Article ID: 283185 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

עבור גירסת Microsoft Internet Explorer 5.x של מאמר זה, ראה 196955 .

תקציר

Internet Explorer 6 מיישם סינון מתקדם של קבצי Cookie בהתבסס על המפרט של Platform for Privacy Preferences (P3P)?. מפרט P3P, שפותח על-ידי World Wide Web Consortium (W3C)?, מאפשר לך לבטא את העדפות הפרטיות שלך ובאותו זמן עוזר לאתרי אינטרנט לתאר בבהירות, בתבנית הניתנת לקריאת מחשב, כיצד הם ישתמשו בנתונים שלך. לקבלת מידע נוסף אודות P3P, נא בקר באתר האינטרנט הבא:
?http://www.w3.org/P3P/??
Microsoft מספקת פרטי קשר של ספק חיצוני כדי לסייע לך באיתור תמיכה טכנית. פרטי הקשר הללו עשויים להשתנות ללא התראה. Microsoft אינה ערבה לדיוקם של פרטי הקשר של הספק האמור.

Internet Explorer 6 יודיע לך על אתרי אינטרנט שאינם עומדים בהגדרות הפרטיות שלך. מאמר זה מתאר כיצד לנהל את הגדרות הפרטיות (או קבצי Cookie) שלך ב-Internet Explorer 6. לקבלת מידע נוסף אודות הגדרות הפרטיות המהוות ברירת מחדל ב-Internet Explorer 6, נא עיין במאמר הבא במאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
293222 הגדרות הפרטיות המהוות ברירת מחדל עבור Internet Explorer 6 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מידע נוסף

באפשרותך לקבוע את התצורה של הגדרות הפרטיות שלך ב-Internet Explorer 6 על-ידי לחיצה על אפשרויות אינטרנט בתפריט כלים ולאחר מכן לחיצה על הכרטיסייה פרטיות.

הערה: למנהל מערכת יש אפשרות להתאים אישית את הגדרות הפרטיות שלך ולהסיר את הכרטיסייה פרטיות מהממשק של תיבת הדו-שיח אפשרויות אינטרנט. אם הכרטיסייה פרטיות אינה זמינה, צור קשר עם מנהל המערכת או עיין בחלק מידע עבור משתמשים מתקדמים ואנשי IT של מאמר זה.

הגדרות אלה מחליפות את הגדרות קבצי ה-Cookie בכרטיסייה אבטחה ב-Internet Explorer גירסאות 4 ו-?5 (ובכרטיסייה מתקדם ב-Internet Explorer 3). מחוון הגדרות הפרטיות כולל שש הגדרות: חסום את כל קבצי ה-Cookie, גבוהה, גבוהה-בינונית, בינונית (רמת ברירת מחדל), נמוכה וקבל את כל קבצי ה-Cookie.

הגדרות הפרטיות הזמינות באמצעות המחוון הן:
 • חסום את כל קבצי ה-Cookie: קבצי Cookie מכל אתרי האינטרנט ייחסמו, ולאתרי האינטרנט שיצרו את קבצי ה-Cookie הקיימים במחשב שלך לא תהיה אפשרות לקרוא קבצים אלה. פעולות של פרטיות על פי אתר אינן עוקפות הגדרות אלה.
 • גבוהה: חוסמת קבצי Cookie שאין להם מדיניות פרטיות קומפקטית, או קבצים שיש להם מדיניות פרטיות קומפקטית המציינת שנעשה שימוש במידע המזהה אותך ללא הסכמתך המפורשת. קבצי Cookie הנמצאים כבר במחשב שלך לפני שהתקנת את Internet Explorer 6, מרוסנים (מוגבלים לקריאה בהקשר של הצד הראשון בלבד). פעולות של פרטיות על פי אתר עוקפות הגדרות אלה.
 • גבוהה-בינונית: חוסמת קבצי Cookie של צד שלישי שאין להם מדיניות פרטיות קומפקטית, או המשתמשים במידע המזהה אותך ללא הסכמתך המפורשת. חוסמת קבצי Cookie של צד ראשון שיש להם מדיניות פרטיות קומפקטית, המציינת שנעשה שימוש במידע המזהה אותך ללא הסכמתך המפורשת. קבצי Cookie של צד ראשון שאין להם מדיניות פרטיות קומפקטית, וכן קבצי Cookie שכבר היו במחשב שלך לפני שהתקנת את Internet Explorer 6, מרוסנים (מוגבלים לקריאה בהקשר של ספק חיצוני בלבד). פעולות של פרטיות על פי אתר עוקפות הגדרות אלה.
 • בינונית (רמת ברירת המחדל): חוסמת קבצי Cookie של צד שלישי שאין להם מדיניות פרטיות קומפקטית, או קבצים שיש להם מדיניות פרטיות קומפקטית המציינת שנעשה שימוש במידע המזהה אותך ללא הסכמתך המפורשת. קבצי Cookie של צד ראשון שיש להם מדיניות פרטיות קומפקטית, המציינת שנעשה שימוש במידע המזהה אותך ללא הסכמתך המפורשת, מתבצע שדרוג לאחור (הם נמחקים בעת סגירת Internet Explorer). קבצי Cookie של צד ראשון שאין להם מדיניות פרטיות קומפקטית, מרוסנים (מוגבלים לקריאה בהקשר של ספק חיצוני בלבד). גם קבצי Cookie שהיו כבר במחשב שלך לפני שהתקנת את Internet Explorer 6, מרוסנים. פעולות של פרטיות על פי אתר עוקפות הגדרות אלה.
 • נמוכה: קבצי Cookie של צד ראשון שאין להם מדיניות פרטיות קומפקטית, מרוסנים (מוגבלים לקריאה בהקשר של ספק חיצוני בלבד). גם קבצי Cookie שהיו כבר במחשב שלך לפני שהתקנת את Internet Explorer 6, מרוסנים. על קבצי Cookie של צד שלישי שאין להם מדיניות פרטיות קומפקטית, או קבצים שיש להם מדיניות פרטיות קומפקטית המציינת שנעשה שימוש במידע המזהה אותך ללא הסכמתך המפורשת, מתבצע שדרוג לאחור (הם נמחקים בעת סגירת Internet Explorer). פעולות של פרטיות על פי אתר עוקפות הגדרות אלה.
 • קבל את כל קבצי ה-Cookie: כל קבצי ה-Cookie יישמרו במחשב שלך, ולאתרי האינטרנט שיצרו את קבצי ה-Cookie הקיימים במחשב שלך, תהיה אפשרות לקרוא קבצים אלה. פעולות של פרטיות על פי אתר אינן עוקפות הגדרות אלה.
הערה: שינוי העדפות הפרטיות שלך אינו משפיע על מדיניות קבלת קבצי ה-Cookie עבור קבצי Cookie שכבר הוגדרו, אלא אם אתה מעביר את המחוון לאפשרות קבל את כל קבצי ה-Cookie או חסום את כל קבצי ה-Cookie.

Internet Explorer מציג תיבת דו-שיח פרטיות בפעם הראשונה שקובץ Cookie מוגבל בהתבסס על העדפות הפרטיות שלך. תיבת דו-שיח זו מוצגת רק פעם אחת, אלא אם תנקה את תיבת הסימון אל תציג הודעה זו שוב. תיבת הדו-שיח פרטיות מסבירה שסמל מצב חדש (הסמל דוח פרטיות) ממוקם בשורת המצב כאשר אתה מבקר באתר אינטרנט שאינו עומד בהגדרות הפרטיות שלך. באפשרותך ללחוץ פעמיים על סמל זה כדי להציג דוח פרטיות, המסביר כיצד לאתר אינטרנט יש שיטות עבודה של פרטיות המתנגשות עם העדפותיך, או שאין לו כל מדיניות פרטיות ידועה. באפשרותך אף להציג דוח פרטיות עבור כל אתר על-ידי לחיצה על דוח פרטיות בתפריט תצוגה.

הערה: המחוון פרטיות מתוכנן לעבוד באזור אינטרנט בלבד. כל קבצי ה-Cookie מתקבלים באופן אוטומטי מאתרי אינטרנט באינטרא-נט המקומי ובאזורים מהימנים, וכל קבצי ה-Cookie נחסמים באופן אוטומטי מאתרי אינטרנט באזור המוגבל.

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
282846 הגדרות הכרטיסייה 'פרטיות' משפיעות על אזור אינטרנט בלבד
(ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

פעולות של פרטיות על פי אתר

באפשרותך גם להגדיר שיטות ניהול של קבצי Cookie על בסיס 'על פי אתר'. פעולה זו עוקפת את ערכת ברירת המחדל של העדפות הפרטיות שבמחוון עבור כל אתר שאתה מוסיף לתיבת הדו-שיח פעולות של פרטיות על פי אתר, אלא אם תזיז את המחוון לאפשרות קבל את כל קבצי ה-Cookie או חסום את כל קבצי ה-Cookie (במקרה זה המערכת מתעלמת מפעולות של פרטיות על פי אתר).

כדי לעקוף טיפול בקובץ Cookie עבור אתרי אינטרנט בודדים, לחץ על עריכה בכרטיסייה פרטיות כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח פעולות של פרטיות על פי אתר. באפשרותך להזין תחומים בודדים בתיבת הדו-שיח פעולות של פרטיות על פי אתר עם מדיניות חסום או אפשר. קבצי Cookie קיימים מאתרים שבחרת לחסום, יימחקו. הערה: אם תזיז את המחוון בכרטיסייה פרטיות לאפשרות קבל את כל קבצי ה-Cookie או חסום את כל קבצי ה-Cookie, הלחצן עריכה יהפוך בלתי זמין, משום שבמקרים אלה המערכת מתעלמת מפעולות של פרטיות על פי אתר.

הגדרות פרטיות מתקדמות

באפשרותך לעקוף טיפול אוטומטי בקובץ Cookie עבור כל אתר אינטרנט באזור האינטרנט על-ידי לחיצה על מתקדם בכרטיסייה פרטיות. באפשרותך להשתמש בתיבת הדו-שיח הגדרות פרטיות מתקדמות כדי לקבוע את תצורת קבצי ה-Cookie של צד ראשון וצד שלישי לאפשרויות קבל, חסום או הצג הודעה. בתיבת דו-שיח זו יש גם תיבת סימון שבחירתה תאפשר תמיד קבצי Cookie של Session.

הערה: קבצי Cookie הקיימים במחשב שלך עדיין ניתנים לקריאה על-ידי אתרי האינטרנט שיצרו אותם, גם אם תגדיר חסימת קבצי Cookie בתיבת הדו-שיח הגדרות פרטיות מתקדמות.

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
298780 אתר אינטרנט יכול לקרוא כל קובץ Cookie קיים גם אם נבחרה האפשרות 'חסום'
(ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)הערה: פעולות של פרטיות על פי אתר עוקפות את הגדרות תיבת הדו-שיח הגדרות פרטיות מתקדמות.

ייבוא העדפות פרטיות מותאמות אישית

באפשרותך להשתמש בלחצן ייבוא כדי לייבא קובץ של העדפות פרטיות מותאמות אישית. לקבלת מידע אודות יצירת קובץ ייבוא פרטיות מותאם אישית, נא בקר באתר האינטרנט של Microsoft בכתובת הבאה:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms537344.aspx
כל הגדרת פרטיות שאינה נעקפת על-ידי הגדרות הפרטיות המותאמות אישית המיובאות, נשארת ללא שינוי בעת הייבוא. לדוגמה, אם ההגדרות המותאמות אישית המיובאות אינן מגדירות הגדרות פרטיות עבור אזור האינטרנט, הגדרות הפרטיות הקיימות עבור אזור זה נשמרות. ייתכן שכללים על פי אתר יוסרו בעת ייבוא הגדרות פרטיות מותאמות אישית, ואם תייבא הגדרות פרטיות מותאמות אישית, לא תוכל לשנות את העדפות הפרטיות המהוות ברירת מחדל עבור אזור האבטחה של האינטרנט מבלי להשבית את ההגדרות המותאמות אישית עבור אזור זה (לחיצה על מתקדם או על ברירת מחדל בכרטיסייה פרטיות מסירה הגדרות פרטיות מיובאות עבור אזור האינטרנט). לקבלת מידע נוסף אודות הסרת הגדרות פרטיות מותאמות אישית שיובאו, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
301689 כיצד לשחזר הגדרות ברירת מחדל לאחר ייבוא של העדפות פרטיות מותאמות אישית (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

כיצד להציג ולמחוק קבצי Cookie

לקבלת מידע נוסף אודות אופן ההצגה של קבצי Cookie שקיבלת או אופן המחיקה של קבצי Cookie, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
278835 כיצד למחוק קבצי Cookie (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מידע נוסף למשתמשים מתקדמים ולאנשי IT

אם אתה מנהל מערכת, באפשרותך להתאים אישית הגדרות פרטיות עבור כל המשתמשים ולמנוע ממשתמשים (לרבות מנהלי מערכת) להציג או לשנות את הגדרות הפרטיות שלהם. לשם כך, השתמש ביישום snap-in 'מדיניות קבוצתית' ב-Microsoft Management Console (MMC)? עבור מחשבים מבוססי Windows 2000 או Windows XP, או השתמש ב-Internet Explorer Administration Kit (IEAK)? עבור כל פלטפורמת Windows נתמכת. שים לב שבמחשב שבו אתה מפעיל את יישום snap-in 'מדיניות קבוצתית' או את IEAK, חייב לפעול Internet Explorer 6 כדי לקבוע את תצורת הגדרות הפרטיות.

הגדרות פרטיות (ואבטחה) מותאמות אישית

 1. בשלב 4 - התאמה אישית של הדפדפן של אשף ההתאמה האישית של Internet Explorer ?(IEAK), לחץ על יבא את אזורי האבטחה ואת הגדרות הפרטיות הנוכחיים בתיבת הדו-שיח הגדרות פרטיות ואבטחה.
 2. אם אתה משתמש ביישום snap-in 'מדיניות קבוצתית', לחץ פעמיים על המדיניות אזורי אבטחה ודירוגי תוכן תחת User Configuration\Windows Settings\Internet Explorer Maintenance\Security ולאחר מכן לחץ על יבא את אזורי האבטחה ואת הגדרות הפרטיות הנוכחיים.
 3. לחץ על שנה הגדרות כדי לשנות את הגדרות הפרטיות הנוכחיות.
 4. לחץ על אישור.
הגדרות האבטחה והפרטיות הנוכחיות שלך נכתבות באובייקט המדיניות הקבוצתית הנבחר או בחבילת ההתקנה של IEAK שברשותך. אם אתה משתמש ב-IEAK, עליך להתקין את חבילת ההתקנה שלך בכל מחשב שבו ברצונך לקבוע הגדרות פרטיות מותאמות אישית אלה.

ביטול של גישת משתמשים לכל הגדרות הפרטיות

כדי להסיר את הכרטיסייה פרטיות מהממשק בתיבת הדו-שיח אפשרויות אינטרנט וכדי למנוע ממשתמשים להציג או לשנות הגדרות פרטיות, השתמש באחת מהשיטות הבאות.
שיטה 1: השתמש ביישום snap-in 'מדיניות קבוצתית' (Windows 2000 ו-Windows XP)


כדי לבטל את הכרטיסייה פרטיות באמצעות יישום snap-in 'מדיניות קבוצתית' ב-Windows 2000 או ב-Windows XP:
 1. הפעל את יישום snap-in 'מדיניות קבוצתית' (Gpedit.msc).
 2. לחץ פעמיים על המדיניות בטל את הכרטיסייה פרטיות תחת User Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Internet Explorer\Internet Control Panel.

  אם מדיניות זו אינה זמינה במחשב מבוסס Windows 2000 שפועל בו Internet Explorer 6, השג את IEAK 6 Service Pack 1 (SP1)?. לקבלת מידע נוסף אודות בעיה זו, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  316116 אין באפשרותך לנהל מדיניות קבוצתית של Internet Explorer 6 במחשב מבוסס Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 3. לחץ על מופעל ולאחר מכן לחץ על אישור.
המדיניות מוחלת על אובייקט המדיניות הקבוצתית, וערך מחרוזת ?**del.PrivacyTab נוצר במפתח הרישום הבא:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy Objects\LocalUser\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel
שיטה 2: מנהל הפרופילים של IEAK (כל הפלטפורמות)
כדי לבטל את הכרטיסייה פרטיות עבור כל משתמשי Windows 98 ו-Windows Millennium Edition (Me)? או עבור מנהלי מערכת של Windows NT 4.0, ?Windows 2000 או Windows XP באמצעות מנהל הפרופילים של IEAK, בצע את הפעולות הבאות.

הערה: כדי להחיל מדיניות זו על משתמשים מוגבלים (שאינם מנהלי מערכת) במחשב מבוסס Windows NT 4.0, ?Windows 2000 או Windows XP, עליך להשתמש בעורך המדיניות של Windows NT ?(Windows NT 4.0) או ביישום snap-in 'מדיניות קבוצתית' (Windows 2000 ו-Windows XP).
 1. צור חבילת התקנה של Internet Explorer באמצעות אשף ההתאמה האישית של Internet Explorer ולאחר מכן הפעל את מנהל הפרופילים של IEAK.
 2. בתפריט קובץ, לחץ על חדש או פתח קובץ ?.ins קיים שברצונך לשנות.
 3. בתפריט ניהול, לחץ כדי לבחור בתיבת הסימון כל פריטי המדיניות (אם תיבת סימון זו אינה מסומנת כבר).
 4. לחץ על עמודי מאפיינים של האינטרנט תחת מדיניות ומגבלות/מגבלות חברה.
 5. לחץ כדי לבחור במדיניות בטל את הצגת דף הפרטיות.
 6. בתפריט קובץ, לחץ על שמור. לחלופין, לחץ על שמירה בשם ולאחר מכן הקלד את הנתיב אל קובץ ?.ins, את כתובת ה-URL שבה קבצי ?.cab מאוחסנים ואת השמות של קבצי ?.cab אם הם שונים מברירות המחדל המסופקות.
המדיניות מוחלת על משתמשים המתקינים את חבילת ההתקנה של Internet Explorer שברשותך. בעת החלת מדיניות זו, נוצר ערך PrivacyTab DWORD ונתוני הערך שלו נקבעים ל-1 במפתח הרישום הבא:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

ביטול גישת משתמשים לפעולות של פרטיות על פי אתר

לקבלת מידע נוסף אודות אופן הביטול של גישה לתיבת הדו-שיח 'פעולות של פרטיות על פי אתר' בלבד, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
301524 כיצד לבטל גישה לתיבת הדו-שיח 'פעולות של פרטיות על פי אתר' (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף אודות קבצי Cookie, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
260971 תיאור קבצי Cookie (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע נוסף אודות מידע הרישום עבור הגדרות פרטיות ב-Internet Explorer 6, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
182569 תיאור ערכי הרישום של אזורי האבטחה של Internet Explorer (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע נוסף אודות בעיות ידועות הקשורות בהגדרות פרטיות ב-Internet Explorer 6, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
296363 הגדרות קבצי Cookie אינן נשמרות לאחר שדרוג ל-Internet Explorer 6 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
302708 שירותים מסוימים של אתרי אינטרנט אינם פועלים לאחר שדרוג ל-Internet Explorer 6 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
299331 אתר אינטרנט מדווח שעליך לאפשר קבצי Cookie (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
318810 אין באפשרותך ללחוץ "כאן" בתיבת הדו-שיח 'מדיניות פרטיות' כדי להציג מדיניות פרטיות של אתר אינטרנט (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
298636 סמל פרטיות מוצג בשורת המצב אף על פי שהגדרות הפרטיות מאפשרות קבצי Cookie (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
304646 אין אפשרות לקבוע תצורה של הגדרות פרטיות שונות על פי אתר עבור אתרי אינטרנט בתוך אותו תחום (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
303477 הודעת שגיאה "הזנת תחום בלתי חוקי" מופיעה כשאתה מנסה להתאים אישית הגדרות פרטיות (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
301390 למערכת Cookie Pal דרושות הגדרות פרטיות מתקדמות (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
306027 אין אפשרות לרענן דף אינטרנט המשתמש בקבצי Cookie, אם הדף נקבע להציג הודעה לקבצי Cookie (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
298621 קבצי Cookie נחסמים או נשמרים במחשב באופן בלתי צפוי (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
303476 תוכנית קורא מסך אינה קוראת כותרות של קבצי Cookie בתיבת הדו-שיח 'הגדרות פרטיות מתקדמות' (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
303479 הודעת שגיאה מופיעה בעת ייבוא קובץ של הגדרות פרטיות מותאמות אישית (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
298626 אין אפשרות לייצא הגדרות פרטיות מותאמות אישית ב-Internet Explorer 6 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
308093 אין באפשרותך לסגור את תיבת הדו-שיח 'דוח פרטיות' על-ידי הקשת ALT+C (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
301402 מידע שגוי בטקסט "מה זה?" של הגדרות הפרטיות המתקדמות (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
304531 מחרוזות ישנות של קבצי Cookie במתכונת Opt-Out שיש עבורן תמיכה ב-Internet Explorer 6 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
306255 סמל פרטיות בלתי פונקציונלי מוצג בעת ניווט חזרה לאתרי אינטרנט (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
298628 פעולות של פרטיות על פי אתר אינן פועלות כצפוי (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
302831 אין אפשרות להסיר פעולות של פרטיות על פי אתר עבור אתרי אינטרא-נט מקומיים (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
313558 בעיה: שגיאת מדיניות פרטיות מתרחשת בעת גישה לאתרי אינטרנט דרך ה-Proxy המאמת (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
323752 בעיה: משתני הפעלה אובדים עקב שימוש ב-FRAMESET ב-Internet Explorer 6.0 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מאפיינים

Article ID: 283185 - Last Review: יום שישי 27 יולי 2007 - Revision: 4.5
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
מילות מפתח 
kbenv kbinfo KB283185

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com