ID c?a bài: 283185 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này dành cho ngư?i dùng gia đ?nh. N?u b?n không tho?i mái v?i thông tin này, b?n có th? mu?n yêu c?u m?t ngư?i nào đó tr? giúp ho?c liên h? v?i h? tr?. Đ? bi?t thông tin v? cách liên h? v?i b? ph?n h? tr?, h?y truy c?p web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/
M?t phiên b?n Microsoft Internet Explorer 5 c?a bài vi?t này, xin xem 196955.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Internet Explorer 6 th?c hi?n nâng cao cookie l?c d?a trên n?n t?ng cho s? thích b?o m?t (P3P) đ?c đi?m k? thu?t. Đ?c đi?m k? thu?t P3P, phát tri?n b?i World Wide Web Consortium (W3C), cho phép b?n đ? th? hi?n s? thích riêng tư c?a b?n trong khi giúp các web site trong r? ràng mô t?, trong m?t đ?nh d?ng máy tính có th? đ?c đư?c, làm th? nào h? s? s? d?ng d? li?u c?a b?n. Đ? bi?t thông tin v? P3P, vui l?ng s? xem theo web site sau đây:
http://www.w3.org/P3P/
Microsoft cung c?p thông tin liên h? c?a bên th? ba đ? giúp b?n t?m h? tr? k? thu?t. thông tin liên h? này có th? thay đ?i mà không báo trư?c. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a thông tin liên h? c?a bên th? ba này.

Internet Explorer 6 s? thông báo cho b?n v? các web site không đáp ?ng các cài đ?t chuyên bi?t b?o m?t c?a b?n. Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? qu?n l? các thi?t đ?t b?o m?t (ho?c cookie) trong Internet Explorer 6. Đ? bi?t thông tin v? cài đ?t chuyên bi?t b?o m?t c?a m?c đ?nh trong Internet Explorer 6, h?y xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
293222 M?c đ?nh cài đ?t chuyên bi?t b?o m?t cho Internet Explorer 6

Thông tin thêm

B?n có th? đ?t c?u h?nh cài đ?t chuyên bi?t b?o m?t trong Internet Explorer 6 b?ng cách b?m Tùy ch?n Internet trên menu công c? , và sau đó nh?p vào Privacy tab.

Lưu ?: ngư?i qu?n tr? có th? thi?t l?p chuyên bi?t b?o m?t c?a b?n và lo?i b? các b?o m?t tab t? giao di?n trong hộp thoại Tùy ch?n Internet . N?u tab b?o m?t không kh? d?ng, h?y liên h? v?i ngư?i qu?n tr? c?a b?n, ho?c xem các "Thông tin cho ngư?i dùng cao c?p và các chuyên gia CNTT" .

Các cài đ?t chuyên bi?t này thay th? các thi?t l?p cookie trên tab b?o m?t trong Internet Explorer 4 và 5 (và tab nâng cao , Internet Explorer 3). Thanh trư?t cài đ?t chuyên bi?t b?o m?t có sáu cài đ?t: Ch?n t?t c? cookie, cao, Trung b?nh cao, Trung b?nh (m?c m?c đ?nh), th?p, và Ch?p nh?n t?t c? các cookie.

cài đ?t chuyên bi?t b?o m?t sau đây có s?n v?i các thanh trư?t:
 • Ch?n t?t c? cookie: cookie t? m?i Web site s? b? ch?n, và hi?n t?i cookieson máy tính c?a b?n không th? đ?c đư?c b?i Web các web site đ? t?o ra chúng. Hành đ?ng cho m?t siteprivacy không ghi đè lên các thi?t đ?t này.
 • Cao: ch?n cookie mà không có m?t chính sách b?o m?t nh? g?n ho?c thathave m?t chính sách b?o m?t nh? g?n mà xác đ?nh r?ng cá nhân identifiableinformation đư?c s? d?ng mà không có s? cho phép c?a b?n. Các cookie đ? đư?c trên máy tính trư?c khi b?n cài Internet Explorer 6 là leashed (restrictedso mà h? ch? có th? đư?c đ?c trong b?i c?nh c?a bên th? nh?t). M?t web site privacyactions ghi đè lên các thi?t đ?t này.
 • Trung b?nh cao: ch?n cookie c?a bên th? ba mà không có m?t privacypolicy nh? g?n ho?c s? d?ng các thông tin đ?nh danh cá nhân mà không có explicitconsent c?a b?n. Ch?n cookie c?a bên th? có m?t chính sách v? quy?n riêng tư nh? g?n whichspecifies mà thông tin đ?nh danh cá nhân đư?c s? d?ng mà không có s? đ?ng ? yourimplicit. Cookie c?a bên th? không có m?t cookie policyand nh? g?n b?o m?t đ? đư?c trên máy tính c?a b?n trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t InternetExplorer 6 đư?c leashed (h?n ch? v? v?y mà h? ch? có th? đư?c đ?c trong b?i c?nh c?a bên th? nh?t). M?t web site b?o m?t hành đ?ng ghi đè lên thesesettings.
 • Phương ti?n (m?c đ? m?c đ?nh): ch?n cookie c?a bên th? ba mà không có acompact chính sách b?o m?t ho?c có m?t chính sách b?o m?t nh? g?n mà thông tin đ?nh danh cá nhân specifiesthat đư?c s? d?ng mà không có s? ch?p thu?n ng?m c?a b?n.Cookie c?a bên th? có m?t chính sách b?o m?t nh? g?n mà ch? đ?nh thatpersonally thông tin nh?n d?ng đư?c s? d?ng mà không có aredowngraded s? ch?p thu?n ng?m c?a b?n (đ? xóa khi b?n đóng Internet Explorer). Cookie c?a bên th? thatdo không có m?t nh? g?n chính sách b?o m?t đư?c leashed (h?n ch? v? v?y mà h? canonly đư?c đ?c trong b?i c?nh c?a bên th? nh?t). Các cookie đ? đư?c trên b?ng trư?c khi b?n cài Internet Explorer 6 c?ng leashed. M?t siteprivacy hành đ?ng ghi đè lên các thi?t đ?t này.
 • Th?p: cookie c?a bên th? không có m?t policyare nh? g?n b?o m?t leashed (h?n ch? v? v?y mà h? ch? có th? đư?c đ?c trong đ?u tiên-partycontext). Cookie đ? đư?c trên máy tính c?a b?n trư?c khi b?n installedInternet Explorer 6 c?ng leashed. Cookie c?a bên th? ba mà không có acompact chính sách b?o m?t ho?c có m?t chính sách b?o m?t nh? g?n mà thông tin đ?nh danh cá nhân specifiesthat đư?c s? d?ng mà không có consentare ti?m ?n c?a b?n h? c?p (xóa khi b?n đóng Internet Explorer). M?t web site privacyactions ghi đè lên các thi?t đ?t này.
 • Ch?p nh?n t?t c? cookie: t?t c? các cookie s? đư?c lưu trên máy tính c?a b?n, và hi?n t?i cookieson máy tính c?a b?n có th? đư?c đ?c b?i Web các web site đ? t?o ra chúng. Hành đ?ng cho m?t siteprivacy không ghi đè lên các thi?t đ?t này.
Lưu ?: thay đ?i tu? ch?n b?o m?t c?a b?n không ?nh hư?ng đ?n chính sách ch?p nh?n cookie cho cookie đ? đ? đư?c thi?t l?p tr? khi b?n di chuy?n con trư?t đ? Ch?p nh?n t?t c? cookie ho?c Ch?n t?t c? cookie.

Internet Explorer Hi?n th? m?t hộp thoại riêng tư l?n đ?u tiên m?t cookie b? h?n ch? d?a trên s? thích b?o m?t c?a b?n. hộp thoại này xu?t hi?n ch? có m?t th?i gian, tr? khi b?n xóa hộp kiểm không hi?n thông báo này m?t l?n n?a . H?p đi?u khi?n b?o m?t gi?i thích r?ng m?t bi?u tư?ng trạm đậu m?i (bi?u tư?ng Báo cáo b?o m?t ) đư?c thêm vào thanh trạng thái khi b?n truy c?p vào m?t web site không đáp ?ng s? thích b?o m?t c?a b?n. B?n có th? nh?p đúp vào bi?u tư?ng này đ? xem m?t báo cáo b?o m?t gi?i thích làm th? nào các web site ho?c là có th?c ti?n b?o m?t mà xung đ?t v?i s? thích c?a b?n ho?c đ? không có chính sách b?o m?t đư?c công b?. B?n c?ng có th? xem m?t báo cáo b?o m?t cho b?t k? web site b?ng cách nh?p vào Báo cáo b?o m?t trên xem tr?nh đơn.

Lưu ?: thanh trư?t b?o m?t ho?t đ?ng ch? trong vùng Internet. T?t c? cookie t? đ?ng ch?p nh?n t? Web site trong vùng intranet C?c b? và tin c?y, và t?t c? các cookie t? đ?ng b? ch?n t? các web site trong khu v?c b? gi?i h?n.

Đ? bi?t thêm thông tin, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
282846 B?o m?t Tab cài đ?t chuyên bi?t ch? ?nh hư?ng đ?n vùng Internet

M?t web site b?o m?t hành đ?ng

B?n c?ng có tùy ch?n đ? xác đ?nh th?c ti?n qu?n l? cookie trên m?t cơ s? cho m?i web site. Đi?u này s? thay th? c?a b?n s? thích m?c đ?nh b?o m?t thi?t v?i thanh trư?t cho b?t k? web site mà b?n thêm vào hộp thoại Cho m?t hành đ?ng b?o m?t web site , tr? khi b?n di chuy?n con trư?t đ? Ch?p nh?n t?t c? cookie ho?c Ch?n t?t c? cookie (trong trư?ng h?p m?t-trang web mà hành đ?ng b?o m?t đư?c b? qua).

Đ? ghi đè lên các cookie x? l? cho các site cá nhân, nh?p vào ch?nh s?a trên tab b?o m?t đ? m? hộp thoại Cho m?t hành đ?ng b?o m?t web site . B?n có th? nh?p tên mi?n cá nhân trong hộp thoại Cho m?t hành đ?ng b?o m?t web site b?ng cách s? d?ng m?t chính sách ho?c ch?n ho?c cho phép. Cookie hi?n có t? các web site b?n quy?t đ?nh đ? ngăn ch?n s? b? xóa. Lưu ?: n?u b?n di chuy?n con trư?t trên tab b?o m?t đ? Ch?p nh?n t?t c? cookie ho?c Ch?n t?t c? cookie, nút ch?n m?t ch?nh s?a tr? thành không s?n dùng v? m?i web site b?o m?t hành đ?ng đư?c b? qua trong các trư?ng h?p.

cài đ?t chuyên bi?t b?o m?t nâng cao

B?n có th? ghi đè lên cookie t? đ?ng x? l? cho t?t c? các Web site trong vùng Internet b?ng cách nh?p vào nâng cao trên tab b?o m?t . B?n có th? s? d?ng hộp thoại cài đ?t chuyên bi?t b?o m?t nâng cao đ? c?u h?nh cookie c?a bên th? nh?t và bên th? ba đ? ch?p nh?n, kh?iho?c nhanh chóng, v?i m?t hộp kiểm đ? luôn cho phép cookie c?a phiên.

Lưu ?: cookie hi?n có trên máy tính c?a b?n v?n có th? đư?c đ?c b?i các web site t?o ra cho h? ngay c? khi b?n ch? đ?nh đ? ch?n các cookie trong hộp thoại cài đ?t chuyên bi?t b?o m?t nâng cao .

Đ? bi?t thêm thông tin, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
298780 B?t k? cookie hi?n t?i v?n có th? đư?c đ?c b?i m?t web site ngay c? khi các tùy ch?n 'Kh?i' đư?c ch?n
Lưu ?: m?t web site b?o m?t hành đ?ng ghi đè cài đ?t chuyên bi?t hộp thoại cài đ?t chuyên bi?t b?o m?t nâng cao .

Nh?p kh?u tùy ch?n b?o m?t tu? ch?nh

B?n có th? s? d?ng nút ch?n m?t nh?p kh?u đ? nh?p kh?u m?t t?p tin tùy ch?n b?o m?t tu? ch?nh. Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? t?o ra m?t b?o m?t tùy ch?nh nh?p kh?u t?p tin, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/ms537344.aspx
B?t k? cài đ?t chuyên bi?t b?o m?t không ghi đè b?i các thi?t đ?t b?o m?t tu? ch?nh nh?p kh?u v?n không thay đ?i khi b?n nh?p. Ví d?, n?u thi?t l?p tùy bi?n nh?p kh?u không xác đ?nh cài đ?t chuyên bi?t b?o m?t cho vùng Internet, các cài đ?t chuyên bi?t b?o m?t hi?n t?i cho khu v?c này đư?c gi? l?i. Quy t?c cho m?t web site có th? đư?c g? b? khi b?n nh?p cài đ?t chuyên bi?t b?o m?t tu? ch?nh, và n?u b?n nh?p cài đ?t chuyên bi?t b?o m?t tu? ch?nh, b?n không th? thay đ?i s? thích m?c đ?nh b?o m?t cho vùng b?o m?t Internet mà không vô hi?u hóa các thi?t l?p tùy bi?n cho vùng đó (cách nh?p vào nâng cao ho?c m?c đ?nh trên Privacy tab lo?i b? cài đ?t chuyên bi?t nh?p kh?u b?o m?t cho vùng Internet). Đ? bi?t thêm chi ti?t v? lo?i b? cài đ?t chuyên bi?t b?o m?t tùy ch?nh đư?c du nh?p vào, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
301689 Làm th? nào đ? khôi ph?c thi?t đ?t m?c đ?nh sau khi chuy?n nh?p tùy ch?n b?o m?t tu? ch?nh

Làm th? nào đ? xem và xoá cookie

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? xem các t?p tin cookie mà b?n đ? ch?p nh?n ho?c làm th? nào đ? xóa cookie, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
278835 Làm th? nào đ? xóa các t?p tin cookie trong Internet Explorer 6 và Internet Explorer 7

Các thông tin b? sung cho ngư?i dùng cao c?p và các chuyên gia CNTT

N?u b?n là qu?n tr? viên, b?n có th? thi?t l?p chuyên bi?t b?o m?t cho t?t c? ngư?i dùng và ngăn ch?n ngư?i dùng (bao g?m c? qu?n tr? viên) xem ho?c thay đ?i cài đ?t chuyên bi?t b?o m?t c?a h?. Đ? th?c hi?n vi?c này, s? d?ng chính sách nhóm snap-in trong Microsoft Management Console (MMC) cho máy tính Windows 2000 ho?c Windows XP ho?c s? d?ng Internet Explorer Administration Kit (IEAK) cho b?t k? n?n t?ng Windows đư?c h? tr?. H?y nh?n bi?t r?ng máy tính mà trên đó b?n ch?y chính sách nhóm snap-in ho?c IEAK ph?i ch?y Internet Explorer 6 đ? đ?t c?u h?nh cài đ?t chuyên bi?t b?o m?t.

Tùy ch?nh b?o m?t (và an ninh) cài đ?t chuyên bi?t

 1. ? giai đo?n 4 - tùy bi?n tr?nh duy?t c?a Internet Explorer tu? bi?n Wizard (IEAK), nh?p vào vùng b?o m?t thecurrent nh?p kh?u và cài đ?t chuyên bi?t b?o m?t trong hộp thoại cài đ?t chuyên bi?t b?o m?t Securityand .
 2. N?u b?n đang s? d?ng các chính sách nhóm snap-in, nh?p đúp vào chính sáchvùng b?o m?t và x?p h?ng n?i dung theo Ngư?i s? d?ng Configuration\Windows Settings\Internet Explorer Maintenance\Security, và sau đó nh?p vào nh?p kh?u các thi?t đ?t b?o m?t hi?n t?i andprivacy khu v?c.
 3. Nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t s?a đ?i đ? s?a đ?i cài đ?t chuyên bi?t b?o m?t thecurrent.
 4. Nh?p vào OK.
Thi?t đ?t hi?n t?i b?o m?t và quy?n riêng tư c?a b?n đư?c ghi vào đ?i tư?ng chính sách nhóm đ? ch?n ho?c IEAK cài đ?t chuyên bi?t gói c?a b?n. N?u b?n s? d?ng IEAK, b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t gói c?a b?n cài đ?t chuyên bi?t trên m?i máy tính mà b?n mu?n có các cài đ?t chuyên bi?t b?o m?t tùy ch?nh.

Vô hi?u hóa ngư?i dùng truy c?p vào t?t c? các cài đ?t chuyên bi?t b?o m?t

Đ? lo?i b? các b?o m?t tab t? giao di?n trong hộp thoại Tùy ch?n Internet và đ? ngăn ch?n ngư?i dùng xem ho?c thay đ?i cài đ?t chuyên bi?t b?o m?t, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau.
Phương pháp 1: S? d?ng các nhóm chính sách Snap-In (Windows 2000 và Windows XP)


Đ? vô hi?u tab b?o m?t b?ng cách s? d?ng các chính sách nhóm snap-in trong Windows 2000 ho?c Windows XP:
 1. B?t đ?u chính sách nhóm bám-theo (Gpedit.msc).
 2. Nh?p đúp vào chính sách vô hi?u hóa Privacy tab dư?i User Administrative Templates Windows Components\Internet Explorer\Internet Control Panel.

  N?u chính sách này không ph?i là có s?n trên m?t Windows 2000-basedcomputer đang ch?y Internet Explorer 6, có đư?c gói b?n ghi d?ch v? IEAK 6 1(SP1). Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  316116 B?n không th? qu?n l? chính sách nhóm Internet Explorer 6 trên m?t máy tính d?a trên Windows 2000
 3. Nh?p vào đ? b?t, và sau đó nh?p vàoOK.
Các chính sách đư?c áp d?ng cho đ?i tư?ng chính sách nhóm và m?t ** del.PrivacyTab chu?i giá tr? đư?c t?o ra trong khoá ki?m nh?p sau:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy Objects\LocalUser\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel
Phương pháp 2: IEAK qu?n lí h? sơ (T?t c? n?n t?ng)
Đ? vô hi?u hoá các tab b?o m?t cho t?t c? các Windows 98 và Windows Millennium Edition (Me) ngư?i dùng ho?c Windows NT 4.0, Windows 2000 ho?c qu?n tr? viên Windows XP b?ng cách s? d?ng tr?nh qu?n l? b?n ghi IEAK, h?y làm theo các bư?c sau.

LƯU ?: Đ? áp d?ng chính sách này cho ngư?i s? d?ng có trương m?c ngư?i dùng h?n ch? (không qu?n tr?) trên m?t d?a trên Windows NT 4.0, Windows 2000 m?t d?a trên ho?c m?t máy tính d?a trên Windows XP, b?n ph?i s? d?ng tr?nh so?n th?o chính sách Windows NT (Windows NT 4.0) ho?c các chính sách nhóm snap-in (Windows 2000 và Windows XP).
 1. T?o m?t gói cài đ?t chuyên bi?t Internet Explorer b?i usingthe thu?t s? tu? bi?n c?a Internet Explorer, và sau đó B?t đ?u IEAK ProfileManager.
 2. Trên menu t?p , b?m vào t?om?i ho?c m? t?p .ins hi?n có mà b?n mu?n tomodify.
 3. Trên menu công c? qu?n l? , b?m đ? ch?n hộp kiểmT?t c? chính sách (n?u hộp kiểm này không ph?i là alreadyselected).
 4. Nh?p vào trang tính ch?t, trang thuộc tính Internet trong chính sách và h?n ch? Restrictions\Corporate.
 5. B?m vào đ? ch?n chính sách vô hi?u hóa s? xem theo trang b?o m?t .
 6. Trên t?p tr?nh đơn, nh?p vàolưu. Ho?c, nh?p vào Löu laøm, và thentype đư?ng d?n t?p tin .ins c?a b?n, URL nơi t?p tin .cab c?a b?n đư?c lưu tr? và tên c?a t?p tin .cab c?a b?n n?u h? khác v?i m?c đ?nh areprovided đó.
Các chính sách đư?c áp d?ng cho ngư?i s? d?ng cài đ?t chuyên bi?t gói cài đ?t chuyên bi?t Internet Explorer c?a b?n. Khi chính sách này đư?c áp d?ng, m?t giá tr? DWORD PrivacyTab đư?c t?o ra và d? li?u giá tr? c?a nó đ?t đ? 1 trong khoá ki?m nh?p sau:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

Vô hi?u hóa ngư?i dùng truy c?p vào m?t web site b?o m?t hành đ?ng

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? vô hi?u hoá quy?n truy c?p vào ch? m?t web site b?o m?t hành đ?ng hộp thoại h?p, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
301524 Làm th? nào đ? vô hi?u hoá quy?n truy c?p vào hộp thoại "Cho m?t web site b?o m?t hành đ?ng"

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? thi?t l?p vùng b?o m?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/Windows/IE/IE6/using/HOWTO/Security/Setup.mspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? thay đ?i thi?t đ?t b?o m?t Internet Explorer, h?y ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://Windows.Microsoft.com/en-US/Windows-Vista/Change-Internet-Explorer-Security-Settings
Đ? bi?t thêm thông tin v? cookie, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
260971 Mô t? c?a cookie
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các thông tin ki?m nh?p cho cài đ?t chuyên bi?t b?o m?t trong Internet Explorer 6, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
182569 M?c nh?p s? ki?m nh?p vùng b?o m?t Internet Explorer cho ngư?i dùng nâng cao
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? có liên quan đ?n cài đ?t chuyên bi?t b?o m?t trong Internet Explorer 6, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
296363 cài đ?t chuyên bi?t cookie không đư?c gi? l?i sau khi b?n nâng c?p lên Internet Explorer 6
302708 M?t s? b?n ghi d?ch v? web site không ho?t đ?ng sau khi b?n nâng c?p lên Internet Explorer 6
299331 Web Site báo cáo r?ng b?n ph?i cho phép cookie
318810 B?n không th? nh?p vào "? đây" trong hộp thoại chính sách b?o m?t đ? xem m?t web site chính sách b?o m?t
298636 Bi?u tư?ng b?o m?t s? đư?c hi?n th? trên thanh trạng thái m?c dù cài đ?t chuyên bi?t b?o m?t cho phép cookie
304646 Không th? đ?t c?u h?nh cài đ?t chuyên bi?t b?o m?t cho Site khác nhau cho các web site trong cùng m?t tên mi?n
303477 Thông báo l?i "B?n đ? nh?p m?t tên mi?n không h?p l?" khi b?n c? g?ng tùy ch?nh các thi?t đ?t b?o m?t
301390 Cookie Pal yêu c?u cài đ?t chuyên bi?t b?o m?t nâng cao
306027 Không th? đ? làm m?i web site đó s? d?ng cookie n?u thi?t l?p đ? d?u ki?m nh?c cho cookie
298621 Cookies là b?t ng? b? ch?n ho?c đư?c lưu trên máy tính c?a b?n
303476 Chương tr?nh đ?c màn h?nh không đ?c Cookie nhóm trong hộp thoại cài đ?t chuyên bi?t b?o m?t nâng cao
303479 Thông báo l?i khi b?n nh?p m?t t?p thi?t đ?t tính riêng tư tùy ch?nh
298626 Không xu?t chuy?n cài đ?t chuyên bi?t tùy ch?nh b?o m?t trong Internet Explorer 6
308093 B?n không th? đóng hộp thoại báo cáo b?o m?t b?ng cách nh?n ALT + C
301402 Các thông tin không chính xác trong cài đ?t chuyên bi?t b?o m?t nâng cao "Là g??" Văn b?n
304531 Di s?n l?a ch?n không tham gia Cookie dây đư?c h? tr? b?i Internet Explorer 6
306255 Bi?u tư?ng B?o m?t Không ho?t đ?ng đư?c hi?n th? khi b?n đi?u hư?ng tr? l?i các web site
298628 M?t web site b?o m?t hành đ?ng không làm vi?c như mong đ?i
302831 Không th? lo?i b? m?t web site b?o m?t hành đ?ng cho các web site intranet C?c b?
313558PRB: L?i Chính sách B?o m?t x?y ra khi b?n truy c?p các trang thông qua Authenticating Proxy
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? tri?n khai các chính sách b?o m?t c?a web site, h?y truy c?p web site Microsoft MSDN: Làm th? nào đ? tri?n khai các chính sách b?o m?t P3P trên web site c?a b?n

Thu?c tính

ID c?a bài: 283185 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Sáu 2014 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
T? khóa: 
kbresolve kbenv kbinfo kbmt KB283185 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 283185

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com