H? th?ng văn ph?ng 2007 tích l?y C?p Nh?t cho tháng năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2832228 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Cumulative update C?p Nh?t gói cho tháng năm 2013 ch?a các hotfix m?i nh?t cho h? th?ng Microsoft Office 2007 và cho các máy ch? văn ph?ng năm 2007.

Chúng tôi khuyên r?ng b?n ki?m tra b?n s?a l?i trư?c khi b?n tri?n khai chúng trong m?t môi trư?ng s?n xu?t. B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các b?n s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i các gói ph?n m?m C?p Nh?t trư?c đó. Chúng tôi khuyên b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix mà b?n c?n.

Gi?i pháp

Làm th? nào đ? có đư?c gói cumulative update C?p Nh?t tháng 4 năm 2013

M?t t?p h?p các h? tr? cumulative update C?p Nh?t gói bây gi? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, m?i gói là nh?m kh?c ph?c ch? các ?ng d?ng đư?c li?t kê trong bài vi?t này. Các gói ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p nh?ng v?n đ? c? th?. N?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i b?t k? nh?ng v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n ch? đ?i cho gói c?p nh?t ti?p theo có ch?a hotfix trong nh?ng tích l?y C?p Nh?t gói.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho m?t gói C?p Nh?t tích l?y c? th?. Đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support

Gói đư?c bao g?m trong b?n C?p Nh?t tích l?y tháng năm 2013

M?t liên k?t đ?n m?t bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft th?o lu?n v? m?i hotfix s? đư?c phát hành như bài vi?t tr? thành có s?n. Đ? có đư?c m?t hotfix c? th?, xin vui l?ng liên h? v?i h? tr? và yêu c?u cho các hotfix b?ng cách tham kh?o s? bài vi?t cơ s? ki?n th?c.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các v?n đ? h? th?ng văn ph?ng 2007 đư?c c? đ?nh trong b?n C?p Nh?t tích l?y này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c.

2007 Văn ph?ng h? th?ng khách hàng C?p Nh?t

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên gói hotfixS? bài vi?t cơ s? ki?n th?cS?n ph?m
Oart-x-none.msp, Oartconv-x-none.msp
2799875 Mô t? c?a gói hotfix Excel 2007 (Oart-x-none.msp, Oartconv-x-none.msp): tháng 4 9 tháng 8 năm 2013
Excel 2007
Outlook-x-none.msp
2799874 Mô t? gói b?n vá nóng Outlook 2007 (Outlook-x-none.msp): tháng 4 9 tháng 8 năm 2013
Outlook 2007

2007 Văn ph?ng máy ch? rollup C?p Nh?t cho Windows b?n ghi d?ch v? D?ch thu?t SharePoint (WSS) máy ch?

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên gói hotfix S? bài vi?t cơ s? ki?n th?c S?n ph?m
MOSS gói server2799867 Mô t? SharePoint Server 2007 tích l?y C?p Nh?t máy ch? hotfix gói (RÊU-gói server): ngày 9 tháng 8 năm 2013SharePoint Server 2007
WSS gói server2799869 Mô t? Windows SharePoint Services 3.0 tích l?y C?p Nh?t máy ch? hotfix gói (WSS máy ch?-gói): ngày 9 tháng 8 năm 2013Windows SharePoint Services 3.0

C?p Nh?t máy ch? cá nhân văn ph?ng 2007

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên gói hotfixS? bài vi?t cơ s? ki?n th?cS?n ph?m
STS-x-none.msp
2799865 Mô t? c?a gói hotfix SharePoint Server 2007 (Sts-x-none.msp): tháng 4 9 tháng 8 năm 2013
SharePoint Server 2007

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đi?u ki?n tiên quy?t đư?c li?t kê trong bài KB cho gói riêng.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2832228 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Tư 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft Office Basic 2007
  • Microsoft Office Standard 2007
  • Microsoft Office Enterprise 2007
  • Microsoft Office SharePoint Server 2007
  • Microsoft Office Project Server 2007
  • Microsoft Office Outlook 2007
  • Microsoft Windows SharePoint Services 3.0
T? khóa: 
kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2832228 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2832228

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com