địa chỉ email không đư?c giao m?t cách chính xác cho Office 365 h?p thư m?i mà b?n t?o trong Trung tâm qu?n tr? Exchange

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2836370 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

V?N Đ?

Trong m?t tri?n khai k?t h?p c?a Microsoft Exchange Online trong Office 365 và môi trư?ng Microsoft Exchange Server t?i ch? c?a b?n, b?n t?o m?t h?p thư m?i Office 365 trong Trung tâm qu?n tr? Exchange. Đ? làm đi?u này, b?n ch?nngư?i nh?n, b?m vào h?p thư, b?m vào New )
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
M?t ?nh ch?p màn h?nh c?a bi?u tư?ng m?i
), và sau đó nh?p vào h?p thư Office 365.Tuy nhiên, khi b?n có hành đ?ng này, địa chỉ email không đư?c gán cho h?p thư theo các chính sách đ?a ch? e-mail đư?c thi?t l?p.

NGUYÊN NHÂN

theo m?c đ?nh, cài đ?t chuyên bi?t t? đ?ng c?p nh?t địa chỉ email d?a trên chính sách đ?a ch? e-mail đư?c áp d?ng cho ngư?i nh?nkhông đư?c kích ho?t khi b?n t?o m?t h?p thư Office 365 trong Trung tâm qu?n tr? Exchange.

GI?I PHÁP

Sau khi b?n t?o m?t h?p thư m?i trong Office 365 trong Trung tâm qu?n tr? trao đ?i, C?p Nh?t h?p thư đ? s? d?ng chính sách đ?a ch? e-mail. Đ? làm đi?u này, b?n có th? s? d?ng Exchange Management Shell ho?c trung tâm qu?n tr? Exchange trong máy ch? Exchange t?i ch?.

S? d?ng Exchange Management Shell

 1. M? Exchange Management Shell. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y vào web site sau c?a Microsoft:
  M? v?
 2. Ch?y l?nh sau đây:
  Get-RemoteMailbox <name of mailbox> | Set-RemoteMailbox -EmailAddressPolicyEnabled $True

S? d?ng trung tâm qu?n tr? Exchange

 1. M? Trung tâm qu?n tr? Exchange.
 2. Ch?n ngư?i nh?n, b?m vào h?p thưvà sau đó nh?p đúp vào Office 365 h?p thư mà b?n mu?n ch?nh s?a.
 3. Trong ngăn đi?u hư?ng bên trái, nh?p vào địa chỉ email.
 4. Ch?n hộp kiểm t? đ?ng c?p nh?t địa chỉ email d?a trên chính sách đ?a ch? e-mail đư?c áp d?ng cho ngư?i nh?n .
 5. Nh?p vào lưu.

V?n c?n tr? giúp? Chuy?n đ?n các Văn ph?ng 365 c?ng đ?ng .

Thu?c tính

ID c?a bài: 2836370 - L?n xem xét sau cùng: 03 Tháng Sáu 2014 - Xem xét l?i: 5.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Online
 • Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise
 • Microsoft Exchange Server 2013 Standard
T? khóa: 
o365022013 o365 o365a o365e o365m hybrid kbgraphic kbmt KB2836370 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2836370

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com