Doanh nghi?p đơn kí nh?p ngư?i dùng trong Office 365 không th? kí nh?p tr?c tuy?n Lync t? bên trong m?ng công ty c?a h?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2839539 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

V?N Đ?

H?y xem xét t?nh hu?ng sau đây:
 • M?t Microsoft Office 365 Beta dành cho doanh nghi?p, Microsoft Office 365 Beta dành cho giáo d?c, ho?c Microsoft Office 365 Beta dành cho doanh nghi?p h?ng trung khách hàng thi?t l?p đăng nhập đơn (SSO) trong b?n ghi d?ch v? liên bang Thư mục Họat động (AD FS) 2.0.
 • U? quy?n liên k?t ngư?i s? d?ng k?t n?i t? bên trong m?ng công ty c?a h? không th? kí nh?p tr?c tuy?n Lync t? Lync 2013, và h? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Không th? kí nh?p do máy ch? t?m th?i không kh? d?ng.
Lưu ?: V?n đ? này ch? áp d?ng cho doanh nghi?p SSO ngư?i s? d?ng kí nh?p vào Microsoft Lync Online b?ng Microsoft Lync 2013 t? bên trong m?ng công ty c?a h?. V?n đ? không áp d?ng cho ngư?i dùng trên Microsoft Lync 2010, ngư?i s? d?ng không ph?i là tr?c tuy?n Lync, ho?c ngư?i s? d?ng k?t n?i t? bên ngoài m?ng công ty c?a h?.

GI?I PHÁP

Quan tr?ng Làm theo các bư?c trong ph?n này m?t cách c?n th?n. V?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. Trư?c khi b?n s?a đ?i nó, sao lưu s? ki?m nh?p đ? ph?c h?i trong trư?ng h?p v?n đ? x?y ra.

B?i v? có r?t nhi?u nguyên nhân có th?, nó là t?t nh?t đ? làm vi?c thông qua t?t c? các gi?i pháp sau, và sau đó ki?m tra c?u h?nh.
 1. Khi b?n tri?n khai m?t AD FS 2.0 liên đoàn cụm máy (ứng dụng) chủ, b?n ph?i ch? đ?nh m?t tài kho?n b?n ghi d?ch v? tên mi?n d?a trên nhu c?u m?t SPN ki?m nh?p đ? cho phép xác th?c Kerberos ho?t đ?ng chính xác. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem wiki TechNet sau đây:
  AD FS 2.0: Làm th? nào đ? c?u h?nh SPN (thu?c tính servicePrincipalName) cho tài kho?n b?n ghi d?ch v?
  L? do mà b?n có th? có đ? thi?t l?p SPN theo cách th? công vào tài kho?n D?ch v? 2.0 AD FS là như sau:
  • Đăng k? SPN b? th?t b?i trong các c?u h?nh ban đ?u c?a các trang tr?i.
  • Đ?i tên d?ch v? liên bang.
  • Tài kho?n D?ch v? đ? đư?c thay đ?i.
 2. Đ?m b?o r?ng qu?ng cáo d?ch v? FS 2.0 đang ch?y dư?i tài kho?n D?ch v? d?a trên tên mi?n đ? đư?c đ? c?p trong bư?c trư?c. Ví d?, trong h?nh ?nh sau đây, TRLABV3 là tên máy ch? lưu tr? n?i b?, và ADFSSvc là tài kho?n D?ch v?:

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Màn h?nh shot c?a qu?ng cáo FS tài s?n D?ch v? Windows 2.0, Đang hi?n th? tài kho?n d?a trên tên mi?n

 3. Đ?t c?u h?nh AD FS 2.0 máy ch? đ? ch?p nh?n đ?u đ? yêu c?u l?n hơn 40 kilobyte (KB). B?n có th? làm đi?u này khi ngư?i dùng là thành viên c?a nhóm ngư?i dùng nhi?u d?ch v? mi?n ????(AD) (AD DS). Khi ngư?i dùng là thành viên c?a nhi?u AD DS nhóm, làm tăng kích thư?c c?a m? thông báo xác th?c Kerberos cho ngư?i dùng.

  Yêu c?u HTTP mà ngư?i dùng g?i đ?n máy ch? Internet Information Services (IIS) có ch?a m? thông báo Kerberos trong tiêu đ? WWW xác th?c. Do đó, kích thư?c c?a tiêu đ? làm tăng như s? nhóm tăng. N?u các tiêu đ? HTTP ho?c gói kích thư?c tăng vư?t quá gi?i h?n đư?c đ?t c?u h?nh IIS, IIS có th? t? ch?i yêu c?u và g?i m?t l?i như các ph?n ?ng. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
  2020943 "HTTP 400 - Bad yêu c?u (yêu c?u tiêu đ? quá dài)" l?i trong Internet Information Services (IIS)
  Đ? kh?c ph?c v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
  1. Gi?m s? lư?ng các nhóm ngư?i dùng AD DS ngư?i dùng là thành viên c?a.
  2. Thay đ?i MaxFieldLength và các giá tr? s? đăng k? MaxRequestBytes trên máy ch? đang ch?y IIS đ? không ph?i là đ?u đ? yêu c?u c?a ngư?i s? d?ng không đư?c coi là quá dài. Các giá tr? đ?ng k? hai đư?c đ?t dư?i registry subkey sau đây:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\HTTP\Parameters
 4. N?u b?n đ? tri?n khai nhi?u AD FS 2.0 máy ch? trong m?t trang tr?i và có h? t?i cân b?ng, Lync 2013 khách hàng có th? không tr?c ti?p yêu c?u qu?ng cáo FS 2.0 máy ch?. Thêm m?t m?c nh?p cho qu?ng cáo FS 2.0 máy ch? đ? các t?p tin máy ch? trên máy khách tr? tr?c ti?p đ?n AD FS 2.0 máy ch? s? b? qua các IP ?o c?a cân b?ng t?i.
 5. N?u các gi?i pháp trư?c đó không gi?i quy?t v?n đ? và downgrading đ? Lync 2010 không ph?i là m?t l?a ch?n, h?y làm theo các bư?c sau đ? kh?c ph?c v?n đ?.

  Lưu ?: N?u m?t tài kho?n qu?n tr? c?c b? đ? không t?n t?i trên máy tính, b?n s? ph?i t?o ra m?t gi?i pháp này đ? làm vi?c.
  1. Duy?t đ?n 2013 Lync th?c thi trong Windows Explorer:
    C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\office15
  2. Gi? phím Shift, và sau đó nh?p chu?t ph?i vào Lync.exe.
  3. Nh?p vào ch?y như ngư?i dùng khác.
  4. Nh?p các thông tin đăng nh?p cho m?t tài kho?n qu?n tr? c?c b? trên máy tính, và sau đó nh?n Enter.

THÊM THÔNG TIN

V?n đ? này thư?ng x?y ra do m?t l?i c?u trong AD FS 2.0. Các d?ch v? khác ch?ng h?n như Microsoft Exchange Online có th? làm vi?c m?t cách chính xác m?c dù c?u h?nh này. Nh?ng nguyên nhân thông thư?ng đư?c li?t kê ? đây:
 • Thu?c tính ServicePrincipalName (SPN) không ph?i là c?u h?nh đúng. Nh?ng l? do cho đi?u này bao g?m:
  • Đăng k? SPN b? th?t b?i trong các c?u h?nh ban đ?u c?a các trang tr?i.
  • Đ?i tên d?ch v? liên bang.
  • Tài kho?n D?ch v? đ? đư?c thay đ?i.
 • Qu?ng cáo d?ch v? FS 2.0 không ch?y dư?i tài kho?n D?ch v? đúng.
 • Tiêu đ? yêu c?u t? Lync 2013 là t? ch?i b?i IIS và AD FS 2.0 máy ch? v? tiêu đ? là quá l?n. V?n đ? này có th? x?y ra b?i v? trương m?c ngư?i dùng là thành viên c?a nhóm ngư?i dùng quá nhi?u AD DS.
 • AD FS 2.0 máy ch? trang tr?i là t?i cân b?ng, và yêu c?u không ph?i là ti?p c?n qu?ng cáo FS 2.0 máy ch?.
Đ? thêm tr? giúp tri?n khai AD FS 2.0 đ? s? d?ng v?i SSO trong Office 365, h?y xem trang web TechNet sau đây:
L?p k? ho?ch và tri?n khai AD FS đ? s? d?ng v?i đăng nh?p đơn
Trong trư?ng h?p khi ngư?i dùng là thành viên c?a nhóm AD DS quá nhi?u, các m?c sau đây đư?c nh?p vào trong các b?n ghi d?u v?t Microsoft tr?c tuy?n d?ch v? đăng nh?p chương tr?nh h? tr? (các b?n ghi này thư?ng n?m ? C:\ MSOSSPTrace):
##TestHook: URL-

https://<ADFSServer>/adfs/services/trust/2005/windowstransport@transport.cpp_245

.....

.....

<HTML><HEAD><TITLE>Bad Request</TITLE>

<META HTTP-EQUIV="Content-Type" Content="text/html; charset=us-ascii"></HEAD>

<BODY><h2>Bad Request - Request Too Long</h2>

<hr><p>HTTP Error 400. The size of the request headers is too long.</p>

</BODY></HTML>

V?n c?n tr? giúp? Chuy?n đ?n các Văn ph?ng 365 c?ng đ?ng .

Thu?c tính

ID c?a bài: 2839539 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Sáu 2014 - Xem xét l?i: 10.0
Áp d?ng
 • Microsoft Lync Online
T? khóa: 
o365022013 o365 o365e o365a o365m kbgraphxlink kbgraphic kbmt KB2839539 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2839539

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com