Undo Typing trên thanh Toolbar hay đóng văn b?n g?c đó l?i mà không cho Save (Don’t Save).

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2831370
Tuyên b? Không ch?u trách nhi?m N?i dung Gi?i pháp C?ng đ?ng

CÔNG TY MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? KHÔNG B?O Đ?M V? TÍNH PHÙ H?P, Đ? TIN C?Y HO?C TÍNH CHÍNH XÁC C?A THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN ? ĐÂY. M?I THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH NHƯ V?Y ĐƯ?C CUNG C?P “NHƯ NGUYÊN M?U” MÀ KHÔNG CÓ B?T K? B?O Đ?M NÀO. MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? KHÔNG CH?U TRÁCH NHI?M Đ?I V?I M?I B?O Đ?M VÀ ĐI?U KI?N V? THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN NÀY, BAO G?M C? M?I B?O Đ?M VÀ ĐI?U KI?N LIÊN QUAN V? TÍNH THƯƠNG M?I, PHÙ H?P CHO M?T M?C ĐÍCH Đ?C BI?T, N? L?C C?A CÔNG VI?C, TƯ CÁCH VÀ CAM K?T KHÔNG VI PH?M. B?N Đ?NG ? M?T CÁCH C? TH? LÀ KHÔNG CÓ TRƯ?NG H?P NÀO MÀ MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? B? RÀNG BU?C VÀO B?T K? THI?T H?I TR?C TI?P, GIÁN TI?P, TR?NG PH?T, T?NH C?, Đ?C BI?T, H? QU? HO?C B?T K? THI?T H?I D?NG NÀO, BAO G?M NHƯNG KHÔNG GI?I H?N THI?T H?I DO M?T MÁT, D? LI?U HO?C L?I ÍCH, X?Y RA HO?C TRONG M?I CÁCH LIÊN QUAN Đ?N VI?C S? D?NG HO?C KHÔNG TH? S? D?NG THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN CÓ ? ĐÂY, DÙ LÀ D?A VÀO H?P Đ?NG, L?I GÂY THI?T H?I, SƠ SU?T, NGH?A V? PHÁP L? HO?C B?T K? CƠ S? NÀO KHÁC, NGAY C? N?U MICROSOFT HO?C B?T K? NHÀ CUNG C?P NÀO C?A H? Đ? ĐƯ?C TƯ V?N V? KH? NĂNG B? THI?T H?I.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2831362 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Ba 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Word 2010
  • Microsoft Office Word 2007
  • Microsoft Office Word 2007 (Home and Student version)
T? khóa: 
kbprb kbtshoot kbstepbystep kbgraphxlink kbmvp kbcommunity KB2831362

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com