Làm th? nào đ? qu?n l? các thi?t b? trong Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 283658 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.

Đ? ti?p t?c nh?n đư?c c?p nh?t b?o m?t cho Windows, h?y ch?c ch?n r?ng b?n đang ch?y Windows XP v?i Service Pack 3 (SP3). Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo trang web sau của Microsoft: Một số phiên bản của Windows sắp hết thời gian được hỗ trợ

Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách s? d?ng tr?nh qu?n l? thi?t b? đ? qu?n l? các thi?t b? trong Microsoft Windows XP.

Qu?n l? thi?t b? v?i qu?n l? thi?t b?

Qu?n l? thi?t b? cung c?p m?t l?n xem đ? h?a c?a ph?n c?ng đ? đư?c cài đ?t trên máy tính, c?ng như các tr?nh đi?u khi?n thi?t b? và các ngu?n l?c k?t h?p v?i ph?n c?ng. S? d?ng thi?t b? qu?n l? cung c?p m?t đi?m trung tâm đ? thay đ?i cách các ph?n c?ng c?u h?nh và tương tác v?i vi x? l? c?a máy tính.

S? d?ng tr?nh qu?n l? thi?t b? đ? qu?n l? các thi?t b? và tr?nh đi?u khi?n c?a h? đ?i h?i s? cho phép sau đây, t?t c? đ?u đư?c c?p cho qu?n tr? viên:
 • Đ?c quy?n Load\Unload tr?nh đi?u khi?n.
 • Các quy?n c?n thi?t đ? sao chép t?p tin vào thư m?c system32\drivers.
 • Các quy?n c?n thi?t đ? ghi thi?t đ?t vào s? đăng k?.
Qu?n l? thi?t b? cho phép các ch?c năng sau đây:
 • Xác đ?nh n?u ph?n c?ng trên máy tính c?a b?n đang làm vi?c đúng cách.
 • Thay đ?i thi?t đ?t c?u h?nh ph?n c?ng.
 • Xác đ?nh các tr?nh đi?u khi?n thi?t b? đư?c n?p cho m?i thi?t b? và có đư?c thông tin v? m?i đi?u khi?n thi?t b?.
 • Thay đ?i thi?t đ?t chuyên sâu và thu?c tính c?a thi?t b?.
 • Cài đ?t tr?nh đi?u khi?n C?p Nh?t thi?t b?.
 • Vô hi?u hóa, cho phép, và g? b? cài đ?t thi?t b?.
 • Cài đ?t l?i phiên b?n trư?c c?a m?t ngư?i lái xe.
 • Xác đ?nh thi?t b? xung đ?t và t? c?u h?nh thi?t đ?t tài nguyên.
 • In m?t b?n tóm t?t các thi?t b? đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n.
Thông thư?ng, qu?n l? thi?t b? đư?c s? d?ng đ? ki?m tra t?nh tr?ng c?a ph?n c?ng máy tính và C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n thi?t b? trên máy tính. N?u b?n là m?t ngư?i dùng chuyên sâu, và b?n có m?t s? hi?u bi?t toàn di?n v? ph?n c?ng máy tính, b?n có th? s? d?ng đ?c trưng ch?n đoán qu?n l? thi?t b? đ? gi?i quy?t xung đ?t thi?t b? và thay đ?i thi?t đ?t tài nguyên.

Đ? truy c?p vào qu?n l? thi?t b?, s? d?ng b?t k? các phương pháp sau đây:
 • Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, và sau đó g? devmgmt.msc.
 • Nh?p chu?t ph?i Máy tính của tôi, b?m Qu?n l?, và sau đó nh?p vào Qu?n l? thi?t b?.
 • Nh?p chu?t ph?i Máy tính của tôi, b?m Thu?c tính, b?m các Ph?n c?ng tab, và sau đó b?m Qu?n l? thi?t b?.
 • G? l?nh sau t?i d?u nh?c l?nh:
  b?t đ?u devmgmt.msc
N?u b?n mu?n truy c?p vào qu?n l? thi?t b? trên máy tính đ?a phương ho?c t? xa:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, và sau đó g? MMC.
 2. Nh?p vào Thêm/lo?i b? Snap trong trên các Tệp tr?nh đơn (ho?c nh?n CTRL + M), nh?p vào Thêm, và sau đó nh?p vào Qu?n l? thi?t b?.
Khi b?n s? d?ng th? t?c này, m?t phím t?t đ? Device Manager đư?c t?o ra r?ng b?n có th? s? d?ng đ? m? tr?nh qu?n l? thi?t b?.

Xem thông tin v? tr?nh đi?u khi?n thi?t b?

Đ? có đư?c thông tin v? tr?nh đi?u khi?n cho thi?t b?, th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. B?m đúp vào lo?i thi?t b? b?n mu?n xem.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào thi?t b? c? th? và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 3. Trên các Tr?nh đi?u khi?n tab, b?m vào Tr?nh đi?u khi?n thông tin chi ti?t.

Xem thông tin v? tr?nh đi?u khi?n thi?t b?

Thông tin này s? giúp xác đ?nh phiên b?n t?p c?a tr?nh đi?u khi?n thi?t b?. M?t bi?u tư?ng s? xu?t hi?n bên c?nh đ? đi?u khi?n thi?t b? đư?c kí đi?n t?.

Windows tr?nh đi?u khi?n thi?t b? và các t?p tin h? đi?u hành đ? đư?c k? đi?n t? b?i Microsoft đ? đ?m b?o ch?t lư?ng c?a h?. M?t ch? k? s? Microsoft là m?t đ?m b?o r?ng m?t t?p tin c? th? là t? đó nhà s?n xu?t, và các t?p tin không đ? đư?c thay đ?i ho?c ghi đè b?i m?t chương tr?nh khác c?a ti?n tr?nh cài đ?t.

Tùy thu?c vào cách máy tính c?a b?n đư?c c?u h?nh, Windows ho?c b? qua các tr?nh đi?u khi?n thi?t b? đang không k? đi?n t?, s? hi?n th? m?t c?nh báo khi nó phát hi?n tr?nh đi?u khi?n thi?t b? mà không ph?i là thư k? (hành vi m?c đ?nh), ho?c ngăn c?n b?n cài đ?t tr?nh đi?u khi?n thi?t b? mà không có ch? k? k? thu?t s?.

S? l?n xem và đ?c đi?m

Nh?ng quan đi?m và đ?c đi?m c?a h? có s?n trong các tùy ch?n sau đây v?i mô t?:
 • Các thi?t b? theo lo?i hi?n th? thi?t b? b?ng lo?i thi?t b? đư?c cài đ?t, ch?ng h?n như màn h?nh ho?c chu?t. Tên k?t n?i đư?c li?t kê dư?i đây lo?i.
 • Thi?t b? c?a k?t n?i hi?n th? các thi?t b? như th? nào h? đư?c k?t n?i vào máy tính c?a b?n. M?i thi?t b? đư?c li?t kê dư?i ph?n c?ng mà nó đư?c k?t n?i. Ví d?, n?u m?t máy tính nh? h? th?ng (SCSI) arrays đư?c li?t kê, các thi?t b? g?n li?n v?i lo?i card SCSI s? đư?c li?t kê bên dư?i nó.
 • Ngu?n tài nguyên theo lo?i hi?n th? t?nh tr?ng c?a t?t c? đư?c phân b? ngu?n tài nguyên c?a lo?i thi?t b? s? d?ng các ngu?n tài nguyên. Các ngu?n tài nguyên đang truy nh?p tr?c ti?p b? nh? (DMA), kênh, input/output c?ng (I/O c?ng), yêu c?u ng?t (IRQ) và đ?a ch? b? nh?.
 • Nguyên b?i k?t n?i hi?n th? t?nh tr?ng c?a t?t c? các ngu?n l?c đư?c phân b? b?i ki?u k?t n?i. Các ngu?n tài nguyên là: DMA kênh, I/O c?ng, IRQ và b? nh? đ?a ch?.
 • Hi?n thi?t b? ?n bao g?m các thi?t b? không-Plug and Play (thi?t b? v?i tr?nh đi?u khi?n thi?t b? Windows trư?c đó).

Đang C?p Nh?t ho?c thay đ?i m?t tr?nh đi?u khi?n thi?t b?

Đ?m b?o tr?nh đi?u khi?n thi?t b? m?i nh?t cho m?i ngư?i trong s? các thi?t b? đư?c n?p trong Windows XP. Các nhà s?n xu?t thư?ng xuyên c?p nh?t các tr?nh đi?u khi?n đ? s?a v?n đ? và l?i d?ng tính năng h? đi?u hành. Các tr?nh đi?u khi?n thư?ng có s?n t? trang Web c?a nhà s?n xu?t, và Microsoft c?ng duy tr? t?p tr?nh đi?u khi?n thi?t b? nhi?u trên các trang Web c?a m?nh.

Sau khi t?i v? tr?nh đi?u khi?n, đ?c hư?ng d?n c?a nhà s?n xu?t trư?c khi c? g?ng s? d?ng các t?p tin đ? c?p nh?t thi?t b?. Thông thư?ng, t?i v? các tr?nh đi?u khi?n t?p đư?c nén vào m?t t?p tin self-executing c?n ph?i đư?c gi?i nén t?i s? d?ng tr?nh đi?u khi?n. Trong thu?t s? C?p nh?t ph?n c?ng, nh?n vào đây đ? ch?n các Có đ?a tùy ch?n, sau đó b?m vào các Tr?nh duy?t nút đ? xác đ?nh v? trí t?p tr?nh đi?u khi?n.

Làm th? nào đ? cài đ?t tr?nh đi?u khi?n m?i t? Device Manager

 1. B?m đúp vào lo?i thi?t b? b?n mu?n C?p Nh?t ho?c thay đ?i.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào tr?nh đi?u khi?n thi?t b? c? th? b?n mu?n C?p Nh?t ho?c thay đ?i.
 3. Nh?p vào C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n m? thu?t s? C?p nh?t ph?n c?ng. Làm theo các hư?ng d?n thu?t s?.

Lăn tr? l?i v?i m?t phiên b?n trư?c c?a m?t ngư?i lái xe

S? d?ng tính năng này n?u b?n g?p v?n đ? sau khi b?n cài đ?t tr?nh đi?u khi?n, ch?ng h?n như các thông báo l?i khi b?n truy c?p vào các thi?t b?, hành vi b? l?i c?a thi?t b?, ho?c th?m chí không b?t đ?u Windows.

Windows XP cung c?p này cu?n l?i m?t trư?c đó, làm vi?c, đi?u khi?n thi?t b?:
 1. Nh?p chu?t ph?i vào thi?t b? mà các phiên b?n trư?c c?a tr?nh đi?u khi?n là mong mu?n và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 2. B?m vào các Trình điều khiển tab.
 3. Nh?p vào Quay ngư?c l?i tr?nh đi?u khi?n.

Khắc phục sự cố

N?u t?nh tr?ng b? vô hi?u hóa, mà thư?ng là k?t qu? c?a hành đ?ng ngư?i dùng, và không có ngh?a r?ng thi?t b? có m?t v?n đ?. Tuy nhiên, đôi khi ngư?i dùng t?t thi?t b? v? nó đ? gây ra m?t v?n đ?, và b?n nên th? cho phép nó đ? xem n?u nó tác đ?ng đ?n m?t thi?t b? khác tiêu c?c.

N?u thi?t b? g?p ph?i m?t v?n đ?, h?p t?nh tr?ng thi?t b? hi?n th? lo?i v?n đ?. B?n có th? nh?n th?y m?t v?n đ? m?, ho?c s? (ho?c c? hai) và m?t gi?i pháp đ? xu?t. N?u b?n g?i m?t đư?ng h? tr?, con s? này có th? h?u ích cho vi?c xác đ?nh và ch?n đoán v?n đ?.

X? l? s? c? thi?t b? yêu c?u các bư?c c? th? cho thi?t b? đó. N?u h?p t?nh tr?ng thi?t b? hi?n th? m?t v?n đ?, h?y nh?p vào G? r?i đ? kh?i đ?ng b? g? r?i Windows XP cho ki?u thi?t b? này. Cung c?p thông tin và tr? l?i câu h?i như đư?c nh?c.

N?u b?n không th? gi?i quy?t v?n đ? v?i tr?nh g? r?i, h?y liên h? v?i nhà s?n xu?t.

Đ? đư?c tr? giúp v?i nh?ng v?n đ? thi?t b? trong Windows Vista, truy c?p vào trang web Microsoft sau đây:

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
244601Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? thi?t b? không xác đ?nh đư?c li?t kê trong Device Manager trong Windows 2000
125174 Gi?i thích v? m? l?i đư?c t?o ra b?i Device Manager
133240 X? l? s? c? thi?t b? xung đ?t v?i tr?nh qu?n l? thi?t b?
304514 Làm th? nào đ? c?u h?nh qu?n l? thi?t b? đ? hi?n th? thông tin chi ti?t
310126 X? l? s? c? thi?t b? xung đ?t v?i tr?nh qu?n l? thi?t b?

Thu?c tính

ID c?a bài: 283658 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
kbenv kbhardware kbhowtomaster kbmt KB283658 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:283658

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com