Mô t? c?a cumulative update 5.0.8308.420 cho Lync Server 2013, Unified Communications qu?n l? API 4.0 Runtime: tháng 7 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2835437 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? cumulative update for Microsoft Lync Server 2013, Unified Communications qu?n l? API 4.0 Runtime ngày tháng năm 2013. S? phiên b?n c?a b?n c?p nh?t này là 5.0.8308.420.

Gi?i thi?u

Cumulative update c?i thi?n đ? tin c?y, ?n đ?nh và hi?u su?t c?a Lync Server 2013, Unified Communications qu?n l? API 4.0 Runtime.

Thông tin thêm

Microsoft t?i v? Trung tâm

Đ? cài đ?t b?n C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2013, Unified Communications qu?n l? API 4.0 Runtime, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.

Phương pháp 1: Tích l?y Server Update cài đ?t

Tích l?y Server Update cài đ?t áp d?ng t?t c? các b?n C?p Nh?t cho vai tr? máy ch? thích h?p trong m?t chi?n d?ch. Đ? s? d?ng tích l?y Server Update cài đ?t, h?y làm theo các bư?c sau.

Lưu ?N?u User Account Control (UAC) đư?c b?t, b?n ph?i b?t đ?u tích l?y Server Update cài đ?t b?ng cách s? d?ng cao c?p phép đ? đ?m b?o r?ng t?t c? b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t đúng.
 1. T?i v? tích l?y Server Update cài đ?t. Đ? làm đi?u này, h?y vào website sau c?a Microsoft Download Center:
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  T?i v?
  T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.
 2. Ch?y tích l?y Server Update cài đ?t b?ng cách s? d?ng giao di?n ho?c b?ng cách s? d?ng m?t d?ng l?nh.

  Lưu ?Khi b?n nh?p vào Cài đ?t b?n C?p Nh?t giao di?n cung c?p m?t d?u hi?u r? ràng đó C?p Nh?t đư?c cài đ?t.

  Đ? ch?y tr?nh cài đ?t, h?y ch?y l?nh sau:

  LyncServerUpdateInstaller.exe 
  Ghi chúB?n có th? s? d?ng các tham s? sau v?i l?nh LyncServerUpdateInstaller.exe :
  • /Silentmode chuy?n đ?i áp d?ng t?t c? các b?n C?p Nh?t áp d?ng trong n?n.
  • /Silentmode /forcerebootchuy?n đ?i áp d?ng t?t c? các b?n C?p Nh?t áp d?ng trong n?n, và kh?i đ?ng sau đó nó t? đ?ng l?i máy ch? ? ph?n cu?i c?a ti?n tr?nh cài đ?t n?u đi?u này là c?n thi?t.
  • Chuy?n đ?i /extractall chi?t xu?t các b?n C?p Nh?t t? tr?nh cài đ?t và ti?t ki?m các b?n C?p Nh?t trong m?t thư m?c con đư?c đ?t tên "Extracted" trong thư m?c mà t? đó b?n ch?y l?nh.
Sau khi b?n ch?y Lync Server C?p Nh?t cài đ?t, b?n ph?i c?p nh?t t?t c? các máy ch? k?t thúc tr? l?i áp d?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? làm đi?u này, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2809243 C?p Nh?t cho Lync Server 2013

Cách 2: Microsoft Update

B?n c?p nh?t này c?ng có s?n t? các Microsoft Update Trang web.

Lưu ? Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này b?ng cách s? d?ng Microsoft Update, b?n ph?i c?p nh?t cơ s? d? li?u trên các máy ch? k?t thúc tr? l?i. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? làm đi?u này, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2809243 C?p Nh?t cho Lync Server 2013

Đi?u ki?n tiên quy?t

Không có không có đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t b?n c?p nh?t này tích l?y.

Đăng k? thông tin

Đ? s? d?ng m?t trong các b?n C?p Nh?t tích l?y trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? đăng k?.

Thông tin thay th? b?n C?p Nh?t

B?n C?p Nh?t tích l?y này thay th? C?p Nh?t tích l?y sau đây:
2781555 Mô t? c?a cumulative update 5.0.8308.291 cho Lync Server 2013, Unified Communications qu?n l? API 4.0 Runtime: Tháng năm 2013

C?p nh?t thông tin cài đ?t gói

Đ? áp d?ng b?n C?p Nh?t tích l?y này, cài đ?t gói UcmaRuntime.msp trên máy tính đang ch?y vai tr? máy ch? sau đây:
 • Lync Server 2013 - Standard Edition Server
 • Lync Server 2013 - máy ch? Enterprise Edition k?t thúc trư?c
 • Lync Server 2013 - Edge Server
 • Lync Server 2013 - đ?c l?p h?a gi?i Server
 • Lync Server 2013 - giám đ?c Server
 • Lync Server 2013 - máy ch? tr? chuy?n liên t?c

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này tích l?y.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
B?n C?p Nh?t tích l?y này không th? ch?a t?t c? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. B?n C?p Nh?t tích l?y này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? s?a ch?a các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Sau khi tích l?y C?p Nh?t đư?c cài đ?t, các phiên b?n toàn c?u c?a b?n C?p Nh?t tích l?y này có thu?c tính t?p, ho?c phiên b?n m?i hơn c?a các thu?c tính t?p, đư?c li?t kê trong b?ng sau:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?u
File_default_tmxKhông áp d?ng907,23831 Tháng 5, 1311:32Không áp d?ngSP
File_gac_collaboration_dll5.0.8308.4205,999,27231 Tháng 5, 1312:19x 86SP
File_gac_internal_media_dll5.0.8308.4207,912,11231 Tháng 5, 1312:15x 64SP
File_gac_rtmpal_dll5.0.8308.420585,81631 Tháng 5, 1312:07x 64SP
File_gac_sipeps_dll5.0.8308.4201,799,25631 Tháng 5, 1312:06x 64SP
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các b?n c?p nh?t m?i nh?t cho Lync Server 2013, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2809243 C?p Nh?t cho Lync Server 2013

Thu?c tính

ID c?a bài: 2835437 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Lync Server 2013
T? khóa: 
kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2835437 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2835437

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com