Kh?c ph?c vi?c Word t? đ?ng thay đ?i kích thư?c cell trong b?ng

ID c?a bài: 2831371 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.

V? tác gi?:

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2401266
Bài vi?t này đư?c cung c?p b?i MVP PH?M H?NG PHƯ?C. Microsoft chân thành c?m ơn nh?ng MVP đ? chia x? nh?ng kinh nghi?m chuyên môn c?a m?nh v?i nh?ng ngư?i s? d?ng khác. Bài vi?t này s? đư?c đăng trên website ho?c blog c?a MVP sau đây. N?u b?n mu?n xem các bài vi?t khác đư?c chia x? b?i MVP, vui l?ng nháy chu?t vào đây.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Nh?ng tri?u ch?ng

Khi tôi insert m?t h?nh ?nh vào m?t ô (cell) trong b?ng đang có, Word t? đ?ng thay đ?i kích thư?c các ô làm r?i tung c? văn b?n.

Nguyên nhân

Microsoft Word cho phép b?n d? dàng t?o các b?ng bi?u, ch?nh s?a chúng và nhét d? li?u vào trong đó. Th?m chí Word c?n t? đ?ng ch?nh kích thư?c các ô trong b?ng cho phù h?p v?i kích thư?c d? li?u m?i đư?c đ?t vào. Th?y d? thương chưa! Nhưng chính v? cái s? t? ? này có khi gây cho b?n r?c r?i, do kích thư?c b?ng bi?u không c?n như ? mu?n c?a b?n.

Gi?i pháp

Có v? Microsoft “luôn luôn l?ng nghe, luôn luôn th?u hi?u” (xin l?i đ? mư?n đ? cái slogan c?a Prudential). Word có tính tùy bi?n cao, cho phép b?n “đ? bê-tông” (freeze) các ô b?ng bi?u, không cho phép thay đ?i kích c? c?a chúng. Ch?ng h?n, sau khi b?n đ? xác đ?nh thông s? kích thư?c c?a các ô, chúng s? không bao gi? “d?n n?” hay “co rút” l?i, cho dù b?n có nhét d? li?u c? nào vào đó.

Đ?u tiên, b?n c?n ph?i ch?nh b? r?ng c?a c?t (adjust column width) đ? c?t đó trong b?ng bi?u đúng như ? mu?n c?a b?n.

B?n click chu?t ph?i lên c?t mu?n đi?u ch?nh và ch?n l?nh Table Properties trên menu chu?t ph?i.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2831374


Trên b? h?p tho?i Table Properties, b?n ch?n tab Row (hàng) đ? ch?nh chi?u cao c?a hàng th? nh?t.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2831375


B?n click chu?t ch?n m?c Specify height r?i nh?p thông s? chi?u cao mà m?nh mu?n vào. ? m?c Row height is:, b?n nh?n chu?t lên nút m?i tên và ch?n Exactly (chính xác).

H?p tho?i Table Properties này c?ng cho phép ch?nh c? hàng trư?c (Previous Row) và hàng k? (Next Row).

Ti?p đó, b?n m? tab Table.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2831377? m?c size, b?n click chu?t vào m?c Preferre width và nh?p thông s? kích thư?c mà b?n mu?n. Có th? ch?n đơn v? đo lư?ng là Millimeters hay Percent.

M?c đ?nh b?ng s? đư?c canh hàng (Alignment) ? c?nh trái (Left). B?n có th? ch?n canh ? gi?a (Center) hay c?nh ph?i (Right). Sau này khi chèn d? li?u vào b?n, nó s? b?t đ?u n?m ? v? trí mà b?n canh hàng.

? ph?n Text wrapping, b?n c?ng có th? ch?n b?ng s? n?m riêng r? (None) hay đư?c ch? bao chung quanh (Around).

Bây gi?, trên h?p tho?i th? Table đó, b?n nh?n lên nút Options…

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2831378


H?p tho?i Table Options xu?t hi?n.

B?n b? d?u ch?n ? m?c Automatically Resize to Fit Contents. Đây là m?t thao tác quan tr?ng, v? n?u b?n không xóa ch?n m?c này đi, sau này Word s? t? đ?ng ch?nh l?i kích thư?c cho thích ?ng v?i các n?i dung mà b?n nhét vào đó. Nh?n OK đ? đóng h?p tho?i Table Options.

Bây gi? b?n nh?n OK trên b? h?p tho?i Table Properties đ? đóng nó l?i.

V?y là xong.

Tuyên b? Không ch?u trách nhi?m N?i dung Gi?i pháp C?ng đ?ng

CÔNG TY MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? KHÔNG B?O Đ?M V? TÍNH PHÙ H?P, Đ? TIN C?Y HO?C TÍNH CHÍNH XÁC C?A THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN ? ĐÂY. M?I THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH NHƯ V?Y ĐƯ?C CUNG C?P “NHƯ NGUYÊN M?U” MÀ KHÔNG CÓ B?T K? B?O Đ?M NÀO. MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? KHÔNG CH?U TRÁCH NHI?M Đ?I V?I M?I B?O Đ?M VÀ ĐI?U KI?N V? THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN NÀY, BAO G?M C? M?I B?O Đ?M VÀ ĐI?U KI?N LIÊN QUAN V? TÍNH THƯƠNG M?I, PHÙ H?P CHO M?T M?C ĐÍCH Đ?C BI?T, N? L?C C?A CÔNG VI?C, TƯ CÁCH VÀ CAM K?T KHÔNG VI PH?M. B?N Đ?NG ? M?T CÁCH C? TH? LÀ KHÔNG CÓ TRƯ?NG H?P NÀO MÀ MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? B? RÀNG BU?C VÀO B?T K? THI?T H?I TR?C TI?P, GIÁN TI?P, TR?NG PH?T, T?NH C?, Đ?C BI?T, H? QU? HO?C B?T K? THI?T H?I D?NG NÀO, BAO G?M NHƯNG KHÔNG GI?I H?N THI?T H?I DO M?T MÁT, D? LI?U HO?C L?I ÍCH, X?Y RA HO?C TRONG M?I CÁCH LIÊN QUAN Đ?N VI?C S? D?NG HO?C KHÔNG TH? S? D?NG THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN CÓ ? ĐÂY, DÙ LÀ D?A VÀO H?P Đ?NG, L?I GÂY THI?T H?I, SƠ SU?T, NGH?A V? PHÁP L? HO?C B?T K? CƠ S? NÀO KHÁC, NGAY C? N?U MICROSOFT HO?C B?T K? NHÀ CUNG C?P NÀO C?A H? Đ? ĐƯ?C TƯ V?N V? KH? NĂNG B? THI?T H?I.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2831371 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Ba 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Word 2010
  • Microsoft Office Word 2007
  • Microsoft Office Word 2007 (Home and Student version)
T? khóa: 
kbprb kbtshoot kbstepbystep kbgraphxlink kbmvp kbcommunity KB2831371

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com