"Khng th? t?m th?y m?t ph?n c?a con ?ng" l?i khi b?n di chuy?n m?t h?p th ?n m?t b? my c s? d? li?u trong Exchange Server 2010

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2834158 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Khi b?n c? g?ng di chuy?n h?p th gi?a cc c s d liu hp th trong Microsoft Exchange Server 2010, b?n nh?n ?c thng bo r?ng gi?ng nh sau:
L?i: "khng th? t?m th?y m?t ph?n c?a con ?ng D:\Temp"
C?nh bo:
L?i b?t ng? ? x?y ra v m?t b?i ch?a Watson ?c t?o ra: khng th? t?m th?y m?t ph?n c?a ?ng d?n ' D:\TEMP\<filename>.</filename>tmp'.

Nguyn nhn

V?n ? ny x?y ra b?i v? gi tr? con ?ng c?a nhi?t ? v TMP bi?n mi tr?ng ?c s? d?ng b?i b?n ghi d?ch v? Microsoft Exchange Information Store ? di chuy?n b? my c s? d? li?u khng h?p l?.

Lu ? b?n ghi d?ch v? Microsoft Exchange Information Store dng cc m?c tin th thoai t?m th?i v TMP nh lu tr? t?m th?i cho cc ho?t ?ng khc nhau, ch?ng h?n nh chuy?n ?i tin th thoai v h?p th di chuy?n ho?t ?ng.

Gi?i php

? gi?i quy?t v?n ? ny, thi?t l?p ?ng d?n chnh xc cho t?m th?i v TMP bi?n mi tr?ng. ?ng d?n m?c ?nh cho cc bi?n mi tr?ng nhi?t ? v TMP l %Userprofile%\Temp.

? bi?t thm chi ti?t v? lm th? no ? thi?t l?p ?ng d?n chnh xc cho cc bi?n mi tr?ng nhi?t ? v TMP, xin vui l?ng i ?n web site Microsoft TechNet sau y:
Lm th? no ? di chuy?n t?m th?i v m?c tin th thoai TMP

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2834158 - L?n xem xt sau cng: 15 Thang T 2013 - Xem xt l?i: 1.0
p d?ng
  • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
  • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
T? kha:
kbsurveynew kbtshoot kbexpertiseinter kbmt KB2834158 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 2834158

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com