Làm th? nào đ? thay đ?i địa chỉ email ho?c m?t kh?u trong Yammer

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2840536 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? thay đ?i địa chỉ email ho?c m?t kh?u trong Yammer.

PHƯƠNG PHÁP

Làm th? nào đ? thay đ?i địa chỉ email c?a b?n

B?n có th? thay đ?i địa chỉ email c?a b?n n?u b?n nh?n đư?c m?t h?nh m?i ho?c n?u b?n đ? s? d?ng đ?a ch? sai khi b?n t?o tài kho?n c?a b?n. Đ? thay đ?i địa chỉ email c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. kí nh?p vào tài kho?n Yammer c?a b?n.
 2. ? góc trên bên ph?i, b?m vào theellipsis (...), và sau đó nh?p vào Ch?nh s?a ti?u s?.
 3. Khái ni?m cơ b?n trang c?a tài kho?n c?a b?n, nh?p địa chỉ email m?i mà b?n mu?n s? d?ng trong Yammer trong trư?ng Email , và sau đó nh?p vào liên k?t thay đ?i .

  Lưu ?:N?u b?n không th?y m?t liên k?t đ? xác nh?n s? thay đ?i, t? ch?c c?a b?n đang s? d?ng m?t h? th?ng n?i b? đ? l?p thành viên. Liên h? Yammer h? tr? N?u b?n c?n tr? giúp v?i C?p Nh?t địa chỉ email c?a b?n.
 4. N?u tên mi?n mà b?n đang thay đ?i là m?t mi?n đư?c ch?p thu?n cho m?ng, b?n s? nh?n đư?c m?t liên k?t xác minh đ?n đ?a ch? m?i trong thư email. B?n ph?i nh?p vào liên k?t này đ? xác nh?n s? thay đ?i và c?p nh?t đ?a ch? c?a b?n.
 5. N?u b?n không nh?n đư?c thư xác minh b?c e-mail, ki?m tra c?a b?n m?c tin thư thoại email rác ho?c thư t?p cho các thư email, ho?c ki?m tra xem t? ch?c c?a b?n có b?t k? b? l?c thư t?p trên toàn m?ng.
 6. N?u b?n v?n không th? t?m th?y thông báo email xác minh và c?n thêm tr? giúp, liên h? v?i Yammer h? tr?.

N?u b?n nh?n đư?c m?t l?i r?ng địa chỉ email không h?p l?

Khi b?n c? g?ng đ? thay đ?i địa chỉ email ? Yammer, b?n có th? th?y thông báo l?i mà nói r?ng đ?a ch? mà b?n nh?p vào không ph?i là m?t đ?a ch? h?p l? cho m?ng. Đi?u này có ngh?a là tên mi?n mà b?n đang c? g?ng s? d?ng địa chỉ email không đư?c phê chu?n. Trên cơ b?n và kinh doanh Yammer, ch? có m?t tên mi?n là đ? đi?u ki?n đ? s? d?ng. N?u b?n có m?t địa chỉ email m?i mà b?n ph?i s? d?ng, b?n có th? tham gia m?t m?ng lư?i Yammer m?i cho mi?n C?p Nh?t. Ho?c, b?n có th? nâng c?p lên m?t m?ng lư?i kinh doanh ho?c doanh nghi?p Yammer.

Đ? gi?i quy?t l?i này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây, như là thích h?p cho t?nh h?nh c?a b?n:

Phương pháp 1: Trên m?ng Yammer n?i b? doanh nghi?p
Trên m?ng Yammer n?i b? doanh nghi?p, nhi?u tên mi?n có th? đư?c ch?p thu?n cho s? d?ng. Đ? thêm m?t mi?n đư?c ch?p thu?n, liên h? v?i khách hàng qu?n l? thành công c?a b?n ho?cYammer h? tr?.

Phương pháp 2: trên m?t m?ng bên ngoài
Ngư?i qu?n tr? c?a m?t m?ng bên ngoài có th? th?c hi?n theo các bư?c sau đ? thêm các mi?n đư?c ch?p thu?n:
 1. Truy c?p các c?u h?nh trang c?a b?ng qu?n tr? c?a b?n.
 2. Cu?n xu?ng ph?n Liên quan đ?n m?ng , và sau đó nh?p vào liên k?t Thêm tên mi?n .

N?u b?n nh?n đư?c m?t l?i r?ng địa chỉ email đang đư?c s? d?ng

N?u b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i r?ng địa chỉ email b?n đ? nh?p đ? đang đư?c s? d?ng, có là m?t ho?t đ?ng ho?c đang ch? x? l? tài kho?n đ? đư?c đ?t vào địa chỉ email. Đ? gi?i quy?t l?i này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. N?u không có m?t tài kho?n đang ho?t đ?ng, kí nh?p, và sau đó duy?t đ?n trang tu? ch?n tài kho?n c?a b?n.
 2. Nh?p vào liên k?t ? góc dư?i bên ph?i c?a trang đ? xóa tài kho?n c?a b?n.
 3. N?u tài kho?n không ph?i là ho?t đ?ng và b?n đang ? trên m?t m?ng lư?i cơ b?n Yammer, s? liên l?cYammer h? tr? đ? xoá tài kho?n đang ch? x? l?. N?u b?n đang ? trên m?t m?ng lư?i kinh doanh ho?c doanh nghi?p Yammer, liên h? v?i qu?n tr? viên c?a b?n, và yêu c?u h? đ? xoá tài kho?n đang ch? x? l?.

Làm th? nào đ? thay đ?i m?t kh?u c?a b?n

Đ? thay đ?i m?t kh?u mà b?n s? d?ng trên Yammer, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Duy?t qua cài đ?t chuyên bi?t tài kho?n c?a b?n, và sau đó nh?p vào các m?t kh?u tab bên trái c?a trang.
 2. Nh?p m?t kh?u hi?n t?i c?a b?n vào trư?ng hàng đ?u, và sau đó nh?p m?t kh?u m?i c?a b?n vào các trư?ng trung và dư?i cùng. H?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các yêu c?u m?t kh?u đư?c hi?n th? trên trang.
 3. Nh?p vào ti?t ki?m đ? cho phép m?t kh?u m?i c?a b?n.
Lưu ?: N?u b?n không th?y các m?t kh?u tab trong cài đ?t chuyên bi?t tài kho?n c?a m?nh, t? ch?c c?a b?n qu?n l? m?t kh?u ngư?i dùng n?i b? đ? cho phép đăng nhập đơn (SSO). Liên h? v?i người quản tr? mạng đ? đư?c giúp đ? v?i vi?c thay đ?i m?t kh?u c?a b?n.

L?i 1: M?t kh?u không h?p l?

N?u b?n th?y l?i màu đ? bi?u th? r?ng b?n nh?p m?t kh?u không h?p l?, b?n có th? đ? nh?p m?t m?t kh?u mà b?n trư?c đây s? d?ng trên Yammer. Ho?c, b?n có th? không có theo yêu c?u m?t kh?u đư?c đ? c?p trong l?nh v?cXác nh?n m?t kh?u m?i . Đ? gi?i quy?t l?i này, g? m?t kh?u m?i đáp ?ng các yêu c?u này.

L?i 2: B?n đ? quên m?t kh?u c?a b?n

Toresolve l?i này, g?i địa chỉ email trên web site Yammer sau đây:
https://www.yammer.com/forgotten_password/New
B?n s? nh?n đư?c m?t thư email đ?t l?i m?t kh?u c?a b?n.

N?u b?n không nh?n th?y thông báo email, h?y ch?c ch?n r?ng b?n ki?m tra thư t?p và thư t?p, và ki?m tra xem t? ch?c c?a b?n có b?t k? b? l?c thư t?p trên toàn m?ng. N?u b?n v?n không th? t?m th?y thông báo email, xác nh?n r?ng địa chỉ email mà b?n đang s? d?ng là m?t mà b?n s? d?ng đ? t?o ra m?t tài kho?n. Thư?ng xuyên, ho?t đ?ng tài kho?n c?a b?n có th? đ? đư?c t?o ra b?ng cách s? d?ng m?t bí danh email.

N?u b?n v?n không th? đ?t l?i m?t kh?u c?a b?n và c?n thêm tr? giúp, liên h? v?i Yammer h? tr?.

THÊM THÔNG TIN

Tài kho?n c?a b?n đư?c xác đ?nh trên Yammer b?ng địa chỉ email c?a b?n. M?i địa chỉ email đư?c liên k?t v?i m?t tài kho?n Yammer duy nh?t. V? v?y, b?n không th? có nhi?u bí danh email liên k?t v?i cùng m?t tài kho?n Yammer. N?u b?n có bí danh khác nhau mà b?n s? d?ng trong t? ch?c c?a b?n, b?n ph?i ch?n m?t liên k?t đ? tài kho?n Yammer c?a b?n. Ngoài ra, b?n ph?i tránh vi?c ch?p nh?n l?i m?i Yammer đư?c g?i đ?n b?t k? địa chỉ email khác c?a b?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2840536 - L?n xem xét sau cùng: 16 Tháng Mười 2013 - Xem xét l?i: 6.0
Áp d?ng
 • Yammer
T? khóa: 
kbmt KB2840536 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2840536

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com