Mô t? v? C?p Nh?t SharePoint Server 2013 2837628: ngày 12 tháng 8 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2837628
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Bài vi?t này mô t? các b?n C?p Nh?t 2837628 cho Microsoft SharePoint 2013 đư?c phát hành vào ngày 12 tháng 8 năm 2013. Các liên k?t t?i v? cho b?n c?p nh?t này c?ng đư?c bao g?m ? đây.

B?n c?p nh?t này cung c?p các b?n s?a l?i m?i nh?t cho SharePoint Server 2013. Nó c?ng bao g?m c?i ti?n đ? ?n đ?nh và hi?u su?t.

T?i v? và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t

B?n có th? s? d?ng Windows Update đ? t?i xu?ng và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t (khuy?n cáo).

B?n c?p nh?t này c?ng có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này.

V?n đ? c?p nh?t này s?a ch?a

Gi? đ?nh r?ng m?t PivotTable ho?c PivotChart FieldList cho m?t PivotField ch?a Th? HTML trong m?t b?ng tính Microsoft Excel 2013. Khi b?n m? cácgiá tr? trư?ng cài đ?t chuyên bi?t hộp thoại t? cácGiá tr? Menu trong PivotTable ho?c PivotChart FieldList, dung Javascript đư?c th?c thi.

Thông tin thêm

Làm th? nào đ? xác đ?nh xem b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
B?n c?p nh?t này ch?a các t?p tin đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây.

64-bit

Coreserver-x-none.msp t?p tin thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
256_icdocset.gifkhông áp d?ng3,44817 Tháng 10 năm 201303:25
256_icvidset.gifkhông áp d?ng1,83317 Tháng 10 năm 201303:25
A.jpgkhông áp d?ng104,27117 Tháng 10 năm 201303:27
A.jpgkhông áp d?ng106,43017 Tháng 10 năm 201303:27
A.jpgkhông áp d?ng111,44017 Tháng 10 năm 201303:27
A.jpgkhông áp d?ng117,00817 Tháng 10 năm 201303:27
A.jpgkhông áp d?ng122,06517 Tháng 10 năm 201303:27
A.jpgkhông áp d?ng138,30817 Tháng 10 năm 201303:27
A.jpgkhông áp d?ng150,46317 Tháng 10 năm 201303:27
A.jpgkhông áp d?ng154,26917 Tháng 10 năm 201303:27
A.jpgkhông áp d?ng156,94417 Tháng 10 năm 201303:27
A.jpgkhông áp d?ng178,61317 Tháng 10 năm 201303:27
A.jpgkhông áp d?ng216,90217 Tháng 10 năm 201303:27
A.jpgkhông áp d?ng220,23717 Tháng 10 năm 201303:27
A.jpgkhông áp d?ng307,13917 Tháng 10 năm 201303:27
A.jpgkhông áp d?ng51,52417 Tháng 10 năm 201303:27
A.jpgkhông áp d?ng57,30817 Tháng 10 năm 201303:27
A.jpgkhông áp d?ng60,30617 Tháng 10 năm 201303:27
A.jpgkhông áp d?ng60,57117 Tháng 10 năm 201303:27
A.jpgkhông áp d?ng60,69017 Tháng 10 năm 201303:27
A.jpgkhông áp d?ng64,58417 Tháng 10 năm 201303:27
A.jpgkhông áp d?ng64,65717 Tháng 10 năm 201303:27
A.jpgkhông áp d?ng65,08917 Tháng 10 năm 201303:27
A.jpgkhông áp d?ng66,06517 Tháng 10 năm 201303:27
A.jpgkhông áp d?ng68,34017 Tháng 10 năm 201303:27
A.jpgkhông áp d?ng73,91017 Tháng 10 năm 201303:27
A.jpgkhông áp d?ng73,97717 Tháng 10 năm 201303:27
A.jpgkhông áp d?ng78,11417 Tháng 10 năm 201303:27
A.jpgkhông áp d?ng82,43117 Tháng 10 năm 201303:27
A.jpgkhông áp d?ng86,02917 Tháng 10 năm 201303:27
A.jpgkhông áp d?ng86,84317 Tháng 10 năm 201303:27
A.jpgkhông áp d?ng93,53917 Tháng 10 năm 201303:27
Accountjoiner.dll4.0.2450.49199,27217 Tháng 10 năm 201303:28
Activityinformation.SQLkhông áp d?ng7,99417 Tháng 10 năm 201303:28
Add.aspxkhông áp d?ng12,23817 Tháng 10 năm 201303:27
Addgallery.Xapkhông áp d?ng400,74020 Tháng 10 năm 201320:34
Admapropertypages.dll4.0.2450.49223,85617 Tháng 10 năm 201303:28
Advanceddialog.aspxkhông áp d?ng6,73217 Tháng 10 năm 201303:27
Advanceddialog.jskhông áp d?ng3,12917 Tháng 10 năm 201303:27
Ajaxtoolkit.Debug.jskhông áp d?ng312,09317 Tháng 10 năm 201303:26
Ajaxtoolkit.jskhông áp d?ng132,78417 Tháng 10 năm 201303:26
Allitems.aspxkhông áp d?ng2,81017 Tháng 10 năm 201303:25
Allitems.aspxkhông áp d?ng2.811 ngư?i17 Tháng 10 năm 201303:25
Allitems.aspxkhông áp d?ng3,21117 Tháng 10 năm 201303:27
Alternatecss.aspxkhông áp d?ng6.00017 Tháng 10 năm 201303:26
Alternatemediaplayer.XAMLkhông áp d?ng35,63317 Tháng 10 năm 201303:26
Antixsslibrary.dll3.0.3259.3132015,46417 Tháng 10 năm 201303:27
Areanavigationsettings.aspxkhông áp d?ng29,38217 Tháng 10 năm 201303:26
Articleleft.aspxkhông áp d?ng4,45617 Tháng 10 năm 201303:26
Articlelinks.aspxkhông áp d?ng4,01417 Tháng 10 năm 201303:26
Articleright.aspxkhông áp d?ng4,45717 Tháng 10 năm 201303:26
Aspctrl.aspxkhông áp d?ng1,45317 Tháng 10 năm 201303:27
Aspctrl.jskhông áp d?ng41,39417 Tháng 10 năm 201303:27
Assetedithyperlink.aspxkhông áp d?ng9,75717 Tháng 10 năm 201303:26
Assetimagepicker.aspxkhông áp d?ng23,44017 Tháng 10 năm 201303:26
Assetpickers.jskhông áp d?ng67,55017 Tháng 10 năm 201303:26
Assetportalbrowser.aspxkhông áp d?ng13,69917 Tháng 10 năm 201303:26
Audit.xlsxkhông áp d?ng13,52617 Tháng 10 năm 201303:25
Auditcustomquery.ascxkhông áp d?ng11,15317 Tháng 10 năm 201303:25
Auditsettings.ascxkhông áp d?ng3,59317 Tháng 10 năm 201303:25
Auditsettings.aspxkhông áp d?ng16,53017 Tháng 10 năm 201303:25
B.jpgkhông áp d?ng105,11017 Tháng 10 năm 201303:27
B.jpgkhông áp d?ng119,66517 Tháng 10 năm 201303:27
B.jpgkhông áp d?ng124,82617 Tháng 10 năm 201303:27
B.jpgkhông áp d?ng142,09717 Tháng 10 năm 201303:27
B.jpgkhông áp d?ng143,99417 Tháng 10 năm 201303:27
B.jpgkhông áp d?ng147,47617 Tháng 10 năm 201303:27
B.jpgkhông áp d?ng208,93917 Tháng 10 năm 201303:27
B.jpgkhông áp d?ng220,69217 Tháng 10 năm 201303:27
B.jpgkhông áp d?ng242,91917 Tháng 10 năm 201303:27
B.jpgkhông áp d?ng296,51517 Tháng 10 năm 201303:27
B.jpgkhông áp d?ng323,55417 Tháng 10 năm 201303:27
B.jpgkhông áp d?ng349,30217 Tháng 10 năm 201303:27
B.jpgkhông áp d?ng50,35517 Tháng 10 năm 201303:27
B.jpgkhông áp d?ng51,32717 Tháng 10 năm 201303:27
B.jpgkhông áp d?ng56,32217 Tháng 10 năm 201303:27
B.jpgkhông áp d?ng57,82617 Tháng 10 năm 201303:27
B.jpgkhông áp d?ng64,65717 Tháng 10 năm 201303:27
B.jpgkhông áp d?ng64,92317 Tháng 10 năm 201303:27
B.jpgkhông áp d?ng65,18417 Tháng 10 năm 201303:27
B.jpgkhông áp d?ng68,40617 Tháng 10 năm 201303:27
B.jpgkhông áp d?ng69,47617 Tháng 10 năm 201303:27
B.jpgkhông áp d?ng78,68817 Tháng 10 năm 201303:27
B.jpgkhông áp d?ng83,33417 Tháng 10 năm 201303:27
B.jpgkhông áp d?ng85,54317 Tháng 10 năm 201303:27
B.jpgkhông áp d?ng89,87117 Tháng 10 năm 201303:27
B.jpgkhông áp d?ng92,19517 Tháng 10 năm 201303:27
B.jpgkhông áp d?ng95,60217 Tháng 10 năm 201303:27
B.jpgkhông áp d?ng98,67717 Tháng 10 năm 201303:27
B.jpgkhông áp d?ng98,93817 Tháng 10 năm 201303:27
Barcodeglobalsettings.ascxkhông áp d?ng1,47217 Tháng 10 năm 201303:25
Barcodesettings.ascxkhông áp d?ng1,39817 Tháng 10 năm 201303:25
Bargensettings.ascxkhông áp d?ng1,52217 Tháng 10 năm 201303:25
Baseitems.aspxkhông áp d?ng2,81017 Tháng 10 năm 201303:25
Berlin.Masterkhông áp d?ng28,61617 Tháng 10 năm 201303:26
Big_button.jskhông áp d?ng1,98717 Tháng 10 năm 201303:27
Blankwebpartpage.aspxkhông áp d?ng5,34117 Tháng 10 năm 201303:26
Bodymenu.jskhông áp d?ng70217 Tháng 10 năm 201303:27
Bulkwrktaskhandler.aspxkhông áp d?ng8,40217 Tháng 10 năm 201303:25
Button.jskhông áp d?ng5,44417 Tháng 10 năm 201303:27
C.jpgkhông áp d?ng100,34017 Tháng 10 năm 201303:27
C.jpgkhông áp d?ng102,51317 Tháng 10 năm 201303:27
C.jpgkhông áp d?ng103,86517 Tháng 10 năm 201303:27
C.jpgkhông áp d?ng110,88317 Tháng 10 năm 201303:27
C.jpgkhông áp d?ng132,11917 Tháng 10 năm 201303:27
C.jpgkhông áp d?ng133,84517 Tháng 10 năm 201303:27
C.jpgkhông áp d?ng148,84717 Tháng 10 năm 201303:27
C.jpgkhông áp d?ng220,46417 Tháng 10 năm 201303:27
C.jpgkhông áp d?ng244,08117 Tháng 10 năm 201303:27
C.jpgkhông áp d?ng246,14917 Tháng 10 năm 201303:27
C.jpgkhông áp d?ng247,96117 Tháng 10 năm 201303:27
C.jpgkhông áp d?ng302,74417 Tháng 10 năm 201303:27
C.jpgkhông áp d?ng49,27317 Tháng 10 năm 201303:27
C.jpgkhông áp d?ng50,49017 Tháng 10 năm 201303:27
C.jpgkhông áp d?ng51,53017 Tháng 10 năm 201303:27
C.jpgkhông áp d?ng53,98217 Tháng 10 năm 201303:27
C.jpgkhông áp d?ng63,39117 Tháng 10 năm 201303:27
C.jpgkhông áp d?ng65,67217 Tháng 10 năm 201303:27
C.jpgkhông áp d?ng68,59817 Tháng 10 năm 201303:27
C.jpgkhông áp d?ng69,12817 Tháng 10 năm 201303:27
C.jpgkhông áp d?ng73,25517 Tháng 10 năm 201303:27
C.jpgkhông áp d?ng73,76317 Tháng 10 năm 201303:27
C.jpgkhông áp d?ng77,44517 Tháng 10 năm 201303:27
C.jpgkhông áp d?ng83,97017 Tháng 10 năm 201303:27
C.jpgkhông áp d?ng84,88317 Tháng 10 năm 201303:27
C.jpgkhông áp d?ng88,28917 Tháng 10 năm 201303:27
C.jpgkhông áp d?ng88,72817 Tháng 10 năm 201303:27
C.jpgkhông áp d?ng89,43617 Tháng 10 năm 201303:27
C.jpgkhông áp d?ng89,64817 Tháng 10 năm 201303:27
Catalogarticle.aspxkhông áp d?ng6,35917 Tháng 10 năm 201303:26
Catalogconfiguration.aspxkhông áp d?ng17,84717 Tháng 10 năm 201303:26
Catalogwelcome.aspxkhông áp d?ng6509 ngư?i17 Tháng 10 năm 201303:26
Category.aspxkhông áp d?ng17,57217 Tháng 10 năm 201303:26
Cdsourcestatus.aspxkhông áp d?ng5,76417 Tháng 10 năm 201303:26
Certmgr.exe6.0.6001.1713174,75217 Tháng 10 năm 201303:28
Changesitemasterpage.aspxkhông áp d?ng14,20517 Tháng 10 năm 201303:26
Cmicarabicwordbreaker.dll15.0.4454.1000138,33617 Tháng 10 năm 201303:25
Cmscore.resxkhông áp d?ng100,34917 Tháng 10 năm 201303:26
Cmssitemanager.jskhông áp d?ng28,68117 Tháng 10 năm 201303:26
Colorpicker.jskhông áp d?ng8,80317 Tháng 10 năm 201303:27
Colorpicker_menu.jskhông áp d?ng2.94817 Tháng 10 năm 201303:27
Colorpickerhsvdialog.jskhông áp d?ng23,34517 Tháng 10 năm 201303:27
Columnfiltering.ascxkhông áp d?ng44217 Tháng 10 năm 201303:25
Communityreputationsettings.aspxkhông áp d?ng36,85717 Tháng 10 năm 201303:27
Communitysearchredirector.aspxkhông áp d?ng1,03917 Tháng 10 năm 201303:27
Config.jskhông áp d?ng10717 Tháng 10 năm 201303:27
Configdb.dll4.0.2450.491,665,63217 Tháng 10 năm 201303:28
Constants.SQLkhông áp d?ng1,71617 Tháng 10 năm 201303:28
Constantspecifiers.SQLkhông áp d?ng33,08017 Tháng 10 năm 201303:28
Contactuscontroldialog.aspxkhông áp d?ng6,40717 Tháng 10 năm 201303:27
Contactuscontroldialog.aspx.jskhông áp d?ng6,28117 Tháng 10 năm 201303:27
Container.jskhông áp d?ng2.01917 Tháng 10 năm 201303:27
Containerpicker.dll4.0.2450.4951,82417 Tháng 10 năm 201303:28
Contentfollowing.Debug.jskhông áp d?ng26,13517 Tháng 10 năm 201303:26
Contentfollowing.jskhông áp d?ng11,41317 Tháng 10 năm 201303:26
ContextMenu.jskhông áp d?ng1.25017 Tháng 10 năm 201303:27
Control_searchresults.htmlkhông áp d?ng30,22917 Tháng 10 năm 201303:26
Control_searchresults.jskhông áp d?ng31.93417 Tháng 10 năm 201303:26
Control_state.jskhông áp d?ng1.542 ngư?i17 Tháng 10 năm 201303:27
Controlmenu.jskhông áp d?ng2,04917 Tháng 10 năm 201303:27
Controls.jskhông áp d?ng58817 Tháng 10 năm 201303:27
Controls.jskhông áp d?ng70817 Tháng 10 năm 201303:27
Core.Dialogs.jskhông áp d?ng22.473 ngư?i17 Tháng 10 năm 201303:27
Core.jskhông áp d?ng82,52217 Tháng 10 năm 201303:27
Core.Menus.jskhông áp d?ng30617 Tháng 10 năm 201303:27
Core.State.jskhông áp d?ng2,23817 Tháng 10 năm 201303:27
Core.Table.jskhông áp d?ng31,91317 Tháng 10 năm 201303:27
Core.utils.jskhông áp d?ng9,38117 Tháng 10 năm 201303:27
Crawledproperty.aspxkhông áp d?ng18,04717 Tháng 10 năm 201303:26
Crawllatency.aspxkhông áp d?ng22,41217 Tháng 10 năm 201303:26
Crawllogurlexplorer.aspxkhông áp d?ng29.50017 Tháng 10 năm 201303:26
Createdocsetversion.aspxkhông áp d?ng8,41117 Tháng 10 năm 201303:25
Createpage.aspxkhông áp d?ng18,65917 Tháng 10 năm 201303:27
Createpage.aspx.jskhông áp d?ng4.761 ngư?i17 Tháng 10 năm 201303:27
Createwikipage.aspxkhông áp d?ng3,48817 Tháng 10 năm 201303:27
Csexport.exe4.0.2450.4943.61617 Tháng 10 năm 201303:28
Cssearch.dll4.0.2450.49129,63217 Tháng 10 năm 201303:28
Cstwrkflip.aspxkhông áp d?ng4.460 ngư?i17 Tháng 10 năm 201303:25
Cuioverride.CSSkhông áp d?ng77517 Tháng 10 năm 201303:27
Curatedrolluppage.aspxkhông áp d?ng5,32117 Tháng 10 năm 201303:26
Current.aspxkhông áp d?ng2.751 ngư?i17 Tháng 10 năm 201303:27
Customcolorpickerdialog.aspxkhông áp d?ng20,97117 Tháng 10 năm 201303:27
Customcolorpickerdialog.aspx.jskhông áp d?ng22,31617 Tháng 10 năm 201303:27
Customcssdialog.aspxkhông áp d?ng5,62217 Tháng 10 năm 201303:27
Customcssdialog.jskhông áp d?ng78417 Tháng 10 năm 201303:27
Customizereport.aspxkhông áp d?ng10,15117 Tháng 10 năm 201303:25
D.jpgkhông áp d?ng1,007,10317 Tháng 10 năm 201303:27
D.jpgkhông áp d?ng101,78717 Tháng 10 năm 201303:27
D.jpgkhông áp d?ng104,06017 Tháng 10 năm 201303:27
D.jpgkhông áp d?ng105,27817 Tháng 10 năm 201303:27
D.jpgkhông áp d?ng108,56517 Tháng 10 năm 201303:27
D.jpgkhông áp d?ng113,03017 Tháng 10 năm 201303:27
D.jpgkhông áp d?ng114,61117 Tháng 10 năm 201303:27
D.jpgkhông áp d?ng118,08917 Tháng 10 năm 201303:27
D.jpgkhông áp d?ng124,37117 Tháng 10 năm 201303:27
D.jpgkhông áp d?ng127,22417 Tháng 10 năm 201303:27
D.jpgkhông áp d?ng133,79917 Tháng 10 năm 201303:27
D.jpgkhông áp d?ng134,18617 Tháng 10 năm 201303:27
D.jpgkhông áp d?ng148,76117 Tháng 10 năm 201303:27
D.jpgkhông áp d?ng155,53717 Tháng 10 năm 201303:27
D.jpgkhông áp d?ng171,97317 Tháng 10 năm 201303:27
D.jpgkhông áp d?ng178,16017 Tháng 10 năm 201303:27
D.jpgkhông áp d?ng205,35517 Tháng 10 năm 201303:27
D.jpgkhông áp d?ng265,99417 Tháng 10 năm 201303:27
D.jpgkhông áp d?ng319,93717 Tháng 10 năm 201303:27
D.jpgkhông áp d?ng35,64617 Tháng 10 năm 201303:27
D.jpgkhông áp d?ng39,37017 Tháng 10 năm 201303:27
D.jpgkhông áp d?ng46,29717 Tháng 10 năm 201303:27
D.jpgkhông áp d?ng50,88417 Tháng 10 năm 201303:27
D.jpgkhông áp d?ng55,10517 Tháng 10 năm 201303:27
D.jpgkhông áp d?ng64,00517 Tháng 10 năm 201303:27
D.jpgkhông áp d?ng68,03517 Tháng 10 năm 201303:27
D.jpgkhông áp d?ng696,41317 Tháng 10 năm 201303:27
D.jpgkhông áp d?ng85,87817 Tháng 10 năm 201303:27
D.jpgkhông áp d?ng93,63417 Tháng 10 năm 201303:27
Data.jskhông áp d?ng4.35317 Tháng 10 năm 201303:27
Databasesettings.SQLkhông áp d?ng33717 Tháng 10 năm 201303:28
Dateutil.jskhông áp d?ng4.370 ngư?i17 Tháng 10 năm 201303:27
Dbmapropertypages.dll4.0.2450.49244,33617 Tháng 10 năm 201303:28
Debug.jskhông áp d?ng1.48417 Tháng 10 năm 201303:27
Default.aspxkhông áp d?ng1.505 ngư?i17 Tháng 10 năm 201303:25
Default.aspxkhông áp d?ng29417 Tháng 10 năm 201303:27
Default.aspxkhông áp d?ng3,52217 Tháng 10 năm 201303:25
Default.aspxkhông áp d?ng4,02617 Tháng 10 năm 201303:25
Default.aspxkhông áp d?ng6,92717 Tháng 10 năm 201303:27
Default.aspx.jskhông áp d?ng64,29817 Tháng 10 năm 201303:27
Defaultcase.aspxkhông áp d?ng4,03817 Tháng 10 năm 201303:25
Deleteobject.SQLkhông áp d?ng2,45017 Tháng 10 năm 201303:28
Discoveryglobalcontrol.ascxkhông áp d?ng5174 ngư?i17 Tháng 10 năm 201303:25
Discoveryproperties.ascxkhông áp d?ng7,00617 Tháng 10 năm 201303:25
Discoveryquerystatistics.ascxkhông áp d?ng3,52917 Tháng 10 năm 201303:25
Dispform.aspxkhông áp d?ng4,26917 Tháng 10 năm 201303:25
Dispform.aspxkhông áp d?ng4,31317 Tháng 10 năm 201303:26
Dispform.aspxkhông áp d?ng4,61817 Tháng 10 năm 201303:25
Dmplaceholder.aspxkhông áp d?ng3,80217 Tháng 10 năm 201303:25
Docconvlauncher.aspxkhông áp d?ng6,32417 Tháng 10 năm 201303:25
Docconvloadbalancer.aspxkhông áp d?ng6,48717 Tháng 10 năm 201303:25
Docpicker.aspxkhông áp d?ng6,51417 Tháng 10 năm 201303:27
Docpicker.aspx.jskhông áp d?ng1.812 ngư?i17 Tháng 10 năm 201303:27
Docsetsettings.aspxkhông áp d?ng25,24317 Tháng 10 năm 201303:25
Docsettemplates.ascxkhông áp d?ng1,42517 Tháng 10 năm 201303:25
Docsetversions.aspxkhông áp d?ng18,64917 Tháng 10 năm 201303:25
Documentformat.OpenXML.dll2.5.5631.05,812,32816 Tháng 10 năm 201319:28
Docxpageconverter.exe15.0.4545.1000826,56017 Tháng 10 năm 201303:26
Mô hình Đối tượng Tài liệu.jskhông áp d?ng4,81217 Tháng 10 năm 201303:27
Draganddrop.jskhông áp d?ng19,95417 Tháng 10 năm 201303:27
Dropdown.jskhông áp d?ng3,74417 Tháng 10 năm 201303:27
Dropoffzoneroutingform.ascxkhông áp d?ng3,49417 Tháng 10 năm 201303:25
Dropsqlpersistenceproviderlogic.SQLkhông áp d?ng1.241 ngư?i17 Tháng 10 năm 201303:28
Dropsqlpersistenceproviderschema.SQLkhông áp d?ng66117 Tháng 10 năm 201303:28
E.jpgkhông áp d?ng100,65817 Tháng 10 năm 201303:27
E.jpgkhông áp d?ng106,95017 Tháng 10 năm 201303:27
E.jpgkhông áp d?ng107,37717 Tháng 10 năm 201303:27
E.jpgkhông áp d?ng110,44317 Tháng 10 năm 201303:27
E.jpgkhông áp d?ng111,43017 Tháng 10 năm 201303:27
E.jpgkhông áp d?ng118,09417 Tháng 10 năm 201303:27
E.jpgkhông áp d?ng133,54817 Tháng 10 năm 201303:27
E.jpgkhông áp d?ng135,42317 Tháng 10 năm 201303:27
E.jpgkhông áp d?ng140,13817 Tháng 10 năm 201303:27
E.jpgkhông áp d?ng153,16217 Tháng 10 năm 201303:27
E.jpgkhông áp d?ng159,86517 Tháng 10 năm 201303:27
E.jpgkhông áp d?ng47,75717 Tháng 10 năm 201303:27
E.jpgkhông áp d?ng54,09617 Tháng 10 năm 201303:27
E.jpgkhông áp d?ng64,70617 Tháng 10 năm 201303:27
E.jpgkhông áp d?ng65,89117 Tháng 10 năm 201303:27
E.jpgkhông áp d?ng73,27317 Tháng 10 năm 201303:27
E.jpgkhông áp d?ng75,18117 Tháng 10 năm 201303:27
E.jpgkhông áp d?ng77,41617 Tháng 10 năm 201303:27
E.jpgkhông áp d?ng77,69317 Tháng 10 năm 201303:27
E.jpgkhông áp d?ng79,63217 Tháng 10 năm 201303:27
E.jpgkhông áp d?ng81,95317 Tháng 10 năm 201303:27
E.jpgkhông áp d?ng83,04917 Tháng 10 năm 201303:27
E.jpgkhông áp d?ng85,14017 Tháng 10 năm 201303:27
E.jpgkhông áp d?ng85,35617 Tháng 10 năm 201303:27
E.jpgkhông áp d?ng88,88017 Tháng 10 năm 201303:27
E.jpgkhông áp d?ng89,17317 Tháng 10 năm 201303:27
E.jpgkhông áp d?ng90,58117 Tháng 10 năm 201303:27
E.jpgkhông áp d?ng90,67117 Tháng 10 năm 201303:27
E.jpgkhông áp d?ng96,28417 Tháng 10 năm 201303:27
Edirectoryma.dll4.0.2450.4972,29617 Tháng 10 năm 201303:28
Ediscoveryquerystatistics.ascxkhông áp d?ng1,35617 Tháng 10 năm 201303:25
Ediscoverytemplate.ascxkhông áp d?ng3.26617 Tháng 10 năm 201303:25
Editform.aspxkhông áp d?ng4,24617 Tháng 10 năm 201303:25
Editform.aspxkhông áp d?ng4,29017 Tháng 10 năm 201303:26
Editform.aspxkhông áp d?ng4.59517 Tháng 10 năm 201303:25
Editingmenu.jskhông áp d?ng11,04817 Tháng 10 năm 201303:26
EditLink.aspxkhông áp d?ng14,09817 Tháng 10 năm 201303:28
EditLink.aspxkhông áp d?ng14.110 ngư?i17 Tháng 10 năm 201303:28
EditLink.aspxkhông áp d?ng20,15017 Tháng 10 năm 201303:28
EditLink.aspxkhông áp d?ng20,16217 Tháng 10 năm 201303:28
Editortoolbar.ascxkhông áp d?ng13,87917 Tháng 10 năm 201303:27
Editrule.aspxkhông áp d?ng38,90317 Tháng 10 năm 201303:25
Editvideoset.aspxkhông áp d?ng21,82417 Tháng 10 năm 201303:25
Editview.aspxkhông áp d?ng33,87217 Tháng 10 năm 201303:26
Emailcontacts.ashxkhông áp d?ng13917 Tháng 10 năm 201303:27
En_es.MDLkhông áp d?ng258,88217 Tháng 10 năm 201303:26
En_ja.MDLkhông áp d?ng826,70517 Tháng 10 năm 201303:26
Enableservicebroker_storedprocedure.SQLkhông áp d?ng57217 Tháng 10 năm 201303:28
Enterprisewiki.aspxkhông áp d?ng5,23917 Tháng 10 năm 201303:26
Es_es.MDLkhông áp d?ng265,31817 Tháng 10 năm 201303:26
Excelcellpicker.aspxkhông áp d?ng8,48517 Tháng 10 năm 201303:27
Exch2007extension.dll4.0.2450.4915.47217 Tháng 10 năm 201303:28
Exch2010extension.dll4.0.2450.4915.47217 Tháng 10 năm 201303:28
Exchangema.dll4.0.2450.49109,16017 Tháng 10 năm 201303:28
Exp_pdf_server.dll15.0.4545.1000140,98417 Tháng 10 năm 201303:25
Exp_xps_server.dll15.0.4545.100077,49617 Tháng 10 năm 201303:25
F.jpgkhông áp d?ng112,44517 Tháng 10 năm 201303:27
F.jpgkhông áp d?ng113,06917 Tháng 10 năm 201303:27
F.jpgkhông áp d?ng115,83817 Tháng 10 năm 201303:27
F.jpgkhông áp d?ng116,87417 Tháng 10 năm 201303:27
F.jpgkhông áp d?ng120,55017 Tháng 10 năm 201303:27
F.jpgkhông áp d?ng127,94517 Tháng 10 năm 201303:27
F.jpgkhông áp d?ng141,60117 Tháng 10 năm 201303:27
F.jpgkhông áp d?ng144,78417 Tháng 10 năm 201303:27
F.jpgkhông áp d?ng151,42817 Tháng 10 năm 201303:27
F.jpgkhông áp d?ng157,10117 Tháng 10 năm 201303:27
F.jpgkhông áp d?ng160,91217 Tháng 10 năm 201303:27
F.jpgkhông áp d?ng219,12117 Tháng 10 năm 201303:27
F.jpgkhông áp d?ng248,93617 Tháng 10 năm 201303:27
F.jpgkhông áp d?ng46,65617 Tháng 10 năm 201303:27
F.jpgkhông áp d?ng53,03017 Tháng 10 năm 201303:27
F.jpgkhông áp d?ng57,46117 Tháng 10 năm 201303:27
F.jpgkhông áp d?ng60.80017 Tháng 10 năm 201303:27
F.jpgkhông áp d?ng63,44617 Tháng 10 năm 201303:27
F.jpgkhông áp d?ng63,80417 Tháng 10 năm 201303:27
F.jpgkhông áp d?ng66,35317 Tháng 10 năm 201303:27
F.jpgkhông áp d?ng67,38517 Tháng 10 năm 201303:27
F.jpgkhông áp d?ng76,42917 Tháng 10 năm 201303:27
F.jpgkhông áp d?ng91,44317 Tháng 10 năm 201303:27
F.jpgkhông áp d?ng92,82217 Tháng 10 năm 201303:27
F.jpgkhông áp d?ng94,12917 Tháng 10 năm 201303:27
Facetednavigationcontrol.ascxkhông áp d?ng21,54817 Tháng 10 năm 201303:26
Fastmorph.dll15.0.4454.10002,381,93617 Tháng 10 năm 201303:25
Filter_default.htmlkhông áp d?ng19,68717 Tháng 10 năm 201303:26
Filter_default.jskhông áp d?ng21,01417 Tháng 10 năm 201303:26
Fimmapropertypages.dll4.0.2450.49182,90417 Tháng 10 năm 201303:28
Floatingdivdialog.jskhông áp d?ng17,64117 Tháng 10 năm 201303:27
Followingcommon.Debug.jskhông áp d?ng16,48517 Tháng 10 năm 201303:26
Followingcommon.jskhông áp d?ng7,37817 Tháng 10 năm 201303:26
Fontsizemenu.jskhông áp d?ng56417 Tháng 10 năm 201303:27
Fontstylemenu.jskhông áp d?ng85717 Tháng 10 năm 201303:27
Footerdialog.aspxkhông áp d?ng10,55817 Tháng 10 năm 201303:27
Footerdialog.jskhông áp d?ng6,06917 Tháng 10 năm 201303:27
Functionlibrary.dll4.0.2450.4947,72817 Tháng 10 năm 201303:28
G.jpgkhông áp d?ng112,13517 Tháng 10 năm 201303:27
G.jpgkhông áp d?ng130,36617 Tháng 10 năm 201303:27
G.jpgkhông áp d?ng276,85117 Tháng 10 năm 201303:27
G.jpgkhông áp d?ng316,96717 Tháng 10 năm 201303:27
G.jpgkhông áp d?ng379,15517 Tháng 10 năm 201303:27
G.jpgkhông áp d?ng396,80617 Tháng 10 năm 201303:27
G.jpgkhông áp d?ng483,22717 Tháng 10 năm 201303:27
G.jpgkhông áp d?ng498,62817 Tháng 10 năm 201303:27
G.jpgkhông áp d?ng54,65717 Tháng 10 năm 201303:27
G.jpgkhông áp d?ng852,02117 Tháng 10 năm 201303:27
G15_01.jpgkhông áp d?ng33417 Tháng 10 năm 201303:27
G15_02.jpgkhông áp d?ng48117 Tháng 10 năm 201303:27
G15_03.jpgkhông áp d?ng90717 Tháng 10 năm 201303:27
G15_04.jpgkhông áp d?ng1.34917 Tháng 10 năm 201303:27
G15_05.jpgkhông áp d?ng51117 Tháng 10 năm 201303:27
G15_06.jpgkhông áp d?ng34817 Tháng 10 năm 201303:27
G15_11.jpgkhông áp d?ng36717 Tháng 10 năm 201303:27
G15_12.jpgkhông áp d?ng36717 Tháng 10 năm 201303:27
G15_13.jpgkhông áp d?ng50117 Tháng 10 năm 201303:27
G15_14.jpgkhông áp d?ng1,13317 Tháng 10 năm 201303:27
G15_15.jpgkhông áp d?ng1.075 ngư?i17 Tháng 10 năm 201303:27
G15_16.jpgkhông áp d?ng1.366 ngư?i17 Tháng 10 năm 201303:27
G15_17.jpgkhông áp d?ng70917 Tháng 10 năm 201303:27
G15_18.jpgkhông áp d?ng1,87017 Tháng 10 năm 201303:27
G15_19.jpgkhông áp d?ng70117 Tháng 10 năm 201303:27
G15_21.jpgkhông áp d?ng18817 Tháng 10 năm 201303:27
G15_22.jpgkhông áp d?ng20617 Tháng 10 năm 201303:27
G16_01.jpgkhông áp d?ng35117 Tháng 10 năm 201303:27
G16_02.jpgkhông áp d?ng4,25417 Tháng 10 năm 201303:27
G16_03.jpgkhông áp d?ng40317 Tháng 10 năm 201303:27
G16_11.jpgkhông áp d?ng43117 Tháng 10 năm 201303:27
G16_12.jpgkhông áp d?ng1,07917 Tháng 10 năm 201303:27
G16_13.jpgkhông áp d?ng9,85717 Tháng 10 năm 201303:27
G16_14.jpgkhông áp d?ng49817 Tháng 10 năm 201303:27
G17_01.jpgkhông áp d?ng33617 Tháng 10 năm 201303:27
G17_02.jpgkhông áp d?ng34417 Tháng 10 năm 201303:27
G17_03.jpgkhông áp d?ng34717 Tháng 10 năm 201303:27
G17_04.jpgkhông áp d?ng34717 Tháng 10 năm 201303:27
G17_05.jpgkhông áp d?ng37917 Tháng 10 năm 201303:27
G17_06.jpgkhông áp d?ng37617 Tháng 10 năm 201303:27
G17_07.jpgkhông áp d?ng37917 Tháng 10 năm 201303:27
G17_08.jpgkhông áp d?ng39517 Tháng 10 năm 201303:27
G17_11.jpgkhông áp d?ng38417 Tháng 10 năm 201303:27
G17_12.jpgkhông áp d?ng42717 Tháng 10 năm 201303:27
G17_13.jpgkhông áp d?ng42417 Tháng 10 năm 201303:27
G17_14.jpgkhông áp d?ng43117 Tháng 10 năm 201303:27
G17_15.jpgkhông áp d?ng42417 Tháng 10 năm 201303:27
G17_16.jpgkhông áp d?ng42617 Tháng 10 năm 201303:27
G17_17.jpgkhông áp d?ng43217 Tháng 10 năm 201303:27
G17_18.jpgkhông áp d?ng47617 Tháng 10 năm 201303:27
G18_01.jpgkhông áp d?ng45917 Tháng 10 năm 201303:27
G18_02.jpgkhông áp d?ng10,97917 Tháng 10 năm 201303:27
G18_03.jpgkhông áp d?ng11.982 ngư?i17 Tháng 10 năm 201303:27
G18_04.jpgkhông áp d?ng1.006 ngư?i17 Tháng 10 năm 201303:27
G18_05.jpgkhông áp d?ng3,53217 Tháng 10 năm 201303:27
G18_06.jpgkhông áp d?ng80317 Tháng 10 năm 201303:27
G18_07.jpgkhông áp d?ng73317 Tháng 10 năm 201303:27
G19_01.jpgkhông áp d?ng35617 Tháng 10 năm 201303:27
G19_02.jpgkhông áp d?ng4,43617 Tháng 10 năm 201303:27
G19_03.jpgkhông áp d?ng36417 Tháng 10 năm 201303:27
G19_04.jpgkhông áp d?ng3,45117 Tháng 10 năm 201303:27
G20_01.jpgkhông áp d?ng44417 Tháng 10 năm 201303:27
G20_02.jpgkhông áp d?ng2.120 ngư?i17 Tháng 10 năm 201303:27
G20_03.jpgkhông áp d?ng1.68117 Tháng 10 năm 201303:27
G20_04.jpgkhông áp d?ng48317 Tháng 10 năm 201303:27
G20_05.jpgkhông áp d?ng1.240 ngư?i17 Tháng 10 năm 201303:27
G20_06.jpgkhông áp d?ng1,75717 Tháng 10 năm 201303:27
G20_07.jpgkhông áp d?ng4,82817 Tháng 10 năm 201303:27
G20_11.jpgkhông áp d?ng19317 Tháng 10 năm 201303:27
G20_12.jpgkhông áp d?ng21117 Tháng 10 năm 201303:27
G20_21.jpgkhông áp d?ng38417 Tháng 10 năm 201303:27
G20_22.jpgkhông áp d?ng41017 Tháng 10 năm 201303:27
G20_23.jpgkhông áp d?ng1,67317 Tháng 10 năm 201303:27
G20_24.jpgkhông áp d?ng1,58017 Tháng 10 năm 201303:27
G21_01.jpgkhông áp d?ng68317 Tháng 10 năm 201303:27
G21_02.jpgkhông áp d?ng20,76917 Tháng 10 năm 201303:27
G22_01.jpgkhông áp d?ng30017 Tháng 10 năm 201303:27
G22_02.jpgkhông áp d?ng1.16217 Tháng 10 năm 201303:27
G22_03.jpgkhông áp d?ng1.17517 Tháng 10 năm 201303:27
G22_04.jpgkhông áp d?ng1.316 ngư?i17 Tháng 10 năm 201303:27
G23_01.jpgkhông áp d?ng26717 Tháng 10 năm 201303:27
G23_02.jpgkhông áp d?ng27617 Tháng 10 năm 201303:27
G23_03.jpgkhông áp d?ng53717 Tháng 10 năm 201303:27
G23_11.jpgkhông áp d?ng53117 Tháng 10 năm 201303:27
G23_12.jpgkhông áp d?ng54717 Tháng 10 năm 201303:27
G23_13.jpgkhông áp d?ng55117 Tháng 10 năm 201303:27
G23_21.jpgkhông áp d?ng43817 Tháng 10 năm 201303:27
G23_22.jpgkhông áp d?ng44817 Tháng 10 năm 201303:27
G23_23.jpgkhông áp d?ng85917 Tháng 10 năm 201303:27
G23_24.jpgkhông áp d?ng86217 Tháng 10 năm 201303:27
G23_25.jpgkhông áp d?ng80017 Tháng 10 năm 201303:27
G23_26.jpgkhông áp d?ng80617 Tháng 10 năm 201303:27
G23_27.jpgkhông áp d?ng1.52017 Tháng 10 năm 201303:27
G23_28.jpgkhông áp d?ng1.37517 Tháng 10 năm 201303:27
G23_29.jpgkhông áp d?ng1.391 ngư?i17 Tháng 10 năm 201303:27
G23_31.jpgkhông áp d?ng18417 Tháng 10 năm 201303:27
G23_32.jpgkhông áp d?ng18217 Tháng 10 năm 201303:27
G24_01.jpgkhông áp d?ng19817 Tháng 10 năm 201303:27
G24_02.jpgkhông áp d?ng99217 Tháng 10 năm 201303:27
G24_03.jpgkhông áp d?ng19617 Tháng 10 năm 201303:27
G24_11.jpgkhông áp d?ng18917 Tháng 10 năm 201303:27
G24_12.jpgkhông áp d?ng18817 Tháng 10 năm 201303:27
G37_01.jpgkhông áp d?ng47917 Tháng 10 năm 201303:27
G37_02.jpgkhông áp d?ng48417 Tháng 10 năm 201303:27
G37_03.jpgkhông áp d?ng1.69817 Tháng 10 năm 201303:27
G37_04.jpgkhông áp d?ng57517 Tháng 10 năm 201303:27
G38_01.jpgkhông áp d?ng53317 Tháng 10 năm 201303:27
G38_02.jpgkhông áp d?ng3,83017 Tháng 10 năm 201303:27
G38_03.jpgkhông áp d?ng72317 Tháng 10 năm 201303:27
G38_04.jpgkhông áp d?ng91917 Tháng 10 năm 201303:27
G38_05.jpgkhông áp d?ng92817 Tháng 10 năm 201303:27
G38_06.jpgkhông áp d?ng1.638 ngư?i17 Tháng 10 năm 201303:27
G38_07.jpgkhông áp d?ng1.67817 Tháng 10 năm 201303:27
G38_08.jpgkhông áp d?ng1,66917 Tháng 10 năm 201303:27
G38_11.jpgkhông áp d?ng19317 Tháng 10 năm 201303:27
G38_12.jpgkhông áp d?ng21217 Tháng 10 năm 201303:27
G46_1.jpgkhông áp d?ng118,74617 Tháng 10 năm 201303:27
GALSync.dll4.0.2450.4964,09617 Tháng 10 năm 201303:28
Globaloptions.dll4.0.2450.49281,19217 Tháng 10 năm 201303:28
Group_content.jskhông áp d?ng2.159 ngư?i17 Tháng 10 năm 201303:26
Group_default.htmlkhông áp d?ng5,44917 Tháng 10 năm 201303:26
Group_default.jskhông áp d?ng6,61617 Tháng 10 năm 201303:26
Grouplistview.dll4.0.2450.49129,64017 Tháng 10 năm 201303:28
H.jpgkhông áp d?ng100,49017 Tháng 10 năm 201303:27
H.jpgkhông áp d?ng356,23817 Tháng 10 năm 201303:27
H.jpgkhông áp d?ng412,17017 Tháng 10 năm 201303:27
H.jpgkhông áp d?ng86,39617 Tháng 10 năm 201303:27
Hashtagprofile.aspxkhông áp d?ng8,73117 Tháng 10 năm 201303:28
Headerdialog.aspxkhông áp d?ng12,33117 Tháng 10 năm 201303:27
Headerdialog.jskhông áp d?ng5,48517 Tháng 10 năm 201303:27
Helppopup.jskhông áp d?ng6,08017 Tháng 10 năm 201303:27
Hierarchychart.Xapkhông áp d?ng35,28820 Tháng 10 năm 201320:34
Hig_progcircle_loading24.gifkhông áp d?ng87818 Tháng 10 năm 201302:04
Hostcontrollerservice.exe15.0.4521.100032,48017 Tháng 10 năm 201303:26
Htmlcontroldialog.aspxkhông áp d?ng6,74917 Tháng 10 năm 201303:27
Htmlcontroldialog.aspx.jskhông áp d?ng8,80517 Tháng 10 năm 201303:27
Htmlutil.dll15.0.4551.10012,613,44017 Tháng 10 năm 201303:25
I.jpgkhông áp d?ng156,66617 Tháng 10 năm 201303:27
I.jpgkhông áp d?ng477,08917 Tháng 10 năm 201303:27
I.jpgkhông áp d?ng606,87417 Tháng 10 năm 201303:27
Ibmdsmapropertypages.dll4.0.2450.4992,79217 Tháng 10 năm 201303:28
Igxserver.dll15.0.4551.100110,215,58417 Tháng 10 năm 201303:25
Imagemenu.jskhông áp d?ng2.610 ngư?i17 Tháng 10 năm 201303:27
Imagepicker.aspxkhông áp d?ng21,37417 Tháng 10 năm 201303:27
Imagepicker.aspx.jskhông áp d?ng29,92217 Tháng 10 năm 201303:27
Imagepropdialog.aspxkhông áp d?ng5.831 ngư?i17 Tháng 10 năm 201303:27
Imagepropdialog.aspx.jskhông áp d?ng4,65517 Tháng 10 năm 201303:27
Imagerenditionsettings.aspxkhông áp d?ng9,12417 Tháng 10 năm 201303:26
Imageuploadcommon.jskhông áp d?ng9,50517 Tháng 10 năm 201303:27
Imageuploader_noactivex.aspxkhông áp d?ng15,86517 Tháng 10 năm 201303:27
Imageuploaderdialog.jskhông áp d?ng20,03717 Tháng 10 năm 201303:27
Imageuploaderusage.jskhông áp d?ng1,79217 Tháng 10 năm 201303:27
Importitemsinnerpage.aspxkhông áp d?ng11,99217 Tháng 10 năm 201303:27
Importitemspage.aspxkhông áp d?ng5,82317 Tháng 10 năm 201303:27
Initialsetup.aspxkhông áp d?ng6,93617 Tháng 10 năm 201303:28
Iniwrkflip.aspxkhông áp d?ng3,03717 Tháng 10 năm 201303:25
Io.jskhông áp d?ng4,41617 Tháng 10 năm 201303:27
Iplanetmapropertypages.dll4.0.2450.49125,56817 Tháng 10 năm 201303:28
Item_commonhoverpanel_body.htmlkhông áp d?ng6,31817 Tháng 10 năm 201303:26
Item_commonhoverpanel_body.jskhông áp d?ng7,77117 Tháng 10 năm 201303:26
Item_commonitem_body.htmlkhông áp d?ng7,33017 Tháng 10 năm 201303:26
Item_commonitem_body.jskhông áp d?ng8,74217 Tháng 10 năm 201303:26
Item_community_hoverpanel.htmlkhông áp d?ng9.443 ngư?i17 Tháng 10 năm 201303:26
Item_community_hoverpanel.jskhông áp d?ng11,08017 Tháng 10 năm 201303:26
Item_communityportal.htmlkhông áp d?ng7.657 ngư?i17 Tháng 10 năm 201303:26
Item_communityportal.jskhông áp d?ng9,22517 Tháng 10 năm 201303:26
Item_default_hoverpanel.jskhông áp d?ng4,22217 Tháng 10 năm 201303:26
Item_microblog.htmlkhông áp d?ng15,58417 Tháng 10 năm 201303:26
Item_microblog.jskhông áp d?ng17.108 ngư?i17 Tháng 10 năm 201303:26
Item_microblog_hoverpanel.htmlkhông áp d?ng15,84017 Tháng 10 năm 201303:26
Item_microblog_hoverpanel.jskhông áp d?ng17,45717 Tháng 10 năm 201303:26
Item_pdf.jskhông áp d?ng4,10217 Tháng 10 năm 201303:26
Item_site.jskhông áp d?ng4,54417 Tháng 10 năm 201303:26
Item_site_hoverpanel.htmlkhông áp d?ng6,05217 Tháng 10 năm 201303:26
Item_site_hoverpanel.jskhông áp d?ng7,49117 Tháng 10 năm 201303:26
Item_webpage.jskhông áp d?ng3,82717 Tháng 10 năm 201303:26
Item_webpage_hoverpanel.htmlkhông áp d?ng5,08717 Tháng 10 năm 201303:26
Item_webpage_hoverpanel.jskhông áp d?ng6,51717 Tháng 10 năm 201303:26
Item_word.jskhông áp d?ng4.157 ngư?i17 Tháng 10 năm 201303:26
Itemexpiration.aspxkhông áp d?ng11,59217 Tháng 10 năm 201303:25
J.jpgkhông áp d?ng314,14117 Tháng 10 năm 201303:27
J.jpgkhông áp d?ng458,43217 Tháng 10 năm 201303:27
J.jpgkhông áp d?ng611,35217 Tháng 10 năm 201303:27
Ja_ja.MDLkhông áp d?ng997,88317 Tháng 10 năm 201303:26
Ja_res.dictkhông áp d?ng1,797,42717 Tháng 10 năm 201303:26
JS.jskhông áp d?ng2,57317 Tháng 10 năm 201303:27
K.jpgkhông áp d?ng23,23717 Tháng 10 năm 201303:27
K.jpgkhông áp d?ng531,48117 Tháng 10 năm 201303:27
Korwbrkr.dll15.0.4454.1000222,32017 Tháng 10 năm 201303:25
Kpilistviewpage.aspxkhông áp d?ng5.00017 Tháng 10 năm 201303:27
L.jpgkhông áp d?ng384,08617 Tháng 10 năm 201303:27
Labelsettings.ascxkhông áp d?ng9,24517 Tháng 10 năm 201303:25
Laed.dll15.0.4490.1000139,87217 Tháng 10 năm 201303:25
Languagepickercontrol.ascxkhông áp d?ng5,07817 Tháng 10 năm 201303:27
Languages.aspxkhông áp d?ng2.811 ngư?i17 Tháng 10 năm 201303:25
Layouts.jskhông áp d?ng3,47517 Tháng 10 năm 201303:27
Linkdialog.aspxkhông áp d?ng17,97517 Tháng 10 năm 201303:27
Linkdialog.aspx.jskhông áp d?ng17,40217 Tháng 10 năm 201303:27
Linkedit.aspxkhông áp d?ng4,20817 Tháng 10 năm 201303:27
Linkedit.jskhông áp d?ng1,97517 Tháng 10 năm 201303:27
Listcategories.aspxkhông áp d?ng12,33717 Tháng 10 năm 201303:26
Listcategories.aspxkhông áp d?ng14,42017 Tháng 10 năm 201303:26
Listcontentsourcescontrol.ascxkhông áp d?ng11,10917 Tháng 10 năm 201303:26
Listcrawledproperties.aspxkhông áp d?ng15,46117 Tháng 10 năm 201303:26
Listcrawledproperties.aspxkhông áp d?ng17,54617 Tháng 10 năm 201303:26
Listdisplaygroups.aspxkhông áp d?ng14,57517 Tháng 10 năm 201303:26
Listmanagedproperties.aspxkhông áp d?ng17,54417 Tháng 10 năm 201303:26
Listmanagedproperties.aspxkhông áp d?ng19,62717 Tháng 10 năm 201303:26
Listqueryrules.aspxkhông áp d?ng14,87017 Tháng 10 năm 201303:26
Listqueryrules.aspxkhông áp d?ng16.020 ngư?i17 Tháng 10 năm 201303:26
Listqueryrules.aspxkhông áp d?ng19,86317 Tháng 10 năm 201303:26
Listservernamemappings.aspxkhông áp d?ng11,42217 Tháng 10 năm 201303:26
Lmtcontroldialog.aspxkhông áp d?ng8,16217 Tháng 10 năm 201303:27
Lmtcontroldialog.aspx.jskhông áp d?ng6,91617 Tháng 10 năm 201303:27
Loc.jskhông áp d?ng25817 Tháng 10 năm 201303:27
Locationcontroldialog.aspxkhông áp d?ng10,52017 Tháng 10 năm 201303:27
Locationcontroldialog.aspx.jskhông áp d?ng18,84117 Tháng 10 năm 201303:27
Logging.dll4.0.2450.4918,52817 Tháng 10 năm 201303:28
Lyon.Masterkhông áp d?ng28,57517 Tháng 10 năm 201303:26
M.jpgkhông áp d?ng423,54817 Tháng 10 năm 201303:27
Maexecution.dll4.0.2450.49240,23217 Tháng 10 năm 201303:28
Maexport.exe4.0.2450.4923,64817 Tháng 10 năm 201303:28
Mahostm.dll4.0.2450.49326,75217 Tháng 10 năm 201303:28
Mahostn.dll4.0.2450.4997,37617 Tháng 10 năm 201303:28
Mailbox.Masterkhông áp d?ng21,99417 Tháng 10 năm 201303:27
Makecert.exe6.0.6001.1713157,85617 Tháng 10 năm 201303:28
Managecrawlrulescontrol.ascxkhông áp d?ng7,52517 Tháng 10 năm 201303:26
Managedproperty.aspxkhông áp d?ng36,54217 Tháng 10 năm 201303:26
Managefiletypes.aspxkhông áp d?ng11,34617 Tháng 10 năm 201303:26
Manageimagerenditions.aspxkhông áp d?ng9,74117 Tháng 10 năm 201303:26
Managelinks.aspxkhông áp d?ng9,85117 Tháng 10 năm 201303:28
Managelinks.aspxkhông áp d?ng9,86317 Tháng 10 năm 201303:28
Managementpolicyrule.Moss.SQLkhông áp d?ng203,05517 Tháng 10 năm 201303:28
Manageprivacypolicy.aspxkhông áp d?ng9,32017 Tháng 10 năm 201303:28
Manageprivacypolicy.aspxkhông áp d?ng9,33217 Tháng 10 năm 201303:28
Managequeryclienttypescontrol.ascxkhông áp d?ng6,06817 Tháng 10 năm 201303:26
Manageresultblock.aspxkhông áp d?ng35,13617 Tháng 10 năm 201303:26
Manageresultblock.aspxkhông áp d?ng35,75817 Tháng 10 năm 201303:26
Manageresultblock.aspxkhông áp d?ng40,66517 Tháng 10 năm 201303:26
Manageresultsourcescontrol.ascxkhông áp d?ng10,80717 Tháng 10 năm 201303:26
Manageservicepermissions.aspxkhông áp d?ng22,82517 Tháng 10 năm 201303:28
Managesitehitrules.aspxkhông áp d?ng6,38917 Tháng 10 năm 201303:26
Managesocialitems.aspxkhông áp d?ng14,13317 Tháng 10 năm 201303:28
Managesocialitems.aspxkhông áp d?ng14,14517 Tháng 10 năm 201303:28
Managevideorenditions.aspxkhông áp d?ng4,98717 Tháng 10 năm 201303:25
Mapackager.exe4.0.2450.4943,62417 Tháng 10 năm 201303:28
Mapropertypages.dll4.0.2450.49350,83217 Tháng 10 năm 201303:28
Mcrypt.dll4.0.2450.492,858,59217 Tháng 10 năm 201303:28
MediaPlayer.Xapkhông áp d?ng42,33820 Tháng 10 năm 201320:34
Membership.Moss.SQLkhông áp d?ng181,34617 Tháng 10 năm 201303:28
Menupane.jskhông áp d?ng9205 ngư?i17 Tháng 10 năm 201303:27
Menus.jskhông áp d?ng25.023 ngư?i17 Tháng 10 năm 201303:27
Mergecelldialog.aspxkhông áp d?ng4.471 ngư?i17 Tháng 10 năm 201303:27
Mergecelldialog.aspx.jskhông áp d?ng76217 Tháng 10 năm 201303:27
Metadatanavkeyfilters.ascxkhông áp d?ng4,64617 Tháng 10 năm 201303:25
Metadatanavtree.ascxkhông áp d?ng2.685 ngư?i17 Tháng 10 năm 201303:25
Metanavpernode.aspxkhông áp d?ng13,92617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.acronymdefinitionproviderflow.dll15.0.4490.100040,54417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.bestbetproviderflow.dll15.0.4490.100020,57617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.businessdata.dll15.0.4420.1017116,92017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.analysisengine.Engine.dll15.0.4448.1000342,64017 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.Ceres.analysisengine.Operators.dll15.0.4448.100083,05617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.common.Concurrent.dll15.0.4490.100014,94417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.common.constants.dll15.0.4490.100013,40817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.common.iobuffer.dll15.0.4490.100034,41617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.common.Tools.sandbox.dll15.0.4490.100088,67217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.common.Tools.sandbox.sandboxlauncher.dll15.0.4490.100019,56817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.common.utils.dll15.0.4490.1000245,87217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.common.wcfutils.dll15.0.4490.100036,46417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.contentengine.admin.dll15.0.4490.100012,38417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.contentengine.aliaslookup.dll15.0.4490.100049,76017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.contentengine.annotationprimitives.dll15.0.4490.100030,30417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.contentengine.Bundles.dll15.0.4490.100039,52017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.contentengine.Cmdlets.dll15.0.4490.100035,42417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.contentengine.component.dll15.0.4490.1000285,28017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.contentengine.componentclient.exe15.0.4490.100065,64817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.contentengine.datamodel.recordserializer.dll15.0.4490.100048,24017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.contentengine.Fields.dll15.0.4490.100041,56817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.contentengine.liveevaluators.dll15.0.4490.100058,46417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.contentengine.nlpevaluators.dll15.0.4490.1000280,68817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.contentengine.nlpoperators.dll15.0.4490.1000148,57617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.contentengine.Operators.BUILTIN.dll15.0.4545.1000312,00017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.contentengine.Operators.dll15.0.4490.100036,44817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.contentengine.parsing.component.dll15.0.4490.100053,85617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.contentengine.parsing.evaluators.dll15.0.4490.100088,16017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.contentengine.parsing.Operators.dll15.0.4490.100076,89617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.contentengine.processing.BUILTIN.dll15.0.4551.1001712,89617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.contentengine.processing.dll15.0.4490.100078,94417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.contentengine.processing.Mars.dll15.0.4490.100061,02417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.contentengine.Properties.dll15.0.4490.100014,96017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.contentengine.recordcache.dll15.0.4490.100016,48017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.contentengine.recordtype.dll15.0.4490.100012,89617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.contentengine.Repository.dll15.0.4490.1000100,44817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.contentengine.Services.dll15.0.4490.100098,92817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.contentengine.submittercomponent.dll15.0.4490.1000118,36817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.contentengine.types.dll15.0.4490.100017.008 ngư?i17 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.contentengine.util.dll15.0.4551.1001109,24817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.CoreServices.admin.dll15.0.4490.100017,50417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.CoreServices.adminservice.dll15.0.4521.100078,01617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.CoreServices.clustering.dll15.0.4490.100058,97617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.CoreServices.configuration.dll15.0.4490.100054,38417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.CoreServices.Constellation.dll15.0.4490.100062,04817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.CoreServices.Deployment.dll15.0.4490.100050,80017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.CoreServices.eventhistory.dll15.0.4490.100029.80817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.CoreServices.Framework.dll15.0.4545.1000144,57617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.CoreServices.hostcontroller.dll15.0.4490.100036,46417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.CoreServices.internalservices.dll15.0.4545.100076,99217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.CoreServices.logging.dll15.0.4490.100038,51217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.CoreServices.Management.dll15.0.4490.100047,71217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.CoreServices.Node.dll15.0.4545.1000149,69617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.CoreServices.package.dll15.0.4490.100082,52817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.CoreServices.remoting.dll15.0.4545.100080,06417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.CoreServices.Services.dll15.0.4490.1000141,93617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.CoreServices.Storage.dll15.0.4490.100078,43217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.CoreServices.systemmanager.dll15.0.4545.100093,37617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.CoreServices.Tools.Management.client.dll15.0.4490.100027,74417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.CoreServices.Tools.Management.Cmdlets.dll15.0.4490.100048,24017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.CoreServices.Tools.Management.systemcontroller.dll15.0.4490.100038,00017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.CoreServices.Transport.dll15.0.4490.100047,71217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.CoreServices.utils.dll15.0.4490.100041,56817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.Diagnostics.dll15.0.4525.1000893,63217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.Diagnostics.Native.dll15.0.4545.1000460,48017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.Diagnostics.SharePoint.dll15.0.4514.100028,35217 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.Ceres.docparsing.formathandlers.common.interop.dll15.0.4490.100030,32017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.docparsing.formathandlers.common.JPEG.dll15.0.4490.1000135,26417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.docparsing.formathandlers.common.Metro.dll15.0.4490.100033,88817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.docparsing.formathandlers.docx.dll15.0.4490.1000125,02417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.docparsing.formathandlers.Filter.dll15.0.4490.1000131,69617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.docparsing.formathandlers.gif.dll15.0.4490.100018,01617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.docparsing.formathandlers.html.dll15.0.4490.10001,158,25617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.docparsing.formathandlers.JPEG.dll15.0.4490.100018,03217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.docparsing.formathandlers.PDF.dll15.0.4490.10004,188,76817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.docparsing.formathandlers.plaintext.dll15.0.4490.100016,48017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.docparsing.formathandlers.pptx.dll15.0.4490.1000116,84817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.docparsing.formathandlers.SimpleXML.dll15.0.4490.100022,12817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.docparsing.Runtime.client.dll15.0.4490.100028,25617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.docparsing.Runtime.common.dll15.0.4490.100020,06417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.docparsing.Runtime.Core.dll15.0.4490.1000161,37617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.docparsing.Runtime.formatdetector.dll15.0.4490.1000109,15217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.docparsing.Runtime.formathandler.dll15.0.4490.100039,02417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.Evaluation.datamodel.dll15.0.4490.1000122,99217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.Evaluation.datamodel.types.dll15.0.4490.100073,82417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.Evaluation.Engine.dll15.0.4490.1000256,09617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.Evaluation.Engine.wcftransport.dll15.0.4490.100024,68817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.Evaluation.Operators.BUILTIN.dll15.0.4490.1000116,84817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.Evaluation.Operators.Core.dll15.0.4490.100048,22417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.Evaluation.Operators.dll15.0.4490.1000281,20017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.Evaluation.Operators.parsing.dll15.0.4490.100063,60017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.Evaluation.processing.BUILTIN.dll15.0.4490.1000140,40017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.Evaluation.processing.dll15.0.4490.1000187,50417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.Evaluation.Services.dll15.0.4490.100072,28817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.External.contentapi.dll15.0.4490.1000159,34417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.hostcontroller.Cmdlets.dll15.0.4490.100025,71217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.hostcontroller.Controller.dll15.0.4490.100058,99217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.hostcontroller.logging.dll15.0.4490.100027,74417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.hostcontroller.Repository.dll15.0.4541.100071,36017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.hostcontroller.wcfclient.dll15.0.4490.100015,45617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.hostcontroller.wcfserver.dll15.0.4490.100044,14417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.hostcontroller.wcftypes.dll15.0.4490.100025,71217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.interactionengine.component.dll15.0.4490.1000150,64017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.interactionengine.datamodel.Fields.dll15.0.4490.100016.992 ngư?i17 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.interactionengine.datamodel.types.dll15.0.4490.100014,96017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.interactionengine.Operators.BUILTIN.dll15.0.4490.100040,56017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.interactionengine.Operators.dll15.0.4490.100013,40817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.interactionengine.processing.BUILTIN.dll15.0.4490.1000250,48017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.interactionengine.Services.dll15.0.4490.100052,84817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.interactionengine.Tools.Cmdlets.dll15.0.4490.100020,59217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.interactionengine.Tools.processingengineapi.dll15.0.4490.100015.96817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.nlpbase.annotationstore.dll15.0.4490.1000129,12017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.nlpbase.automata.dll15.0.4490.100065,13617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.nlpbase.Diagnostics.dll15.0.4490.100014,43217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.nlpbase.dictionaries.dll15.0.4490.100067,69617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.nlpbase.dictionaryinterface.dll15.0.4490.100040,03217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.nlpbase.ESE.interop.dll15.0.4490.1000168,54417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.nlpbase.indextokenizer.dll15.0.4490.100028,25617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.nlpbase.languageandencodingdetection.dll15.0.4490.100024,68817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.nlpbase.patternmatchercompiler.dll15.0.4490.100036,46417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.nlpbase.patternmatchercoreengine.dll15.0.4490.100028,25617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.nlpbase.regularexpressions.dll15.0.4490.1000171,12017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.nlpbase.richfields.dll15.0.4539.100093,88817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.nlpbase.richtypes.dll15.0.4490.100078,43217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.nlpbase.stringdistance.dll15.0.4490.100018,03217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.nlpbase.Transformers.dll15.0.4490.1000161,37617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.nlpbase.wordbreaker.dll15.0.4525.1000106,68817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.searchanalytics.Analytics.dll15.0.4508.1000212,14417 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.Ceres.searchanalytics.Operators.dll15.0.4454.1000158,32017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.searchcore.admin.dll15.0.4551.100279,55217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.searchcore.Cheetah.dll15.0.4490.100015.47217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.searchcore.clustering.indexclusteringmember.dll15.0.4545.100049,34417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.searchcore.clustering.indexclustermanager.dll15.0.4490.100079,45617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.searchcore.Cmdlets.dll15.0.4490.100041.05617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.searchcore.contentrouter.dll15.0.4490.100042,59217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.searchcore.contenttargets.indexrouter.dll15.0.4490.100054,88017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.searchcore.documentmodel.dll15.0.4490.100021,60017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.searchcore.fastserver.Managed.dll15.0.4551.100218,776,76817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.searchcore.fastservermessages.dll15.0.4490.1000100,96017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.searchcore.filetransfer.dll15.0.4490.100040,54417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.searchcore.generationcontroller.dll15.0.4490.1000109,16817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.searchcore.indexcontroller.dll15.0.4551.1002180,92817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.searchcore.indexes.abstractindex.dll15.0.4490.100057,96817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.searchcore.indexes.fastserverindex.dll15.0.4512.100094,91217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.searchcore.Journal.dll15.0.4490.1000190,06417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.searchcore.journalreceiver.dll15.0.4490.100040,03217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.searchcore.journalshipper.dll15.0.4490.100060.00017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.searchcore.query.marslookupcomponent.dll15.0.4490.1000231,52017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.searchcore.repartitioncomponent.dll15.0.4490.100032,35217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.searchcore.Schema.schemacatalog.dll15.0.4551.100248,32017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.searchcore.Schema.schemacatalogproxy.dll15.0.4490.100018,52817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.searchcore.Search.dll15.0.4490.100042,60817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.searchcore.seeding.dll15.0.4490.100076,89617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.searchcore.Services.dll15.0.4490.1000127,08817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.searchcore.storagecleaner.dll15.0.4490.100022,62417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.searchcore.Tango.dll15.0.4490.10007,536,73617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.searchcore.utils.dll15.0.4490.100089,18417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Ceres.usageanalytics.Analysis.dll15.0.4448.1000198,75217 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.clientresourceview.Extractor.dll15.0.4490.100012,89617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.clientresourceview.flowservice.dll15.0.4490.100026,20817 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.clientresourceview.parser.dll15.0.4490.100012,89617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.clientresourceview.propertyset.dll15.0.4490.100013,40817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.clientresourceview_compoundoperators.dll15.0.4490.100013,40817 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.compoundoperator.companyextractor.dll15.0.4490.100026,72017 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.contentalignmentflow.dll15.0.4490.100026,20817 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.crawleracronymextractionsubflow.dll15.0.4490.100013,92017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.crawleralertsdatagenerationsubflow.dll15.0.4490.100017,50417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.crawleraliasnormalizationsubflow.dll15.0.4490.100014,96017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.crawlerccametadatagenerationsubflow.dll15.0.4490.100014,43217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.crawlercomputefiletypesubflow.dll15.0.4490.100013,92017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.crawlercontentenrichmentsubflow.dll15.0.4490.100014,96017 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.crawlerdefinitionclassificationsubflow.dll15.0.4490.100014,43217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.crawlerdocumentretrievalsubflow.dll15.0.4490.100014,43217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.crawlerdocumentsignaturegenerationsubflow.dll15.0.4490.100014,43217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.crawlerdocumentsummarygenerationsubflow.dll15.0.4490.100014,43217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.crawlerflow.dll15.0.4490.100057,45617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.crawlerhowtoclassificationsubflow.dll15.0.4490.100013,93617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.crawlerindexingsubflow.dll15.0.4490.100014,44817 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.crawlerlanguagedetectorsubflow.dll15.0.4490.100014,43217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.crawlerlinkdeletesubflow.dll15.0.4490.100013,92017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.crawlernoindexsubflow.dll15.0.4490.100016.992 ngư?i17 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.crawlerphonenumbernormalizationsubflow.dll15.0.4490.100014,43217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.crawlerpropertymappingsubflow.dll15.0.4545.100025,28017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.crawlersearchanalyticssubflow.dll15.0.4490.100019,04017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.crawlersecurityinsertsubflow.dll15.0.4490.100014,44817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.crawlertermextractorsubflow.dll15.0.4490.100014,43217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.crawlerwordbreakersubflow.dll15.0.4490.100015.96817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.customdictionarydeployment.dll15.0.4490.100020,06417 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.customentityextractionsubflow.dll15.0.4490.1000106,08017 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.cxddeploymentcaseinsensitive.dll15.0.4490.100015.96817 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.cxddeploymentcasesensitive.dll15.0.4490.100015,98417 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.Database.typemap.dll15.0.4490.100015,45617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.directoryservices.MetadirectoryServices.config.dll4.0.2450.4960,10417 Tháng 10 năm 201303:28
Microsoft.docparsing.dll15.0.4490.100029,28017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.docparsingsubflow.dll15.0.4490.100028,78417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.exchangesearchproviderflow.dll15.0.4490.100019,56817 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.fsut.dll15.0.4490.1000112,24017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.identitymanagement.externalsettingsmanager.dll4.0.2450.4931,42417 Tháng 10 năm 201303:28
Microsoft.identitymanagement.findprivatekey.exe4.0.2450.4916,04017 Tháng 10 năm 201303:28
Microsoft.identitymanagement.logging.dll4.0.2450.4951,86417 Tháng 10 năm 201303:28
Microsoft.identitymanagement.settingscontract.dll4.0.0.011,16817 Tháng 10 năm 201303:28
Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll4.0.2450.4980,54417 Tháng 10 năm 201303:28
Microsoft.identitymanagement.sqm.dll4.0.2450.4939,56817 Tháng 10 năm 201303:28
Microsoft.langencid.dll15.0.4490.100012.40017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.linguisticcomponentsstatus.dll15.0.4490.100012,91217 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.lowercasediacriticsremover.dll15.0.4490.100040,54417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.metadataextractorsubflow.dll15.0.4545.100021,18417 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.MetadirectoryServices.dll4.0.2450.4914,48017 Tháng 10 năm 201303:28
Microsoft.MetadirectoryServices.host.dll4.0.0.012,44017 Tháng 10 năm 201303:28
Microsoft.MetadirectoryServices.impl.dll4.0.2450.4984,63217 Tháng 10 năm 201303:28
Microsoft.metadirectoryservicesex.dll4.0.0.059,27217 Tháng 10 năm 201303:28
Microsoft.Office.businessapplications.Tools.dll15.0.4511.1000568,51217 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.Office.client.Policy.Phone.dll15.0.4420.101719,60017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Office.client.Policy.Silverlight.dll15.0.4420.101720,12017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Office.documentmanagement.dll15.0.4493.1000487,00817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Office.htmltrans.Launcher.util.dll15.0.4454.100024,17617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Office.IRM.formprotector.dll15.0.4454.1000149,64017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Office.IRM.msoprotector.dll15.0.4454.100047,75217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Office.IRM.ofcprotector.dll15.0.4454.100041,58417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Office.IRM.pdfprotector.dll15.0.4454.100024,68817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Office.IRM.pdfprotectorlib.dll15.0.4535.10001,133,28817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Office.OFC.dll15.0.0.034.984 ngư?i17 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Office.Policy.dll15.0.4525.10001,150,12817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Office.Policy.Pages.dll15.0.4551.1001319,67217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Office.securestoreservice.dll15.0.4454.1000403,04817 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.Office.Server.conversion.Framework.dll15.0.4511.1000194,24017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Office.Server.conversion.Storage.dll15.0.4519.100057,53617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Office.Server.conversion.viewerinterface.dll15.0.4514.100028,35217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Office.Server.conversions.Launcher.exe15.0.4420.101774,92817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Office.Server.dll15.0.4525.10002,672,30418 Tháng 10 năm 201302:05
Microsoft.Office.Server.dll-format.ps1xmlkhông áp d?ng12,66417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Office.Server.filtercontrols.dll15.0.4454.1000155,24017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Office.Server.Intl.dll15.0.4454.1000264,31217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Office.Server.Native.dll15.0.4545.1000786,62417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Office.Server.OpenXML.dll15.0.4545.1000878,27217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Office.Server.sandbox.dll15.0.4539.1000176,84817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Office.Server.Search.Administration.mssitlb.dllkhông áp d?ng90,79217 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.Office.Server.Search.Applications.dll15.0.4551.1001225,98417 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.Office.Server.Search.clickpredict.dll15.0.4551.1001199,36017 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.Office.Server.Search.Connector.dll15.0.4541.10001,547,45617 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.Office.Server.Search.dll15.0.4551.100215,368,89617 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.Office.Server.Search.ETw.dll15.0.4521.10001,232,06417 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.Office.Server.Search.exchangeadapter.dll15.0.4551.100180,06417 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.Office.Server.Search.Intl.dll15.0.4541.1000957,14417 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.Office.Server.Search.Native.dll15.0.4551.1001499,39217 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.Office.Server.Search.PowerShell.dll15.0.4541.1000299,20017 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.Office.Server.Search.query.dll15.0.4551.1001834,75217 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.Office.Server.Search.remotesharepoint.dll15.0.4541.100039,10417 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.Office.Server.userprofiles.dll14.9.4545.1000778,97617 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.Office.Server.userprofiles.dll15.0.4545.10003,128,52017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Office.Server.userprofiles.dll-format.ps1xmlkhông áp d?ng14,81217 Tháng 10 năm 201303:28
Microsoft.Office.Server.userprofiles.serverstub.dll15.0.4454.1000375,89617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Office.Server.userprofiles.Synchronization.dll15.0.4460.1000248,98417 Tháng 10 năm 201303:28
Microsoft.Office.Server.workmanagement.datamodel.dll15.0.4466.1000140,92017 Tháng 10 năm 201303:27
Microsoft.Office.Server.workmanagement.dll15.0.4510.1000691,38417 Tháng 10 năm 201303:27
Microsoft.Office.Server.workmanagement.UI.dll15.0.4454.1000131,19217 Tháng 10 năm 201303:27
Microsoft.Office.SharePoint.clientextensions.dll15.0.4502.1000278,21617 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.Office.web.common.dll15.0.4527.10002,547,93618 Tháng 10 năm 201302:05
Microsoft.Office.web.conversion.Framework.dll15.0.4511.1000193,72817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Office.web.conversion.Storage.dll15.0.4519.100057,53617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Office.web.conversion.viewerinterface.dll15.0.4514.100028,35217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Office.web.environment.officeserver.dll15.0.4525.1000219,87217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Office.web.sandbox.dll15.0.4539.1000176,84817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Office.Workflow.Actions.dll15.0.4545.1000144,08017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.Office.workflowsoap.dll15.0.4448.100053,84817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.ootbentityextractionsubflow.dll15.0.4490.100019,04017 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.opensearchproviderflow.dll15.0.4490.100021,08817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.peopleanalyticsfeederflow.dll15.0.4490.100014,43217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.peopleanalyticsoutputflow.dll15.0.4490.100015,98417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.peopleexpertisesubflow.dll15.0.4490.100013,93617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.peoplefuzzynamematchingsubflow.dll15.0.4490.100015.47217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.peoplekeywordparsingsubflow.dll15.0.4490.100016.992 ngư?i17 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.peoplelinguisticssubflow.dll15.0.4490.100014,96017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.peopleresultretrievalandprocessingsubflow.dll15.0.4490.100019,04017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.peoplesearchflow.dll15.0.4490.100020,59217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.peoplesecuritysubflow.dll15.0.4490.100014,94417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.personalfavoritesproviderflow.dll15.0.4490.100019,04017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.productivitysearchflow.dll15.0.4490.100021,60017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.queryclassificationdictionarycompilationflow.dll15.0.4490.100019,55217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.queryruleconditionmatchingsubflow.dll15.0.4490.100020,08017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.queryspellingcorrectionproperties.dll15.0.4490.100012,89617 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.recommendationsproperties.dll15.0.4490.100012,38417 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.remotesharepointflow.dll15.0.4490.100018,01617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.resourcemanagement.Automation.dll4.0.2450.4980,54417 Tháng 10 năm 201303:28
Microsoft.resourcemanagement.dll4.0.2450.49760,45617 Tháng 10 năm 201303:28
Microsoft.resourcemanagement.Service.exe4.0.2450.49989,84817 Tháng 10 năm 201303:28
Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.preparationutility.exe4.0.2450.4915,58417 Tháng 10 năm 201303:28
Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.Utility.exe4.0.2450.4951,91217 Tháng 10 năm 201303:28
Microsoft.searchanalyticsfeederflow.dll15.0.4490.100014,96017 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.searchanalyticsinputflow.dll15.0.4490.100016.992 ngư?i17 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.searchanalyticsoutputflow.dll15.0.4490.100018,03217 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.searchauthorityinputflow.dll15.0.4490.100013,92017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.searchclicksanalysisinputflow.dll15.0.4490.100020,06417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.searchdemotedinputflow.dll15.0.4490.100013,93617 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.searchreportsanalysisinputflow.dll15.0.4490.100018,54417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.SharePoint.client.documentmanagement.Phone.dll15.0.4420.101720,14417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.SharePoint.client.documentmanagement.Silverlight.dll15.0.4420.101720,16017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.SharePoint.client.Publishing.Phone.dll15.0.4420.101761,60017 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.SharePoint.client.Publishing.Silverlight.dll15.0.4420.101761,60817 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.SharePoint.client.Search.Applications.Silverlight.dll.x6415.0.4420.101717,60017 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.SharePoint.client.Search.Silverlight.dll.x6415.0.4420.101761,60017 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.SharePoint.client.Taxonomy.Phone.dll15.0.4420.101771,32017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.SharePoint.client.Taxonomy.Silverlight.dll15.0.4420.101771,33617 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.SharePoint.client.userprofiles.dll15.0.4454.1000145.00017 Tháng 10 năm 201301:56
Microsoft.SharePoint.client.userprofiles.Phone.dll15.0.4454.1000144,00817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.SharePoint.client.userprofiles.Silverlight.dll15.0.4454.1000144.00017 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.SharePoint.CMIS.bindings.dll15.0.4454.1000154,20817 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.SharePoint.CMIS.Core.dll15.0.4448.1000225,39217 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.SharePoint.Portal.dll15.0.4545.10006,047,41617 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.SharePoint.Portal.Intl.dll15.0.4511.10001,250,52817 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.SharePoint.Portal.Upgrade.dll15.0.4525.1000196,29617 Tháng 10 năm 201303:27
Microsoft.SharePoint.Publishing.dll15.0.4551.10014,841,66417 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.SharePoint.SPX.applicationpages.dll15.0.4420.101752,89617 Tháng 10 năm 201303:27
Microsoft.SharePoint.SPX.dll15.0.4454.1000163,42417 Tháng 10 năm 201303:27
Microsoft.SharePoint.SPX.Intl.dll15.0.4420.101719,59217 Tháng 10 năm 201303:27
Microsoft.SharePoint.SPX.jsinclude.dll15.0.4420.101734,53617 Tháng 10 năm 201303:27
Microsoft.SharePoint.SPX.Website.applicationpages.dll15.0.4420.1017445,12017 Tháng 10 năm 201303:27
Microsoft.SharePoint.SPX.Website.ribbon.dll15.0.4420.101734.984 ngư?i17 Tháng 10 năm 201303:27
Microsoft.SharePoint.SPX.websitecore.dll15.0.4509.1000125,67217 Tháng 10 năm 201303:27
Microsoft.SharePoint.Taxonomy.dll15.0.4545.10001,339,57617 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.sharepointsearchproviderflow.dll15.0.4490.100022,62417 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.system_dictionaries_spellcheck.dll15.0.4481.100024,630,36817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoft.thesaurusdeployment.dll15.0.4490.100019,04017 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.usageanalyticsfeederflow.dll15.0.4490.100019,05617 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.usageanalyticsreportingapidumperflow.dll15.0.4490.100014,96017 Tháng 10 năm 201303:26
Microsoft.usageanalyticsupdateflow.dll15.0.4490.100023,64817 Tháng 10 năm 201303:25
Microsoftajax.jskhông áp d?ng99,35817 Tháng 10 năm 201303:27
Miisactivate.exe4.0.2450.4923,65617 Tháng 10 năm 201303:28
Miisclient.exe4.0.2450.49830,05617 Tháng 10 năm 201303:28
Miiserver.exe4.0.2450.492,902,11217 Tháng 10 năm 201303:28
Miiskmu.exe4.0.2450.49375,39217 Tháng 10 năm 201303:28
Miisrcw.dll4.0.2450.4939,52017 Tháng 10 năm 201303:28
Mmscntrl.dll4.0.2450.49300,12817 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsevent.dll4.0.2450.478,01617 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.47100,18417 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.47102,23217 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.47104,79217 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4742,84017 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4745,91217 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4753,08017 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4759,22417 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4772,02417 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4778,16817 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4778,68017 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4783,80017 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4784,82417 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4785,33617 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4785.848 ngư?i17 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4786,36017 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4786,87217 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4787,38417 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4787,89617 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4789,43217 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4790,45617 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4790,96817 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4791,99217 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4794,04017 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4795,06417 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4795,57617 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4796,08817 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4796,60017 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4797,11217 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4798,64817 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4799,16017 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsmaad.dll4.0.2450.49583,77617 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsmads.dll4.0.2450.49523,36017 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsmaed.dll4.0.2450.49495,71217 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsmaext.dll4.0.2450.49473,69617 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsmafim.dll4.0.2450.4984,57617 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsmaip.dll4.0.2450.49529,50417 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsmaxml.dll4.0.2450.49427,61617 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsperf.dll4.0.2450.4722,86417 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsps.dll4.0.2450.47177,48817 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsscpth.dll4.0.2450.493,052,12817 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsscrpt.exe4.0.2450.49164,96017 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsserverrcw.dll4.0.2450.4939,52817 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsuihlp.dll4.0.2450.49953,95217 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsuishell.dll4.0.2450.49199,27217 Tháng 10 năm 201303:28
Mmsutils.dll4.0.2450.49231,00817 Tháng 10 năm 201303:28
Mmswmi.dll4.0.2450.49150,62417 Tháng 10 năm 201303:28
Modwrkflip.aspxkhông áp d?ng2,34417 Tháng 10 năm 201303:25
Morecolorsdialog.aspxkhông áp d?ng6,41617 Tháng 10 năm 201303:27
Morecolorsdialog.aspx.jskhông áp d?ng1,43117 Tháng 10 năm 201303:27
Msdym7.dll15.0.4545.1000948,90417 Tháng 10 năm 201303:25
Msdym7.Lex15.0.4525.1000417,28017 Tháng 10 năm 201303:25
Msgfilt.dll.x6415.0.4454.100040,04017 Tháng 10 năm 201303:25
Mshy3hu.dll15.0.0.1218,98417 Tháng 10 năm 201303:25
Mshy3hu.Lexkhông áp d?ng933,57917 Tháng 10 năm 201303:25
Mshy7bg.dll15.0.4545.1000225,48817 Tháng 10 năm 201303:25
Mshy7ct.dll15.0.4545.1000225,48817 Tháng 10 năm 201303:25
Mshy7cz.dll15.0.4545.1000225,48817 Tháng 10 năm 201303:25
Mshy7da.dll15.0.4545.1000225,48817 Tháng 10 năm 201303:25
Mshy7el.dll15.0.4545.1000225,48817 Tháng 10 năm 201303:25
Mshy7en.dll15.0.4545.1000225,48817 Tháng 10 năm 201303:25
Mshy7es.dll15.0.4545.1000225,48817 Tháng 10 năm 201303:25
Mshy7et.dll15.0.4545.1000225,48817 Tháng 10 năm 201303:25
Mshy7eu.dll15.0.4545.1000225,48817 Tháng 10 năm 201303:25
Mshy7fi.dll15.0.4545.1000225,48817 Tháng 10 năm 201303:25
Mshy7fr.dll15.0.4545.1000225,48817 Tháng 10 năm 201303:25
Mshy7ge.dll15.0.4545.1000225,48817 Tháng 10 năm 201303:25
Mshy7gl.dll15.0.4545.1000225,48817 Tháng 10 năm 201303:25
Mshy7hr.dll15.0.4545.1000225,48817 Tháng 10 năm 201303:25
Mshy7it.dll15.0.4545.1000225,48817 Tháng 10 năm 201303:25
Mshy7lt.dll15.0.4545.1000225,48817 Tháng 10 năm 201303:25
Mshy7lv.dll15.0.4545.1000225,48817 Tháng 10 năm 201303:25
Mshy7nb.dll15.0.4545.1000225,48817 Tháng 10 năm 201303:25
Mshy7nl.dll15.0.4545.1000225,48817 Tháng 10 năm 201303:25
Mshy7no.dll15.0.4545.1000225,48817 Tháng 10 năm 201303:25
Mshy7pb.dll15.0.4545.1000225,48817 Tháng 10 năm 201303:25
Mshy7pl.dll15.0.4545.1000225,48817 Tháng 10 năm 201303:25
Mshy7pt.dll15.0.4545.1000225,48817 Tháng 10 năm 201303:25
Mshy7ro.dll15.0.4545.1000225,48817 Tháng 10 năm 201303:25
Mshy7ru.dll15.0.4545.1000225,48817 Tháng 10 năm 201303:25
Mshy7sk.dll15.0.4545.1000225,48817 Tháng 10 năm 201303:25
Mshy7sl.dll15.0.4545.1000225,48817 Tháng 10 năm 201303:25
Mshy7srm.dll15.0.4545.1000225,48817 Tháng 10 năm 201303:25
Mshy7sro.dll15.0.4545.1000225,48817 Tháng 10 năm 201303:25
Mshy7sw.dll15.0.4545.1000225,48817 Tháng 10 năm 201303:25
Mshy7tr.dll15.0.4545.1000225,48817 Tháng 10 năm 201303:25
Mshy7uk.dll15.0.4545.1000225,48817 Tháng 10 năm 201303:25
Msores.dll15.0.4551.100169,726,91217 Tháng 10 năm 201303:25
Msoserver.dll15.0.4551.100224,951,48817 Tháng 10 năm 201303:25
Msptls.dll15.0.4493.10001,522,28817 Tháng 10 năm 201303:25
Msscpi.dll15.0.4551.1001563,39217 Tháng 10 năm 201303:26
Mssdmn.exe15.0.4551.1001745,15217 Tháng 10 năm 201303:26
Mssearch.exe15.0.4551.1001523,97617 Tháng 10 năm 201303:26
Msslad.dll15.0.4551.1001435,39217 Tháng 10 năm 201303:26
Msspell7.dll15.0.4545.1000916,16817 Tháng 10 năm 201303:25
Mssph.dll15.0.4551.10011,362,11217 Tháng 10 năm 201303:26
Mssrch.dll15.0.4551.10013,130,04817 Tháng 10 năm 201303:26
Mstr4tsc.dll15.0.4535.1000109,24017 Tháng 10 năm 201303:26
Mswb7.dll15.0.4545.1000396,00017 Tháng 10 năm 201303:25
Mswb70011.dll15.0.4545.10001,067,74417 Tháng 10 năm 201303:25
Mswb7001e.dll15.0.4545.10001,067,74417 Tháng 10 năm 201303:25
Mswb70404.dll15.0.4545.10001,067,74417 Tháng 10 năm 201303:25
Mswb70804.dll15.0.4545.10001,067,74417 Tháng 10 năm 201303:25
Mvdesigner.dll4.0.2450.49166,50417 Tháng 10 năm 201303:28
Mvviewer.dll4.0.2450.49100,96017 Tháng 10 năm 201303:28
MyDocs.Debug.jskhông áp d?ng47,30817 Tháng 10 năm 201303:26
MyDocs.jskhông áp d?ng22,75717 Tháng 10 năm 201303:26
Mydocviewpage.aspxkhông áp d?ng6,06017 Tháng 10 năm 201303:28
Mysite.Masterkhông áp d?ng22,01217 Tháng 10 năm 201303:28
Mysite15.Masterkhông áp d?ng33,54217 Tháng 10 năm 201303:28
Mysiterecommendations.Debug.jskhông áp d?ng51,22817 Tháng 10 năm 201303:26
Mysiterecommendations.jskhông áp d?ng26,55917 Tháng 10 năm 201303:26
Mysitetopnavigation.ascxkhông áp d?ng5,38617 Tháng 10 năm 201303:28
Navigation.aspxkhông áp d?ng11.800 ngư?i17 Tháng 10 năm 201303:27
Navigation.aspx.jskhông áp d?ng8,38117 Tháng 10 năm 201303:27
Newform.aspxkhông áp d?ng4,27617 Tháng 10 năm 201303:25
Newform.aspxkhông áp d?ng4,31617 Tháng 10 năm 201303:26
Newimagerenditionsettings.aspxkhông áp d?ng10.61317 Tháng 10 năm 201303:26
Newtabledialog.aspxkhông áp d?ng9,31017 Tháng 10 năm 201303:27
Newtabledialog.aspx.jskhông áp d?ng10,02317 Tháng 10 năm 201303:27
Newtranslationmanagement.aspxkhông áp d?ng63,96017 Tháng 10 năm 201303:25
Nightandday.Masterkhông áp d?ng23,55117 Tháng 10 năm 201303:26
Nl7data0011.dll15.0.4454.10007,868,05617 Tháng 10 năm 201303:25
Nl7data001e.dll15.0.4454.10001,048,22417 Tháng 10 năm 201303:25
Nl7data0404.dll15.0.4454.10002,571,94417 Tháng 10 năm 201303:25
Nl7data0804.dll15.0.4454.10003,680,42417 Tháng 10 năm 201303:25
Nl7models0007.dll15.0.4493.10006,447,76017 Tháng 10 năm 201303:25
Nl7models0009.dll15.0.4531.10005,799,67217 Tháng 10 năm 201303:25
Nl7models000a.dll15.0.4481.10006,184,61617 Tháng 10 năm 201303:25
Nl7models000c.dll15.0.4481.10005,667,98417 Tháng 10 năm 201303:25
Nlhtml.dll_0002.x6415.0.4454.1000187,47217 Tháng 10 năm 201303:25
Nocrawlsettings.aspxkhông áp d?ng8,39117 Tháng 10 năm 201303:26
Noderunner.exe15.0.4490.100042,11217 Tháng 10 năm 201303:25
Noderunner.exe.configkhông áp d?ng4,54717 Tháng 10 năm 201303:26
Notesmapropertypages.dll4.0.2450.49121,46417 Tháng 10 năm 201303:28
Noteswebservice.dll.Oss.x8615.0.4551.1001990,91217 Tháng 10 năm 201303:26
Ntma.dll4.0.2450.4955,89617 Tháng 10 năm 201303:28
Oartodfserver.dll15.0.4545.10003,830,96017 Tháng 10 năm 201303:25
Oartserver.dll15.0.4551.100321,438,64817 Tháng 10 năm 201303:25
Objectlauncher.dll4.0.2450.4912,91217 Tháng 10 năm 201303:28
Objects_indexes.unfiltered.SQLkhông áp d?ng1.05517 Tháng 10 năm 201303:28
Objects_storedprocedures.Moss.SQLkhông áp d?ng386,44917 Tháng 10 năm 201303:28
Objects_tables.SQLkhông áp d?ng48,47417 Tháng 10 năm 201303:28
Objects_views.SQLkhông áp d?ng21,21917 Tháng 10 năm 201303:28
Objectschema_storedprocedures.SQLkhông áp d?ng77,71017 Tháng 10 năm 201303:28
Objectschemaconfigpopulate.SQLkhông áp d?ng110,84717 Tháng 10 năm 201303:28
Objectviewers.dll4.0.2450.49207,46417 Tháng 10 năm 201303:28
Odffilt.dll.x6415.0.4545.1000964,31217 Tháng 10 năm 201303:25
Offfilt.dll_0002.x6415.0.4454.1000326,22417 Tháng 10 năm 201303:25
Offfiltx.dll.x6415.0.4545.10001,179,35217 Tháng 10 năm 201303:25
Office.ODF15.0.4551.10014,996,77617 Tháng 10 năm 201303:25
Offxml.dll15.0.4545.1000184,50417 Tháng 10 năm 201303:25
Oldialog.jskhông áp d?ng41,42617 Tháng 10 năm 201303:27
Onifiltr.dll.x6415.0.4545.10002,159,28817 Tháng 10 năm 201303:25
Operations.dll4.0.2450.4976,39217 Tháng 10 năm 201303:28
Osafehtm.dll15.0.4527.1000274,10417 Tháng 10 năm 201303:25
Osrv.resxkhông áp d?ng8,76517 Tháng 10 năm 201303:25
Osrvcore.resxkhông áp d?ng33,41717 Tháng 10 năm 201303:25
Osssearchresults.aspxkhông áp d?ng2,81917 Tháng 10 năm 201303:26
Page_model.jskhông áp d?ng51,12717 Tháng 10 năm 201303:27
Pagebgimagedialog.aspxkhông áp d?ng7,88717 Tháng 10 năm 201303:27
Pagebgimagedialog.aspx.jskhông áp d?ng2.18117 Tháng 10 năm 201303:27
Pagefromdoclayout.aspxkhông áp d?ng3,59217 Tháng 10 năm 201303:26
Pageproperties.aspxkhông áp d?ng18,95317 Tháng 10 năm 201303:27
Pageproperties.aspx.jskhông áp d?ng4,41017 Tháng 10 năm 201303:27
Pagetemplateproperties.aspxkhông áp d?ng11,63417 Tháng 10 năm 201303:27
Pagetemplateproperties.aspx.jskhông áp d?ng2,02217 Tháng 10 năm 201303:27
Pagingcontrol.jskhông áp d?ng7,72017 Tháng 10 năm 201303:27
Parserserver.exe15.0.4490.100026,72017 Tháng 10 năm 201303:25
Paypalcontroldialog.aspxkhông áp d?ng5,94217 Tháng 10 năm 201303:27
Paypalcontroldialog.aspx.jskhông áp d?ng7,61617 Tháng 10 năm 201303:27
Photoupload.jskhông áp d?ng2,57317 Tháng 10 năm 201303:27
Policy.14.0.antixsslibrary.configkhông áp d?ng58417 Tháng 10 năm 201303:27
Policy.14.0.antixsslibrary.dll15.0.4420.101712,44017 Tháng 10 năm 201303:27
Policy.14.0.Microsoft.SharePoint.SPX.applicationpages.configkhông áp d?ng61117 Tháng 10 năm 201303:27
Policy.14.0.Microsoft.SharePoint.SPX.applicationpages.dll15.0.4420.101712,49617 Tháng 10 năm 201303:27
Policy.14.0.Microsoft.SharePoint.SPX.configkhông áp d?ng59417 Tháng 10 năm 201303:27
Policy.14.0.Microsoft.SharePoint.SPX.dll15.0.4420.101712,48017 Tháng 10 năm 201303:27
Policy.14.0.Microsoft.SharePoint.SPX.Intl.configkhông áp d?ng59917 Tháng 10 năm 201303:27
Policy.14.0.Microsoft.SharePoint.SPX.Intl.dll15.0.4420.101712,46417 Tháng 10 năm 201303:27
Policy.14.0.Microsoft.SharePoint.SPX.jsinclude.configkhông áp d?ng60417 Tháng 10 năm 201303:27
Policy.14.0.Microsoft.SharePoint.SPX.jsinclude.dll15.0.4420.101712,48017 Tháng 10 năm 201303:27
Policy.14.0.Microsoft.SharePoint.SPX.Website.applicationpages.configkhông áp d?ng61917 Tháng 10 năm 201303:27
Policy.14.0.Microsoft.SharePoint.SPX.Website.applicationpages.dll15.0.4420.101713,04017 Tháng 10 năm 201303:27
Policy.14.0.Microsoft.SharePoint.SPX.Website.ribbon.configkhông áp d?ng60917 Tháng 10 năm 201303:27
Policy.14.0.Microsoft.SharePoint.SPX.Website.ribbon.dll15.0.4420.101712,48817 Tháng 10 năm 201303:27
Policy.14.0.Microsoft.SharePoint.SPX.websitecore.configkhông áp d?ng60617 Tháng 10 năm 201303:27
Policy.14.0.Microsoft.SharePoint.SPX.websitecore.dll15.0.4420.101712,48017 Tháng 10 năm 201303:27
Policylist.aspxkhông áp d?ng6,34217 Tháng 10 năm 201303:25
Portaluiconfigurations.SQLkhông áp d?ng24.857 ngư?i17 Tháng 10 năm 201303:28
Preview.dll4.0.2450.49318,04817 Tháng 10 năm 201303:28
Previewwithstatus.aspxkhông áp d?ng10,05717 Tháng 10 năm 201303:26
Prm0006.bin15.0.4525.100017,183,74417 Tháng 10 năm 201303:25
Prm0007.bin15.0.4493.100021,359,10417 Tháng 10 năm 201303:25
Prm0009.bin15.0.4531.100010,297,85617 Tháng 10 năm 201303:25
Prm000a.bin15.0.4481.100013,657,08817 Tháng 10 năm 201303:25
Prm000c.bin15.0.4481.100012,451,32817 Tháng 10 năm 201303:25
Profilebrowserscriptres.resxkhông áp d?ng49,60617 Tháng 10 năm 201303:28
Profilesrp.SQLkhông áp d?ng1,187,12517 Tháng 10 năm 201303:28
Profilup.SQLkhông áp d?ng841,46417 Tháng 10 năm 201303:28
Profmngr.aspxkhông áp d?ng3.38317 Tháng 10 năm 201303:28
Profmngr.aspxkhông áp d?ng3,39517 Tháng 10 năm 201303:28
Projectpage.aspxkhông áp d?ng6,21817 Tháng 10 năm 201303:26
Projectpolicies.aspxkhông áp d?ng7,05317 Tháng 10 năm 201303:25
Propertysheetbase.dll4.0.2450.49416,36817 Tháng 10 năm 201303:28
Pubfilt.dll.x6415.0.4454.100037,97617 Tháng 10 năm 201303:25
Publicsitetemplates.ascxkhông áp d?ng1.71117 Tháng 10 năm 201303:27
Query.dll15.0.4551.1001377,02417 Tháng 10 năm 201303:26
Querybuilder.aspxkhông áp d?ng64,86817 Tháng 10 năm 201303:26
Queryprocessingcomponentkhông áp d?ng5,21617 Tháng 10 năm 201303:26
Queryruleaddusersegment.aspxkhông áp d?ng12,75117 Tháng 10 năm 201303:26
Queryruleaddusersegment.aspxkhông áp d?ng12,75617 Tháng 10 năm 201303:26
Queryruleaddusersegment.aspxkhông áp d?ng13,37317 Tháng 10 năm 201303:26
Quickshare.aspxkhông áp d?ng10,67417 Tháng 10 năm 201303:27
Ratings.jskhông áp d?ng18.388 ngư?i17 Tháng 10 năm 201303:27
Rcconsole.aspxkhông áp d?ng8,00817 Tháng 10 năm 201303:25
Recordsribbon.ascxkhông áp d?ng36617 Tháng 10 năm 201303:25
Refinementconfigurationdialog.aspxkhông áp d?ng34,12817 Tháng 10 năm 201303:26
Removeworkflowdefinitionsandinstances.SQLkhông áp d?ng5,17717 Tháng 10 năm 201303:28
Repair.aspxkhông áp d?ng3,25917 Tháng 10 năm 201303:26
Repair.aspxkhông áp d?ng3,47317 Tháng 10 năm 201303:27
Repair.aspxkhông áp d?ng3,50817 Tháng 10 năm 201303:27
Reportcenterlayout.aspxkhông áp d?ng6,15817 Tháng 10 năm 201303:27
Reporting.aspxkhông áp d?ng9,01517 Tháng 10 năm 201303:25
Resetpublicsitedialog.aspxkhông áp d?ng3,09217 Tháng 10 năm 201303:27
Resource.jskhông áp d?ng3,72317 Tháng 10 năm 201303:27
Retentionsettings.ascxkhông áp d?ng10.993 ngư?i17 Tháng 10 năm 201303:25
Retentionstagesettings.aspxkhông áp d?ng25,83217 Tháng 10 năm 201303:25
Ribbon.ascxkhông áp d?ng12,85817 Tháng 10 năm 201303:26
Ribbonmainmenu.ascxkhông áp d?ng5,35717 Tháng 10 năm 201303:27
Riched20.dll15.0.4541.10002,230,95217 Tháng 10 năm 201303:25
Richtextarea.ascxkhông áp d?ng2.78417 Tháng 10 năm 201303:27
Richtextarea.jskhông áp d?ng10,71717 Tháng 10 năm 201303:27
Rightrule.SQLkhông áp d?ng1.33217 Tháng 10 năm 201303:28
Rolluppage.aspxkhông áp d?ng5,03917 Tháng 10 năm 201303:26
Rootmasterdesigntime.aspxkhông áp d?ng3,72017 Tháng 10 năm 201303:27
Rpthist.aspxkhông áp d?ng3,19317 Tháng 10 năm 201303:27
Rulerctrl.dll4.0.2450.4947,71217 Tháng 10 năm 201303:28
Saext.dll15.0.4454.1000303,21617 Tháng 10 năm 201303:25
Schemacollections.SQLkhông áp d?ng11.710 ngư?i17 Tháng 10 năm 201303:28
Scsummpg.aspxkhông áp d?ng2.751 ngư?i17 Tháng 10 năm 201303:27
Search.analyticsrecommendation.Debug.jskhông áp d?ng16,29017 Tháng 10 năm 201303:26
Search.analyticsrecommendation.jskhông áp d?ng8,56317 Tháng 10 năm 201303:26
Search.clientcontrols.Debug.jskhông áp d?ng354,64617 Tháng 10 năm 201303:26
Search.clientcontrols.jskhông áp d?ng192,01217 Tháng 10 năm 201303:26
Search.configuration.Debug.jskhông áp d?ng207,12717 Tháng 10 năm 201303:26
Search.facetednavigationtab.Debug.jskhông áp d?ng46,81217 Tháng 10 năm 201303:26
Search.refinementconfiguration.Debug.jskhông áp d?ng15,44217 Tháng 10 năm 201303:26
Search.refinementconfigurationdialog.Debug.jskhông áp d?ng119,74817 Tháng 10 năm 201303:26
Search.taxonomyrefinement.Debug.jskhông áp d?ng8,60417 Tháng 10 năm 201303:26
Searchscopes.SQLkhông áp d?ng58,96717 Tháng 10 năm 201303:28
Searchui.Debug.jskhông áp d?ng114,62017 Tháng 10 năm 201303:26
Searchui.jskhông áp d?ng50,25917 Tháng 10 năm 201303:26
Securestoredb.SQLkhông áp d?ng175,45217 Tháng 10 năm 201303:26
Services.ashxkhông áp d?ng10617 Tháng 10 năm 201303:27
Sets_storedprocedures.SQLkhông áp d?ng2.330 ngư?i17 Tháng 10 năm 201303:28
Setup.exe15.0.4545.10001,061,56817 Tháng 10 năm 201303:25
Silverlight.jskhông áp d?ng7,68017 Tháng 10 năm 201303:27
Silverlightslideshowcontrol.Xapkhông áp d?ng198,18417 Tháng 10 năm 201303:27
Silverlightsupport.jskhông áp d?ng15.21017 Tháng 10 năm 201303:27
Sitedesigntoolbar.ascxkhông áp d?ng8,38917 Tháng 10 năm 201303:27
Siteinformationcontroldialog.aspxkhông áp d?ng5,31217 Tháng 10 năm 201303:27
Siteinformationcontroldialog.aspx.jskhông áp d?ng3,93417 Tháng 10 năm 201303:27
Sitemanager.aspxkhông áp d?ng33,31017 Tháng 10 năm 201303:26
Sitenavigationsettings.aspxkhông áp d?ng8,64917 Tháng 10 năm 201303:26
Sizedialog.aspxkhông áp d?ng5,62217 Tháng 10 năm 201303:27
Sizedialog.aspx.jskhông áp d?ng2,81717 Tháng 10 năm 201303:27
Slideshowcontroldialog2.aspxkhông áp d?ng13.90017 Tháng 10 năm 201303:27
Slideshowcontroldialog2.aspx.jskhông áp d?ng36,44917 Tháng 10 năm 201303:27
Socialsrp.SQLkhông áp d?ng227,96817 Tháng 10 năm 201303:28
Socialup.SQLkhông áp d?ng200,96017 Tháng 10 năm 201303:28
SP.documentmanagement.Debug.jskhông áp d?ng8,97017 Tháng 10 năm 201303:25
SP.Policy.Debug.jskhông áp d?ng13,33517 Tháng 10 năm 201303:25
SP.Publishing.Debug.jskhông áp d?ng113,88217 Tháng 10 năm 201303:26
SP.Search.Apps.Debug.jskhông áp d?ng7.60017 Tháng 10 năm 201303:26
SP.Search.Apps.jskhông áp d?ng7.60017 Tháng 10 năm 201303:26
SP.Search.Debug.jskhông áp d?ng113,91317 Tháng 10 năm 201303:26
SP.UI.collabmailbox.Debug.jskhông áp d?ng11.303 ngư?i17 Tháng 10 năm 201303:26
SP.UI.documentssharedbyme.Debug.jskhông áp d?ng2,76917 Tháng 10 năm 201303:28
SP.UI.documentssharedwithme.Debug.jskhông áp d?ng6,30417 Tháng 10 năm 201303:28
SP.UI.listsearchbox.Debug.jskhông áp d?ng37,35317 Tháng 10 năm 201303:26
SP.UI.microfeed.Debug.jskhông áp d?ng371,13817 Tháng 10 năm 201303:28
SP.UI.microfeed.jskhông áp d?ng216,61017 Tháng 10 năm 201303:28
SP.UI.mysitecommon.Debug.jskhông áp d?ng84,29917 Tháng 10 năm 201303:26
SP.UI.mysitecommon.jskhông áp d?ng46,12717 Tháng 10 năm 201303:26
SP.UI.mysitenavigation.Debug.jskhông áp d?ng4,20417 Tháng 10 năm 201303:26
SP.UI.mysiterecommendations.Debug.jskhông áp d?ng12,42617 Tháng 10 năm 201303:26
SP.UI.Pub.ribbon.jskhông áp d?ng79,77617 Tháng 10 năm 201303:26
SP.UI.sssvcadminpages.Debug.jskhông áp d?ng9,23617 Tháng 10 năm 201303:26
SP.UI.sssvcadminpages.jskhông áp d?ng7,64417 Tháng 10 năm 201303:26
SP.userprofiles.Debug.jskhông áp d?ng140,56517 Tháng 10 năm 201303:25
SP.userprofiles.jskhông áp d?ng140,55917 Tháng 10 năm 201303:25
SP.workmanagement.Debug.jskhông áp d?ng191,02917 Tháng 10 năm 201303:27
Spenterprisesearch.types.ps1xmlkhông áp d?ng13,01617 Tháng 10 năm 201303:26
Sps_themedforegroundimages.CSSkhông áp d?ng13.003 ngư?i17 Tháng 10 năm 201303:27
Spsapishim.Generated.Debug.jskhông áp d?ng3,35817 Tháng 10 năm 201303:26
Spssharedapi.Generated.Debug.jskhông áp d?ng3.547 ngư?i17 Tháng 10 năm 201303:26
SPX.expresssite.jskhông áp d?ng19,82217 Tháng 10 năm 201303:27
SPX.importitems.Debug.jskhông áp d?ng50,53217 Tháng 10 năm 201303:27
SPX.importitems.jskhông áp d?ng40,65017 Tháng 10 năm 201303:27
SPX.quickshare.Debug.jskhông áp d?ng31,99817 Tháng 10 năm 201303:27
SPX.quickshare.jskhông áp d?ng28,22017 Tháng 10 năm 201303:27
SPX.resxkhông áp d?ng25,63017 Tháng 10 năm 201303:27
SPX.UI.addgallery.jskhông áp d?ng2,82517 Tháng 10 năm 201303:27
SPX.UI.commonwebparts.Debug.jskhông áp d?ng43,57017 Tháng 10 năm 201303:27
SPX.UI.commonwebparts.jskhông áp d?ng34,68317 Tháng 10 năm 201303:27
Spxclient.resxkhông áp d?ng7,60717 Tháng 10 năm 201303:27
Sqlerrormessages.SQLkhông áp d?ng30,25217 Tháng 10 năm 201303:28
Sqlpersistenceproviderlogic.SQLkhông áp d?ng6,74417 Tháng 10 năm 201303:28
Sqlpersistenceproviderschema.SQLkhông áp d?ng1.09717 Tháng 10 năm 201303:28
Sqlpersistenceservice_logic.SQLkhông áp d?ng11,90417 Tháng 10 năm 201303:28
Sqlpersistenceservice_schema.SQLkhông áp d?ng2.120 ngư?i17 Tháng 10 năm 201303:28
Sqlworkitemschedulerlogic.SQLkhông áp d?ng5,64317 Tháng 10 năm 201303:28
Sqlworkitemschedulerschema.SQLkhông áp d?ng46317 Tháng 10 năm 201303:28
Sqmapi.dll6.0.6000.16386177,69617 Tháng 10 năm 201303:28
Srch.Resources.resxkhông áp d?ng80,74417 Tháng 10 năm 201303:26
Sspadmin.Masterkhông áp d?ng22,15017 Tháng 10 năm 201303:25
Stocklistcontroldialog.aspxkhông áp d?ng7,66017 Tháng 10 năm 201303:27
Stocklistcontroldialog.aspx.jskhông áp d?ng9,88717 Tháng 10 năm 201303:27
Storedprocedures.SQLkhông áp d?ng118,55717 Tháng 10 năm 201303:28
Svrexport.exe4.0.2450.4935,42417 Tháng 10 năm 201303:28
Svrsetup.dll15.0.4551.100210,009,25617 Tháng 10 năm 201303:25
Sync_storedprocedures.SQLkhông áp d?ng15,04517 Tháng 10 năm 201303:28
Sync_synchronizationrules.SQLkhông áp d?ng2.57817 Tháng 10 năm 201303:28
Syncsetuputl.dll4.0.2450.49233,06417 Tháng 10 năm 201303:28
T11.jpgkhông áp d?ng1.354 ngư?i17 Tháng 10 năm 201303:27
T11_1.jpgkhông áp d?ng46417 Tháng 10 năm 201303:27
T11_2.jpgkhông áp d?ng48617 Tháng 10 năm 201303:27
T11_3.jpgkhông áp d?ng73117 Tháng 10 năm 201303:27
T12.jpgkhông áp d?ng3,60817 Tháng 10 năm 201303:27
T12_1.jpgkhông áp d?ng45417 Tháng 10 năm 201303:27
T12_2.jpgkhông áp d?ng41017 Tháng 10 năm 201303:27
T12_3.jpgkhông áp d?ng44017 Tháng 10 năm 201303:27
T13.jpgkhông áp d?ng37717 Tháng 10 năm 201303:27
T13_1.jpgkhông áp d?ng37717 Tháng 10 năm 201303:27
T13_2.jpgkhông áp d?ng41217 Tháng 10 năm 201303:27
T13_3.jpgkhông áp d?ng41417 Tháng 10 năm 201303:27
T13_4.jpgkhông áp d?ng41617 Tháng 10 năm 201303:27
T13_5.jpgkhông áp d?ng40317 Tháng 10 năm 201303:27
T13_6.jpgkhông áp d?ng45317 Tháng 10 năm 201303:27
T14.jpgkhông áp d?ng1,89617 Tháng 10 năm 201303:27
T14_1.jpgkhông áp d?ng44217 Tháng 10 năm 201303:27
T14_2.jpgkhông áp d?ng2,03817 Tháng 10 năm 201303:27
T14_3.jpgkhông áp d?ng29517 Tháng 10 năm 201303:27
T14_4.jpgkhông áp d?ng1.02217 Tháng 10 năm 201303:27
T14_5.jpgkhông áp d?ng70317 Tháng 10 năm 201303:27
T25.jpgkhông áp d?ng19,47017 Tháng 10 năm 201303:27
T25_1.jpgkhông áp d?ng30117 Tháng 10 năm 201303:27
T25_2.jpgkhông áp d?ng31417 Tháng 10 năm 201303:27
T25_3.jpgkhông áp d?ng30117 Tháng 10 năm 201303:27
T25_4.jpgkhông áp d?ng50217 Tháng 10 năm 201303:27
T25_5.jpgkhông áp d?ng30117 Tháng 10 năm 201303:27
T25_6.jpgkhông áp d?ng31517 Tháng 10 năm 201303:27
T26.jpgkhông áp d?ng2.185 ngư?i17 Tháng 10 năm 201303:27
T26_1.jpgkhông áp d?ng68317 Tháng 10 năm 201303:27
T27.jpgkhông áp d?ng47217 Tháng 10 năm 201303:27
T27_1.jpgkhông áp d?ng58717 Tháng 10 năm 201303:27
T27_2.jpgkhông áp d?ng43017 Tháng 10 năm 201303:27
T27_3.jpgkhông áp d?ng44317 Tháng 10 năm 201303:27
T27_4.jpgkhông áp d?ng26717 Tháng 10 năm 201303:27
T27_5.jpgkhông áp d?ng3,12417 Tháng 10 năm 201303:27
T28.jpgkhông áp d?ng2,48317 Tháng 10 năm 201303:27
T28_1.jpgkhông áp d?ng83017 Tháng 10 năm 201303:27
T28_2.jpgkhông áp d?ng86517 Tháng 10 năm 201303:27
T28_3.jpgkhông áp d?ng1.09317 Tháng 10 năm 201303:27
T29.jpgkhông áp d?ng4,12517 Tháng 10 năm 201303:27
T29_1.jpgkhông áp d?ng47317 Tháng 10 năm 201303:27
T29_2.jpgkhông áp d?ng47417 Tháng 10 năm 201303:27
T29_3.jpgkhông áp d?ng51017 Tháng 10 năm 201303:27
T29_4.jpgkhông áp d?ng19617 Tháng 10 năm 201303:27
T29_5.jpgkhông áp d?ng21617 Tháng 10 năm 201303:27
T29_6.jpgkhông áp d?ng44517 Tháng 10 năm 201303:27
T29_7.jpgkhông áp d?ng49117 Tháng 10 năm 201303:27
T29_8.jpgkhông áp d?ng55017 Tháng 10 năm 201303:27
T30.jpgkhông áp d?ng3,71517 Tháng 10 năm 201303:27
T30_1.jpgkhông áp d?ng54117 Tháng 10 năm 201303:27
T30_2.jpgkhông áp d?ng70817 Tháng 10 năm 201303:27
T30_3.jpgkhông áp d?ng52817 Tháng 10 năm 201303:27
T30_4.jpgkhông áp d?ng19417 Tháng 10 năm 201303:27
T30_5.jpgkhông áp d?ng20917 Tháng 10 năm 201303:27
T30_6.jpgkhông áp d?ng22617 Tháng 10 năm 201303:27
T30_7.jpgkhông áp d?ng48017 Tháng 10 năm 201303:27
T30_8.jpgkhông áp d?ng52217 Tháng 10 năm 201303:27
T30_9.jpgkhông áp d?ng1.210 ngư?i17 Tháng 10 năm 201303:27
T31.jpgkhông áp d?ng3,25717 Tháng 10 năm 201303:27
T31_1.jpgkhông áp d?ng43317 Tháng 10 năm 201303:27
T31_2.jpgkhông áp d?ng48117 Tháng 10 năm 201303:27
T31_3.jpgkhông áp d?ng56717 Tháng 10 năm 201303:27
T31_4.jpgkhông áp d?ng43117 Tháng 10 năm 201303:27
T31_5.jpgkhông áp d?ng18717 Tháng 10 năm 201303:27
T31_6.jpgkhông áp d?ng19317 Tháng 10 năm 201303:27
T31_7.jpgkhông áp d?ng58917 Tháng 10 năm 201303:27
T31_8.jpgkhông áp d?ng83217 Tháng 10 năm 201303:27
T32.jpgkhông áp d?ng2.314 ngư?i17 Tháng 10 năm 201303:27
T32_1.jpgkhông áp d?ng47817 Tháng 10 năm 201303:27
T32_2.jpgkhông áp d?ng49017 Tháng 10 năm 201303:27
T32_3.jpgkhông áp d?ng44017 Tháng 10 năm 201303:27
T32_4.jpgkhông áp d?ng44617 Tháng 10 năm 201303:27
T32_5.jpgkhông áp d?ng59117 Tháng 10 năm 201303:27
T32_6.jpgkhông áp d?ng68517 Tháng 10 năm 201303:27
T32_7.jpgkhông áp d?ng1.28617 Tháng 10 năm 201303:27
T32_8.jpgkhông áp d?ng1,85117 Tháng 10 năm 201303:27
T33.jpgkhông áp d?ng1.344 ngư?i17 Tháng 10 năm 201303:27
T33_1.jpgkhông áp d?ng1,11517 Tháng 10 năm 201303:27
T33_2.jpgkhông áp d?ng2,29217 Tháng 10 năm 201303:27
T33_3.jpgkhông áp d?ng2.00917 Tháng 10 năm 201303:27
T33_4.jpgkhông áp d?ng42317 Tháng 10 năm 201303:27
T33_5.jpgkhông áp d?ng98217 Tháng 10 năm 201303:27
T33_6.jpgkhông áp d?ng3.09517 Tháng 10 năm 201303:27
T33_7.jpgkhông áp d?ng1.264 ngư?i17 Tháng 10 năm 201303:27
T33_8.jpgkhông áp d?ng26717 Tháng 10 năm 201303:27
T33_9.jpgkhông áp d?ng44117 Tháng 10 năm 201303:27
T34.jpgkhông áp d?ng4,95417 Tháng 10 năm 201303:27
T34_1.jpgkhông áp d?ng74417 Tháng 10 năm 201303:27
T34_2.jpgkhông áp d?ng76017 Tháng 10 năm 201303:27
T34_3.jpgkhông áp d?ng75117 Tháng 10 năm 201303:27
T34_4.jpgkhông áp d?ng74617 Tháng 10 năm 201303:27
T34_5.jpgkhông áp d?ng26017 Tháng 10 năm 201303:27
T34_6.jpgkhông áp d?ng28517 Tháng 10 năm 201303:27
T36.jpgkhông áp d?ng50217 Tháng 10 năm 201303:27
T36_1.jpgkhông áp d?ng31117 Tháng 10 năm 201303:27
T36_10.jpgkhông áp d?ng3.157 ngư?i17 Tháng 10 năm 201303:27
T36_11.jpgkhông áp d?ng39617 Tháng 10 năm 201303:27
T36_12.jpgkhông áp d?ng50217 Tháng 10 năm 201303:27
T36_13.jpgkhông áp d?ng3,05017 Tháng 10 năm 201303:27
T36_14.jpgkhông áp d?ng3,05317 Tháng 10 năm 201303:27
T36_2.jpgkhông áp d?ng35617 Tháng 10 năm 201303:27
T36_3.jpgkhông áp d?ng3,08517 Tháng 10 năm 201303:27
T36_4.jpgkhông áp d?ng47517 Tháng 10 năm 201303:27
T36_5.jpgkhông áp d?ng53517 Tháng 10 năm 201303:27
T36_6.jpgkhông áp d?ng49117 Tháng 10 năm 201303:27
T36_7.jpgkhông áp d?ng49817 Tháng 10 năm 201303:27
T36_8.jpgkhông áp d?ng50217 Tháng 10 năm 201303:27
T36_9.jpgkhông áp d?ng3,42117 Tháng 10 năm 201303:27
T37.jpgkhông áp d?ngm?c 2,94217 Tháng 10 năm 201303:27
T37_1.jpgkhông áp d?ng5,33117 Tháng 10 năm 201303:27
T37_2.jpgkhông áp d?ng1.40217 Tháng 10 năm 201303:27
T39.jpgkhông áp d?ng3.623 ngư?i17 Tháng 10 năm 201303:27
T39_1.jpgkhông áp d?ng48317 Tháng 10 năm 201303:27
T39_2.jpgkhông áp d?ng4,86017 Tháng 10 năm 201303:27
T39_3.jpgkhông áp d?ng1,84517 Tháng 10 năm 201303:27
T39_4.jpgkhông áp d?ng1.49817 Tháng 10 năm 201303:27
T39_5.jpgkhông áp d?ng16317 Tháng 10 năm 201303:27
T39_6.jpgkhông áp d?ng18817 Tháng 10 năm 201303:27
T40.jpgkhông áp d?ng1.555 ngư?i17 Tháng 10 năm 201303:27
T40_1.jpgkhông áp d?ng49417 Tháng 10 năm 201303:27
T40_2.jpgkhông áp d?ng54417 Tháng 10 năm 201303:27
T40_3.jpgkhông áp d?ng22917 Tháng 10 năm 201303:27
T40_4.jpgkhông áp d?ng28617 Tháng 10 năm 201303:27
T41.jpgkhông áp d?ng4.761 ngư?i17 Tháng 10 năm 201303:27
T42.jpgkhông áp d?ng4,49117 Tháng 10 năm 201303:27
T45.jpgkhông áp d?ng5,19517 Tháng 10 năm 201303:27
T47.jpgkhông áp d?ng4,42217 Tháng 10 năm 201303:27
Ta_listcategories.aspxkhông áp d?ng7,42017 Tháng 10 năm 201303:26
Ta_listcrawledproperties.aspxkhông áp d?ng10.544 ngư?i17 Tháng 10 năm 201303:26
Ta_listmanagedproperties.aspxkhông áp d?ng12,62717 Tháng 10 năm 201303:26
Tablemenu.jskhông áp d?ng2,01317 Tháng 10 năm 201303:27
Tablepropertiesdialog.aspxkhông áp d?ng8,63417 Tháng 10 năm 201303:27
Tablepropertiesdialog.aspx.jskhông áp d?ng10.265 ngư?i17 Tháng 10 năm 201303:27
Tables.SQLkhông áp d?ng15,36317 Tháng 10 năm 201303:28
Taxonomy.SQLkhông áp d?ng302,60117 Tháng 10 năm 201303:26
Taxupdateprocs.SQLkhông áp d?ng302,55217 Tháng 10 năm 201303:26
Tbitems.jskhông áp d?ng786017 Tháng 10 năm 201303:27
Tcscsearchresults.aspxkhông áp d?ng34,46817 Tháng 10 năm 201303:26
Tempimage100.jpgkhông áp d?ng3,07617 Tháng 10 năm 201303:27
Tempimage50.jpgkhông áp d?ng1.231 ngư?i17 Tháng 10 năm 201303:27
Termstoremanager.aspxkhông áp d?ng74,15617 Tháng 10 năm 201303:26
Timezones.SQLkhông áp d?ng15,85417 Tháng 10 năm 201303:28
Tokyo.Masterkhông áp d?ng29,05417 Tháng 10 năm 201303:26
Tquery.dll15.0.4551.10011,028,28817 Tháng 10 năm 201303:26
Transmgmtlibtemplates.ascxkhông áp d?ng3,25317 Tháng 10 năm 201303:25
Transparent.gifkhông áp d?ng81317 Tháng 10 năm 201303:27
Treecontrol.jskhông áp d?ng233,66517 Tháng 10 năm 201303:26
Truncatedeletedexpiredobjects.SQLkhông áp d?ng19,26017 Tháng 10 năm 201303:28
Uiutils.dll4.0.2450.49379,48817 Tháng 10 năm 201303:28
Uocconfigurations.SQLkhông áp d?ng612,77417 Tháng 10 năm 201303:28
Updated.aspxkhông áp d?ng2.751 ngư?i17 Tháng 10 năm 201303:27
Upload.aspxkhông áp d?ng1,46717 Tháng 10 năm 201303:27
Upload.aspxkhông áp d?ng5,91117 Tháng 10 năm 201303:26
Upload.aspxkhông áp d?ng6,06317 Tháng 10 năm 201303:27
Upload.aspxkhông áp d?ng6,19617 Tháng 10 năm 201303:25
Upload.aspxkhông áp d?ng6,23217 Tháng 10 năm 201303:27
Upload.aspxkhông áp d?ng6,27517 Tháng 10 năm 201303:25
Uploadex.aspxkhông áp d?ng17,60817 Tháng 10 năm 201303:25
Utilities.js t?pkhông áp d?ng20017 Tháng 10 năm 201303:27
Utils.jskhông áp d?ng20.30017 Tháng 10 năm 201303:27
Validation.jskhông áp d?ng1.881 ngư?i17 Tháng 10 năm 201303:27
Values.SQLkhông áp d?ng240,04817 Tháng 10 năm 201303:28
Videocontroldialog.aspxkhông áp d?ng6,79017 Tháng 10 năm 201303:27
Videocontroldialog.aspx.jskhông áp d?ng11.128 ngư?i17 Tháng 10 năm 201303:27
Videoembedconfig.aspxkhông áp d?ng14,04917 Tháng 10 năm 201303:25
Videosettemplates.ascxkhông áp d?ng1.938 ngư?i17 Tháng 10 năm 201303:25
Viewcases.aspxkhông áp d?ng5,59417 Tháng 10 năm 201303:25
Viewscopes.aspxkhông áp d?ng13,01117 Tháng 10 năm 201303:26
Viewscopes.aspxkhông áp d?ng15,70617 Tháng 10 năm 201303:26
Visfilt.dll.x6415.0.4551.10013,922,11217 Tháng 10 năm 201303:25
Warning.aspxkhông áp d?ng3,88517 Tháng 10 năm 201303:25
Weathercontroldialog.aspxkhông áp d?ng8,40217 Tháng 10 năm 201303:27
Weathercontroldialog.aspx.jskhông áp d?ng13,72517 Tháng 10 năm 201303:27
Web.configkhông áp d?ng99317 Tháng 10 năm 201303:27
Webpartgalleryimages.Xapkhông áp d?ng100,16420 Tháng 10 năm 201320:34
Websitecore.resxkhông áp d?ng205,83917 Tháng 10 năm 201303:27
Welcomesplash.aspxkhông áp d?ng4,72017 Tháng 10 năm 201303:26
Welcometoc.aspxkhông áp d?ng4,38017 Tháng 10 năm 201303:26
WH.ribbon.jskhông áp d?ng87,45517 Tháng 10 năm 201303:27
Whcmdui.ashxkhông áp d?ng11017 Tháng 10 năm 201303:27
Wmaapishim.Generated.Debug.jskhông áp d?ng15.04417 Tháng 10 năm 201303:27
Wrktaskip.aspxkhông áp d?ng3,96117 Tháng 10 năm 201303:25
Xbrowser.jskhông áp d?ng28,46817 Tháng 10 năm 201303:27
XHTML.jskhông áp d?ng16,07317 Tháng 10 năm 201303:27
Xlatewfassoc.aspxkhông áp d?ng9,45617 Tháng 10 năm 201303:25
XML.jskhông áp d?ng2,67917 Tháng 10 năm 201303:27
Xmlmapropertypages.dll4.0.2450.49383,60817 Tháng 10 năm 201303:28
Zonebackgrounddialog.aspxkhông áp d?ng25,94817 Tháng 10 năm 201303:27
Zonebackgrounddialog.aspx.jskhông áp d?ng27,04817 Tháng 10 năm 201303:27
Zoneresize.jskhông áp d?ng15,32617 Tháng 10 năm 201303:27

Coreservermui-en-us.msp t?p tin thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Msores.dll14.0.7109.500072,524,4804 Tháng chín năm 201316:43
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

TechCenter h? th?ng văn ph?ng ch?a đ?t hành chính C?p Nh?t và tri?n khai chi?n lư?c ngu?n l?c cho t?t c? các phiên b?n c?a văn ph?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? TechCenter h? th?ng văn ph?ng, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Nó h? tr? và tài nguyên cho Microsoft Office

Thu?c tính

ID c?a bài: 2837628 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Mười Một 2013 - Xem xét l?i: 124.0
T? khóa: 
kbsurveynew atdownload kbexpertisebeginner kbmt KB2837628 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2837628

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com