MS13-052: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho các.NET Framework 1.1 SP1 trên Windows XP SP3, Windows Server 2003 SP2 x 64 Edition, Windows Server 2003 SP2 cho h? th?ng Itanium, Windows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2: ngày 9...

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2833941
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

B?n c?p nh?t này gi?i quy?t m?t l? h?ng trong Microsoft Khuôn kh? .NET có th? cho phép th?c thi m? t? xa trên m?t h? th?ng khách hàng n?u ngư?i dùng xem m?t web site đ?c bi?t crafted b?ng cách s? d?ng m?t trình duyệt Web có th? ch?y các ?ng d?ng duy?t XAML (XBAPs).

Tóm t?t

Microsoft đ? phát hành b?n tin b?o m?t MS13-052. B?n có th? xem b?n tin an ninh đ?y đ? b?ng cách đi t?i m?t trong các web site Microsoft sau đây:

Làm th? nào đ? có đư?c tr? giúp và h? tr? cho b?n C?p Nh?t b?o m?t này

Tr? giúp cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t: H? tr? cho Microsoft Update

Gi?i pháp b?o m?t cho các chuyên gia CNTT: TechNet kh?c ph?c s? c? b?o m?t và h? tr?

Giúp b?o v? máy tính c?a b?n đang ch?y Windows t? virus và ph?n m?m đ?c h?i: Virus gi?i pháp và Trung tâm b?o m?t

H? tr? đ?a phương theo qu?c gia c?a b?n: H? tr? qu?c t?

Thông tin thêm

T?i thông tin

B?n c?p nh?t này có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:

http://Go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=296795

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n ph?i có Windows Installer 3.1 ho?c phiên b?n m?i hơn đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính. Đ? có đư?c phiên b?n m?i nh?t c?a Windows cài đ?t chuyên bi?t, h?y vào website sau c?a Microsoft:

http://Go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=132022

Thi?t b? chuy?n m?ch dòng lệnh cho b?n c?p nh?t này

Đ? bi?t thông tin v? các thi?t b? chuy?n m?ch dòng lệnh khác nhau đư?c h? tr? b?i b?n c?p nh?t này, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

2844699 Thi?t b? chuy?n m?ch dòng lệnh cho Microsoft Khuôn kh? .NET b?o m?t C?p Nh?t gói

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n c?p nh?t này không đ?i h?i m?t h? th?ng kh?i đ?ng l?i sau khi b?n áp d?ng nó tr? khi các t?p tin đang đư?c C?p Nh?t đang b? khóa ho?c s? d?ng.

Thông tin thay th? b?n C?p Nh?t

B?n c?p nh?t này thay th? C?p Nh?t sau đây:

2742597 MS13-004: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Khuôn kh? .NET 1.1 Service Pack 1 trên Windows XP, Windows Server 2003 x 64 Edition, Windows Server 2003 cho Itanium h? th?ng, Windows Vista và Windows Server 2008: ngày 8 tháng 8 năm 2013

C?p Nh?t lo?i b? thông tin

Lưu ? Chúng tôi không khuyên b?n lo?i b? b?t k? C?p Nh?t b?o m?t.

Đ? lo?i b? b?n c?p nh?t này, s? d?ng m?c Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nhho?cchương tr?nh và tính năng m?c trong Panel điều khiển.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n ti?ng Anh (M?) c?a b?n c?p nh?t này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Ngày và gi? c?a các t?p trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.

Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a h? th?ng
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Aspnet_filter.dll1.1.4322.250324,57603 Tháng tư năm 201301:00
Aspnet_isapi.dll1.1.4322.2503258,04803 Tháng tư năm 201301:00
Aspnet_wp.exe1.1.4322.250332,76803 Tháng tư năm 201301:00
CORPerfMonExt.dll1.1.4322.250381,92002 Tháng tư năm 201323:48
MSCOREE.dll4.0.31106.0297,808Tháng năm tháng mư?i m?t, 200922:17
Mscorees.dll4.0.31106.011,600Tháng năm tháng mư?i m?t, 200922:17
Mscorie.dll1.1.4322.250386,01602 Tháng tư năm 201323:48
Mscorjit.dll1.1.4322.2503315,39202 Tháng tư năm 201323:46
Mscorld.dll1.1.4322.2503102,40002 Tháng tư năm 201323:48
Mscorlib.dll1.1.4322.25032,142,20804 Tháng tư năm 201300:46
Mscorsn.dll1.1.4322.250377,82402 Tháng tư năm 201323:48
Mscorsvr.dll1.1.4322.25032,527,23202 Tháng tư năm 201323:47
System.dll1.1.4322.25031,232,89604 Tháng tư năm 201300:46
System.Drawing.dll1.1.4322.2503471,04004 Tháng tư năm 201300:47
System.Security.dll1.1.4322.250381,92004 Tháng tư năm 201300:47
System.Windows.Forms.dll1.1.4322.25032,064,38404 Tháng tư năm 201300:47
Mscorlib.ldokhông áp d?ng10,92402 Tháng tư năm 201323:42
Mscorwks.dll1.1.4322.25032,519,04002 Tháng tư năm 201323:47
System.Web.dll1.1.4322.25031,269,76004 Tháng tư năm 201300:46
System.ldokhông áp d?ng11,87603 Tháng tư năm 201301:05
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Áp d?ng cho

Bài vi?t này áp d?ng cho nh?ng đi?u sau đây:
 • Microsoft Khuôn kh? .NET 1.1 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows XP Service Pack 3
  • Windows Server 2003 Gói b?n ghi d?ch v? 2 x 64 Edition
  • Windows Server 2003 Gói b?n ghi d?ch v? 2 cho h? th?ng Itanium
  • Windows Vista gói b?n ghi d?ch v? 2
  • Windows Server 2008 gói b?n ghi d?ch v? 2

Thu?c tính

ID c?a bài: 2833941 - L?n xem xét sau cùng: 04 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload kbmt KB2833941 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2833941

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com