Có b?n C?p Nh?t cho phép v?i m? xác th?c kí nh?p cho CSP ch? k? trong Windows XP SP3 và Windows Server 2003 SP2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2836198 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Gi?i thi?u

Bài vi?t này mô t? m?t C?p Nh?t thatallows v?i m? xác th?c kí nh?p cho các b?n ghi d?ch v? m?t m? nhà cung c?p (CSP) ch? k? trên m?t máy tính đang ch?y Windows XP Service Pack 3 (SP3) ho?c Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2). Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t, b?n có th? s? d?ng ch? đ? m? Kernel v?i m? xác th?c kí nh?p quá tr?nh kí nh?p m?t CSP bên th? ba.

Lưu ?B?ng cách s? d?ng m? v?i m? xác th?c kí nh?p quá tr?nh, nhà s?n xu?t bên th? ba có th? phát hành m? k? gi?y ch?ng nh?n ch?ng ch? cung c?p và có đư?c công nh?n b?i Microsoft (ch?ng h?n như VeriSign). Sau đó, nhà s?n xu?t bên th? ba có th? s? d?ng gi?y ch?ng nh?n kí nh?p t?p nh? phân. V? g?c certificatesare chéo ch? k? c?a Microsoft, Microsoft có th? nh?n ra gi?y ch?ng nh?n. Ngoài ra, khóa công c?ng và tên tiêu đ? c?a Microsoft qua k? gi?y ch?ng nh?n đư?c m? hóa c?ng trong Windows. Do đó, các khóa công c?ng và tên tiêu đ? đư?c so sánh khi Windows ki?m tra tính toàn v?n c?a t?p nh? phân kí nh?p v?i m? xác th?c.

Thông tin thêm

Làm th? nào đ? có đư?c các b?n c?p nh?t này

Microsoft t?i v? Trung tâm
T?p sau có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
hệ điều hànhC?p Nh?t
T?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows XP
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói bây gi?.
T?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows XP
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói bây gi?.
T?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2003
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói bây gi?.
T?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2003
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói bây gi?.
T?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2003
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói bây gi?.
Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows XP SP3 ho?c Windows Server 2003 SP2.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2003 ho?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows XP Professional x 64 Edition, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
889100 Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2003

ki?m nh?p thông tin

Đ? s? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n ti?ng Anh (Hoa K?) c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Ngày và gi? c?a các t?p trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows XP và Windows Server 2003 t?p tin thông tin ghi chú
  • Ngoài các t?p tin đư?c li?t kê trong các b?ng, hotfix này c?ng cài đ?t chuyên bi?t m?t t?p tin vào c?a hàng b?o m?t liên quan (KBs?.Cat) mà đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
  • B?n c?p nh?t này ch?a các t?p nh? phân cho các chi nhánh b?n ghi d?ch v? Windows XP SP3 LDR nhưng không ch?a các t?p nh? phân cho các chi nhánh b?n ghi d?ch v? Windows XP SP3 Đông Đ?c. Đi?u này là do thi?t k?. T?t c? các b?n C?p Nh?t trong tương lai cho Windows XP c?ng s? ch?a ch? là nh?ng t?p nh? phân cho các chi nhánh b?n ghi d?ch v? Windows XP SP3 LDR.
Cho t?t c? các h? tr? phiên b?n c?a Windows XP
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?uChi nhánh b?n ghi d?ch v?
Advapi32.dll5.1.2600.6379618,49612 Tháng tư năm 201312:37x 86SP3SP3GDR
Advapi32.dll5.1.2600.6379618,49612 Tháng tư năm 201312:36x 86SP3SP3QFE
Updspapi.dll6.3.13.0382,84005 Tháng 7 năm 201013:16x 86Không cókhông áp d?ng
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2003
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?uChi nhánh b?n ghi d?ch v?
Advapi32.dll5.2.3790.5148620,03212 Tháng tư năm 201312:44x 86SP2SP2GDR
Advapi32.dll5.2.3790.5148620,03212 Tháng tư năm 201312:43x 86SP2SP2QFE
Updspapi.dll6.3.4.1379,18408 Tháng 7 năm 201014:23x 86Không cókhông áp d?ng
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2003 và Windows XP
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?uChi nhánh b?n ghi d?ch v?
Advapi32.dll5.2.3790.51481,053,69612 Tháng tư năm 201310:22x 64SP2SP2GDR
Wadvapi32.dll5.2.3790.5148620,03212 Tháng tư năm 201310:22x 86SP2WOW
Advapi32.dll5.2.3790.51481,066,49612 Tháng tư năm 201310:19x 64SP2SP2QFE
Wadvapi32.dll5.2.3790.5148620,03212 Tháng tư năm 201310:19x 86SP2WOW
Updspapi.dll6.3.4.1462,12812 Tháng tư năm 201310:23x 64Không cókhông áp d?ng
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2003
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?uChi nhánh b?n ghi d?ch v?
Advapi32.dll5.2.3790.51481,483,26412 Tháng tư năm 201310:22IA-64SP2SP2GDR
Wadvapi32.dll5.2.3790.5148620,03212 Tháng tư năm 201310:22x 86SP2WOW
Advapi32.dll5.2.3790.51481,484,28812 Tháng tư năm 201310:19IA-64SP2SP2QFE
Wadvapi32.dll5.2.3790.5148620,03212 Tháng tư năm 201310:19x 86SP2WOW
Updspapi.dll6.3.4.1655,15212 Tháng tư năm 201310:23IA-64Không cókhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là s? c? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2836198 - L?n xem xét sau cùng: 14 Tháng Mười Một 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows XP Service Pack 3
  • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
T? khóa: 
kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew atdownload kbmt KB2836198 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2836198

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com