Raksta ID: 283657 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? ir aprakst?ts atrites draivera l?dzeklis ? jauns Microsoft Windows XP l?dzeklis.


Atrites draivera l?dzek?a lieto?ana

Atrites draivera l?dzeklis ?auj aizst?t ier?ces draiveri, izmantojot iepriek? instal?tu versiju. ?o l?dzekli varat lietot, ja esat instal?jis jaunu ier?ces draiveri, kas padara datora darb?bu nestabilu. Izmantojot atrites draivera l?dzekli, varat atjaunot (jeb atritin?t) iepriek??jo ier?ces draiveri un turpin?t darbu ar datoru.

Lai lietotu atrites draivera l?dzekli:
  1. Start?jiet ier??u p?rvaldnieku.
  2. Veiciet dubultklik??i uz ier?ces, kuras draiveris j?atjauno.
  3. Noklik??iniet uz z?mnes Driver (Draiveris) un p?c tam uz pogas Roll Back Driver (Atritin?t draiveri).

UZZI?AS

Rekviz?ti

Raksta ID: 283657 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2007. gada 6. augusts - P?rskat??ana: 1.6
ATTIECAS UZ
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbhowto kbhowtomaster kbhardware kbenv KB283657

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com