Visual Basic cho Applications (VBA) ch?c nng ?t nh?p vo b? my c s? d? li?u v?i thi?u ti li?u tham kh?o

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 283806 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
V?a ph?i: ?i h?i v? m c b?n, m? ha, v k? nng kh? nng tng tc.

Bi vi?t ny p d?ng cho m?t b? my c s? d? li?u Microsoft Access (.mdb v .accdb) v cho m?t d? n Microsoft Access (.adp).

M?t phin b?n Microsoft Access 2000 c?a bi vi?t ny, xin xem 208218.
M?t phin b?n Microsoft truy c?p 97 c?a bi vi?t ny, xin xem 160870.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tri?u ch?ng

N?u b?n c m?t th? t?c c ch?a m?t Visual Basic cho ch?c nng ?ng d?ng v b? my c s? d? li?u c?a b?n ch?a m?t tham chi?u ?n m?t th vi?n ?i t?ng, th vi?n s? v?t m?t tch ho?c th vi?n lo?i, b?n c th? nh?n ?c m?t trong cc thng bo l?i sau y khi b?n bin d?ch c?a b?n m-un ho?c ch?y cc th? t?c:

Thng bo l?i 1

Microsoft Access b? my c s? d? li?u ho?c d? n c?a b?n ch?a m?t thi?u ho?c b? h?ng tham chi?u ?n cc t?p tin <filename>.</filename>

* ? ?m b?o r?ng b?n b? my c s? d? li?u hay d? n lm vi?c ng cch, b?n ph?i s?a ch?a ti li?u tham kh?o ny.

* ? t?m hi?u lm th? no ? s?a ch?a ti li?u tham kh?o ny, b?m Tr? gip.

Thng bo l?i 2

Bin d?ch l?i:
Khng th? t?m th?y d? n ho?c th vi?n

Nguyn nhn

b? my c s? d? li?u c?a b?n ch?a m?t tham chi?u ?n m?t b? my c s? d? li?u, lo?i th vi?n ho?c th vi?n ?i t?ng, th vi?n s? v?t ?c nh d?u ki?m l m?t tch: <referencename></referencename> trong hp thoai ti li?u tham kh?o .

Gi?i php

? lo?i b? ti li?u tham kh?o m?t tch, h?y lm theo cc b?c sau:
 1. M? b? my c s? d? li?u c?a b?n.
 2. Nh?n ALT + F11 ? m? Visual Basic Editor.
 3. Trn menu cng c? , b?m vo ti li?u tham kh?o.
 4. Nh?n vo y ? b? ch?n hp kim cho lo?i th vi?n ho?c objectlibrary nh d?u ki?m l m?t tch: <referencename>.</referencename>
M?t thay th? cho lo?i b? tham chi?u l ? khi ph?c l?i cc t?p tin tham chi?u ?n ?ng d?n ?c ch? ?nh trong hp thoai ti li?u tham kh?o . N?u cc t?p tin tham chi?u c m?t v? tr m?i, r? rng cc m?t tch: <referencename></referencename> tham kh?o, v sau t?o m?t ti li?u tham kh?o m?i ? cc t?p tin trong m?c tin th thoai m?i.

Lu ?: trong ?ng d?ng th?i gian ch?y truy c?p, b?n khng th? xem ti li?u tham kh?o t? m?t tr?nh n. Tuy nhin, bi vi?t sau y ch?ng t? lm th? no ? xem ch thch b?ng cch s? d?ng m?:
209849 Lm th? no ? v?ng l?p thng qua cc ti li?u tham kh?o ? xem ti s?n c?a h?

Thng tin thm

Cc b?c ? sao chp cc hnh vi

 1. M? b? my c s? d? li?u m?u Northwind.mdb.
 2. T?o ra m?t biu mu mi m khng d?a trn b?t k? b?ng orquery.
 3. Trn cc Chn tr?nh n, nh?p vo i?u khi?n ActiveX.
 4. Trong danh sch ch?n m?t i?u khi?n ActiveX , b?m vo Ki?m sot ch?nh s?a h?nh ?nh Kodak, v sau nh?p vo Ok.
 5. Lu cc h?nh th?c nh frmReference, v sau closeit.
 6. ng Northwind.mdb, v sau b? truy c?p.
 7. T?m v ?i t?p ? ?t tn tin ImgEdit.ocx toImgEdit.old.
 8. B?t ?u truy c?p, v sau m? Northwind.mdb.
 9. M? cc m-un kh?i ?ng trong ch? ? xem thi?t k?.
 10. Trn cc G? l?i tr?nh n, nh?p vo Bin d?ch Northwind. Lu ? r?ng b?n nh?n ?c c? hai l?i thng i?p arementioned trong ph?n "Tri?u ch?ng" c?a bi vi?t ny.
 11. Nh?p vo Ok. Lu ? r?ng cc Ti li?u tham kh?o hp thoai xu?t hi?n; tham kh?o sau y ?c nh d?u ki?m b?ng ccTi li?u tham kh?o c s?n h?p tho?i:
  MISSING: Kodak Image Edit Control
  					
 12. Nh?p vo H?y b? trong cc Ti li?u tham kh?o c s?n hp thoai.
 13. T?m v ?i t?p ? ?t tn tin ImgEdit.old toImgEdit.ocx.
 14. L?p l?i cc b?c 10 v lu ? r?ng l?i thng i?p khng c longerappears.

Tham kh?o

? bi?t thm chi ti?t v? m?t v?n ? m c th? gy ra cc thng bo l?i ?u tin, b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
275110 "Ch?c nng undefined trong bi?u th?c" thng bo l?i khi b?n m? m?t truy v?n tham chi?u ?n m?t ch?c nng

Thu?c tnh

ID c?a bi: 283806 - L?n xem xt sau cng: 10 Thang Mi 2013 - Xem xt l?i: 3.0
p d?ng
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Access 2010
T? kha:
kbproductlink kbfunctions kbvba kberrmsg kbprb kbmt KB283806 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bai vit nay c d?ch b?ng phn mm dich thu?t cua Microsoft va co th c Cng ng Microsoft chinh sa l?i thng qua cng ngh CTF thay vi mt bin dich vin chuyn nghip. Microsoft cung c?p cc bi vi?t ?c c? bin d?ch vin v ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n v c?ng ?ng ch?nh s?a l?i ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng nhi?u ngn ng? Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch hoc thm chi cng ng chinh sa sau khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Cc bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 283806

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com