Bi?u tư?ng bàn phím chạm không đư?c hi?n th? trên máy tính b?ng d?a trên Windows 8

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2838083 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Khi b?n kí nh?p vào Windows 8 trên m?t l?n đ?u tiên, bi?u tư?ng C?m ?ng bàn phím s? đư?c hi?n th? trên thanh tác v? không đư?c hi?n th?.

S? c? này ch? x?y ra trên m?t s? thi?t b?.

Thông tin C?p Nh?t

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t 2855336. Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i gói c?p nh?t update rollup này, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
2855336 Windows RT, Windows 8 và Windows Server 2012 b?n C?p Nh?t: ngày 2013

Cách gi?i quy?t khác

Đ? kích ho?t các bi?u tư?ng C?m ?ng bàn phím , s? d?ng m?t trong các phương pháp sau:

Phương pháp 1

  1. M? màn h?nh, và sau đó nh?n và gi? ho?c b?m chu?t ph?i vào thanh tác v?.
  2. Tr? chu?t vào thanh công c?.
  3. Ch?m ho?c b?m Phím c?m ?ng.

Phương pháp 2

  1. Vu?t vào t? c?nh ph?i c?a màn h?nh, và sau đó b?m vào cài đ?t chuyên bi?t. N?u b?n đang s? d?ng chu?t, tr? chu?t vào góc trên bên ph?i c?a màn h?nh, di chuy?n con tr? chu?t, và sau đó nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t.
  2. Ch?m ho?c b?m vào bi?u tư?ng bàn phím .
  3. Ch?m ho?c b?m c?m ?ng bàn phím và ch? vi?t b?ng.

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách s? d?ng bàn phím trên thanh tác v? và liên l?c, h?y truy c?p website sau c?a Microsoft:
Làm th? nào đ? s? d?ng thanh công c?

Làm th? nào đ? s? d?ng bàn phím chạm
Đ? bi?t thêm thông tin v? thu?t ng? c?p nh?t ph?n m?m, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? các b?n c?p nh?t ph?n m?m c?a Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2838083 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Bảy 2014 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Windows 8
  • Windows 8 Enterprise
  • Windows 8 Pro
T? khóa: 
kbHotfixServer kbfix kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2838083 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2838083

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com