Outlook là không th? đ? k?t n?i v?i Exchange 2013 m?c tin thư thoại công c?ng ho?c t? đ?ng l?p b?n đ? h?p thư

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2839517 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Khi b?n s? d?ng Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Outlook 2010 ho?c Microsoft Outlook 2013 đ? k?t n?i m?t m?c tin thư thoại công c?ng Microsoft Exchange Server 2013, đ? t? đ?ng m?t ánh x? h?p thư, b?n th?y l?i sau:
Không th? m? r?ng m?c tin thư thoại. Microsoft Exchange không ph?i là có s?n. Có v?n đ? v? m?ng ho?c máy ch? Exchange là xu?ng đ? b?o tr?.
Ngoài ra, b?n có th? th?y m?t thông tin kí nh?p nh?c n?u ngư?i qu?n tr? Exchange Server thi?t l?p ExternalAuthentication cơ b?n.

Nguyên nhân

Exchange Server 2013 gi?i thi?u riêng bi?t bên trong và bên ngoài các khách hàng cài đ?t chuyên bi?t cho k?t n?i Outlook Anywhere. Outlook s? d?ng không gian tên bên ngoài đ? k?t n?i v?i h?p thư thay th?, ngay c? khi Outlook n?m trên m?ng n?i b?. Thay th? h?p thư bao g?m t? đ?ng l?p b?n đ? h?p thư và m?c tin thư thoại công c?ng.

Gi?i pháp

Outlook 2010
M?t b?n C?p Nh?t t?m th?i (IU) có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, IU này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. IU này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. IU này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a IU này.

Đ? có đư?c này IU, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr?.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho này IU c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Outlook 2007 và Outlook 2013
B?n C?p Nh?t t?m th?i (IUs) không ph?i là hi?n đang có s?n cho Outlook 2007 và Outlook 2013. Bài vi?t này s? đư?c C?p Nh?t như bi?t thêm thông tin tr? nên có s?n.

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? b?n ghi d?ch v? t? đ?ng phát hi?n, xem bài vi?t Microsoft TechNet sau đây:
b?n ghi d?ch v? t? đ?ng phát hi?n
Ph?n bên trong c?a các ph?n ?ng t? đ?ng phát hi?n thư?ng trông như sau:

<Type>EXHTTP</Type>
<Server>exch1.contoso.com</Server>
<SSL>Off</SSL>
<AuthPackage>NTLM</AuthPackage>
<ASUrl>https://exch1.contoso.com/EWS/Exchange.asmx</ASUrl>
<EwsUrl>https://exch1.contoso.com/EWS/Exchange.asmx</EwsUrl>
<OOFUrl>https://exch1.contoso.com/EWS/Exchange.asmx</OOFUrl>
<OABUrl>https://exch1.contoso.com/OAB/9f2dd03f-064b-4356-b0d0-6789c44ebf29/</OABUrl>
</Protocol>
Ph?n bên ngoài c?a các ph?n ?ng t? đ?ng phát hi?n thư?ng trông như sau:
<Protocol><Type>EXHTTP</Type>
<Server>mail.contoso.com</Server>
<SSL>On</SSL>
<AuthPackage>Ntlm</AuthPackage>
<ASUrl>https://mail.contoso.com/EWS/Exchange.asmx</ASUrl>
<EwsUrl>https://mail.contoso.com/EWS/Exchange.asmx</EwsUrl>
<OOFUrl>https://mail.contoso.com/EWS/Exchange.asmx</OOFUrl>
</Protocol>

Trong ví d? này, m?c nh?p đ?u tiên đ?i di?n cho InternalHostname và đư?c thi?t l?p đ? exch1.contoso.com. M?c th? hai đ?i di?n cho ExternalHostname và đư?c thi?t l?p đ? mail.contoso.com.

Outlook thư?ng c? g?ng đ? k?t n?i v?i kh?i EXHTTP đ?u tiên. N?u k?t n?i th?t b?i, Outlook sau đó c? g?ng đ? k?t n?i b?ng cách s? d?ng kh?i EXHTTP th? hai. theo m?c đ?nh, Outlook s? d?ng logic này cho h?p thư chính. Tuy nhiên, nó không chính xác b? qua kh?i EXHTTP th? hai dành cho k?t n?i thay th? h?p thư.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2839517 - L?n xem xét sau cùng: 15 Tháng Tư 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Office Outlook 2007
  • Microsoft Outlook 2010
  • Microsoft Outlook 2013
T? khóa: 
kbmt KB2839517 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2839517

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com