MS13-052: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Khuôn kh? .NET 1.1 Service Pack 1 x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2003 Service Pack 2: ngày 9 tháng 8 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2833949
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

B?n c?p nh?t này gi?i quy?t m?t l? h?ng trong Microsoft Khuôn kh? .NET có th? cho phép th?c thi m? t? xa trên m?t h? th?ng khách hàng n?u ngư?i dùng xem m?t web site đ?c bi?t crafted b?ng cách s? d?ng m?t trình duyệt Web có th? ch?y các ?ng d?ng duy?t XAML (XBAPs).

Tóm t?t

Microsoft đ? phát hành b?n tin b?o m?t MS13-052. B?n có th? xem các b?n tin an ninh đ?y đ? b?ng cách đi đ?n m?t trong các web site Microsoft sau đây:

Làm th? nào đ? có đư?c tr? giúp và h? tr? cho các b?n C?p Nh?t b?o m?t này

Tr? giúp cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t: H? tr? cho Microsoft Update

Gi?i pháp b?o m?t cho các chuyên gia CNTT: TechNet kh?c ph?c s? c? b?o m?t và h? tr?

Giúp b?o v? máy tính c?a b?n đang ch?y Windows t? vi rút và ph?n m?m đ?c h?i: Virus gi?i pháp và Trung tâm b?o m?t

H? tr? đ?a phương theo qu?c gia c?a b?n: H? tr? qu?c t?

Thông tin thêm

T?i thông tin

B?n c?p nh?t này có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:

http://Go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=296801

Thi?t b? chuy?n m?ch dòng lệnh cho b?n c?p nh?t này

Thông tin v? các thi?t b? chuy?n m?ch dòng lệnh khác nhau đư?c h? tr? b?i b?n c?p nh?t này, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

2844699 Thi?t b? chuy?n m?ch dòng lệnh cho gói c?p nh?t b?o m?t c?a Microsoft NET Framework

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n c?p nh?t này không đ?i h?i m?t h? th?ng kh?i đ?ng l?i sau khi b?n áp d?ng nó tr? khi các t?p tin đang đư?c C?p Nh?t đang b? khóa ho?c s? d?ng.

Thông tin thay th? b?n C?p Nh?t

B?n c?p nh?t này thay th? C?p Nh?t sau đây:

2698032 MS12-074: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Khuôn kh? .NET 1.1 Service Pack 1 x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2003 Service Pack 2: ngày 13 tháng 9 năm 2011

C?p Nh?t lo?i b? thông tin

Lưu ? Chúng tôi không khuyên b?n lo?i b? b?t k? C?p Nh?t b?o m?t.

Đ? lo?i b? b?n c?p nh?t này, s? d?ng m?c Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh trong Control Panel.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n ti?ng Anh (M?) c?a b?n c?p nh?t này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.

Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a h? th?ng
Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Corperfmonext.dll1.1.4322.250381,92023 Tháng tư năm 201323:56
Mscorjit.dll1.1.4322.2503315,39223 Tháng tư năm 201323:57
Mscorlib.dll1.1.4322.25032,142,20819 Tháng tư năm 201322:35
Mscorlib.ldokhông áp d?ng10,92425 Tháng tư năm 201315:23
Mscorsvr.dll1.1.4322.25032,527,23223 Tháng tư năm 201323:57
Mscorwks.dll1.1.4322.25032,519,04023 Tháng tư năm 201323:57
Netfxupdate.exe1.0.3705.382,98402 Tháng 2 năm 201109:44
Setregni.exe1.1.4322.203566,60002 Tháng 2 năm 201109:44
Sy52106.dll1.1.4322.25031,232,89619 Tháng tư năm 201322:36
System.ldoKhông áp d?ng11,87625 Tháng tư năm 201315:23
Togac.exe1.1.4322.225166,60002 Tháng 2 năm 201109:45
Chi nhánh d?ch v? LDR
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Corperfmonext.dll1.1.4322.250381,92023 Tháng tư năm 201323:56
Mscorjit.dll1.1.4322.2503315,39223 Tháng tư năm 201323:57
Mscorlib.dll1.1.4322.25032,142,20819 Tháng tư năm 201322:35
Mscorlib.ldoKhông áp d?ng10,92425 Tháng tư năm 201315:23
Mscorsvr.dll1.1.4322.25032,527,23223 Tháng tư năm 201323:57
Mscorwks.dll1.1.4322.25032,519,04023 Tháng tư năm 201323:57
Netfxupdate.exe1.0.3705.382,98402 Tháng 2 năm 201109:41
Setregni.exe1.1.4322.203566,60002 Tháng 2 năm 201109:42
Sy52106.dll1.1.4322.25031,232,89619 Tháng tư năm 201322:36
System.ldoKhông áp d?ng11,87625 Tháng tư năm 201315:23
Togac.exe1.1.4322.225166,60002 Tháng 2 năm 201109:42
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Áp d?ng cho

Bài vi?t này áp d?ng cho nh?ng đi?u sau đây:
  • Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
    • Windows Server 2003 Service Pack 2, x 86 d?a trên phiên b?n

Thu?c tính

ID c?a bài: 2833949 - L?n xem xét sau cùng: 03 Tháng Tám 2013 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload kbmt KB2833949 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2833949

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com