Khi b?n chuy?n nh?p t?p, xu?t kh?u các t?p tin ho?c liên k?t t?p tin trong truy c?p 2002 ho?c trong Access 2003, m?t s? lo?i t?p b? thi?u, ho?c b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i "Không th? t?m th?y cá...

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 283881 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
V?a ph?i: Đ?i h?i v? mô cơ b?n, m? hóa, và kh? năng tương tác k? năng.

Bài vi?t này áp d?ng cho m?t cơ s? d? li?u Microsoft Access (.mdb) và đ?n m?t Microsoft Access d? án (.adp).

Cho m?t truy c?p Microsoft 2000 Phiên b?n c?a bài vi?t này, xem 209805.
Cho m?t truy c?p Microsoft 97 Phiên b?n c?a bài vi?t này, xem 90111.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n chuy?n nh?p t?p, xu?t kh?u các t?p tin ho?c liên k?t t?p tin trong truy c?p, m?t s? lo?i t?p b? thi?u t? các Lo?i t?p th? xu?ng h?p trong các Nh?p kh?u h?p tho?i, các Xu?t kh?u h?p tho?i, ho?c các Liên k?t h?p tho?i. N?u b?n c? g?ng nh?p kh?u, xu?t kh?u, ho?c liên k?t m?t t?p tin b?ng cách s? d?ng m?t l?p ch? m?c truy nh?p tu?n t? phương pháp (ISAM) tr?nh đi?u khi?n, b?n có th? nh?n đư?c m?t l?i tin nh?n n?u Microsoft Access không th? t?m th?y tr?nh đi?u khi?n ISAM.

NGUYÊN NHÂN

ISAM tr?nh đi?u khi?n đư?c s? d?ng b?i truy c?p đ? c?p nh?t đ?nh d?ng t?p tin khác hơn là c?a riêng c?a nó. N?u đư?ng d?n tr?nh đi?u khi?n ISAM Windows registry c?a b?n không h?p l?, ho?c n?u tr?nh đi?u khi?n ISAM không t?n t?i, b?n có th? nh?n đư?c m?t trong các cách sau thông báo l?i:

Thông báo lỗi 1
Không th? t?m th?y cài đ?t ISAM
Thông báo l?i 2
Thu?t s? không th? truy nh?p thông tin trong file '<pathname>'. H?y ki?m tra r?ng t?p tin t?n t?i và là các đ?nh d?ng đúng.<b00></b00></pathname>

GI?I PHÁP

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows


Đ? kh?c ph?c s? c?, b?n ph?i đư?ng d?n tên l?i chính xác trong đăng k?, và cài đ?t ho?c thay th? t?p v?n đ?.

Trong trư?ng h?p thông báo l?i đ?u tiên, tên t?p tin liên quan tr?c ti?p đ?n các n? l?c chi?n d?ch.

Trong trư?ng h?p c?a các thông báo l?i th? hai, tên t?p tin là đư?c đ? c?p trong các văn b?n c?a thư.
 1. Xác đ?nh v? trí các t?p tin có liên quan trong b?ng sau.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Tên tệpXu?t nh?p kh?u ISAM cho:Windows đăng k?
  Msexcl40.dllMicrosoft ExcelHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Excel
  Msexch40.dllMicrosoft ExchangeHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Exchange
  Msrd2x40.dllMicrosoft Jet 2.xHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Jet 2.x
  Msrd3x40.dllMicrosoft Jet 3.xHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Jet 3.x
  Msltus40.dllHoa Sen 1-2-3HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Lotus
  Mspbde40.dllImprise Ngh?ch l?HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Paradox
  Mstext40.dllVăn b?nHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Text
  Msxbde40.dlldBaseHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Xbase
 2. S? d?ng Windows Explorer đ? t?m ki?m các t?p tin.
 3. N?u t?p tin đư?c t?m th?y, ghi l?i tên con đư?ng c?a nó; N?u nó không ph?i là t?m th?y, ti?n hành đ? bư?c 9.
 4. B?t đ?u Registry Editor.
 5. Duy?t đ?n registry subkey đư?c mô t? trong b?ng, và ki?m tra tên đư?ng d?n đ?i v?i tên đư?ng d?n th?c t?.
 6. Đúng tên đư?ng d?n n?u nó không đúng; ti?n hành các bư?c này n?u nó là đúng.
 7. Thoát kh?i Registry Editor. N?u b?n thay đ?i tên đư?ng d?n, l?p l?i quá tr?nh s?n xu?t l?i b?n g?c.
 8. N?u v?n c?n l?i, ho?c n?u tên đư?ng d?n chính xác trong Bư?c 6, đ?i tên file.
 9. B?t đ?u các Thêm/lo?i b? chương tr?nhcông c?.
 10. B?t đ?u chương tr?nh cài đ?t văn ph?ng b?ng cách nh?n vàoThay đổi nút ch?ng l?i các m?c nh?p trong Thêm/lo?i b? Chương tr?nh và ch?n tùy ch?n đ? s?a ch?a ho?c cài đ?t l?i Văn ph?ng.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ch?nh s?a registry, h?y g? đăng k? trong các văn ph?ng tr? l?, và sau đó b?m Tìm kiếm đ? xem các ch? đ? tr? l?i.

Thu?c tính

ID c?a bài: 283881 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbupdateissue kberrmsg kbprb kbmt KB283881 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:283881

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com