MS13-052: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Khuôn kh? .NET 4.5 trên Windows Vista Service Pack 2 và Windows Server 2008 Service Pack 2: ngày 9 tháng 8 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2835622
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

B?n c?p nh?t này gi?i quy?t m?t l? h?ng trong Microsoft Khuôn kh? .NET có th? cho phép th?c thi m? t? xa trên m?t h? th?ng khách hàng n?u ngư?i dùng xem m?t web site đ?c bi?t crafted b?ng cách s? d?ng m?t trình duyệt Web có th? ch?y ?ng d?ng duy?t XAML (XBAPs).

Tóm t?t

Microsoft đ? phát hành b?n tin b?o m?t MS13-052. B?n có th? xem các b?n tin an ninh đ?y đ? b?ng cách đi đ?n m?t trong các web site Microsoft sau đây:

Làm th? nào đ? có đư?c tr? giúp và h? tr? cho b?n C?p Nh?t b?o m?t này

Tr? giúp cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t: H? tr? cho Microsoft Update

Gi?i pháp b?o m?t cho các chuyên gia CNTT: TechNet kh?c ph?c s? c? b?o m?t và h? tr?

Giúp b?o v? máy tính c?a b?n đang ch?y Windows t? virus và ph?n m?m đ?c h?i: Virus gi?i pháp và Trung tâm b?o m?t

H? tr? đ?a phương theo qu?c gia c?a b?n: H? tr? qu?c t?

Thông tin thêm

T?i thông tin

B?n c?p nh?t này có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:

http://Go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=299319

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t Windows 3.1 ho?c phiên b?n m?i hơn đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính. Đ? có đư?c phiên b?n m?i nh?t c?a Windows cài đ?t chuyên bi?t, h?y vào website sau c?a Microsoft:

http://Go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=132022

Thi?t b? chuy?n m?ch dòng lệnh cho b?n c?p nh?t này

Đ? bi?t thông tin v? các thi?t b? chuy?n m?ch dòng lệnh khác nhau đư?c h? tr? b?i b?n c?p nh?t này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

2844699 Thi?t b? chuy?n m?ch d?ng l?nh cho Microsoft .NET Framework gói c?p nh?t b?o m?t

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n c?p nh?t này không đ?i h?i m?t h? th?ng kh?i đ?ng l?i sau khi b?n áp d?ng nó tr? khi t?p tin đang đư?c C?p Nh?t đang b? khóa ho?c s? d?ng.

C?p nh?t thông tin thay th?

B?n c?p nh?t này không thay th? b?t c? C?p Nh?t phát hành trư?c đó.

C?p Nh?t lo?i b? thông tin

Lưu ? Chúng tôi không khuyên b?n lo?i b? b?t k? C?p Nh?t b?o m?t.

Đ? lo?i b? b?n c?p nh?t này, s? d?ng các Chương tr?nh và tính năng m?c trong b?ng đi?u khi?n.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n ti?ng Anh (M?) c?a b?n c?p nh?t này cài đ?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.

Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a h? th?ng
Chi nhánh d?ch v? GDR
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
WPFFontCache_v0400.exe4.0.30319.18049770,16813 Tháng tư năm 201301:18
Wpftxt_v0400.dll4.0.30319.18049935,00813 Tháng tư năm 201301:18
Chi nhánh d?ch v? LDR
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
WPFFontCache_v0400.exe4.0.30319.19077770,16812 Tháng tư năm 201309:33
Wpftxt_v0400.dll4.0.30319.19077935,00812 Tháng tư năm 201309:33
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a h? th?ng
Chi nhánh d?ch v? GDR
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
WPFFontCache_v0400.exe4.0.30319.180491,012,34413 Tháng tư năm 201301:37
WPFFontCache_v0400.exe4.0.30319.18049770,16813 Tháng tư năm 201301:18
Wpftxt_v0400.dll4.0.30319.180491,217,12013 Tháng tư năm 201301:37
Wpftxt_v0400.dll4.0.30319.18049935,00813 Tháng tư năm 201301:18
Chi nhánh d?ch v? LDR
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
WPFFontCache_v0400.exe4.0.30319.190771,012,34412 Tháng tư năm 201309:49
WPFFontCache_v0400.exe4.0.30319.19077770,16812 Tháng tư năm 201309:33
Wpftxt_v0400.dll4.0.30319.190771,217,12012 Tháng tư năm 201309:49
Wpftxt_v0400.dll4.0.30319.19077935,00812 Tháng tư năm 201309:33
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Áp d?ng cho

Bài vi?t này áp d?ng cho nh?ng đi?u sau đây:
  • Microsoft .NET Framework 4.5 khi đư?c dùng v?i:
    • Windows Vista gói d?ch v? 2
    • Windows Server 2008 gói d?ch v? 2

Thu?c tính

ID c?a bài: 2835622 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Bảy 2013 - Xem xét l?i: 1.0
T? khóa: 
kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload kbmt KB2835622 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2835622

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com