Mô t? v? nh?ng đi?u cơ b?n b?nh thư?ng hóa b? máy cơ s? d? li?u

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 283878 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Novice: Đ?i h?i ki?n th?c c?a giao di?n ngư?i dùng trên máy tính ngư?i dùng duy nh?t.

M?t phiên b?n Microsoft Access 2000 c?a bài vi?t này, xin xem 209534.
Đ? m?t Microsoft Access 95 ho?c m?t phiên b?n Microsoft truy c?p 97 c?a bài vi?t này, h?y xem 100139.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này gi?i thích thu?t ng? b?nh thư?ng hóa b? máy cơ s? d? li?u cho ngư?i m?i B?t đ?u. M?t s? hi?u bi?t cơ b?n c?a thu?t ng? này là h?u ích khi th?o lu?n v? vi?c thi?t k? b? máy cơ s? d? li?u quan h?.

Lưu ?: Microsoft c?ng cung c?p m?t WebCast th?o lu?n v? nh?ng đi?u cơ b?n b?nh thư?ng hóa b? máy cơ s? d? li?u. Đ? xem WebCast này, xin vui l?ng ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/servicedesks/Webcasts/wc060600/wc060600.asp?fr=1

Thông tin thêm

Mô t? v? b?nh thư?ng hoá

B?nh thư?ng hóa là quá tr?nh t? ch?c d? li?u trong b? máy cơ s? d? li?u. Đi?u này bao g?m vi?c t?o ra b?ng và thi?t l?p m?i quan h? gi?a các b?ng theo quy t?c đư?c thi?t k? đ? b?o v? d? li?u và đ? làm cho b? máy cơ s? d? li?u linh ho?t hơn b?ng cách lo?i b? s? th?a và ph? thu?c không phù h?p.

D? ph?ng d? li?u ch?t th?i đ?a và t?o ra các v?n đ? b?o tr?. N?u d? li?u t?n t?i ? nhi?u hơn m?t nơi ph?i đư?c thay đ?i, d? li?u ph?i đư?c thay đ?i trong cách chính xác cùng m?t trong t?t c? các đ?a đi?m. M?t s? thay đ?i đ?a ch? khách hàng là d? dàng hơn đ? th?c hi?n n?u d? li?u đó đư?c lưu tr? ch? trong b?ng khách và nơi nào trong b? máy cơ s? d? li?u.

M?t "ph? thu?c không phù h?p" là g?? Trong khi nó là tr?c quan cho ngư?i dùng đ? xem trong b?ng khách cho đ?a ch? c?a m?t khách hàng c? th?, nó không có th? làm cho tinh th?n đ? t?m có ti?n lương c?a nhân viên kêu g?i các khách hàng đó. Ti?n lương c?a nhân viên là liên quan đ?n, ho?c ph? thu?c vào, các nhân viên và do đó nên đư?c chuy?n đ?n b?ng nhân viên. Không phù h?p ph? thu?c có th? làm d? li?u khó khăn đ? truy c?p b?i v? con đư?ng đ? t?m các d? li?u b? thi?u ho?c b? h?ng.

Không có m?t vài quy t?c cho b?nh thư?ng hóa b? máy cơ s? d? li?u. M?i quy t?c đư?c g?i là m?t "h?nh th?c b?nh thư?ng." N?u các quy t?c đ?u tiên đư?c quan sát th?y, b? máy cơ s? d? li?u đư?c g?i là "dư?i h?nh th?c đ?u tiên c?a b?nh thư?ng." N?u các quy t?c đ?u tiên đư?c quan sát th?y, b? máy cơ s? d? li?u đư?c coi là "h?nh th?c b?nh thư?ng th? ba." M?c dù các c?p khác b?nh thư?ng hóa là có th?, th? ba h?nh th?c b?nh thư?ng đư?c xem là m?c cao nh?t c?n thi?t cho h?u h?t các ?ng d?ng.

Như v?i nhi?u quy t?c bi?u m?u chính và thông s? k? thu?t, k?ch b?n th? gi?i th?c không luôn luôn cho phép cho phù h?p hoàn h?o. Nói chung, b?nh thư?ng hóa yêu c?u b? sung b?ng và m?t s? khách hàng t?m th?y đi?u này c?ng k?nh. N?u b?n quy?t đ?nh vi ph?m m?t trong các quy t?c đ?u tiên ba b?nh thư?ng hóa, đ?m b?o r?ng ?ng d?ng c?a b?n d? ki?n b?t k? v?n đ? nào có th? x?y ra, ch?ng h?n như d? li?u d? ph?ng và không phù h?p ph? thu?c.

Nh?ng mô t? sau đây bao g?m các ví d?.

H?nh th?c b?nh thư?ng đ?u tiên

 • Lo?i b? nhóm l?p l?i trong b?ng cá nhân.
 • T?o m?t b?ng riêng bi?t cho m?i t?p h?p d? li?u liên quan.
 • Xác đ?nh m?i t?p h?p các d? li?u có liên quan v?i m?t khoá chính.
Không s? d?ng nhi?u l?nh v?c trong m?t b?ng duy nh?t đ? lưu tr? d? li?u tương t?. Ví d?, đ? theo d?i m?t m?c hàng t?n kho có th? đ?n t? hai ngu?n có th?, m?t k? l?c hàng t?n kho có th? ch?a trư?ng cho nhà cung c?p m? s? 1 và nhà cung c?p m? s? 2.

Nh?ng g? s? x?y ra khi b?n thêm m?t nhà cung c?p th? ba? Thêm m?t l?nh v?c không ph?i là câu tr? l?i; nó yêu c?u s?a đ?i chương tr?nh và b?ng và không thu?n l?i ch?a m?t s? năng đ?ng c?a nhà cung c?p. Thay vào đó, nơi t?t c? nhà cung c?p thông tin trong m?t b?ng riêng bi?t đư?c g?i là nhà cung c?p, sau đó liên k?t hàng t?n kho đ? nhà cung c?p v?i m?t phím s? m?c, ho?c nhà cung c?p hàng t?n kho v?i m? nhà cung c?p.

Th? hai h?nh th?c b?nh thư?ng

 • T?o b?ng riêng bi?t cho b? giá tr? áp d?ng tomultiple h? sơ.
 • Liên h? các b?ng v?i m?t ch?a khóa nư?c ngoài.
H? sơ không nên ph? thu?c vào b?t c? đi?u g? khác hơn so v?i m?t b?ng chính (phím m?t h?p ch?t, n?u c?n thi?t). Ví d?, xem xét đ?a ch? c?a khách hàng trong m?t h? th?ng k? toán. Đ?a ch? là c?n thi?t b?i b?ng khách, mà c?n b?i các b?ng đơn đ?t hàng, v?n chuy?n, hóa đơn, tài kho?n ph?i thu, và các b? sưu t?p. Thay v? lưu tr? đ?a ch? c?a khách hàng như là m?t m?c nh?p riêng bi?t trong m?i c?a các b?ng, lưu tr? nó ? m?t nơi, ho?c trong b?ng khách ho?c trong b?ng đ?a ch? riêng bi?t.

D?ng chu?n 3

 • Lo?i b? các l?nh v?c không ph? thu?c vào quan tr?ng.
Giá tr? trong m?t k? l?c mà không ph?i là m?t ph?n c?a h? sơ đó khóa không thu?c trong b?ng. Nói chung, b?t c? lúc nào n?i dung c?a m?t nhóm các l?nh v?c th? áp d?ng cho nhi?u hơn m?t h? sơ duy nh?t trong b?ng, xem xét vi?c đ?t các l?nh v?c này trong m?t b?ng riêng bi?t.

Ví d?, trong m?t b?ng tuy?n d?ng nhân viên, đ?i h?c tên và đ?a ch? c?a m?t ?ng c? viên có th? đư?c bao g?m. Nhưng b?n c?n m?t danh sách đ?y đ? c?a trư?ng đ?i h?c cho nhóm thư. N?u đ?i h?c thông tin đư?c lưu tr? trong b?ng ?ng c? viên, có là không có cách nào đ? danh sách trường đ?i h?c v?i không có ?ng c? viên hi?n t?i. T?o ra m?t b?ng trư?ng đ?i h?c riêng bi?t và liên k?t nó v?i ?ng c? viên b?ng v?i m?t ch?a khóa m? trư?ng đ?i h?c.

Ngo?i l?: Tôn tr?ng các h?nh th?c th? ba b?nh thư?ng, trong khi l? thuy?t h?p d?n, là không luôn luôn th?c t?. N?u b?n có m?t b?ng khách và b?n mu?n lo?i b? t?t c? ph? thu?c có th? interfield, b?n ph?i t?o b?ng riêng bi?t cho thành ph?, m? ZIP, bán hàng đ?i di?n, khách hàng l?p h?c, và b?t k? y?u t? nào khác có th? đư?c nhân đôi ? nhi?u h? sơ. Trong l? thuy?t, b?nh thư?ng hóa là giá tr? pursing. Tuy nhiên, nhi?u b?ng nh? có th? làm suy gi?m hi?u su?t ho?c vư?t quá m? t?p tin và b? nh? năng l?c.

Nó có th? là kh? thi hơn đ? áp d?ng h?nh th?c b?nh thư?ng th? ba ch? đ? d? li?u thay đ?i thư?ng xuyên. N?u v?n c?n m?t s? l?nh v?c ph? thu?c, thi?t k? ?ng d?ng c?a b?n đ? yêu c?u ngư?i s? d?ng đ? xác minh t?t c? liên quan đ?n l?nh v?c khi b?t k? ai b? thay đ?i.

Các h?nh th?c b?nh thư?ng hóa khác

Th? tư h?nh th?c b?nh thư?ng, c?ng g?i là Boyce Codd Normal Form (BCNF), và th? năm dư?i h?nh th?c b?nh thư?ng t?n t?i, nhưng hi?m khi đư?c coi là trong th?c t? thi?t k?. B? qua nh?ng quy t?c này có th? d?n đ?n thi?t k? b? máy cơ s? d? li?u ít hơn hoàn h?o, nhưng không nên ?nh hư?ng đ?n ch?c năng.

B?nh thư?ng hóa m?t b?ng ví d?

Các bư?c sau ch?ng minh quá tr?nh b?nh thư?ng hóa m?t b?ng sinh viên hư c?u.
 1. Unnormalized b?ng:

  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  H?c sinh #C? v?nADV-ph?ngClass1Class2Class3
  1022Jones412101-07143-01159-02
  4123Smith216201-01211-02214-01
 2. H?nh th?c b?nh thư?ng đ?u tiên: Không có l?p đi nhóm l?p

  Tablesshould có kích thư?c ch? có hai. K? t? khi m?t h?c sinh có nhi?u l?p h?c, theseclasses nên đư?c li?t kê trong m?t b?ng riêng bi?t. L?nh v?c Class1, Class2, và Class3in các h? sơ trên là d?u ki?m hi?u c?a thi?t k? r?c r?i.

  Spreadsheetsoften s? d?ng kích thư?c th? ba, nhưng bàn không nên. M?t cách khác đ? xem xét v?n đ? atthis v?i m?t m?i quan h? m?t r?t nhi?u, không đ?t m?t bên và phía bên nhi?u trong cùng m?t b?ng. Thay vào đó, t?o m?t b?ng trong normalform đ?u tiên b?ng cách lo?i b? nhóm l?p l?i (h?ng #), như h?nh dư?i đây:

  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  H?c sinh #C? v?nADV-ph?ngL?p #
  1022Jones412101-07
  1022Jones412143-01
  1022Jones412159-02
  4123Smith216201-01
  4123Smith216211-02
  4123Smith216214-01
 3. Th? hai h?nh th?c b?nh thư?ng: Lo?i b? d? li?u d? ph?ng

  Notethe giá nhi?u l?p # tr? cho m?i h?c sinh # giá tr? trong b?ng ? trên. L?p #is không ch?c năng ph? thu?c vào h?c sinh # (khóa chính), v? v?y này relationshipis không ? d?ng chu?n th? hai.

  Sau hai b?ng demonstratesecond b?nh thư?ng m?u:

  Sinh viên:

  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  H?c sinh #C? v?nADV-ph?ng
  1022Jones412
  4123Smith216


  Đăng k?:

  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  H?c sinh #L?p #
  1022101-07
  1022143-01
  1022159-02
  4123201-01
  4123211-02
  4123214-01
 4. D?ng chu?n 3: Lo?i b? d? li?u OnKey không ph? thu?c

  Trong ví d? cu?i, Adv-ph?ng (s? văn ph?ng c?a c? v?n) isfunctionally ph? thu?c vào thu?c tính c? v?n. Gi?i pháp là đ? di chuy?n thatattribute t? b?ng sinh viên khoa b?ng, như shownbelow:

  Sinh viên:

  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  H?c sinh #C? v?n
  1022Jones
  4123Smith


  Gi?ng viên:

  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  TênPh?ngPh?ng kinh doanh
  Jones41242
  Smith21642

Thu?c tính

ID c?a bài: 283878 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Mười 2013 - Xem xét l?i: 5.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbinfo kbdesign kbdatabase kbhowto kbmt KB283878 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 283878

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com