วิธี การแก้ไขปัญหา และ การซ่อมแซมการชำรุด Access 2002 หรือฐานข้อมูลในภายหลัง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 283849 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ฝึกหัด: ต้องทราบของอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวที่ผู้ใช้

บทความนี้สามารถใช้ได้เฉพาะกับฐานข้อมูล Microsoft Access (.mdb)

สำหรับข้อมูล Microsoft Access 97 รุ่นของบทความนี้ ดู279334.
สำหรับรุ่น Microsoft Access 2000 ของบทความนี้ ดู209137.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

ไม่มีสิ่งต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งภายใน และภายนอก ของการเข้า ถึง ที่อาจทำให้เกิดการเรียกใช้แฟ้มฐานข้อมูลของคุณเสียหาย (เกิดความเสียหาย) อาการของฐานข้อมูลที่เสียหายสามารถช่วงจาก #Deleted ที่ปรากฏในเร็กคอร์ด บางตัวคุณจะไม่สามารถเปิดวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งในฐานข้อมูล คุณจะไม่สามารถเปิดแฟ้มฐานข้อมูลในการเข้าถึงหมด อรรถประโยชน์การกระชับและซ่อมแซมใน Microsoft Access เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับความพยายามที่เพิ่มประสิทธิภาพ หรือความพยายามที่ซ่อมแซมแฟ้มฐานข้อมูล Microsoft Access บทความนี้อธิบายเกี่ยวกับอรรถประโยชน์การเข้าถึงนี้ และมีทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับความพยายามที่ซ่อมแซมฐานข้อมูลที่เสียหาย บทความนี้ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่อาจทำให้ฐานข้อมูลจะได้รับความเสียหาย

หมายเหตุ:Microsoft Jet โปรแกรมฐานข้อมูลที่ใช้ในการเข้าถึงของ Microsoft คือ แฟ้มระบบฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน เมื่อใช้ Microsoft Jet ในสภาพแวดล้อมแบบ multi-user กระบวนการที่ไคลเอนต์หลายการใช้แฟ้มในการอ่าน เขียน และการล็อกการดำเนินการบนฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน เนื่อง จากกระบวนการที่ไคลเอนต์หลายกำลังอ่าน และเขียนไปยังฐานข้อมูลเดียวกัน และเนื่อง จาก Jet ไม่ใช้การล็อกของธุรกรรม (ตามที่ต้องการขั้นสูงเพิ่มเติมฐานข้อมูลระบบ เช่น SQL Server), ไม่สามารถป้องกันใด ๆ ได้ และทุกฐานข้อมูลความเสียหาย ถ้าคุณต้องการให้ระบบฐานข้อมูลการเรียกใช้ 24 ชั่วโมงต่อวัน เจ็ดวันที่สัปดาห์ในสภาพแวดล้อมแบบ multi-user, Microsoft แนะนำให้ คุณใช้ระบบฐานข้อมูลของไคลเอ็นต์/เซิร์ฟเวอร์จริงที่สนับสนุนธุรกรรม durable เช่น Microsoft SQL Server

ข้อมูลเพิ่มเติม

แม้ว่าขั้นตอนที่ outlined ในบทความนี้จะสำเร็จโดยทั่วไปที่ การกู้คืนแฟ้มฐานข้อมูล การรักษาข้อมูลที่เสียหาย Microsoft แนะนำว่า คุณต้องสร้างสำเนาสำรองของแฟ้มฐานข้อมูลของคุณเป็นมัก ตามที่คุณสามารถ

คำอธิบายของการกระชับและซ่อมแซมโปรแกรมการเข้าถึง

กระชับฐานข้อมูล

เมื่อคุณกระชับฐานข้อมูล กระบวนการกระชับจะเพิ่มพื้นที่ว่างที่ไม่ได้ใช้ในฐานข้อมูลที่สร้างขึ้น โดยการลบออบเจ็กต์และระเบียน ได้บ้างนั้น โดยการสร้างฐานข้อมูลปลายทางใหม่ และ โดยการคัดลอกแต่ละวัตถุในฐานข้อมูลเก่าไปยังฐานข้อมูลใหม่ ถ้าคุณเลือกที่จะทำกระชับฐานข้อมูลลงในฐานข้อมูลชื่อเดิมแทนที่จะไปยังฐานข้อมูลใหม่ กระบวนการกระชับสร้างฐานข้อมูลชั่วคราว การส่งออกวัตถุทั้งหมดจากฐานข้อมูลต้นฉบับลงในฐานข้อมูลชั่วคราว เอาฐานข้อมูลต้นฉบับ แล้ว เปลี่ยนชื่อฐานข้อมูลชั่วคราวไปชื่อของฐานข้อมูลต้นฉบับ

ต่อไปนี้คือ รายการของการดำเนินการที่ทำการประมวลผลที่รัดกุมที่ใช้งาน:
 • มัน reorganizes หน้าของตารางเพื่อให้พวกเขาอยู่ในฐานข้อมูลที่อยู่ติดเพจ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเนื่องจากตารางไม่มากผ่านฐานข้อมูล
 • มัน reclaims พื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ที่สร้างขึ้น โดยการลบออบเจ็กต์และบันทึกไว้ เมื่อวัตถุหรือเร็กคอร์ดที่จะถูกลบออกจากฐานข้อมูล เนื้อที่ที่ว่างจะถูกทำเครื่องหมายเป็นข้อความพร้อมใช้งานสำหรับการเพิ่มใหม่ไปยังฐานข้อมูล ลดอย่างไรก็ตาม ขนาดของฐานข้อมูลไม่เคยขนาดจนกว่าคุณกระชับฐานข้อมูล สำหรับฐานข้อมูลที่วัตถุและบันทึกบ่อยเพิ่ม ลบ และปรับปรุง คุณควรกระชับบ่อยครั้ง
 • ได้ตั้งค่าฟิลด์ AutoNumber incrementing เพื่อให้ค่าถัดไปที่การปันส่วนจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งมากกว่าค่าสูงสุดในระเบียนที่เหลืออยู่ ตัวอย่างเช่น ถ้าเรกคอร์ดทั้งหมดในฐานข้อมูลมีการลบ หลังจากที่คุณกระชับฐานข้อมูล ค่าในฟิลด์ AutoNumber จะ 1 เมื่อมีเพิ่มระเบียนถัดไป ในกรณีเหลือ AutoNumber ค่าสูงสุดในฐานข้อมูลคือ 50 หลังจากที่คุณกระชับฐานข้อมูล ค่าใน AutoNumber ฟิลด์จะถูก 51 เมื่อมีเพิ่มระเบียนถัดไป โปรดสังเกตว่า นี้เป็นจริงแม้ว่าระเบียนที่ประกอบด้วยค่ามากกว่า 50 ถูกเพิ่มไว้ก่อนหน้านี้ แต่ถูกลบก่อนที่จะกระชับ
 • It regenerates the table statistics that are used in the query optimization process. These statistics can become out-of-date over time. This typically happens if transactions are rolled back or if the database is not properly closed because of an unexpected power loss or because the computer is turned off before a program that is using Microsoft Jet has had a change to quit completely.
 • It flags all queries so that they will be recompiled the next time that the query is run. This is important because database statistics can change and a previously compiled query may have an inaccurate query plan.
Repairing a database

The repair process tries to repair only the tables, the queries, and the indexes in the database. It does not try to repair damaged forms, reports, macros, or modules.

What to Make Sure of Before You Run the Compact and Repair Utility

Before you run the Compact and Repair utility on a database, make sure of the following:
 • Make sure that you have enough free storage space on your hard disk for both the original and the compacted versions of the Access database. This means that you must have enough free storage space for at least twice the size of your Access database on that drive. If you need to free some space, delete any unneeded files from that drive, or, if possible, move the Access database to a drive that has more free space.
 • Make sure that you have both Open/Run and Open Exclusive permissions for the Access database. If you own the database, make sure to set these permissions. If you do not own the database, contact its owner to find out if you can get these permissions.
 • Make sure that no user has the Access database open.
 • Make sure that the Access database is not located on a read-only network share or has its file attribute set to Read-only.

Steps for trying to repair a damaged database

The following steps outline a general method that you can use to try to repair a damaged database:
 1. Make a copy of the damaged database (.mdb) file so that you have a backup.
 2. Delete the .ldb file if it is present. You must close the corresponding .mdb file before you delete the .ldb file.

  The .ldb file is used to determine which records are locked in a shared database and by whom. If a database is opened for shared use, the .ldb file is created with the same name as the corresponding database (.mdb). For example, if you open the Northwind.mdb sample database for shared use in the C:\Msoffice\Access folder, a file named Northwind.ldb is automatically created in the same folder. The .ldb file is automatically deleted after the last user has exited the database with these two exceptions -- when the last user does not have delete permissions to the folder containing the .mdb file or when the database is corrupted. The .ldb file contains a list of users who have the database open.
 3. Run the Compact and Repair utility. To do so, follow these steps:
  1. If the database is open, close it.
  2. ในการเครื่องมือเมนู ให้ชี้ไปที่Database Utilitiesแล้ว คลิกCompact and Repair Database.
  3. ในการDatabase to Compact Fromdialog box, select the file that you want to compact, and then clickCompact.
  4. ในการCompact Database Intodialog box, enter a new file name, and then clickบันทึก.

   If the compact and repair does not succeed, you will receive a message stating so. This means the damage is so severe that it cannot be corrected.
 4. If the previous steps fail to recover your damaged database, try creating a new database and importing the objects, one-by-one, from the old database to the new one. สร้างแล้ว ใหม่อีกครั้งในความสัมพันธ์ This technique resolves problems with damaged system tables in the database.

  หมายเหตุ:You cannot import data access pages with the Import Wizard. Instead, open an existing data access page in the new database. To do so, follow these steps:
  1. ในหน้าต่างฐานข้อมูล คลิกPagesภายใต้วัตถุ.
  2. คลิกใหม่.
  3. ในการNew Data Access Pageกล่องโต้ตอบ คลิกExisting Web pageแล้ว คลิกตกลง.
  4. ในการLocate Web Pagewindow, browse to the location of the data access page.
 5. หากความเสียหายอยู่ในตาราง และขั้นตอนก่อนหน้านี้ไม่ได้รับการกู้คืนตาราง ลองต่อไปนี้:
  1. ในการเข้าถึงของ Microsoft ส่งออกตารางไปยังมี ASCII (delimited) แฟ้ม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูหัวข้อ "ส่งออกข้อมูลหรือฐานข้อมูลวัตถุ" ในวิธีใช้ Microsoft Access
  2. ลบความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับตารางนี้ และลบตารางจากฐานข้อมูล
  3. กระชับฐานข้อมูล
  4. สร้างอีกครั้งในตารางและความสัมพันธ์ที่คุณได้
  5. ใช้โปรแกรมประมวลผลคำ ตรวจสอบไฟล์ ASCII หาข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือผิดปกติ และลบเรกคอร์ดเหล่านั้น บันทึกแฟ้มในรูปแบบแฟ้มข้อความ ASCII
  6. นำเข้าไฟล์ ASCII อีกครั้งลงในตารางใหม่ที่สร้างขึ้นใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้ ค้นหา Microsoft Access ช่วยดัชนีสำหรับคำว่า "การกำหนดเขต" และจากนั้น ดูหัวข้อ "ข้อมูลที่นำเข้าหรือการเชื่อมโยงและวัตถุ"
  7. re-enter เร็กคอร์ดใด ๆ ที่คุณกำลังบังคับการลบ
 6. หากความเสียหายในแบบฟอร์มหรือรายงาน ความเสียหายอาจเป็น ในแบบฟอร์มหรือรายงานเอง หรือ ในหนึ่ง หรือหลายตัวควบคุมในแบบฟอร์มหรือรายงาน คุณสามารถลบฟอร์มหรือรายงาน และการนำเข้าจากสำเนาสำรองของฐานข้อมูลของคุณ หรือใช้หนึ่งในอ็อพชันต่อไปนี้:
  • หากความเสียหายในฟอร์มหรือรายงานเอง สร้างฟอร์มใหม่หรือรายงาน และคัดลอกตัวควบคุมจากฟอร์มหรือรายงานต้นฉบับ
  • หากความเสียหายในตัวควบคุมในแบบฟอร์มหรือรายงาน สร้างฟอร์มใหม่หรือรายงาน และตัวควบคุมในแบบฟอร์มใหม่หรือรายงานสร้างใหม่อีกครั้งแล้ว ได้ดีที่สุดกับคอนโทรลทั้งหมด การสร้างใหม่อีกครั้งเนื่องจากไม่มีวิธีเพื่อบอกตัวควบคุมที่เสียหาย
 7. หากความเสียหายในแมโครหรือโมดูล สามารถเป็นความเสียหาย ในแมโครหรือโมดูลเอง หรือเนื้อหาของแมโครหรือโมดูล คุณสามารถลบแมโครหรือโมดูล และนำเข้าจากสำเนาสำรองของฐานข้อมูลของคุณ หรือใช้หนึ่งในอ็อพชันต่อไปนี้:
  • หากความเสียหายในแมโครหรือโมดูลเอง สร้างแมโครใหม่หรือโมดูล และคัดลอกเนื้อหาของแมโครหรือโมดูลต้นฉบับ
  • ความเสียหายอาจเกี่ยวข้องกับอักขระที่ไม่ใช่ ASCII ฝังตัวในโมดูล บันทึกโมดูลที่เป็นแฟ้มข้อความ เอาข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือผิดปกติ และจากนั้น โหลดแฟ้มข้อความลงในโมดูลใหม่
  • หากความเสียหายในเนื้อหาของแมโครหรือโมดูล คุณต้องสร้างแมโครใหม่หรือโมดูล และจากนั้น สร้างอีกครั้งที่เนื้อหาของแมโครหรือโมดูลเดิม
ถ้าคุณไม่สามารถซ่อมแซมฐานข้อมูลกับขั้นตอนเหล่านี้ ฐานข้อมูลอาจเสียหายเกินซ่อมแซม หากเป็นกรณีนี้ คุณควรคืนค่าฐานข้อมูลการสำรองข้อมูลครั้งล่าสุดของคุณ หรือฐานข้อมูลที่สร้างใหม่อีกครั้ง

เป็นทางเลือกสุดท้าย ที่ปรึกษาบางอย่างอาจให้บริการการซ่อมแซมฐานข้อมูล Microsoft Access เนื่องจากเป็นเช่น specialized บริการ วิธีมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อค้นหาที่ปรึกษาถูกประกาศข้อความในกลุ่มข่าวอินเทอร์เน็ต "บริษัทที่สามและกลุ่มผู้ใช้" การเข้าถึงของ Microsoft ซึ่งมีอยู่ของกลุ่มข่าวสารต่อไปนี้:
microsoft.public.access.3rdpartyusrgrp
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตในการเข้าถึง Microsoft กลุ่มข่าวสาร โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
287756ฟิลด์ AutoNumber จะไม่รีเซ็ตหลังจากที่คุณกระชับฐานข้อมูล

เหตุใด.mdb แฟ้มอาจเสียหาย

มีเหตุผลหลักสามที่เหตุใดเป็นแฟ้ม.mdb อาจเสีย เป็นดังนี้:
 • การดำเนินการเขียน interrupted
 • ข้อผิดพลาดฮาร์ดแวร์ที่เชื่อมต่อเครือข่าย
 • การเปิด และบันทึกแฟ้ม.mdb ในโปรแกรมอื่น

การดำเนินการเขียน interrupted

คุณควรออกจากการเข้าถึงได้อย่างถูกต้องเสมอ โดยการคลิกexitหรือปิดในการแฟ้ม:เมนู ถ้าฐานข้อมูล เปิดอยู่ และเขียนข้อมูลเมื่อมีการเข้าถึงอย่างผิดปกติปิด โปรแกรมฐานข้อมูลการ Jet อาจทำเครื่องหมายฐานข้อมูลที่เป็นความเสียหาย/สงสัย ซึ่งอาจเกิดขึ้นหากคุณเปิดการปิดคอมพิวเตอร์โดยไม่มี Windows quitting แรกหรือหากคุณสูญเสียพลังงานด้วยตนเอง สถานการณ์อื่น ๆ อาจเกิดขึ้นที่ไม่ปิดการเข้าถึง แต่ที่ยังคงอาจรบกวน Jet ในการเขียนข้อมูลไปยังดิสก์ขณะเปิดฐานข้อมูล ซึ่งอาจเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น เมื่อเครือข่ายพบข้อมูลซ้ำ หรือ เมื่อ malfunction ดิสก์ไดรฟ์ การขัดจังหวะของเหล่านี้เกิดขึ้น Jet อาจเลือกฐานข้อมูลเป็นอาจเสียหาย

เมื่อ Jet เริ่มต้นการดำเนินการเขียน จะตั้งค่าสถานะ และมัน แล้วรีเซ็ตค่าสถานะเมื่อการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ If a write operation is interrupted, the flag remains set. When you try to open that database again, Jet determines that the flag is set and reports that the database is corrupted. In most cases, the data in the database is not actually corrupted, but the set flag alerts Jet that corruption may have occurred. In cases such as this, compacting or repairing the database (or both) can typically restore the database. Fortunately, there are ways to determine which user and workstation was responsible for marking the file as suspect. With Microsoft Visual Basic for Applications in Access, you can output a list of users who are logged into a specific database.
208449Microsoft Access newsgroups available on the Internet
For more information about how to do this, see the "How to determine which users/workstations are causing the file to be marked suspect" section later in this article.

Faulty networking hardware

Sometimes corruption can occur without the Jet database engine being involved. For example, faulty networking hardware can cause a file to become corrupted. The cause can be one or more links in the hardware chain between the computer that the database resides on and the computer that has the database open. This list includes, but is not limited to, network interface cards, network cabling, routers, and hubs.

Hardware-based corruption is typically indicated by .mdb files that cannot be restored through the use of compacting, repairing, or Jetcomp. Hardware corruption will typically recur until the responsible hardware is repaired or replaced.

Opening and saving the .mdb file in another program

There is no way to recover an .mdb file that was opened and then saved in a different program. For example, you could open and save an .mdb file in Microsoft Word, but if you were to do so, the .mdb file could never be recovered, except from a backup copy. If you accidentally open an .mdb file in another application, be sure not to save it. It really serves no purpose to open an .mdb file in another application because if you do, all you see is a seemingly random series of characters.

How to determine which users/workstations are causing the file to be marked as suspect

When you troubleshoot to determine what is causing database corruption, you may have to see who is logged into the database. With Microsoft Visual Basic for Applications in Access 2002 or in Access 2003, you can access a list of users who are logged into a specific database.
For more information about how to do this, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
285822วิธีการตรวจสอบที่ถูกล็อกอินฐานข้อมูล โดยใช้ Microsoft Jet UserRoster ใน Access 2002 หรือ Access 2003

Steps that you can take to prevent corruption

To prevent database corruption:
 • Avoid losing power during database writes. Losing power during database writes can cause the database to be left in a suspect state.
 • Avoid dropping network connections.
 • Avoid abnormal termination of Microsoft Jet connections such as power loss, manual shutdown, having Task Manager shutdown the application, and so on.
 • When you are programming, close all DAO and ADO objects that you have open. Examples includeชุดระเบียน,QueryDef,TableDefและdatabase.objects.
 • Fatal system errors almost always cause abnormal termination. If your database is prone to fatal errors, you should resolve the errors before the database becomes too damaged to open or to recover.For more information about how to do this and sample code that you can use, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
  285822How to determine who is logged onto a database by using Microsoft Jet UserRoster in Access 2002
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดร้ายแรงของระบบ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  294301ACC2002: วิธีแก้ไขข้อผิดพลาดร้ายแรงของระบบใน Access 2002 ที่ทำงานบน Microsoft Windows 2000
 • กระชับฐานข้อมูลบ่อยเพียงใด
 • ไม่ทำงาน IPX บน Microsoft Windows NT Server Jet ฐานข้อมูลอยู่บนเครือข่าย และไคลเอ็นต์มี Microsoft Windows 95 ด้วย IPX/SPX เรียกใช้แทน TCP IP บนเซิร์ฟเวอร์ Windows NT และสแตกโพรโทคอลสอง IPX และ TCP IP ในไคลเอนต์ Win95 (Windows NT ไปยัง Windows NT ด้วย IPX/SPX จะไม่ทำให้เกิดปัญหา หรือจะ Novell ไปยังไคลเอนต์ใดก็)
 • หลีกเลี่ยงการดำเนินงานที่เปิด และปิดในการวนรอบ (มากกว่ากว่า 40,000 successive เปิด และปิดดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย) จำนวนมาก

หมายเหตุพิเศษบนฐานข้อมูลที่แปลงแล้ว

ในรุ่น Access ก่อนหน้า Access 2002 หากมีข้อผิดพลาดในขณะที่คุณกำลังแปลงฐานข้อมูลรุ่นปัจจุบัน ไม่มีวิธีง่าย ๆ เพื่อกำหนดวัตถุใดที่ได้รับผลกระทบ และอาจประกอบด้วยความเสียหาย noticeable

เมื่อ Microsoft Access 2002 หรือข้อผิดพลาด encounters ในภายหลังในขณะทำการแปลงแฟ้มการเข้าถึง คุณสามารถดูสรุปของข้อผิดพลาดเหล่านี้ โดยการเปิดตารางข้อผิดพลาดในการแปลงในการเข้าถึงแฟ้มใหม่ การแปลงที่ตารางข้อผิดพลาดประกอบด้วยคอลัมน์ต่อไปนี้:

ชนิดของวัตถุชนิดของวัตถุฐานข้อมูลในการเข้าถึงที่พบข้อผิดพลาด หรือฐาน "ข้อมูล" หากพบการเข้าถึงข้อผิดพลาดที่ไม่ระบุเป็นชนิดเฉพาะของวัตถุ

ชื่อของวัตถุชื่อของออปเจ็กต์ซึ่ง Access พบข้อผิดพลาด ถ้ามีการเข้าถึงพบข้อผิดพลาดในการคอมไพล์ในระหว่างการแปลง อย่างไรก็ตาม ชื่อของโมดูลที่ประกอบด้วยข้อผิดพลาดไม่มีระบุไว้

คำอธิบายเกี่ยวกับข้อผิดพลาด:ถ้าจำเป็น คุณสามารถกด SHIFT + F2 เพื่อดูคำอธิบายเกี่ยวกับข้อผิดพลาดทั้งหมด

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซ่อมแซมฐานข้อมูล คลิกวิธีใช้ Microsoft Accessในการวิธีใช้เมนู ชนิดซ่อมแซมในผู้ ช่วย Office หรือ Answer Wizard แล้วคลิกค้นหาเมื่อต้องการดูหัวข้อนั้นFor additional information about troubleshooting databases in earlier versions of Access, click the following article numbers to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
209137How to troubleshoot and repair a damaged Jet 4.0 database
279334How to repair a damaged Jet 3.5 database
109953How to troubleshoot/repair damaged Jet 3.0 and prior databases
284152How to troubleshoot fatal system errors in Access 2002 running on Windows Millennium

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 283849 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbcorrupt kbtshoot kbhowto kbmt KB283849 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:283849

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com