Mô t? c?a Visual Studio 2012 Update 3

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2835600 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Microsoft phát hành Visual Studio 2012 Update 3 (Visual Studio 2012.3) vào ngày 26 tháng 8 năm 2013. B?n c?p nh?t này gi?i thi?u c?i ti?n công ngh? m?i trong xây d?ng TFS. Ngoài ra, có c?p nh?t này, c?ng c? đ?nh v?n đ? khác nhau.

Làm th? nào đ? có đư?c h?nh ?nh Studio 2012 Update 3

Visual Studio 2012 b?n C?p Nh?t là phát hành tích l?y bao g?m các tính năng m?i và s?a ch?a đ? đư?c chuy?n giao trong b?n phát hành trư?c. Liên k?t t?i v? sau luôn luôn đi?m cho b?n đ? c?p nh?t m?i nh?t. Đ?i v?i m?t danh sách t?t c? các C?p Nh?t đ? đư?c phát hành cho Visual Studio 2012, b?m vào ? đây.

T?i v? Visual Studio 2012 Update 3 gói bây gi?

C?p Nh?t cho các s?n ph?m khác trong gia đ?nh Visual Studio có th? đư?c t?m th?y trên các Microsoft t?i v? web site cho Visual Studio.

Lưu ? Visual Studio và Team Foundation Server (TFS) cài đ?t chuyên bi?t cơ khí là khác nhau. C?p Nh?t Visual Studio cài đ?t chuyên bi?t trên đ?u trang c?a b?t c? đi?u g? đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính. C?p Nh?t TFS là m?t b? trí đ?y đ? mà thay th? b?t c? đi?u g? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính. Trư?c khi b?n c? g?ng áp d?ng C?p Nh?t TFS, ch?c ch?n r?ng b?n có m?t sao lưu đ?y đ? c?a b? máy cơ s? d? li?u hi?n t?i c?a b?n. N?u chi?c C?p Nh?t cài đ?t chuyên bi?t th?t b?i, b?n s? không th? kh?i đ?ng l?i b?n C?p Nh?t ho?c quay ngư?c l?i v? phiên b?n trư?c đó c?a TFS mà không th?c hi?n m?t th? t?c khôi ph?c.

Đ? cài đ?t chuyên bi?t các hư?ng d?n cho các s?n ph?m Visual Studio, h?y xem:

Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio

Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t Team Foundation Server và Visual Studio ALM

Yêu c?u b?i thư?ng virus mi?n phí

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

C?i ti?n công ngh? m?i và các v?n đ? c? đ?nh trong Visual Studio 2012 Update 3

Công ngh? c?i ti?n

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start expanded
Nh?ng công ngh? c?i ti?n đ? đư?c th?c hi?n trong Visual Studio 2012.3.

TFS xây d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

  Team Foundation Server
  • Xây d?ng thi?t l?p có th? đư?c b?o t?n khi b?n nâng c?p m?t trư?ng h?p TFS năm 2012.
  • C?i ti?n đư?c th?c hi?n trong các đ?nh ngh?a xây d?ng m?i giao di?n ngư?i dùng cho h?i nh?p liên t?c (CI) xây d?ng trong đ?i Git d?a trên d? án.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end

C? đ?nh v?n đ?

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start expanded
Lưu ? Tr? khi quy đ?nh khác, liên k?t m?c đưa b?n đ?n các web site Microsoft Connect.

V?n đ? tương h?p v? sau Windows 8.1
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
  H? sơ
  • Khi b?n s? d?ng Visual Studio 2012 đ? c?u h?nh m?t X 64 ?ng d?ng trong ch? đ? L?y m?u CPU trên hệ điều hành Windows 8.1, b?n nh?n đư?c m?t thông báo "không có d? li?u thu th?p".
  • Concurrency Visualizer cho ?ng d?ng 64-bit không làm vi?c trên m?t hệ điều hành 64-bit Windows 8.1.

  Mô ph?ng
  • Khi b?n ch?y Windows Simulator, b?n nh?n đư?c m?t d?u ki?m nh?c User Account Control (UAC).

  Đ? h?a ch?n đoán
  • S?a ch?a h?ng visualizer liên k?t cho đ? h?a g? l?i trên Windows 8.1 xem trư?c.

  Giao di?n ngư?i dùng m? ki?m tra
  • M? hóa giao di?n ngư?i dùng th? nghi?m h? tr? cho Internet Explorer 11.

  Coâng cuï ñieän thoaïi
  • cài đ?t chuyên bi?t Windows Phone Emulator (XDE) treo trên Windows 8.1 xem trư?c.

  Visual Studio IDE
  • D? án h?i tho?i báo cáo không đư?c đ?nh d?ng đúng.

  Tr?nh g? l?i t? xa
  • Tr?nh g? l?i t? xa t? Visual Studio 2012 Update2 là tương h?p v? sau v?i Visual Studio 2012 Update 3. Tuy nhiên, này g? l?i t? xa có đ?t là không tương h?p v? sau v?i các thi?t b? Windows 8.1 xem trư?c cánh tay.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Roundtrip Visual Studio 2012 và Visual Studio 2013 xem trư?c
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
  S? pha tr?n cho Visual Studio 2012
  • S? pha tr?n đ? v? khi b?n m? m?t ?ng d?ng Windows Presentation Foundation (WPF) đ? đư?c nâng c?p lên phiên b?n 4.5.1-based Microsoft NET Framework trong Visual Studio 2013 xem trư?c.
  • B?n không th? m? m?t d? án Silverlight 4.0 trong s? pha tr?n sau khi nó đ? không phân trong Visual Studio 2013 xem trư?c.
  • XAML thi?t k? không th? n?p khi b?n s? d?ng di đ?ng l?p thư vi?n trong m?t d? án WPF.
  • 779344: M?t phong cách không th? s? d?ng m?t gi?i h?n trên đ? m?t tài s?n đính kèm trong m?t nhà thi?t k? XAML

  Ph?ng thí nghi?m qu?n l?
  • B?n có th? s? d?ng Microsoft th? nghi?m Manager 2012 cùng v?i th? nghi?m đi?u khi?n 2013 đ? t?o ra môi trư?ng ph?ng thí nghi?m.
  • Trong m?t môi trư?ng có Microsoft ki?m tra Manager 2012 và th? nghi?m đi?u khi?n 2013 tri?n khai, khi b?n s?a ch?a m?t môi trư?ng ph?ng thí nghi?m v?i trạm đậu "Chưa s?n sàng", các đ?i l? ki?m tra trên máy ch? đ?i l? đư?c g? cài đ?t chuyên bi?t b?t ng?.

  F #
  • Thông báo l?i khi Visual Studio 2012 t?i d? m?t F # án t?o ra b?ng cách s? d?ng Visual Studio 2012 Xem trư?c.

  Team Foundation Server
  • Kh? năng tương h?p v? sau các h? tr? cho các lu?ng th?o lu?n gi?a Visual Studio 2012 và Visual Studio 2013 xem trư?c.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Tr?nh g? l?i
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Visual Studio IDE
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 • Khi b?n nh?p vào m?t l?i xây d?ng ho?c xây d?ng các c?nh báo trong m?t d? án BizTalk, IDE không th? xác đ?nh v? trí các artifact mà gây ra l?i ho?c c?nh báo.
 • 777554: Visual Studio 2012 tai n?n trong khi b?n đang g? tuyên b? m?t ch?c năng iterator trong Visual Basic m? có ch?a m?t bí danh nh?p kh?u
 • Khi b?n thêm m?t t?p tin đ? m? ch? m?t t?p tin tên r?ng (ví d?: .gitignore ho?c .tfignore) trong gi?i pháp Explorer, b?n nh?n th?y r?ng các t?p tin đư?c đ?i di?n b?i đư?ng d?n m?c tin thư thoại thay v? theo t?p đ? đ?t tên tin. Ngoài ra, các t?p tin không th? đư?c t?m th?y b?ng cách s? d?ng tính năng tra c?u tên c?a t?p tin.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
H?nh th?c Windows
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 • Khi b?n s? d?ng đi?u khi?n ActiveX và các h?nh th?c Windows ?ng d?ng trong Visual Basic, Visual Studio thi?t k? có th? không t?i sau khi các ?ng d?ng đư?c xây d?ng l?i. Đây là m?t v?n đ? th?i gian. Các nhà thi?t k? nên t?i l?i ch? sau khi xây d?ng xong.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
C ++
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 • Khi b?n g?i các EndDialog ch?c năng t? bên trong các ch?c năng OnInitDialog trong m?t ?ng d?ng MFC, ch?c năng OnInitDialog kích ho?t m?t l?n n?a.
 • ?ng d?ng đ? v? crash b?i v? tr?nh biên d?ch C++ t?o ra m?t chu?i không đúng hư?ng d?n tính toán kích thư?c b? nh? đ? truy c?p vào b? nh?.
 • M?t ngo?i l? "TypeLoadException" x?y ra t?i th?i gian ch?y nói r?ng m?t l?p qu?n l? giao di?n không đư?c th?c hi?n. Tuy nhiên, các l?p h?c th?c s? đư?c th?c hi?n.
 • L?i n?i b? biên d?ch x?y ra liên t?c khi b?n biên d?ch b?ng cách s? d?ng tùy ch?n "/ phân tích".
 • M?t s?a ch?a đư?c mô t? trong bài KB sau đư?c bao g?m:
  2802711 S?a ch?a: Máy m? không chính xác đư?c t?o ra cho m?t tuyên b? "chuy?n đ?i" trong Visual C++ 2010 x 64 biên d?ch
 • 783276: M?t s?a ch?a cho ATL & MFC trên Windows XP đư?c bao g?m

  Khi b?n s? d?ng ATL và/ho?c MFC trong m?t ?ng d?ng trên Windows XP, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Tên ?ng d?ng - Entry Point không t?m th?y

  Th? t?c nh?p c?nh đi?m InitializeCriticalSectionEx không có th? đư?c đ?t trong thư vi?n liên k?t đ?ng KERNEL32.dll
 • M?t v?n đ? đư?c gi?i quy?t trong đó thi?t b? h? sơ hư?ng d?n t?i ưu hóa (PGO) có th? gây ra m?t v? tai n?n ho?c không chính xác hành vi.
 • Visual Studio 2012 đư?c kích ho?t đ? nh?n ra (nhưng không m?) t?p tin .vsglog đư?c ch?p b?i Visual Studio 2013 xem trư?c.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
LightSwitch
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

 • IntelliSense trong m?t d? án khách hàng LightSwitch HTML không ho?t đ?ng v? l?i quá th?i gian x?y ra ? IntelliSense đ?ng cơ.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Th? nghi?m Visual Studio
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
  Th? nghi?m web
  • Microsoft Visual Studio 2010 đ? v? khi b?n t?o m?t th? nghi?m Web trên m?t máy tính có Visual Studio 2010 Service Pack 1 (SP1) và Visual Studio 2012 Update 2 cài đ?t chuyên bi?t.

  M? hoá giao di?n ngư?i dùng th? nghi?m
  • B?n không th? ch?y m? hóa giao di?n ngư?i dùng cùng v?i tr?nh duy?t qua th? nghi?m tính năng b?ng cách s? d?ng thành ph?n selen.

  T?i th? nghi?m
  • Khi b?n phân tích m?t bài ki?m tra t?i ch?y, b? ph?n c?a k?t qu? là m?t tích t? đ? th? trong giao di?n m?c đ?nh.
  • M?t s?a ch?a đư?c mô t? trong bài KB sau đư?c bao g?m:
   2769120 Kh?c ph?c: đ?a ch? IP c?a m?t ngư?i s? d?ng ?o thay đ?i khi b?n ch?y m?t bài ki?m tra t?i n?u IP chuy?n đ?i đư?c kích ho?t trong Visual Studio 2010

  Đơn v? th? nghi?m
  • 783438: Mstest.exe không th?c hi?n đơn v? v? thi?u các h?i đ?ng
  • Gi? s? r?ng b?n s? d?ng các thu?c tính ExpectedSqlException trong m? ki?m tra đơn v? trong công c? d? li?u SQL Server cho Visual Studio năm 2012. Khi b?n ch?y th? nghi?m đơn v?, các thu?c tính ExpectedSqlException không làm vi?c m?t cách chính xác.
  • Khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio 2012 Update 2 trên m?t máy tính xây d?ng có phiên b?n RTM c?a xây d?ng đ?i l? đư?c cài đ?t chuyên bi?t, th? nghi?m không th? ch?y, và các ho?t đ?ng xây d?ng không v?i thông báo l?i sau:

   ' Không t?m th?y phương pháp: 'Kho?ng tr?ng Microsoft.VisualStudio.TestPlatform.Utilities.ClientUtilities.InitializeTestPlatform (Microsoft.VisualStudio.TestPlatform.ObjectModel.Client.ITestPlatform, System.String, System.Collections.Generic.List'1)'.'

  Qu?n l? trư?ng h?p th? nghi?m (Web Access)
  Microsoft th? nghi?m qu?n l?
  • r? b? nh? x?y ra khi b?n th?c hi?n th? nghi?m thăm d? b?ng cách s? d?ng Microsoft th? nghi?m qu?n l?.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
F #
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 • M?t tr?nh biên d?ch n?i b? l?i x?y ra khi b?n xây d?ng F # m? có ch?a hai giao di?n n?u m?i hai giao di?n xác đ?nh m?t thành viên c?a cùng tên.
 • Khi b?n s? d?ng b? qu?n l? gói NuGet đ? cài đ?t chuyên bi?t m?t phiên b?n m?i c?a m?t gói NuGet, b?t đ?ng s?n "HintPath" c?a các tài li?u tham kh?o b? ?nh hư?ng là m?t tích t? t?p tin d? án c?a b?n h?nh ?nh F #.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Team Foundation Server
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
  Qu?n l? và ho?t đ?ng
  • Thu?t s? ?ng d?ng c?p ch? không b?o t?n các Xác thực Kerberos lo?i thi?t khi b?n nâng c?p lên m?t trư?ng h?p TFS 2012 bao g?m nhi?u ?ng d?ng t?ng.
  • Tab báo cáo hi?n th? m?t báo cáo không chính xác tên b?n ghi d?ch v? d? trong thu?t s? nâng c?p TFS năm 2012.
  • Không chính xác Microsoft SharePoint URL đư?c hi?n th? trong tr?nh wizard nâng c?p TFS năm 2012.
  • TFS 2012 nâng c?p wizard Hi?n th? m?t không chính xác tên d? b?n ghi d?ch v? báo cáo và không chính xác thông tin báo cáo URL khi b?n c?u h?nh l?i m?t máy phục vụ ứng dụng c?p n?u thông tin báo cáo URL đ? đư?c thay đ?i.
  • TFS 2012 nâng c?p th?t b?i ho?t đ?ng theo mô h?nh h?i ph?c hoàn toàn khi trư?ng h?p s? d?ng b? máy cơ s? d? li?u ph?n ánh tính năng.
  • Gi? s? r?ng b?n c?u h?nh m?t th? hi?n TFS năm 2012 v?i m?t th? hi?n c?a SQL Server cho phép tính năng đ?ng. B?n l?p l?ch tr?nh sao lưu vi sai ho?c đ?ng g?i lưu Nh?t k? giao d?ch, ho?c c? hai. Trong t?nh hu?ng này, t?t c? các công vi?c sao lưu th?c hi?n m?t sao lưu đ?y đ?.
  • S? ghi s? ki?n không bao g?m d?u ki?m v?t x?p ch?ng khi bàn đi?u khi?n qu?n tr? viên tai n?n.
  • Khi b?n cài đ?t chuyên bi?t TFS năm 2012 b?ng cách s? d?ng m?t gói ngôn ng? không ph?i ti?ng Anh trong tr?nh cài đ?t chuyên bi?t web, b?n nh?n th?y b? b?n đ?a hóa b? dây (ti?ng Anh) trong giao di?n đi?u khi?n qu?n tr? viên và trong hộp thoại nhóm d? án b? sưu t?p.
  • M?t thông báo l?i không chính xác Hi?n th? tài kho?n máy ch? MSSQL thay v? tài kho?n đ?i l? công vi?c khi b?n đ?t c?u h?nh theo l?ch tr?nh sao lưu.
  • Trang đánh giá s? hi?n th? s? hi?u c?ng m?c đ?nh thay v? s? hi?u c?ng đư?c c?u h?nh khi b?n c?u h?nh đ?i xây d?ng mà không có t?p tin cài đ?t chuyên bi?t đ? lưu.
  • B?n không th? c?u h?nh TFS proxy trên máy tính này thu?c v? m?t tên mi?n riêng bi?t t? m?t máy ch? TFS năm 2012.
  • 780985: "Không h?p l? Uri: tên máy không có th? đư?c phân tích" thông báo l?i trong nâng c?p thu?t s? trong khi cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t TFS năm 2012
  • S?a ch?a bây gi? hi?n th? m?t thông báo l?i mà các ti?u bang TFS hi?n đang h? tr? các "/ b? trí" chuy?n đ?i khi b?n ch?y TFS web cài đ?t chuyên bi?t cùng v?i vi?c chuy?n đ?i đư?c kích ho?t.
  • TFS 2012 k? ho?ch d? ph?ng thu?t s? không báo cáo m?t l?i khi b?n đ?t c?u h?nh m?t k? ho?ch d? ph?ng b?ng cách s? d?ng trương m?c h? th?ng c?c b?.
  • Khi b?n nâng c?p m?t phiên b?n trư?c đó c?a TFS b? sưu t?p, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:

   [L?i] Không th? chèn hàng khóa trùng l?p trong đ?i tư?ng ' dbo.H?ng s? đ?c đáo ch? s? 'IX_Constants__String_RemovedDate'
  • Khi b?n nâng c?p m?t phiên b?n trư?c đó c?a TFS b? sưu t?p, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:

   Không th? phím INSERT trùng l?p trong đ?i tư?ng 'dbo.@updates'
  • Khi b?n nâng c?p m?t phiên b?n trư?c đó c?a TFS b? sưu t?p, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
   Không có ánh x? gi?a tên tài kho?n và an ninh ID đ? đư?c th?c hi?n
  • Khi b?n c? g?ng đ? nâng c?p phiên b?n trư?c đó c?a TFS b? sưu t?p, vi?c nâng c?p không ph?i là thành công, và b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:

   L?i: 2601 không th? chèn hàng khóa trùng l?p trong đ?i tư?ng 'dbo.tbl_Identity' v?i ch? s? đ?c đáo 'PK_tbl_Identity'.
  • B?n không th? s? d?ng truy c?p Web trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2008 SP2 sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t Visual Studio 2012.
  • B?n c?p nh?t này c?i thi?n ngo?i l? x? l? cho các tính năng sao lưu theo l?ch tr?nh. Sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này, các máy ch? v?i trư?ng h?p báo cáo sai có th? c?u h?nh theo l?ch tr?nh sao lưu cho TFS. Ch?c năng này trư?c đó đ? b? ch?n v? m?t ngo?i l? không đư?c ngăn không cho ch?y thu?t s? c?u h?nh.

  Làm vi?c theo d?i m?c
  • Khi b?n t?o ra m?t con đư?ng khu v?c m?i, và sau đó b?n di chuy?n m?t con đư?ng khu v?c hi?n t?i theo m?t v?a đư?c t?o ra, vi?c "Công vi?c m?c theo d?i tích h?p Synchronization" có th? th?t b?i v?i m?t ngo?i l? "System.NullReferenceException".
  • M?t ngư?i s? d?ng ngư?i không có C?p phép đ?c trên m?t con đư?ng lá có th? nh?n đư?c email thông báo v? các thay đ?i đ? làm vi?c các kho?n m?c theo đư?ng d?n khu v?c.
  • M?t SQL Server ch? v?n đ? có th? x?y ra trong nhà kho xây d?ng l?i n?u b? máy cơ s? d? li?u TFS là r?t l?n.
  • Khi b?n c? g?ng đ? truy c?p vào công vi?c m?c trong m?t máy ch? TFS cùng v?i siêu d? li?u l?c b?t, b?n nh?n đư?c m?t trong các thông báo sau đây trên phía khách hàng:

   "TF26006: Team Foundation không th? t?m th?y 0."

   "TF26193: d? án nhóm ProjectName không t?n t?i. Ki?m Tên d? án nhóm và th? l?i."
  • Gi? đ?nh r?ng b?n có m?t b? sưu t?p d? án v?i m?t m?c đ? g?c báo cáo đư?ng d?n (m?c đ?nh báo cáo đư?ng d?n là "\") trong TFS năm 2012. Khi b?n giao di?n báo cáo, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:

   Con đư?ng m?c 'M?c>' là không h?p l?. Đư?ng d?n đ?y đ? ph?i là ít hơn 260 k? t?; h?n ch? khác áp d?ng.
  • Gi? s? r?ng b?n có nhi?u công vi?c m?t hàng, và nhi?u liên k?t t?o ra trong s? nh?ng công vi?c m?c. Khi b?n c? g?ng ti?t ki?m m?t liên k?t k? v? ngư?i ti?n nhi?m m?i đ? m?t s? m?t hàng làm vi?c, b?n có th? g?p m?t v?n đ? hi?u su?t.
  • Phương pháp PartialOpen t? đ?ng trang d? li?u trư?ng System.Tags đ? làm vi?c m?t ph?n khai trương m?c. Hành vi này gây ra m?t v?n đ? hi?u su?t.
  • Trong m?t môi trư?ng s? d?ng TFS năm 2012 và TFS xây d?ng đi?u khi?n 2010, b?n ki?m tra vào m?t TFS năm 2010 xây d?ng quá tr?nh m?u. Khi b?n x?p hàng m?t xây d?ng có liên quan đ?n công vi?c m?c và m?c công vi?c có m?t liên k?t changeset, th?t b?i xây d?ng v?i thông báo l?i sau:

   Đ?nh l? l? là ra kh?i ph?m vi c?a các giá tr? h?p l?. Tham s? tên: c?t
  • B?n không th? t?o kho?n m?c công vi?c m?i t? m?t backlog l?p đi l?p l?i khi có r?t nhi?u công vi?c m?c lo?i trong th? lo?i công vi?c.
  • Gi? s? b?n t?o m?t nhóm d? án b?ng cách s? d?ng m?t m?u tu? ch?nh quá tr?nh g?m có hai ti?u bang đư?c ánh x? t?i nhà nư?c cùng lo?i. B?n t?o ra m?t câu chuy?n ngư?i dùng cho m?i ti?u bang, và sau đó b?n xem b?ng Kanban s?n ph?m Backlog. Trong t?nh hu?ng này, m?t l?i x?y ra. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t, m?t tin thư thoại xác nh?n s? đư?c hi?n th?, và nó ch? ra r?ng các c?u h?nh là không h?p l?.

  Khuôn kh? b?n ghi d?ch v?
  • Gi? s? b?n đ?t c?u h?nh c?nh báo đ? nh?n đư?c thông báo email khi m?t m?c công vi?c b? thay đ?i. B?n s? d?ng các nhà đi?u hành "Thay đ?i" đ? nh?n đư?c thông báo, ch? khi m?t l?nh v?c m?c công vi?c b? thay đ?i. Trong t?nh hu?ng này, b?n nh?n đư?c thông báo b?t ng? khi m?t m?c công vi?c b? thay đ?i mà không thay đ?i l?nh v?c.

  Xây d?ng t? đ?ng hóa
  • Gi? s? r?ng b?n s? d?ng trương m?c ngư?i dùng đ? xây d?ng m?t hàng đ?i. Trương m?c ngư?i dùng không có m?t tên duy nh?t Hi?n th?. Trong t?nh hu?ng này, ngư?i dùng không th? t? đ?ng gán m?t m?c công vi?c n?u xây d?ng không thành công.
  • M?t b? t?c có th? x?y ra trong SQL Server khi b?n tiêu di?t xây d?ng có r?t nhi?u thông tin xây d?ng.
  • Gi? s? r?ng m?t xây d?ng đư?c x?p hàng đ?i trên m?t máy tính xây d?ng. Tuy nhiên, máy tính b? ng?t k?t n?i cho m?t s? l? do (ch?ng h?n như v? m?t l?i m?ng). Trong t?nh hu?ng này, xây d?ng đư?c n?i không l?i m?t cách chính xác sau khi máy tính đư?c k?t n?i l?i.

  Truy c?p web
  • Hi?u su?t ch?m khi b?n m? m?t m?c công vi?c có nhi?u l?nh v?c tùy ch?nh trong TFS Web Access.

  Phiên b?n ki?m soát
  • 778627: Có m?t gi?i h?n c?a 256 changesets báo cáo trong h?i nh?p liên t?c xây d?ng báo cáo
  • H?i quy hi?u su?t khi b?n truy v?n nh?n trong nhóm n?n t?ng Phiên b?n ki?m soát.
  • H?i quy hi?u su?t khi b?n t?o "Thêm" đang ch? x? l? thay đ?i trong nhóm n?n t?ng Phiên b?n ki?m soát.
  • S?a ch?a cho bi?t thêm t?i lên retries cho phiên b?n ki?m soát các t?p tin đang đư?c ki?m tra t?i ho?c shelved đ? gi?m s? lư?ng các gian l?n l?i.
  • Khi b?n nh?p t?p XSL, công c? k?t h?p Visual Studio, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:

   "Quá tr?nh này không th? truy nh?p t?p v? nó đang đư?c s? d?ng b?i m?t ti?n tr?nh"

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Công c? web
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 • Visual Studio 2012 có th? s?p đ? khi b?n phát tri?n m?t d? án web.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Văn ph?ng h?p tác
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

 • H?i quy hi?u su?t khi b?n g?i các m?c công vi?c cho Microsoft Outlook t? Visual Studio 2012 sau khi Visual Studio 2012 Update 2 đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Đ?i Explorer
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

 • Khi b?n s? d?ng m?t d?u ki?m ngo?c kép duy nh?t trong b?t k? l?nh v?c nào đư?c s? d?ng cho các truy v?n có công vi?c m?c dư?i trang công vi?c c?a tôi, b?n không th? ch?y các truy v?n.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Windows và các ?ng d?ng k?t n?i công c?
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 • S?a ch?a b? qua bao b? c?a tài li?u XML không c?n thi?t cho các ?ng d?ng Windows c?a hàng.
 • Visual Studio 2012 có th? t?o t?p tin .appxsym và .appxupload b? h?ng trong m?t bao b? gia tăng.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thư vi?n di đ?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 • B?n không th? s? d?ng l?p "HttpClient" trong m?t d? án di đ?ng thư vi?n sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio 2012 Update 2.
 • Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio Update 2, m? đư?c t?o ra cho các.RESX ngu?n t?p tin không th? đư?c xây d?ng khi m?t d? án nh?m m?c tiêu Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5, Windows Phone 8, và các ?ng d?ng net cho Cửa hàng Windows (ho?c b?t k? s? k?t h?p c?a ba).
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
H? sơ
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 • Khi b?n ng?ng profiling m?t ứng dụng web, H? sơ d? li?u ? ph?n cu?i c?a v?t có th? b? m?t. B?n c?p nh?t này đ?m b?o r?ng t?t c? d? li?u đư?c thêm vào báo cáo.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Giúp ngư?i xem
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 • Đ?a phương giúp ngư?i xem 2.0 đ? cho phép tabbing vào thanh tieán tr?nh cho tr?nh đ?c màn h?nh đ? đ?c trạm đậu cho cu?n sách t?i v? và cài đ?t chuyên bi?t.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end

V?n đ? đ? bi?t cho Visual Studio 2012 Update 3

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft Mô t?
KB2885212 B?n không th? đính kèm b? sưu t?p d? án đư?c tách ra t? TFS 2010 ho?c TFS năm 2012

Thông tin thêm

Làm th? nào đ? t?i Microsoft h? tr? t?p tin

Yêu c?u

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Lưu ? Ph?n này áp d?ng ch? cho các khách hàng Visual Studio. TFS có yêu c?u h? th?ng khác nhau (ki?m tra các Visual Studio Team Foundation Server 2012 Update 3Visual Studio Team Foundation Server nh?n 2012 t?i v? trang cho bi?t thêm thông tin), và có th? yêu c?u kh?i đ?ng l?i lên đ?n hai, tùy thu?c vào nhà nư?c c?a máy tính khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t gói này.

H? tr? ngôn ng?

Visual Studio 2012 Update 3 cung c?p b?n C?p Nh?t cho các phiên b?n sau đây:
 • Ti?ng Trung (gi?n th?)
 • Trung Qu?c (truy?n th?ng)
 • Séc
 • Ti?ng Anh
 • Ti?ng Pháp
 • Đ?c
 • ?
 • Ti?ng Nh?t
 • Cộng hòa Hàn Quốc
 • Nga
 • Ba Lan
 • Ti?ng B? Đào Nha (Brazil)
 • Ti?ng Tây Ban Nha
 • Th? Nh? K?

hệ điều hành đư?c h? tr?

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? hệ điều hành đư?c h? tr?, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Kh? năng tương h?p v? sau n?n t?ng, yêu c?u h? th?ng cho Visual Studio 2012

Ki?n trúc đư?c h? tr?

 • 32-bit (x 86)
 • 64-bit (x 64) (WOW)

Yêu c?u ph?n c?ng

 • 1.6 gigahertz (GHz) ho?c x? l? nhanh hơn
 • 1 gigabyte (GB) b? nh? RAM (1.5 GB n?u b?n đang ch?y trong m?t máy ?o)
 • 1 GB dung lư?ng đ?a c?ng s?n dùng
 • 5.400 V?ng/phút ổ đĩa c?ng
 • DirectX 9 có kh? năng video card đang ch?y m?t đ? phân gi?i màn h?nh là 1024 × 768 ho?c cao hơn

Yêu c?u ph?n m?m

B?n ph?i có m?t chương tr?nh đư?c h? tr? trong Visual Studio 2012 đư?c li?t kê trong ph?n "Applies đ?" cài đ?t chuyên bi?t đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này.

H? tr? cho Visual Studio 2012 Update 3

H? tr? c?ng đ?ng không bi?u m?u chính cho Visual Studio 2012 Update 3 là có s?n thông qua các Di?n đàn Microsoft Developer Network (MSDN).
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2835600 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 14.0
Áp d?ng
 • Microsoft Visual Studio Ultimate 2012
 • Microsoft Visual Studio Professional 2012
 • Microsoft Visual Studio Premium 2012
 • Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2012
 • Microsoft Visual Studio Express 2012 for Web
 • Microsoft Visual Studio Express 2012 for Windows 8
 • Microsoft Visual Studio Express 2012 for Windows Desktop
 • Microsoft Visual Studio Express 2012 for Windows Phone
T? khóa: 
kbqfe atdownload kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2835600 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2835600

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com