H? th?ng vn ph?ng 2007 tch l?y C?p Nh?t cho thng nm 2013

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2832228 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

GI?I THI?U

Cumulative update C?p Nh?t gi cho thng nm 2013 ch?a cc hotfix m?i nh?t cho h? th?ng Microsoft Office 2007 v cho cc my ch? vn ph?ng nm 2007.

Chng ti khuyn r?ng b?n ki?m tra b?n s?a l?i tr?c khi b?n tri?n khai chng trong m?t mi tr?ng s?n xu?t. B?i v? cc b?n xy d?ng tch l?y, m?i s?a ch?a m?i pht hnh ch?a t?t c? cc hotfix v t?t c? cc b?n s?a l?i b?o m?t m ?c nh km v?i cc gi ph?n m?m C?p Nh?t tr?c . Chng ti khuyn b?n h?y xem xt vi?c p d?ng s?a ch?a pht hnh g?n y nh?t c ch?a hotfix m b?n c?n.

Gi?i php

Lm th? no ? c ?c gi cumulative update C?p Nh?t thng 4 nm 2013

M?t t?p h?p cc h? tr? cumulative update C?p Nh?t gi by gi? c s?n t? Microsoft. Tuy nhin, m?i gi l nh?m kh?c ph?c ch? cc ?ng d?ng ?c li?t k trong bi vi?t ny. Cc gi ch? p d?ng cho h? th?ng ang g?p nh?ng v?n ? c? th?. N?u b?n khng b? ?nh h?ng b?i b?t k? nh?ng v?n ? ny, chng ti ? ngh? r?ng b?n ch? ?i cho gi c?p nh?t ti?p theo c ch?a hotfix trong nh?ng tch l?y C?p Nh?t gi.

Lu ? N?u v?n ? khc x?y ra ho?c b?t c? x? l? s? c? l c?n thi?t, b?n c th? ph?i t?o m?t yu c?u b?n ghi d?ch v? ring bi?t. Cc chi ph h? tr? thng th?ng s? p d?ng ? h? tr? thm cu h?i v v?n ? m khng ? i?u ki?n cho m?t gi C?p Nh?t tch l?y c? th?. ? t?o ra m?t yu c?u b?n ghi d?ch v? ring bi?t, gh thm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support

Gi ?c bao g?m trong b?n C?p Nh?t tch l?y thng nm 2013

M?t lin k?t ?n m?t bi vi?t C s? tri th?c Microsoft th?o lu?n v? m?i hotfix s? ?c pht hnh nh bi vi?t tr? thnh c s?n. ? c ?c m?t hotfix c? th?, xin vui l?ng lin h? v?i h? tr? v yu c?u cho cc hotfix b?ng cch tham kh?o s? bi vi?t c s? ki?n th?c.

? bi?t thm chi ti?t v? cc v?n ? h? th?ng vn ph?ng 2007 ?c c? ?nh trong b?n C?p Nh?t tch l?y ny, nh?p vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c.

2007 Vn ph?ng h? th?ng khch hng C?p Nh?t

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn gi hotfixS? bi vi?t c s? ki?n th?cS?n ph?m
Oart-x-none.msp, Oartconv-x-none.msp
2799875 M t? c?a gi hotfix Excel 2007 (Oart-x-none.msp, Oartconv-x-none.msp): thng 4 9 thng 8 nm 2013
Excel 2007
Outlook-x-none.msp
2799874 M t? gi b?n v nng Outlook 2007 (Outlook-x-none.msp): thng 4 9 thng 8 nm 2013
Outlook 2007

2007 Vn ph?ng my ch? rollup C?p Nh?t cho Windows b?n ghi d?ch v? D?ch thu?t SharePoint (WSS) my ch?

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn gi hotfix S? bi vi?t c s? ki?n th?c S?n ph?m
MOSS gi server2799867 M t? SharePoint Server 2007 tch l?y C?p Nh?t my ch? hotfix gi (RU-gi server): ngy 9 thng 8 nm 2013SharePoint Server 2007
WSS gi server2799869 M t? Windows SharePoint Services 3.0 tch l?y C?p Nh?t my ch? hotfix gi (WSS my ch?-gi): ngy 9 thng 8 nm 2013Windows SharePoint Services 3.0

C?p Nh?t my ch? c nhn vn ph?ng 2007

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn gi hotfixS? bi vi?t c s? ki?n th?cS?n ph?m
STS-x-none.msp
2799865 M t? c?a gi hotfix SharePoint Server 2007 (Sts-x-none.msp): thng 4 9 thng 8 nm 2013
SharePoint Server 2007

i?u ki?n tin quy?t

i?u ki?n tin quy?t ?c li?t k trong bi KB cho gi ring.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2832228 - L?n xem xt sau cng: 19 Thang T 2013 - Xem xt l?i: 3.0
p d?ng
  • Microsoft Office Basic 2007
  • Microsoft Office Standard 2007
  • Microsoft Office Enterprise 2007
  • Microsoft Office SharePoint Server 2007
  • Microsoft Office Project Server 2007
  • Microsoft Office Outlook 2007
  • Microsoft Windows SharePoint Services 3.0
T? kha:
kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2832228 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bai vit nay c d?ch b?ng phn mm dich thu?t cua Microsoft va co th c Cng ng Microsoft chinh sa l?i thng qua cng ngh CTF thay vi mt bin dich vin chuyn nghip. Microsoft cung c?p cc bi vi?t ?c c? bin d?ch vin v ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n v c?ng ?ng ch?nh s?a l?i ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng nhi?u ngn ng? Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch hoc thm chi cng ng chinh sa sau khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Cc bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 2832228

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com