OFFXP: Przełączniki Instalatora w wierszu poleceń dla pakietu Office XP

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 283686 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL283686
Wersja tego artykułu dla pakietu Microsoft Office 2000: 202946.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Streszczenie

Program Instalator pakietu Office akceptuje wiele opcjonalnych przełączników uruchamianych w wierszu polecenia, które można używać do sterowania działaniem programu Instalator. W tym artykule wymieniono listę przełączników i opisano działanie każdego z nich.

Więcej informacji

Następujące opcje wiersza polecenia są używane w wierszu polecenia Instalatora. Używając opcji wiersza polecenia, administrator może sterować sposobem instalacji aplikacji przez programy używające pakietu Instalatora systemu Windows (pliki MSI) oraz transformacji (pliki MST).

Jeżeli planujesz użycie kilku właściwości Instalatora, wpisz je do pliku ustawień Instalatora (Setup.ini), aby zmniejszyć szansę przekroczenia ograniczenia długości polecenia w wierszu polecenia.

Ważne uwagi
 • Przełączniki nie uwzględniają wielkości liter, na przykład /A oznacza to samo co /a.
 • Poza przypadkami, gdy jest to specjalnie opisane, tych przełączników można używać tylko podczas początkowego etapu instalacji pakietu Microsoft Office XP.
 • Jeżeli używasz opcji wiersza polecenia Instalatora, która jest również użyta w pliku ustawień Instalatora (Setup.ini) lub transformacji (plik MST), opcja wiersza polecenia ma zwykle pierwszeństwo.
 • Pakiet Instalatora systemu Windows (plik MSI) powinien znajdować się w tym samym folderze co plik Setup.exe. W przypadku pakietu Microsoft Office, pakiet Instalatora systemu Windows musi znajdować się w folderze głównym punktu instalacji administracyjnej.
 • Gdy używasz wielu przełączników, oddziel je spacjami. Na przykład, aby użyć określonego pliku instalatora i zapisać wyniki do pliku dziennika, użyj następującego polecenia:
  Setup /i ProPlus.msi /l* c:\logfile.txt
 • Gdy program Setup.exe ukończy działanie i napotkano błąd, program ustawia zmienną %errorlevel%. Jeżeli użytkownik anuluje instalację, zwracana jest wartość zmiennej errorlevel równa zero (0), wskazując, że nie wystąpił błąd.
W następującej tabeli znajduje się lista przełączników Instalatora.

 Przełącznik     Opis            
 --------------------------------------------------------------------------
 /?         Wyświetla okno dialogowe wskazujące na zestaw Office 
           Resource Kit pod adresem http://www.microsoft.com/Office/ORK/. 
 --------------------------------------------------------------------------
 /a <plik_msi>    Instalator wykonuje instalację administracyjną, używając
           określonego pliku Instalatora firmy Microsoft (.msi) do 
           utworzenia punktu instalacji administracyjnej. Plik .msi
           musi znajdować się w tym samym folderze co plik Setup.exe.

           UWAGA: Aby utworzyć instalację administracyjną,
           musisz użyć edycji Enterprise pakietu Office. 

           Przykład: /a ProPlus.msi
 --------------------------------------------------------------------------
 /autorun      Używane tylko w pliku Autorun.inf. Celem tego przełącznika
           jest wskazanie, że Instalator jest uruchamiany przez
           system Windows automatycznie po włożeniu dysku CD 
           z pakietem Office do stacji dysków CD-ROM.

           UWAGA: Nie modyfikuj pliku Autorun.inf.  
           Znajdujące się w nim informacje są konieczne 
           do poprawnego działania Instalatora.
 --------------------------------------------------------------------------
/f<opcje>      Instalator naprawia instalację pakietu Office. Określony plik .msi
  <ścieżka pakietu> musi być plikiem .msi użytym oryginalnie do instalacji pakietu Office. 
           Plik .msi musi znajdować się w tym samym folderze co
           plik Setup.exe.

           Polecenie Wykryj i napraw (menu Pomoc) w programach pakietu
           Office wykonuje tę samą funkcję co użycie następującej
           opcji, /focums.

           Jeżeli uruchomisz Instalatora i klikniesz przycisk Zainstaluj ponownie, 
           Instalator wykona tę samą funkcję, co przy użyciu następującej opcji
           /fecum. Prawidłowe opcje to:

           a Wymuś ponowną instalację wszystkich plików,
            niezależnie od sumy kontrolnej lub wersji.

           c Instaluje ponownie plik, jeżeli go nie ma lub jest uszkodzony
            (przechowywana suma kontrolna nie zgadza się z obliczoną
            wartością sumy kontrolnej).

           d Instaluje ponownie plik, jeżeli go nie ma lub
            obecna jest inna wersja.

           e Instaluje ponownie plik, jeżeli go nie ma lub
            obecna jest ta sama lub starsza wersja.

           m Zapisuje ponownie wszystkie wartości Rejestru lokalnego komputera.

           d Instaluje ponownie plik, jeżeli go nie ma lub
            obecna jest starsza wersja.

           p Instaluje ponownie plik tylko wtedy, gdy go nie ma.

           s Instaluje ponownie wszystkie skróty,
            zastępując wszystkie istniejące skróty.

           u Zapisuje ponownie wszystkie wymagane wartości Rejestru użytkownika.

           v Uruchamia się z pakietu źródłowego i ponownie buforuje
            pakiet lokalny.

           Przykład: /focums ProPlus.msi
--------------------------------------------------------------------------
/i <plik_msi>    Instalator instaluje programy za pomocą określonego 
           pakietu Instalatora systemu Windows (plik MSI). Plik MSI
           musi znajdować się w tym samym folderze co plik Setup.exe. 
           Jeżeli pliku nie ma w tym samym folderze co plik Setup.exe,
           powinien zostać tam przeniesiony lub powinna być podana
           ścieżka do niego. Podczas uruchamiania pliku Setup.exe, 
           ustawiony jest przełącznik /i, używający pliku msi określonego
           w pliku Setup.ini.

           Przykłady: /i ProPlus.msi
                /i "podfolder1\ProPlus.msi"
 --------------------------------------------------------------------------
 /j<opcja>      Tworzy ikonę reprezentującą program Office lub funkcję
  <ścieżka pakietu> konfigurowaną podczas instalacji do zainstalowania, gdy
           użyjesz jej po raz pierwszy („instalowane przy pierwszym użyciu”).
           Prawidłowe opcje to:

           u Bieżący użytkownik zalogowany w systemie Windows.
  
           m Wszyscy użytkownicy tego komputera.

                     
           UWAGA: Jeżeli określisz w wierszu polecenia Instalatora 
           opcję /j, jedynymi dodatkowymi opcjami wiersza polecenia, 
           których możesz użyć poza podopcją /t, są opcje /q, /l,
           oraz /settings. Wszystkie inne opcje wiersza polecenia
           będą ignorowane.

           UWAGA: W przypadku pakietu Microsoft Office używaj
           opcji /j tylko wtedy, gdy uruchamiasz Instalatora z 
           punktu instalacji administracyjnej.

           Przykład: /ju c:\ProPlus.msi
           Przykład: /ju c:\ProPlus.msi /t install.mst
---------------------------------------------------------------------------
 /l<opcja>      Zapisuje w pliku dziennika przełączniki programu Msiexec.exe 
  <plik_dziennika>     (Instalator systemu Windows) i określa ścieżkę do pliku dziennika. 
           Flagi wskazują, które informacje mają być zapisywane. Prawidłowe opcje to:

           a Rozpoczęcie akcji      

           c Początkowe parametry interfejsu użytkownika

           e Wszystkie komunikaty o błędach

           i Komunikaty o stanie

           m Za mało pamięci
 
           o Błędy miejsca na dysku
           r Rekordy specyficzne dla akcji

           p Właściwości terminala

           u Żądania użytkownika

           v Dane wyjściowe w trybie pełnym

           w Ostrzeżenia niekrytyczne

           + Dołącz do istniejącego pliku

           * Zapisuj wszystkie informacje poza danymi wyjściowymi w trybie pełnym. 
            Możesz użyć przełącznika v razem z gwiazdką, /l*v.

           ! Zapisuje każdy wiersz do pliku dziennika. Domyślnym
            zachowaniem jest buforowanie 20 wierszy tekstu pliku 
            dziennika w pamięci, a następnie zapisanie 20 wierszy naraz 
            do pliku dziennika. Ma to na celu polepszenie wydajności.

           UWAGA: Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł bazy 
           wiedzy Knowledge Base Q297107, "OFFXP: Error Message: 
           Installer Terminated Prematurely Error When Using ! Setup 
           Option".
            
           Przykład: /l* c:\logfile.txt

           Ten przykład tworzy następujące pełne pliki dziennika
           używając wszystkich opcji trybu zapisywania dziennika:

           Plik dziennika programu Setup.exe:  c:\logfile.txt	
           Plik dziennika dostawcy OSP:     c:\logfile_Task(0001).txt
           Plik dziennika pakietu Office:    c:\logfile_Task(0002).txt

 --------------------------------------------------------------------------
/noreboot      Program Setup.exe nie uruchomi komputera ponownie ani nie wyświetli 
          okna dialogowego ponownego uruchamiania po zakończeniu instalacji. 
          Przekazuje również wartość REBOOT=ReallySuppress do każdego 
          pliku MSI z listy połączonych instalacji, poza ostatnią pozycją
          w kolejności. Analogicznie, jeżeli przekażesz wartość
          REBOOT=ReallySuppress jako właściwość, ustawia ona 
          opcję /noreboot i przekazuje wartość REBOOT=ReallySuppress 
          do każdego pliku MSI z listy połączonych instalacji, poza
          ostatnią pozycją w kolejności.
 --------------------------------------------------------------------------
 /nosp       Wyłącza logikę wykrywania pakietu systemowego i nie
          wywołuje Aktualizacji plików systemowych (OSP.msi). 
          Proces instalacji może się nie powieść, jeżeli plik
          OSP.msi nie jest zainstalowany, gdy jest potrzebny. 
          Włączenie tej opcji powinno być stosowane ostrożnie.
 --------------------------------------------------------------------------
<PROPERTY>=<wartość> Określa wartość każdej z właściwości Instalatora 
           (zobacz zestaw Office Resource Kit, aby uzyskać pełną listę
           prawidłowych właściwości). Jeżeli wartość właściwości zawiera
           spacje, umieść ciąg w cudzysłowach
           ("<wartość>"). Możesz wybrać więcej niż jedną parę
           właściwość i wartość w wierszu polecenia, rozdzielając je
           spacjami.

           Tylko wartości publiczne są ustawiane w wierszu polecenia
           Instalatora. Nazwy właściwości publicznych są pisane 
           dużymi literami; nie trzeba pisać nazw wartości
           w wierszu polecenia dużymi literami. Właściwości
           prywatne — właściwości oznaczane literami różnej
           wielkości — nie są rozpoznawane przez Instalatora
           w wierszu polecenia. Możesz ustawić właściwości prywatne
           na stronie Modyfikowanie właściwości Instalatora w kreatorze.

           Przykład: TRANSFORMS="c:\acct dept" 
               DISABLEROLLBACK=1
               USERNAME="Jacek"
 --------------------------------------------------------------------------
 /q<opcja>      Wybiera poziom interfejsu użytkownika. Prawidłowe opcje to:

           n Brak — Interfejs użytkownika nie jest wyświetlany.

           b Podstawowy — Tylko proste wskaźniki postępu i błędy 
            są wyświetlane.

           r Zmniejszony — Brak zbierania informacji o użytkowniku 
            i żadne wskaźniki postępu nie są wyświetlane.
        
           f Pełny — Wszystkie wskaźniki z modalnymi oknami
            dialogowymi pod koniec instalacji.

           + Dodaje komunikat o zakończeniu do opcji /n lub /b.
             Komunikat jest wyświetlany tylko wtedy, gdy Instalator
            nie musi ponownie uruchomić komputera po
            zakończeniu instalacji.
           
           - Dodane po opcji b, f, n, lub r, aby wyłączyć
            wszystkie modalne okna dialogowe.

           UWAGA: Tego przełącznika można użyć tylko w
           w wersji Enterprise pakietu Office. 

           Przykład: /qb-
 --------------------------------------------------------------------------
 /settings plik   Określa plik ustawień Instalatora do dostosowywania
           akcji Instalatora. Jeżeli plik nie jest zlokalizowany w tym
           samym folderze co plik Setup.exe, należy dołączyć ścieżkę;
           jest jednak zalecane, żeby plik znajdował się w tym
           samym katalogu co plik Setup.exe. Określenie
           pliku ustawień zmusza Instalatora do użycia danego
           pliku zamiast pliku Setup.ini.

           Przykład:
           /settings MyApp.ini

 -------------------------------------------------------------------------- 
 /SPForce      Instaluje Aktualizację plików systemowych (OSP.msi), nawet 
           jeżeli proces automatycznego wykrywania określi, że 
           nie jest wymagana. Nieobsługiwane w systemie Windows 2000 oraz
           Windows Millennium, gdzie plik OSP.msi nie może być
           instalowany.
 -------------------------------------------------------------------------- 
 /SPOnly       Instaluje tylko Aktualizację plików systemowych (OSP.msi).
           Nie instaluje pakietu Office. Ta opcja dotyczy tylko
           instalacji pakietu Microsoft Office w systemie Windows
           98 lub Windows NT 4. Ten przełącznik jest użyteczny dla
           wstępnego wdrożenia Aktualizacji plików systemowych
           podczas przygotowania wdrożenia pakietu Office.
 -------------------------------------------------------------------------- 
 /t <transform>   Określa nazwę pliku transformacji (.mst). 
           Dla przełącznika /t jest wymagany przełącznik /i. Używając
           przełącznika /j z plikiem transformacji, musi być
           użyty przełącznik /t; w przeciwnym przypadku należy
           użyć właściwości TRANSFORMS.

           Przykład: /t acct.mst /i off9.msi
 --------------------------------------------------------------------------
 /wait        Czeka na zakończenie instalacji przed zakończeniem
           programu Instalator.
 --------------------------------------------------------------------------
 /webinstall url   Ustawia ścieżkę URL, z której ma być instalowany program. 
           Podany adres URL jest traktowany jako katalog główny
           punktu instalacji administracyjnej pakietu Office. Jeżeli program 
           Setup.exe ustali, że był uruchomiony z programu Internet Explorer,
           program Setup.exe wysyła kwerendę do systemu, aby ustalić ścieżkę 
           HTTP, z której był uruchomiony i ten przełącznik nie jest 
           wymagany. 

           UWAGA: Aby utworzyć instalację administracyjną,
           musisz użyć edycji Enterprise pakietu Office. 
 
           WAŻNE: Instalowanie innych aplikacji z lokalizacji
           źródłowej HTTP, HTTPS, lub FTP nie jest obsługiwane.

           UWAGA: Transformacje nie są obsługiwane ze źródła
           adresu URL i muszą znajdować się w pliku udostępnionym
           w sieci lub jako strumień w pliku msi.

 --------------------------------------------------------------------------
 /x <plik_msi>    Instalator odinstaluje pakiet Office. Określony plik .msi
           musi być plikiem .msi użytym oryginalnie do instalacji pakietu Office. 
           Plik .msi musi znajdować się w tym samym folderze co
           plik Setup.exe.

           Przykład: /x ProPlus.msi
 --------------------------------------------------------------------------
Jeżeli używasz długich nazw plików ze spacjami w ścieżce, zobacz poniższy artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
139427 Using Long Filenames with the Run Command

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przełączników wiersza polecenia, używanych w Instalatorze systemu Windows, zobacz plik Msi.chm. Plik Msi.chm można uzyskać, pobierając dokumentację, narzędzia i próbki zestawu SDK Instalatora systemu Windows z następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web:
http://msdn.microsoft.com/downloads/default.asp?URL=/code/sample.asp?url=/msdn-files/027/001/457/msdncompositedoc.xml

Właściwości

Numer ID artykułu: 283686 - Ostatnia weryfikacja: 26 października 2007 - Weryfikacja: 2.4
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Office XP (Instalator)
Słowa kluczowe: 
kbproductlink kbdta kbhowto KB283686

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com