Làm th? nào đ? s? d?ng tính năng c?u h?nh thay th? cho nhi?u k?t n?i m?ng trong Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 283676 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách s? d?ng các ch?c năng thay th? c?u h?nh thi?t l?p k?t n?i m?ng nhi?u. N?u b?n là m?t ngư?i s? d?ng đi?n tho?i di đ?ng máy tính, b?n có th? s? d?ng các ch?c năng thay th? c?u h?nh đ? duy tr? ho?t đ?ng liên t?c trên c? hai văn ph?ng và nhà m?ng mà không c?n ph?i t? c?u h?nh l?i thi?t đ?t TCP/IP. Tính năng này ch? đ?nh r?ng TCP/IP s? d?ng m?t c?u h?nh thay th? n?u tr?nh ph?c v? DHCP không đư?c t?m th?y. Ch?c năng c?u h?nh thay th? là h?u ích trong nh?ng t?nh hu?ng mà b?n s? d?ng máy tính trên nhi?u hơn m?t m?ng, nơi mà m?t trong nh?ng m?ng không có tr?nh ph?c v? DHCP, và b?n không mu?n s? d?ng giao di?n t? đ?ng tư nhân th?c Internet (IP) đ?a ch? c?u h?nh.

B?n có th? s? d?ng ch?c năng c?u h?nh thay th? n?u b?n s? d?ng m?t máy tính di đ?ng c?a b?n văn ph?ng và ? nhà c?a b?n. Khi b?n đang ? trong văn ph?ng, máy tính s? d?ng m?t c?u h?nh DHCP giao TCP/IP. Khi b?n đang ? nhà (nơi mà b?n không có quy?n truy c?p vào m?t máy ch? DHCP), máy tính t? đ?ng s? d?ng các c?u h?nh khác.


B?ng cách s? d?ng tính năng c?u h?nh thay th?

Đ? s? d?ng tính năng c?u h?nh thay th?:
  1. Trên các B?t đ?u tr?nh đơn, nh?p vào B?ng đi?u khi?n.
  2. Nh?p vào M?ng và các k?t n?i Internet.
  3. Nh?p vào K?t n?i m?ng.
  4. Nh?p chu?t ph?i vào m?ng c?c b? (LAN) ho?c k?t n?i Internet t?c đ? cao mà b?n mu?n c?u h?nh và nh?p vào Thu?c tính.
  5. Nh?p vào Giao th?c Internet (TCP/IP) và nh?p vào Thu?c tính.
  6. B?m vào các C?u h?nh thay th? tab.

Thu?c tính

ID c?a bài: 283676 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
kbenv kbhowto kbhowtomaster kbnetwork kbmt KB283676 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:283676

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com