MS13-052: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Khuôn kh? .NET 3,0 Service Pack 2 trên Windows Vista Service Pack 2 và Windows Server 2008 Service Pack 2: ngày 9 tháng 8 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2832412
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

B?n c?p nh?t này gi?i quy?t m?t l? h?ng trong Microsoft Khuôn kh? .NET có th? cho phép th?c thi m? t? xa trên m?t h? th?ng khách hàng n?u ngư?i dùng xem m?t web site đ?c bi?t crafted b?ng cách s? d?ng m?t trình duyệt Web có th? ch?y ?ng d?ng duy?t XAML (XBAPs).

Tóm t?t

Microsoft đ? phát hành b?n tin b?o m?t MS13-052. B?n có th? xem các b?n tin an ninh đ?y đ? b?ng cách đi đ?n m?t trong các trang web Microsoft sau đây:

Làm th? nào đ? có đư?c tr? giúp và h? tr? cho b?n C?p Nh?t b?o m?t này

Tr? giúp cài đ?t b?n C?p Nh?t: H? tr? cho Microsoft Update

Gi?i pháp b?o m?t cho các chuyên gia CNTT: TechNet kh?c ph?c s? c? b?o m?t và h? tr?

Giúp b?o v? máy tính c?a b?n đang ch?y Windows t? virus và ph?n m?m đ?c h?i: Virus gi?i pháp và Trung tâm b?o m?t

H? tr? đ?a phương theo qu?c gia c?a b?n: H? tr? qu?c t?

Thông tin thêm

T?i thông tin

B?n c?p nh?t này có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:

http://Go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=299313

Thi?t b? chuy?n m?ch d?ng l?nh cho b?n c?p nh?t này

Đ? bi?t thông tin v? các thi?t b? chuy?n m?ch d?ng l?nh khác nhau đư?c h? tr? b?i b?n c?p nh?t này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

2844699 Thi?t b? chuy?n m?ch d?ng l?nh cho Microsoft .NET Framework gói c?p nh?t b?o m?t

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n c?p nh?t này không đ?i h?i m?t h? th?ng kh?i đ?ng l?i sau khi b?n áp d?ng nó tr? khi t?p tin đang đư?c C?p Nh?t đang b? khóa ho?c s? d?ng.

C?p nh?t thông tin thay th?

B?n c?p nh?t này thay th? C?p Nh?t sau đây:

2656409 MS12-034: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho .NET Framework 3,0 Service Pack 2 trên Windows Vista Service Pack 2 và Windows Server 2008 Service Pack 2: ngày 8 tháng 9 năm 2011

2604105 MS12-035: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho .NET Framework 3,0 Service Pack 2 trên Windows Vista Service Pack 2 và Windows Server 2008 Service Pack 2: ngày 8 tháng 9 năm 2011

C?p Nh?t lo?i b? thông tin

Lưu ? Chúng tôi không khuyên b?n lo?i b? b?t k? C?p Nh?t b?o m?t.

Đ? lo?i b? b?n c?p nh?t này, s? d?ng các Chương tr?nh và tính năng m?c trong b?ng đi?u khi?n.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n ti?ng Anh (M?) c?a b?n c?p nh?t này cài đ?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.

Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a h? th?ng
Chi nhánh d?ch v? GDR
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Presentationframework.dll3.0.6920.42165,283,84015 Tháng tư năm 201322:52
Reachframework.dll3.0.6920.4216532,48015 Tháng tư năm 201322:52
Windowsbase.dll3.0.6920.42161,249,28015 Tháng tư năm 201322:52
Presentationcore.dll3.0.6920.42164,214,78415 Tháng tư năm 201322:52
Presentationfontcache.exe.configKhông áp d?ng16103 Tháng tư năm 200921:24
Wpfgfx_v0300.dll3.0.6920.42161,736,86419 Tháng tư năm 201322:49
System.Printing.dll3.0.6920.4216368,64015 Tháng tư năm 201322:52
Penimc.dll3.0.6920.421668,75223 Tháng tư năm 201322:58
Presentationframework.dll3.0.6920.42165,283,84015 Tháng tư năm 201322:52
Presentationhostdll.dll3.0.6920.4216130,72819 Tháng tư năm 201322:49
Reachframework.dll3.0.6920.4216532,48015 Tháng tư năm 201322:52
Windowsbase.dll3.0.6920.42161,249,28015 Tháng tư năm 201322:52
Xpsviewer.exe3.0.6920.4216299,16023 Tháng tư năm 201322:58
Chi nhánh d?ch v? LDR
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Presentationframework.dll3.0.6920.70365,283,84015 Tháng tư năm 201323:12
Reachframework.dll3.0.6920.7036532,48015 Tháng tư năm 201323:13
Windowsbase.dll3.0.6920.70361,253,37615 Tháng tư năm 201323:13
Presentationcore.dll3.0.6920.70364,218,88015 Tháng tư năm 201323:11
Presentationfontcache.exe.configKhông áp d?ng16109-Tháng chín-201111:37
Wpfgfx_v0300.dll3.0.6920.70361,737,88819 Tháng tư năm 201323:25
System.Printing.dll3.0.6920.7036372,73615 Tháng tư năm 201323:13
Penimc.dll3.0.6920.703668,75223 Tháng tư năm 201323:01
Presentationframework.dll3.0.6920.70365,283,84015 Tháng tư năm 201323:12
Presentationhostdll.dll3.0.6920.7036131,24019 Tháng tư năm 201323:24
Reachframework.dll3.0.6920.7036532,48015 Tháng tư năm 201323:13
Windowsbase.dll3.0.6920.70361,253,37615 Tháng tư năm 201323:13
Xpsviewer.exe3.0.6920.7036299,67223 Tháng tư năm 201323:01
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a h? th?ng
Chi nhánh d?ch v? GDR
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Presentationcore.dll3.0.6920.42163,997,18415 Tháng tư năm 201322:53
Presentationfontcache.exe.configKhông áp d?ng16103 Tháng tư năm 200921:24
Wpfgfx_v0300.dll3.0.6920.42162,255,00819 Tháng tư năm 201322:49
System.Printing.dll3.0.6920.4216357,37615 Tháng tư năm 201322:53
Penimc.dll3.0.6920.421685,64823 Tháng tư năm 201322:59
Presentationframework.dll3.0.6920.42164,640,76815 Tháng tư năm 201322:53
Presentationhostdll.dll3.0.6920.4216171,68819 Tháng tư năm 201322:48
Reachframework.dll3.0.6920.4216532,48015 Tháng tư năm 201322:53
Windowsbase.dll3.0.6920.42161,110,01615 Tháng tư năm 201322:53
Presentationframework.dll3.0.6920.42165,283,84015 Tháng tư năm 201322:52
Reachframework.dll3.0.6920.4216532,48015 Tháng tư năm 201322:52
Windowsbase.dll3.0.6920.42161,249,28015 Tháng tư năm 201322:52
Presentationcore.dll3.0.6920.42164,214,78415 Tháng tư năm 201322:52
Presentationfontcache.exe.configKhông áp d?ng16103 Tháng tư năm 200921:24
Wpfgfx_v0300.dll3.0.6920.42161,736,86419 Tháng tư năm 201322:49
System.Printing.dll3.0.6920.4216368,64015 Tháng tư năm 201322:52
Penimc.dll3.0.6920.421668,75223 Tháng tư năm 201322:58
Presentationframework.dll3.0.6920.42165,283,84015 Tháng tư năm 201322:52
Presentationhostdll.dll3.0.6920.4216130,72819 Tháng tư năm 201322:49
Reachframework.dll3.0.6920.4216532,48015 Tháng tư năm 201322:52
Windowsbase.dll3.0.6920.42161,249,28015 Tháng tư năm 201322:52
Xpsviewer.exe3.0.6920.4216299,16023 Tháng tư năm 201322:58
Chi nhánh d?ch v? LDR
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Presentationcore.dll3.0.6920.70363,999,23215 Tháng tư năm 201322:55
Presentationfontcache.exe.configKhông áp d?ng16115 Tháng mư?i m?t, 201115:13
Wpfgfx_v0300.dll3.0.6920.70362,256,03219 Tháng tư năm 201322:48
System.Printing.dll3.0.6920.7036358,40015 Tháng tư năm 201322:55
Penimc.dll3.0.6920.703685,64823 Tháng tư năm 201322:57
Presentationframework.dll3.0.6920.70364,640,76815 Tháng tư năm 201322:55
Presentationhostdll.dll3.0.6920.7036172,20019 Tháng tư năm 201322:48
Reachframework.dll3.0.6920.7036532,48015 Tháng tư năm 201322:55
Windowsbase.dll3.0.6920.70361,114,11215 Tháng tư năm 201322:55
Presentationframework.dll3.0.6920.70365,283,84015 Tháng tư năm 201323:12
Reachframework.dll3.0.6920.7036532,48015 Tháng tư năm 201323:13
Windowsbase.dll3.0.6920.70361,253,37615 Tháng tư năm 201323:13
Presentationcore.dll3.0.6920.70364,218,88015 Tháng tư năm 201323:11
Presentationfontcache.exe.configKhông áp d?ng16109-Tháng chín-201111:37
Wpfgfx_v0300.dll3.0.6920.70361,737,88819 Tháng tư năm 201323:25
System.Printing.dll3.0.6920.7036372,73615 Tháng tư năm 201323:13
Penimc.dll3.0.6920.703668,75223 Tháng tư năm 201323:01
Presentationframework.dll3.0.6920.70365,283,84015 Tháng tư năm 201323:12
Presentationhostdll.dll3.0.6920.7036131,24019 Tháng tư năm 201323:24
Reachframework.dll3.0.6920.7036532,48015 Tháng tư năm 201323:13
Windowsbase.dll3.0.6920.70361,253,37615 Tháng tư năm 201323:13
Xpsviewer.exe3.0.6920.7036299,67223 Tháng tư năm 201323:01
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Áp d?ng cho

Bài vi?t này áp d?ng cho nh?ng đi?u sau đây:
  • Microsoft .NET Framework 3,0 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
    • Windows Vista gói d?ch v? 2
    • Windows Server 2008 gói d?ch v? 2

Thu?c tính

ID c?a bài: 2832412 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Bảy 2013 - Xem xét l?i: 1.0
T? khóa: 
kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload kbmt KB2832412 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2832412

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com