Raksta ID: 283673 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

Ugunsm?ris ir programmat?ra vai aparat?ra, kas veido aizsargbarjeru starp j?su datoru un, iesp?jams, kait?go interneta vai t?kla saturu. Ugunsm?ris pal?dz aizsarg?t datoru pret ?aunpr?t?giem lietot?jiem, k? ar? ?aunpr?t?gu programmat?ru, piem?ram, datorv?rusiem un t?rpiem. Microsoft Windows XP pal?dz uzlabot dro??bu, pied?v?jot ugunsm?ri, kas zin?ms k? interneta savienojuma ugunsm?ris (Internet Connection Firewall ? ICF). Windows XP 2. servisa pakotne (SP2) ietver jaunu Windows ugunsm?ri, kas aizst?j ICF.

Ugunsm?ris sist?m? Windows XP ir paredz?ts izmanto?anai m?j?s un mazos uz??mumos. ICF un Windows ugunsm?ris sniedz papildu aizsardz?bu datoriem, kas ir tie?i savienoti ar internetu. ?is l?dzeklis ir pieejams lok?lajam t?klam (LAN), liela ?truma interneta savienojumiem, k? ar? iezvanpieejas interneta savienojumiem. Ugunsm?ris pal?dz nepie?aut ar? portu un resursu, piem?ram, failu un printeru koplietojumu, sken??anu no ?r?jiem avotiem.

?aj? rakst? izkl?st?ts, k? sist?m? Windows XP vai Windows XP SP1 iesp?jot ICF un k? sist?m? Windows XP SP2 iesp?jot Windows ugunsm?ri. Rakst? izkl?st?ts ar?, k? sist?m? Windows XP vai Windows XP SP1 atsp?jot interneta savienojuma ugunsm?ri un k? sist?m? Windows XP SP2 atsp?jot Windows ugunsm?ri. Ugunsm?ra atsp?jo?ana var pal?dz?t nov?rst to lietojumprogrammu probl?mas, kas aiz ugunsm?ra nedarbojas, k? paredz?ts.

Papildinform?ciju par Windows ugunsm?ra izmai??m sist?m? Windows XP SP2 skatiet Cable Guy 2004. gada janv?ra rakst? New Networking Features in Windows XP Service Pack 2 (Jauni t?klo?anas l?dzek?i Windows XP 2. servisa pakotn?).

Interneta savienojuma ugunsm?ra iesp?jo?ana sist?m? Windows XP vai Windows XP SP1

Ugunsm?ris var noder?t, ja v?laties aizsarg?t iezvanpieejas savienojumu, zvanot tie?i interneta pakalpojumu sniedz?jam (ISP), vai lai aizsarg?tu LAN savienojumu, kas pievienots asimetriskai ciparu abonentl?nijai (ADSL) vai kabe?modemam. Ugunsm?ri var iesp?jot ar? interneta savienojumam interneta savienojuma koplieto?anas (ICS) saimniekdator?, lai aizsarg?tu ICS saimniekdatoru.

Lai interneta savienojuma ugunsm?ri iesp?jotu sist?m? Windows XP vai Windows XP SP1, izmantojot T?kla iestat??anas vedni:
 1. Palaidiet T?kla iestat??anas vedni. Lai piek??tu ?im vednim, nor?diet uz Vad?bas panelis, veiciet dubultklik??i uz T?kla un interneta savienojumi un noklik??iniet uz Iestat?t vai main?t savu m?jas vai neliela biroja t?klu.
 2. Interneta savienojuma ugunsm?ris tiek iesp?jots, ja vedn? izv?laties k?du konfigur?ciju, kas nor?da, ka j?su dators ir tie?i savienots ar internetu.
Lai sist?m? Windows XP vai Windows XP SP1 manu?li konfigur?tu interneta savienojuma ugunsm?ri:
 1. noklik??iniet uz S?kt, Izpild?t, ierakstiet control.exe netconnections un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz savienojuma, kuram v?laties iesp?jot ICF, un p?c tam noklik??iniet uz Rekviz?ti.
 3. Z?mn? Papildu atz?m?jiet izv?les r?ti?u, lai atlas?tu opciju Aizsarg?t datoru vai t?klu.
 4. Ja v?laties iesp?jot da?u lietojumprogrammu un pakalpojumu lieto?anu, izmantojot ugunsm?ri, tie ir j?iesp?jo. Lai to paveiktu, noklik??iniet uz Iestat?jumi un noklik??iniet, lai atlas?tu programmas, protokolus un pakalpojumus, kurus v?laties iesp?jot ?ai ICF konfigur?cijai.
Lai skat?tu video par to, k? manu?li konfigur?t interneta savienojuma ugunsm?ri, noklik??iniet uz atska?o?anas pogas (
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atska?o?anas
				poga
) Windows Media Player skat?t?j?:Piez?me. Lai skat?tu ?o video, dator? j?b?t instal?tai programmai Windows Media Player 7.0 vai jaun?kai versijai. Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? ieg?t Windows Media Player versiju 7.1, noklik??iniet uz nor?d?t? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
299321 Windows Media Player 7.1 apraksts un pieejam?ba (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Windows ugunsm?ra iesp?jo?ana sist?m? Windows XP SP2

 1. Noklik??iniet uz S?kt un Izpild?t, ievadiet Firewall.cpl un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Z?mn? Visp?r?gi noklik??iniet uz Iesl?gt (ieteicams) un p?c tam uz Labi.

Interneta savienojuma ugunsm?ra atsp?jo?ana sist?m? Windows XP vai Windows XP SP1

Piez?me. Ugunsm?ris ir paredz?ts datora aizsardz?bai pret ?aunpr?t?gu lietot?ju vai programmat?ras uzbrukumiem. ?aunpr?t?ga programmat?ra ir ar? v?rusi, kas izmanto nepras?tu ien?ko?o t?kla trafiku, lai uzbruktu j?su datoram. Pirms atsp?jojat ugunsm?ri, atvienojiet datoru no visiem t?kliem, ieskaitot internetu. Lai to paveiktu, r?kojieties ??di:
 1. Vad?bas panel? veiciet dubultklik??i uz T?klo?anas un interneta savienojumi un noklik??iniet uz T?kla savienojumi.
 2. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz savienojuma, kuram v?laties atsp?jot ICF, un p?c tam noklik??iniet uz Rekviz?ti.
 3. Z?mn? Papildu not?riet izv?les r?ti?u Aizsarg?t datoru vai t?klu.

Windows ugunsm?ra atsp?jo?ana sist?m? Windows XP SP2

Piez?me. Ugunsm?ris ir paredz?ts datora aizsardz?bai pret ?aunpr?t?gu lietot?ju vai programmat?ras uzbrukumiem. ?aunpr?t?ga programmat?ra ir ar? v?rusi, kas izmanto nepras?tu ien?ko?o t?kla trafiku, lai uzbruktu j?su datoram. Pirms atsp?jojat ugunsm?ri, atvienojiet datoru no visiem t?kliem, ieskaitot internetu. Lai to paveiktu, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kt un Izpild?t, ievadiet Firewall.cpl un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Z?mn? Visp?r?gi noklik??iniet uz Izsl?gt (nav ieteicams) un p?c tam uz Labi.

Rekviz?ti

Raksta ID: 283673 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2006. gada 1. septembris - P?rskat??ana: 8.3
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2002
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2004
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition Service Pack 2 (SP2)
Atsl?gv?rdi: 
kbenv kbfirewall kbother kbother kbarttypeshowme kbhowtomaster kbnetwork KB283673

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com