Kaip tvarkyti ?renginius sistemoje Windows XP

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 283658 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.

Toliau gauti Windows saugos naujinimus, ?sitikinkite, kad j?s naudojate Windows XP Service Pack 3 (SP3). Daugiau informacijos ie?kokite ?iame Microsoft tinklalapyje: Nutraukiamas kai kuri? Windows versij? palaikymas

I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iame straipsnyje apra?oma, kaip naudoti ?renginio tvarkytuv? tvarkyti ?renginius sistemoje Microsoft Windows XP.

?rengini? tvarkym? naudojant ?rengini? tvarkytuv?

?rengini? tvarkytuv? teikia grafinis vaizdas aparatin? ?ranga, kuri yra ?diegta kompiuteryje, taip pat ?rengini? tvarkykles ir kad aparat?ros i?tekli?. Naudodami ?rengini? tvarkytuv? suteikia centrin? ta?k? pakeisti b?d? aparat?ra sukonfig?ruota ir bendrauja su kompiuterio mikroprocesorius.

Naudodami ?rengini? tvarkytuv? valdyti ?renginius ir j? vairuotoj? reikia ?i? teisi?, visi, kurie yra suteikti administratoriai:
 • Load\Unload vairuotoj? privilegija.
 • Teises reikia nukopijuoti failus ? system32\drivers katalog?.
 • Teises, reikalingas norint ?ra?yti parametrus ? registr?.
Device Manager leid?ia ?i? funkcij?:
 • Nustatyti, ar tinkamai veikia aparat?ra j?s? kompiuteryje.
 • Keisti aparat?ros konfig?racijos parametrus.
 • Nustatyti ?rengini? tvarkykl?s, pakraunamos kiekvienam ?renginiui ir gauti informacij? apie kiekvieno ?renginio tvarkykl?.
 • Keisti i?pl?stinius parametrus ir savybes prietais?.
 • Atnaujint? ?renginio tvarkykli? diegimas.
 • I?jungti, ?jungti, ir pa?alinti ?taisus.
 • I? naujo ?diegti tvarkykl?s ankstesn? versij?.
 • Nustatyti prietaiso konflikt? ir rankiniu b?du konfig?ruoti i?tekli? parametrus.
 • Spausdinti santrauk? i? ?tais?, kurie yra ?diegtas j?s? kompiuteryje.
Paprastai, ?rengini? tvarkytuv?s naudojamas patikrinkite, ar kompiuterio aparat?ros ir atnaujinkite ?rengini? tvarkykles kompiuteryje. Jei esate patyr?s vartotojas, ir j?s turite gerai suprasti kompiuterin?s ?rangos, galite naudoti Device Manager diagnostikos priemones spr?sti ?renginio konfliktai ir i?tekli? parametr? keitimas.

Nor?dami atidaryti ?rengini? tvarkytuv?, naudoti bet kur? i? ?i? metod?:
 • Spustel?kite prad?ti, spustel?kite vykdytiir ?veskite devmgmt.msc.
 • De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Mano kompiuteris, spustel?kite tvarkytiir tada spustel?kite ?rengini? tvarkytuv?.
 • De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Mano kompiuteris, spustel?kite Ypatyb?s, spustel?kite skirtuk? aparat?ra ir spustel?kite ?rengini? tvarkytuv?.
 • Komand? eilut?je ?veskite ?i? komand?:
  prad?ti devmgmt.msc
Jei norite atidaryti ?rengini? tvarkytuv? vietinius ar nutolusius kompiuteryje:
 1. Spustel?kite prad?ti, spustel?kite vykdytiir ?veskite MMC.
 2. Spustel?kite Prid?ti/?alinti Snap,Failas meniu (arba paspauskite CTRL + M), spustel?kite ?trauktiir tada spustel?kite ?rengini? tvarkytuv?.
Kai naudojate ?i? proced?r?, nuorod? ? Device Manager yra sukurta, kad galite naudoti nor?dami atidaryti ?rengini? tvarkytuv?.

Per?i?r?ti informacij? apie ?renginio tvarkykl?

Nor?dami gauti informacijos apie tvarkykl? ?renginio, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Dukart spustel?kite ?rengin?, kur? norite Rodyti tip?.
 2. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite konkret? ?rengin?, tada spustel?kite Ypatyb?s.
 3. Spustel?kite skirtuk? tvarkykl? , spustel?kite Vairuotojo duomenis.

Nor?dami per?i?r?ti informacij? apie ?renginio tvarkykl?

?i informacija padeda nustatyti failo versij? ?renginio tvarkykl?. Piktograma pasirodo ?alia ?renginio tvarkykles, kurios yra skaitmeniniu b?du pasira?ytos.

Windows ?rengini? tvarkykles ir operacin?s sistemos failus skaitmeniniu b?du pasira?ytos Microsoft siekiant u?tikrinti j? kokyb?. Microsoft skaitmeninis para?as ? tai u?tikrinimas, kad tam tikro failo i? to gamintojas, ir kad failas nebuvo pakeistas arba perra?yti i? kitos programos diegimo procesas.

Atsi?velgiant ? tai, kaip sukonfig?ruoti kompiuter?, Windows ignoruoja ?rengini? tvarkykl?s, nepasira?ytos elektroniniu para?u, rodo persp?jim?, kai ji aptinka ?renginio tvarkykli?, ne skaitmeniniu b?du pasira?ytas (numatytasis veikimas), arba neleis diegdami ?renginio tvarkykles be skaitmenini? para??.

Vaizdai ir savyb?s

Nuomon? ir j? savyb?s yra ?ios pasirinktys su apra?ymais:
 • ?renginius pagal tip? rodo prietaisai i? ?taiso ?diegta, pvz., monitorius ir pel?. Ry?io pavadinime yra ?emiau tip?.
 • Prietais? jungtis rodo prietaisai i? kiek prijungta j?s? kompiuteryje. Kiekvienas ?renginys yra i?vardyti pagal aparat?r?, kuriai jis yra prijungtas. Pavyzd?iui, jei ma?os kompiuterio sistemos s?saja (SCSI) plok?t?s yra i?vardytos, ?renginiai, tvirtinami SCSI kortel?s bus nurodytas po juo.
 • I?tekli? r??is rodo visus skirt? i?tekli? b?sen? i? ?taiso naudojant ?iuos i?teklius. I?tekliai yra tiesiogiai ? atmint? (DMA), kanal?, input/output uostus (i/o ports), pertraukties u?klausa (IRQ) ir atminties adresai.
 • I?tekli? jungtis rodo visus skirt? i?tekli? b?sen? i? ry?io tip?. L??os: DMA kanalus, ?vesties/i?vesties prievadai, IRQ ir atminties adresai.
 • Rodyti pasl?ptus ?renginius yra non-Plug and Play ?renginiai (?taisai su ankstesn?s Windows ?rengini? tvarkykles).

Atnaujinti arba pakeisti ?renginio tvarkykl?

Naujausi? ?renginio tvarkykl? kiekvienam prietais? b?t? ?keltas ? Windows XP. Gamintojai da?nai atnaujinti tvarkykles i?spr?sti problemas ir imtis operacin?s sistemos funkcijas. ?ios tvarkykl?s yra paprastai galima naudotis nuo gamintojo interneto svetain?je, ir Microsoft taip pat teigia tvarkykl?s failai daug prietais? savo interneto svetain?se.

Po atsisi?sti tvarkykles, perskaitykite gamintojo instrukcijas prie? bandant naudoti failus ir atnaujina ?rengin?. Da?nai, atsisi?sti tvarkykl?s failai suglaudinti ? self-executing fail?, kuris turi galima i?gauti siekiant naudoti tvarkykl?. Aparat?ros naujinimo vedlio, spustel?kite pasirinkti parinkt? Turiu disk? , tada spustel?kite mygtuk? Nar?yti , kad rastum?te tvarkykl?s failai.

Kaip ?diegti nauj? tvarkykl? i? ?rengini? tvarkytuv?

 1. Dukart spustel?kite ?rengin?, kur? norite atnaujinti ar pakeisti tip?.
 2. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite norite atnaujinti ar pakeisti konkretaus ?renginio tvarkykl?.
 3. Spustel?kite Naujinti tvarkykl? atidaryti aparat?ros naujinimo vedlio. Vykdykite vedlio nurodymus.

Sukti atgal ? ankstesn? tvarkykl?s versij?

Naudokite ?i? funkcij?, jei susid?r?te su problemomis ?diegus tvarkykl?, pvz., klaidos prane?im? pasiekti prietaisas, klaidingas elgesys prietaisas, ar net negal?jimas paleisti Windows.

Windows XP si?lo ?ios konstrukcijos gr??ti ? ankstesn?, darbo, ?renginio tvarkykl?:
 1. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite ?rengin?, kuriam norima ankstesn?s tvarkykl?s versij? ir tada spustel?kite Ypatyb?s.
 2. Spustel?kite skirtuk? vairuotojai .
 3. Spustel?kite Sueities vairuotojas.

Trik?i? ?alinimas

Jei b?sena yra i?jungta, tai paprastai vartotojo veiksm? rezultatas, ir neb?tinai rei?kia kad prietaisas turi problem?. Ta?iau kartais vartotojai i?jungti ?rengin? nes jis sukelia problem?, ir j?s tur?tum?te pabandyti leid?ia j? pamatyti, jei ji paveikia kito prietaiso neigiamai.

Jei prietaisas yra susiduriate su problema, kad prietaiso b?kl? langas rodo tipo problema. Galite matyti problemos kodas, arba skai?ius (arba abu) ir si?lom? sprendim?. Paskambin? paramos linija, ?is skai?ius gali b?ti naudinga nustatyti ir diagnozuoti problem?.

Gedim? diagnostikos ir ?alinimo ?rengin? reikia imtis priemoni? konkre?i? ?io ?renginio. Jei lauk? ?renginio b?sena rodoma problema, spustel?kite trik?i? ?alinimas prad?ti Windows XP trik?i? diagnostikos priemon? ?io prietaiso tipo. Pateikti informacij? ir atsakyti ? klausimus kaip.

Jei negalite i?spr?sti problem? su trik?i? diagnostikos priemon?, kreipkit?s ? gamintoj?.

Pagalba d?l prietaiso problem? Windows Vista, apsilankykite Microsoft tinklalapyje:
Spr?skite problemas, kurioje ?renginiai neveikia arba j? neaptinka Windows

Nuorodos

Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
244601Kaip spr?sti ne?inomas ?renginiai, kurie yra pateiktas ?rengini? tvarkytuv?je Windows 2000
125174 ?rengini? tvarkytuv?s generuojam? klaidos kod? paai?kinimas
133240 Trik?i? ?alinimo prietaisas konflikt? su Device Manager
304514 Kaip sukonfig?ruoti Device Manager Rodyti i?sami? informacij?
310126 Trik?i? ?alinimo prietaisas konflikt? su Device Manager

Savyb?s

Straipsnio ID: 283658 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. baland?io 25 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Rakta?od?iai: 
kbenv kbhardware kbhowtomaster kbmt KB283658 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus, bendruomen?s suredaguotus ir ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama daugeliu kalb? suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, klient? patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 283658

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com