B?n C?p Nh?t đ? c?i thi?n kh? năng ph?c h?i c?m trong Windows Server 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2838669 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Quan tr?ngCác hotfix tương ?ng v?i KB 2838669 đ? đư?c bao g?m trong các hotfix KB 2878635, ch?a t?t c? các s?a l?i trư?c đó đ? đư?c bao g?m trong KB 2838669.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Bài vi?t này gi?i thi?u m?t b?n C?p Nh?t cho c?m c?i ti?n kh? năng ph?c h?i trong Windows Server 2012. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, các v?n đ? sau mà b?n g?p ph?i đư?c gi?i quy?t:

Sự cố 1
H?y xem xét scnario sau đây:
 • B?n có vai tr? máy ch? Hyper-V đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên m?t máy ch? t?p tin d?a trên Windows Server 2012.
 • B?n có r?t nhi?u máy ?o trên m?t kh?i tin thư thoại Server (SMB) chia s?.
 • ổ đĩa c?ng ?o đư?c g?n vào m?t b? đi?u khi?n iSCSI.
Trong trư?ng h?p này, b?n không th? truy c?p vào b? đi?u khi?n iSCSI.

Sự cố 2
H?y xem xét t?nh hu?ng sau đây:
 • B?n có m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng hai-nút đang ch?y Windows Server 2012.
 • C?m phân vùng.
 • Có là m?t c?m chia s? kh?i lư?ng (CSV) vào m?t c?m nút ch?n m?t, và m?t ngu?n l?c đ?i bi?u trên nút ch?n m?t c?m khác.
Trong trư?ng h?p này, c?m sao s? tr? thành không s?n dùng.

Lưu ?: V?n đ? này có th? đư?c t?m th?i gi?i quy?t b?ng cách kh?i đ?ng l?i c?m sao.

Sự cố 3
Gi? s? r?ng b?n thi?t l?p k?t n?i SMB gi?a hai máy tính d?a trên Windows Server 2012. Ph?n c?ng trên các máy tính không h? tr? Offloaded d? li?u chuy?n giao (ODX). Trong t?nh hu?ng này, các phiên h?p SMB đóng c?a b?t ng?.

Sự cố 4
H?y xem xét t?nh hu?ng sau đây:
 • B?n có m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng d?a trên Windows Server 2012.
 • B?n có m?t máy ?o trên m?t kh?i lư?ng CSV trên c?m sao.
 • B?n c? g?ng t?o ra m?t b?n ch?p cho máy ?o. Tuy nhiên, vi?c t?o ra ?nh ch?p đư?c phát hi?n như b? m?c k?t. Do đó, các thi?t l?p ?nh ch?p h?y b?.
 • Trong quá tr?nh phá thai ?nh ch?p, âm lư?ng CSV s? b? xóa sau khi chia s? ?nh ch?p s? b? xóa.
Trong trư?ng h?p này, quá tr?nh phá thai đư?c t?m d?ng t? đ?ng v? m?t l?i x?y ra trên c?m.

Sự cố 5
Gi? s? r?ng b?n có m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng d?a trên Windows Server 2012. Hai ?nh ch?p c? th? nhà nư?c yêu c?u thay đ?i s? đư?c g?i t? b? đi?u khi?n đ?a đ? h? th?ng t?p CSV proxy (CSVFS). Các yêu c?u đư?c hi?n di?n trong cùng m?t thông đi?p. Trong t?nh hu?ng này, b? đi?u khi?n đ?a là ra đ?ng b? v?i CSVFS.

Sự cố 6
Gi? s? r?ng b?n t?o ra m?t ?nh ch?p cho m?t kh?i lư?ng CSV trên m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng d?a trên Windows Server 2012. Khi vi?c t?o ra ?nh ch?p là v?n c?n trong ti?n tr?nh, t?o ra ?nh ch?p khác đư?c yêu c?u trên cùng m?t ổ đĩa CSV. Trong t?nh hu?ng này, vi?c t?o ra ?nh ch?p không thành công và t?t c? n? l?c t?o ra ?nh ch?p sau đó trên ổ đĩa CSV th?t b?i.

Lưu ?: B?n không th? t?o ra m?t b?n ch?p cho kh?i lư?ng CSV cho đ?n khi kh?i lư?ng không hơn ho?c kh?i lư?ng đi di?n đàn và sau đó tr? l?i tr?c tuy?n.

Ngoài ra, b?n C?p Nh?t c?ng gi?i quy?t các v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft (KB) sau đây:
2799728 Máy ?o vào m?t trạm đậu t?m d?ng ho?c m?t kh?i lư?ng CSV đi di?n đàn khi b?n c? g?ng t?o ra m?t đ?ng g?i lưu c?a máy ?o trên m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng d?a trên Windows Server 2012
2801054 VSS_E_SNAPSHOT_SET_IN_PROGRESS l?i khi b?n c? g?ng đ? sao lưu m?t máy ?o trong Windows Server 2012
2796995 truy?n d? li?u offloaded không thành công trên m?t máy tính đang ch?y Windows 8 ho?c Windows Server 2012
2813630 Máy ?o vào m?t trạm đậu t?m d?ng ho?c m?t kh?i lư?ng CSV đi di?n đàn khi b?n c? g?ng t?o ra m?t đ?ng g?i lưu c?a máy ?o trên m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng d?a trên Windows Server 2012
2824600 Máy ?o vào m?t trạm đậu t?m d?ng ho?c đi di?n đàn khi b?n c? g?ng t?o ra m?t đ?ng g?i lưu c?a máy ?o trên m?t kh?i lư?ng CSV vào Windows Server năm 2012

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ?: N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ?: Các h?nh th?c "Hotfix Download Available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows Server 2012.

Thông tin s? ki?m nh?p

Đ? s? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p.

Yêu c?u kh?i đ?ng l?i

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Các hotfix tương ?ng v?i KB 2838669 đ? đư?c thay th? v?i các hotfix KB 2878635, ch?a t?t c? các s?a l?i trư?c đó đ? đư?c bao g?m trong KB 2838669. B?n nên s? d?ng các hotfix KB 2878635 đ? kh?c ph?c s? c? đư?c mô t? trong KB2838669. Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
2878635B?n c?p nh?t mà c?i thi?n kh? năng ph?c h?i c?a các nhà nhà cung c?p b?n ghi d?ch v? đám mây trong Windows Server 2012: tháng 12 năm 2013

Thông tin t?p

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày và th?i gian cho nh?ng t?p đư?c li?t kê theo Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Ngày và th?i gian cho các t?p trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? theo th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i đ? l?ch th?i gian l?ch gi? (DST) Ngoài ra, ngày và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? thao tác trên các t?p.
Windows Server 2012 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Windows 8 hotfix và Windows Server 2012 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, ch? "Windows 8" đư?c li?t kê trên trang yêu c?u Hotfix. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 8" trên trang. Luôn luôn tham chi?u đ?n m?c "Áp d?ng cho" trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mC?t m?cNhánh b?n ghi d?ch v?
  6.2.920 0,20 xxxWindows Server 2012RTMLDR
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong các "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2012" ph?n. MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô b?o m?t, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2012
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Csvflt.sys6.2.9200.20682205,82406 Tháng tư năm 201305:08x 64
Clussvc.exe6.2.9200.206867,219,20011 Tháng tư năm 201323: 17x 64
Csvfs.sys6.2.9200.20686624,12811 Tháng tư năm 201322:15x 64
Fssagent.dll6.2.9200.20682506,88011 Tháng tư năm 201323:16x 64
Kernelbase.dll6.2.9200.20682976,38411 Tháng tư năm 201323:16x 64
NTFS.sys6.2.9200.206841,935,62412 Tháng tư năm 201301:21x 64
Rdbss.sys6.2.9200.20685423,93610 Tháng tư năm 201322:23x 64
Srv2.sys6.2.9200.20685619,52010 Tháng tư năm 201322:23x 64
Kernelbase.dll6.2.9200.20685666,11211 Tháng tư năm 201303:24x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed


T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm thông tin v? thu?t ng? c?p nh?t ph?n m?m, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? các bản c?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2012

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2012
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_0b08f40eed49d84f47218019fa3c13ae_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20686_none_d4638fa2b65ffee4.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p697
Ngày (UTC)12 Tháng tư năm 2013
Th?i gian (UTC)14:32
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_17cda07d831238a2edb70e53cf340350_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20686_none_b3032537fb28c850.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p719
Ngày (UTC)12 Tháng tư năm 2013
Th?i gian (UTC)14:32
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_1874c6858b2c39f2fae7940b925b0d36_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20686_none_1376cfb8f3ee8174.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1,072
Ngày (UTC)12 Tháng tư năm 2013
Th?i gian (UTC)14:32
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_4d77199c4008986720cb21eb0ca2d70e_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20686_none_d7f5ca982b3187a1.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.046
Ngày (UTC)12 Tháng tư năm 2013
Th?i gian (UTC)14:32
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_685e282405a688ad657d10de4f5c4cd0_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20686_none_590472fd20fb77a6.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p710
Ngày (UTC)12 Tháng tư năm 2013
Th?i gian (UTC)14:32
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_940d337d370cd1eef650f418547dc16a_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20686_none_3f5694eccc2fd2f3.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p696
Ngày (UTC)12 Tháng tư năm 2013
Th?i gian (UTC)14:32
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_ac185f9aac18a5b9223c579a4dd9c61c_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20686_none_0a04d4ad80bd1774.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p704
Ngày (UTC)12 Tháng tư năm 2013
Th?i gian (UTC)14:32
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_be7068658c4f7bb9f0655692a7334a23_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20686_none_c24c32857537737b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p718
Ngày (UTC)12 Tháng tư năm 2013
Th?i gian (UTC)14:32
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-f...c?m-csvflt-core_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20686_none_165857175a854f7c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p4,685
Ngày (UTC)12 Tháng tư năm 2013
Th?i gian (UTC)01:18
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-f...overcluster-clussvc_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20686_none_1316f1dd446bd05d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p10,086
Ngày (UTC)12 Tháng tư năm 2013
Th?i gian (UTC)01:18
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-f...rcluster-csvfs-core_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20686_none_2f8c1ecf024dcaff.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p3.087 ngư?i
Ngày (UTC)12 Tháng tư năm 2013
Th?i gian (UTC)01:17
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-fileservervssagent_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20686_none_3c564a807c41eb79.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p23.190 ngư?i
Ngày (UTC)12 Tháng tư năm 2013
Th?i gian (UTC)01:17
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-kernelbase_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20686_none_8057c0e357741357.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p2,777
Ngày (UTC)12 Tháng tư năm 2013
Th?i gian (UTC)00:39
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20686_none_ffc6724cbfcb9c50.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p15,743
Ngày (UTC)12 Tháng tư năm 2013
Th?i gian (UTC)01:28
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-rdbss_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20686_none_b32a205c04497251.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p22,927
Ngày (UTC)12 Tháng tư năm 2013
Th?i gian (UTC)01:18
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20686_none_3341e1fe995bb683.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p207,159
Ngày (UTC)12 Tháng tư năm 2013
Th?i gian (UTC)01:17
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-f...overcluster-clussvc_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20686_none_1d6b9c2f78cc9258.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p6,868
Ngày (UTC)11 Tháng tư năm 2013
Th?i gian (UTC)23:23
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-kernelbase_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20686_none_8aac6b358bd4d552.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p2,785
Ngày (UTC)11 Tháng tư năm 2013
Th?i gian (UTC)23:09
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2838669 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Giêng 2014 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2838669 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2838669

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com