Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? khách hàng điện thoại di động Lync trong Office 365 dành riêng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2837185 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tóm t?t

Ngư?i dùng có th? t?i v? khách hàng điện thoại di động c?a Microsoft Lync t? c?a hàng thi?t b? c?a h?. Ngư?i dùng có th? s? d?ng các khách hàng đ? k?t n?i v?i Microsoft Lync Online n?u h? đư?c cung c?p cho Lync và có th? truy nh?p t? xa Lync. Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? kh?c ph?c m?t s? v?n đ? ph? bi?n mà b?n có th? g?p ph?i khi b?n s? d?ng Lync khách hàng điện thoại di động.

Lync khách hàng điện thoại di động có s?n cho mi?n phí. Ngư?i s? d?ng nên cài đ?t chuyên bi?t các ?ng d?ng tr?c ti?p đ?n đi?n tho?i c?a h? và s? d?ng ID ngư?i dùng c?a h? đ? kí nh?p.

N?u m?t ngư?i s? d?ng kinh nghi?m v?n đ? khi ngư?i đó t?i v? ho?c cài đ?t chuyên bi?t khách hàng điện thoại di động Lync, có ngư?i dùng thay đ?i ki?u k?t n?i Wi-Fi 3G ho?c Wi-Fi đ? 3G và sau đó th? t?i xu?ng m?t l?n n?a. N?u ngư?i dùng v?n không th? cài đ?t chuyên bi?t các khách hàng, anh ta ho?c cô ?y nên liên h? v?i nhà nhà cung c?p b?n ghi d?ch v? di đ?ng ho?c nhà s?n xu?t thi?t b?.

Thông tin thêm

Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? t? đ?ng phát hi?n

Khách hàng điện thoại di động Lync s? d?ng b?n ghi LyncDiscover DNS. Cho quá tr?nh t? đ?ng phát hi?n đ? khám phá các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n Lync chính xác, b?n ghi CNAME đáp ?ng các tiêu chí sau đây ph?i đư?c t?o ra cho vùng SIP đang đư?c s? d?ng:

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Bí danh Tên mi?n Giá tr?
LyncdiscoverVí d?: Contoso.com Giá tr? s? khác nhau cho m?i khách hàng dành riêng cho Microsoft Office 365.
Đ? kh?c ph?c s? c?, s? d?ng m?t ho?c nhi?u các phương pháp sau đây, như là thích h?p cho t?nh h?nh c?a b?n:
 • S? d?ng các Nslookup l?nh và m?t máy ch? DNS công c?ng đ? xác đ?nh cho dù b?n ghi DNS CNAME thi?t l?p m?t cách chính xác.
 • S? d?ng B? phân tích Kết nối từ xa c?a Microsoft đ? ki?m tra DNS và kí nh?p kh? năng đ? lo?i b? b?t k? v?n đ? thi?t b? ho?c nhà cung c?p ti?m năng t? kh?c ph?c s? c?.
  • B?i thi?t k? cơ b?n, m?t ngư?i thuê nhà dành riêng cho Office 365 ch?t ch? hơn liên quan đ?n ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t trên cơ s?. S? d?ng các Lync / máy ch? OCStab và c?a nó subtest các Lync t? đ?ng phát hi?n Web b?n ghi d?ch v? t? xa k?t n?i Test.

   Lưu ? Các Văn ph?ng 365tab ki?m tra ch?ng l?i multi-tenant máy ch? và không nên đư?c s? d?ng cho m?t khách hàng dành riêng cho Office 365.
 • N?u ngư?i dùng có tùy ch?n, có ngư?i dùng chuy?n đ?i gi?a Wi-Fi và 3G đ? xác đ?nh li?u các v?n đ? có th? đư?c scoped đ? m?t trong nh?ng lo?i k?t n?i. N?u kí nh?p ti?p t?c th?t b?i trên m?t k?t n?i d? li?u 3G ngay c? khi các b?n ghi CNAME DNS đư?c thi?t l?p, các v?n đ? có th? v?i k?t n?i d? li?u c?a nhà nhà cung c?p b?n ghi d?ch v? di đ?ng.
 • Ngư?i dùng nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Không th? k?t n?i đ?n máy ch?. Nó có th? không s?n dùng. C?ng xin vui l?ng ki?m tra k?t n?i m?ng, kí nh?p đ?a ch? c?a b?n và đ?a ch? máy ch?.
  Thông báo l?i này thư?ng cho bi?t m?t trong nh?ng đi?u ki?n sau đây:
  • M?t v?n đ? tra c?u DNS t?n t?i.
  • Các b?n ghi CNAME t? đ?ng phát hi?n đư?c thi?t l?p không chính xác ho?c không đư?c thi?t l?p ? t?t c?.
 • Ngư?i dùng nh?n đư?c thông báo l?i sau khi ngư?i dùng c? đăng nh?p:
  Không th? kí nh?p. Xin vui l?ng ki?m tra thông tin trương mục c?a b?n và th? l?i.
  Thông báo l?i này cho bi?t m?t trong nh?ng đi?u ki?n sau đây:
  • Lync khách hàng điện thoại di động có th? khám phá chính xác tr?c tuy?n Lync server. Tuy nhiên, nó không th? t?m th?y kí nh?p đ?a mà ngư?i dùng nh?p vào.
  • M?t kh?u không đúng.

danh sách liên hệ

danh sách liên hệ s? đư?c hi?n th? trong ?ng d?ng khách di đ?ng Lync là ch? đ?c và không th? đư?c thay đ?i t? thi?t b? di đ?ng. N?u ngư?i dùng mu?n thêm ho?c xoá m?t s? liên l?c t? danh sách, ngư?i dùng ph?i s? d?ng Lync khách hàng máy tính đ? bàn ho?c Outlook Web App (OWA) Instant Messaging (IM).

Liên h? h?nh ?nh đư?c hi?n th? ch? khi chúng đư?c lưu tr? trong danh sách đ?a ch? toàn c?u (GAL). M?t s? liên l?c ch? đ?nh h?nh ?nh thông qua web URL trên các khách hàng máy tính đ? bàn không có m?t h?nh ?nh hi?n th? cho s? liên l?c.

Cu?c tr? chuy?n cu?c tr? chuy?n và tab l?ch s?

Các Cu?c tr? chuy?n/cu?c h?i tho?i tab trên Lync khách hàng điện thoại di động theo d?i các cu?c h?i tho?i x?y ra ch? trên thi?t b? di đ?ng đó. Nó không hi?n th? các cu?c tr? chuy?n t? khách hàng máy tính đ? bàn. Cu?c tr? chuy?n trên thi?t b? di đ?ng không đư?c hi?n th? trong m?c tin thư thoại l?ch s? cu?c h?i tho?i trong h?p thư Microsoft Exchange c?a ngư?i dùng.

Làm th? nào đ? g?i các b?n ghi

G?i các b?n ghi t? điện thoại di động Lync cho Windows Phone
Khi ngư?i dùng kinh nghi?m m?t v?n đ? v?i Lync khách hàng điện thoại di động cho Windows Phone, h? có th? g?i các b?n ghi b?ng email đ? k? sư h? tr? k? thu?t. Đ? làm đi?u này, ngư?i dùng nên đ?tGhi nh?t k? ch?n đoán đ? Ngày trong các cài đ?t chuyên bi?t Trang và sau đónh?p vào g?i Nh?t k? ch?n đoán trên các V? màn h?nh. Lync di đ?ng 2013 khách hàng có th? b?m vào Lưu b?n ghiđ? lưu các b?n ghi tr?c ti?p t? các kí nh?p tr?nh đơn. M?t t?p tin h?nh ?nh đư?c lưu vào B? sưu t?p ?nh c?a ngư?i dùng ch?a các t?p tin kí nh?p cho điện thoại di động Lync trong m?t đ?nh d?ng mà Windows Phone có th? lưu và g?i. M?t email s? t? đ?ng đư?c t?o ra mà không c?n kí nh?p t?p tin đính kèm. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng ngư?i dùng đính kèm h?nh ?nh m?i nh?t trong B? sưu t?p ?nh c?a m?nh vào thư email. Sau đó, có ngư?i dùng nh?p m?t địa chỉ email mà ngư?i dùng mu?n g?i các b?n ghi. Ngư?i dùng ph?i g?i các b?n ghi đ? qu?n tr? viên CNTT c?a h? ho?c tr?c ti?p đ?n các k? sư h? tr?.

G?i các b?n ghi t? Lync Mobile cho iPhone và iPad
Khi ngư?i dùng kinh nghi?m m?t v?n đ? v?i Lync khách hàng điện thoại di động cho iPhone ho?c iPad, h? có th? g?i các b?n ghi b?ng email đ? k? sư h? tr? k? thu?t. Đ? làm đi?u này, h? nên b?mBi?t thêm chi ti?t ho?c Hi?n th? tùy ch?n nâng cao và sau đó xác đ?nh v? trí kí nh?p Kích ho?t. H? nên sao chép các v?n đ? c?a h?, duy?t v? cáckí nh?p ph?n, và sau đó nh?p vàoG?i các b?n ghi ho?c G?i t?p tin kí nh?p. M?t email s? đư?c t? đ?ng t?o có ch?a các t?p tin đính kèm kí nh?p và thông tin Phiên b?n khách hàng trong n?i dung thư. Sau đó, ngư?i dùng ph?i nh?p địa chỉ email mà h? mu?n g?i các b?n ghi. Ngư?i dùng ph?i g?i các b?n ghi đ? qu?n tr? viên CNTT c?a h? ho?c tr?c ti?p đ?n các k? sư h? tr?.

G?i các b?n ghi t? Lync điện thoại di động cho Google Android
Khi ngư?i dùng kinh nghi?m m?t v?n đ? v?i các khách hàng điện thoại di động Lync cho Android c?a Google, h? có th? g?i các b?n ghi b?ng email đ? k? sư h? tr? k? thu?t. Đ? làm đi?u này, ngư?i dùng nên th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. kí nh?p vào đi?n tho?i Android c?a Google, và sau đó, trên cáckí nh?p tab, b?m vào Tùy ch?n.
 2. Trên các Tùy ch?n màn h?nh, baám Ghi nh?t k? ch?n đoán, kí xu?t, và sau đó kí nh?p l?i.
 3. Sao chép s?.
 4. Tr? v? cácTùy ch?n màn h?nh, và sau đó tap V? Lync.
 5. Khai thác G?i Nh?t k? ch?n đoán, và sau đó ch?n m?t tài kho?n email đư?c thi?t l?p.
 6. Trong các Đ? h?p, nh?p địa chỉ email c?a ngư?i nh?n.
 7. Trong các Ch? đ? h?p, g? m?t ch? đ?, và sau đó b?m vàoG?i. B?n ghi đư?c g?n vào như là m?t t?p tin nén (zip).
G?i các b?n ghi t? Nokia Symbian
Hi?n nay không có cách đ? g?i các b?n ghi t? m?t thi?t b? Nokia Symbian.

So sánh các Lync khách hàng điện thoại di động

Đ? so sánh tính năng c?a Lync khách hàng điện thoại di động, h?y vào web site Microsoft TechNet sau đây:
Khách hàng điện thoại di động so sánh b?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2837185 - L?n xem xét sau cùng: 15 Tháng Tư 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Business Productivity Online Dedicated
 • Microsoft Business Productivity Online Suite Federal
T? khóa: 
vkbportal226 kbmt KB2837185 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2837185

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com