MS13-054: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Windows GDI +: ngày 9 tháng 8 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2834886
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

B?n c?p nh?t này gi?i quy?t m?t l? h?ng có th? cho phép th?c thi m? t? xa trên m?t h? th?ng khách hàng n?u m?t ngư?i s? d?ng s? m? ra m?t tài li?u đ?c bi?t crafted ho?c truy c?p m?t web site đ?c bi?t crafted nhúng TrueType file font.

Tóm t?t

Microsoft đ? phát hành b?n tin b?o m?t MS13-054. Đ? xem b?n tin an ninh đ?y đ?, đi đ?n m?t trong các web site Microsoft sau đây:

Làm th? nào đ? có đư?c tr? giúp và h? tr? cho b?n C?p Nh?t b?o m?t này

Tr? giúp cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t: H? tr? cho Microsoft Update

Gi?i pháp b?o m?t cho các chuyên gia CNTT: TechNet kh?c ph?c s? c? b?o m?t và h? tr?

Giúp b?o v? máy tính c?a b?n đang ch?y Windows t? virus và ph?n m?m đ?c h?i: Virus gi?i pháp và Trung tâm b?o m?t

H? tr? đ?a phương theo qu?c gia c?a b?n: H? tr? qu?c t?

Bi?t thêm thông tin v? b?n C?p Nh?t b?o m?t này

T?i thông tin

B?n c?p nh?t này có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Windows XP Service Pack 3 (32-bit)

Windows XP chuyên nghi?p b?n ghi d?ch v? gói 2(64-bit)

Windows Server 2003 Gói b?n ghi d?ch v? 2 (32-bit)

Windows Server 2003 Gói b?n ghi d?ch v? 2 (64-bit)

Windows Server 2003 Gói b?n ghi d?ch v? 2 (IA-64)

Windows Vista Service Pack 2 (32-bit)

Windows Vista gói b?n ghi d?ch v? 2 (64-bit)

Windows Server 2008 gói b?n ghi d?ch v? 2 (32-bit)

Windows Server 2008 gói b?n ghi d?ch v? 2 (64-bit)

Windows Server 2008 gói b?n ghi d?ch v? 2 (IA-64)

Windows Server 2008 gói b?n ghi d?ch v? 2 (máy ch? l?i) (32-bit)

Windows Server 2008 gói b?n ghi d?ch v? 2 (máy ch? l?i) (64-bit)

Windows 7 gói b?n ghi d?ch v? 1 (32-bit)

Windows 7 gói b?n ghi d?ch v? 1 (64-bit)

Windows Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1 (64-bit)

Windows Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1 (máy ch? l?i) (64-bit)

Windows Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1 (IA-64)


Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t b?o m?t này.

Lo?i b? thông tin

Lưu ? Chúng tôi không khuyên b?n lo?i b? b?t k? C?p Nh?t b?o m?t.
Cho Windows XP, Windows XP Professional x 64 Edition, và Windows Server 2003
Đ? lo?i b? b?n C?p Nh?t b?o m?t này, s? d?ng m?c Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh trong Control Panel.

Ngoài ra, b?n có th? s? d?ng ti?n ích Spuninst.exen?m trong m?c tin thư thoại %Windir%\$NTUninstallKB2834886$\Spuninst.
Đ?i v?i Windows Vista ho?c Windows Server 2008 và phiên b?n m?i hơn
Đ? lo?i b? m?t b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t b?i Windows C?p Nh?t Stand-alone Installer (Wusa.exe), s? d?ng chuy?n đ?i thi?t l?p /Uninstall ho?c nh?p vào Panel điều khiển, nh?p vào h? th?ng và b?o m?t, và sau đó trong Windows Update, nh?p vào xem cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t.Sau đó, ch?n t? danh sách các b?n C?p Nh?t.

Thông tin thay th? b?n C?p Nh?t b?o m?t

B?n C?p Nh?t b?o m?t này thay th? MS12-034: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Windows GDI +: tháng 8 năm 2011.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n ti?ng Anh (Hoa K?) c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Ngày và gi? c?a các t?p trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows XP và Windows Server 2003 t?p tin thông tin ghi chú
 • Ngoài các t?p tin đư?c li?t kê trong các b?ng, hotfix này c?ng cài đ?t chuyên bi?t m?t t?p tin vào c?a hàng b?o m?t liên quan (KBs?.Cat) mà đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.

Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows XP
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?uChi nhánh b?n ghi d?ch v?
Gdiplus.dll5.2.6002.230841,748,99210 Tháng tư năm 201310:45x 86Không cókhông áp d?ng
Gdiplus.Mankhông áp d?ng39810 Tháng tư năm 201310:46không áp d?ngKhông cókhông áp d?ng
Gdiplus.Mankhông áp d?ng60810 Tháng tư năm 201310:46không áp d?ngKhông cókhông áp d?ng
Gdiplus.dll5.2.6002.230841,748,99210 Tháng tư năm 201310:45x 86SP3SP3QFE\ASMS\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS
Gdiplus.Mankhông áp d?ng39810 Tháng tư năm 201310:46không áp d?ngSP3SP3QFE\ASMS\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS
Gdiplus.Mankhông áp d?ng60810 Tháng tư năm 201310:46không áp d?ngSP3SP3QFE\ASMS\10\POLICY\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2003
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?uChi nhánh b?n ghi d?ch v?
Gdiplus.dll5.2.6002.230841,748,99213 Tháng tư năm 201302:51x 86SP2SP2QFE\ASMS\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS
Gdiplus.Mankhông áp d?ng39813 Tháng tư năm 201302:52không áp d?ngSP2SP2QFE\ASMS\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS
Gdiplus.Mankhông áp d?ng60805 Tháng tư năm 201310:03không áp d?ngSP2SP2QFE\ASMS\10\POLICY\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2003 và Windows XP Professional x 64 Edition
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?uChi nhánh b?n ghi d?ch v?
Gdiplus.dll5.2.6002.230842,193,40813 Tháng tư năm 201315:35x 64SP2SP2QFE\ASMS\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS
Gdiplus.Mankhông áp d?ng40013 Tháng tư năm 201315:35không áp d?ngSP2SP2QFE\ASMS\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS
Gdiplus.Mankhông áp d?ng61213 Tháng tư năm 201315:35không áp d?ngSP2SP2QFE\ASMS\10\POLICY\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS
Gdiplus.dll5.2.6002.230841,748,99213 Tháng tư năm 201315:35x 86SP2SP2QFE\ASMS\X86\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS
Gdiplus.Mankhông áp d?ng39813 Tháng tư năm 201315:35không áp d?ngSP2SP2QFE\ASMS\X86\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS
Gdiplus.Mankhông áp d?ng60813 Tháng tư năm 201315:35không áp d?ngSP2SP2QFE\ASMS\X86\10\POLICY\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2003
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?uChi nhánh b?n ghi d?ch v?
Gdiplus.dll5.2.6002.230844,912,12813 Tháng tư năm 201315:35IA-64SP2SP2QFE\ASMS\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS
Gdiplus.Mankhông áp d?ng39913 Tháng tư năm 201315:35không áp d?ngSP2SP2QFE\ASMS\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS
Gdiplus.ManKhông áp d?ng61013 Tháng tư năm 201315:35Không áp d?ngSP2SP2QFE\ASMS\10\POLICY\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS
Gdiplus.dll5.2.6002.230841,748,99213 Tháng tư năm 201315:35x 86SP2SP2QFE\ASMS\X86\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS
Gdiplus.ManKhông áp d?ng39813 Tháng tư năm 201315:35Không áp d?ngSP2SP2QFE\ASMS\X86\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS
Gdiplus.ManKhông áp d?ng60813 Tháng tư năm 201315:35Không áp d?ngSP2SP2QFE\ASMS\X86\10\POLICY\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS
Windows Vista và Windows Server 2008 t?p tin thông tin ghi chú
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh d?ch v?
  6.0.6002.18XXXWindows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2SP2ĐÔNG Đ?C
  6.0.6002.23XXXWindows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Service Pack 1 đư?c tích h?p vào các phiên b?n phát hành ban đ?u c?a Windows Server 2008. V? v?y, RTM m?c quan tr?ng t?p tin ch? áp d?ng cho Windows Vista. RTM m?c quan tr?ng t?p tin có m?t 6.0.0000.XXXXXX s? phiên b?n.
 • Chi nhánh d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ? quy?t các v?n đ? quan tr?ng, ph? bi?n r?ng r?i. Chi nhánh d?ch v? LDR ch?a hotfix ngoài s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.

Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Gdiplus.dll5.2.6002.188131,748,99203 Tháng tư năm 201303:56x 86
Gdiplus.dll5.2.6002.230841,748,99203 Tháng tư năm 201302:27x 86
Gdiplus.dll6.0.6002.188131,838,59203 Tháng tư năm 201303:56x 86
Gdiplus.dll6.0.6002.230841,838,59203 Tháng tư năm 201302:27x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Gdiplus.dll5.2.6002.188132,192,89603 Tháng tư năm 201304:15x 64
Gdiplus.dll5.2.6002.230842,193,40803 Tháng tư năm 201303:40x 64
Gdiplus.dll6.0.6002.188132,424,32003 Tháng tư năm 201304:15x 64
Gdiplus.dll6.0.6002.230842,424,32003 Tháng tư năm 201303:40x 64
Gdiplus.dll5.2.6002.188131,748,99203 Tháng tư năm 201303:56x 86
Gdiplus.dll5.2.6002.230841,748,99203 Tháng tư năm 201302:27x 86
Gdiplus.dll6.0.6002.188131,838,59203 Tháng tư năm 201303:56x 86
Gdiplus.dll6.0.6002.230841,838,59203 Tháng tư năm 201302:27x 86
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Gdiplus.dll5.2.6002.188134,911,10403 Tháng tư năm 201303:32IA-64
Gdiplus.dll5.2.6002.230844,912,12803 Tháng tư năm 201302:19IA-64
Gdiplus.dll6.0.6002.188135,266,94403 Tháng tư năm 201303:32IA-64
Gdiplus.dll6.0.6002.230845,266,94403 Tháng tư năm 201302:19IA-64
Gdiplus.dll5.2.6002.188131,748,99203 Tháng tư năm 201303:56x 86
Gdiplus.dll5.2.6002.230841,748,99203 Tháng tư năm 201302:27x 86
Gdiplus.dll6.0.6002.188131,838,59203 Tháng tư năm 201303:56x 86
Gdiplus.dll6.0.6002.230841,838,59203 Tháng tư năm 201302:27x 86
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:

  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh d?ch v?
  6.1.7601.18XXXWindows 7 và Windows Server 2008 R2 SP1ĐÔNG Đ?C
  6.1.7601.22XXXWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR

 • T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.

Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Gdiplus.dll5.2.7601.181201,723,39203 Tháng tư năm 201304:50x 86
Gdiplus.dll5.2.7601.222901,723,39203 Tháng tư năm 201304:25x 86
Gdiplus.dll6.1.7601.181201,625,08803 Tháng tư năm 201304:50x 86
Gdiplus.dll6.1.7601.222901,626,11203 Tháng tư năm 201304:25x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Gdiplus.dll5.2.7601.181202,293,24803 Tháng tư năm 201305:46x 64
Gdiplus.dll5.2.7601.222902,293,24803 Tháng tư năm 201305:16x 64
Gdiplus.dll6.1.7601.181202,165,76003 Tháng tư năm 201305:46x 64
Gdiplus.dll6.1.7601.222902,166,27203 Tháng tư năm 201305:16x 64
Gdiplus.dll5.2.7601.181201,723,39203 Tháng tư năm 201304:50x 86
Gdiplus.dll5.2.7601.222901,723,39203 Tháng tư năm 201304:25x 86
Gdiplus.dll6.1.7601.181201,625,08803 Tháng tư năm 201304:50x 86
Gdiplus.dll6.1.7601.222901,626,11203 Tháng tư năm 201304:25x 86
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Gdiplus.dll5.2.7601.181204,923,39203 Tháng tư năm 201304:30IA-64
Gdiplus.dll5.2.7601.222904,923,39203 Tháng tư năm 201304:23IA-64
Gdiplus.dll6.1.7601.181204,602,36803 Tháng tư năm 201304:30IA-64
Gdiplus.dll6.1.7601.222904,603,90403 Tháng tư năm 201304:23IA-64
Gdiplus.dll5.2.7601.181201,723,39203 Tháng tư năm 201304:50x 86
Gdiplus.dll5.2.7601.222901,723,39203 Tháng tư năm 201304:25x 86
Gdiplus.dll6.1.7601.181201,625,08803 Tháng tư năm 201304:50x 86
Gdiplus.dll6.1.7601.222901,626,11203 Tháng tư năm 201304:25x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Áp d?ng cho

Bài vi?t này áp d?ng cho nh?ng đi?u sau đây:
 • Windows 7 Service Pack 1
 • Windows Server 2008 R2 gói d?ch v? 1
 • Windows Vista gói d?ch v? 2
 • Windows Server 2008 gói d?ch v? 2
 • Windows XP Service Pack 3
 • Windows XP Professional x 64 Edition Service Pack 2
 • Windows Server 2003 Gói D?ch v? 2

Thu?c tính

ID c?a bài: 2834886 - L?n xem xét sau cùng: 04 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload kbmt KB2834886 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2834886

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com