Làm th? nào đ? tri?n khai Office 2000 trên m?t m?ng lư?i

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 284273 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ?i v?i m?t phiên b?n Microsoft Office XP c?a bài vi?t này, xem 304953.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Các phương pháp ph? bi?n nh?t cho vi?c tri?n khai Microsoft Office 2000 đ? m?t s? l?n các máy tính là t?o ra m?t b?n sao trung tâm c?a văn ph?ng trên m?t máy ch? m?ng. Sau đó b?n có th? cài đ?t văn ph?ng trên các máy tính trên các m?ng.

Phương pháp này cung c?p nh?ng ưu đi?m sau qua ph?i cài đ?t văn ph?ng riêng r? t? m?t Microsoft Office 2000 CD-ROM:
 • B?n có th? qu?n l? m?t t?p h?p các t?p tin văn ph?ng t? m?t trung tâm v? trí.
 • B?n có th? t?o ra m?t b? tiêu chu?n tính năng văn ph?ng và tùy ch?n cho t?t c? ngư?i dùng.
 • B?n có th? t?n d?ng l?i th? c?a l?a ch?n linh ho?t cài đ?t, ch?ng h?n như thi?t l?p tính năng đư?c cài đ?t trên s? d?ng đ?u tiên.
 • B?n có th? d? dàng tri?n khai văn ph?ng thông tin C?p Nh?t khi chúng tr? nên có s?n.
 • B?n đ? ki?m soát nhi?u hơn khi b?n nâng c?p văn ph?ng.
Bài vi?t này ch?a thông tin cơ b?n cho vi?c t?o ra m?t văn ph?ng cài đ?t hành chính mà t? đó b?n có th? cài đ?t văn ph?ng vào m?ng máy tính khách. M?t s? thông tin b? sung trong bài vi?t này bao g?m các bư?c đ? Tu? ch?nh cài đ?t văn ph?ng trên máy s? d?ng m?ng.

Chú ý T?o cơ s? hành chính c?a Office 2000 là ch? h? tr? trên phiên b?n c?a văn ph?ng không - s?n xu?t thi?t b? g?c OEM năm 2000.

Cho thêm thông tin, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
234804 OFF2000: Không có nh?c khi b?n cài đ?t cài đ?t hành chính

THÔNG TIN THÊM

T?o ra cài đ?t hành chính

Bư?c đ?u tiên trong vi?c tri?n khai Office qua m?ng là đ? t?o ra cài đ?t hành chính. Đ? th?c hi?n vi?c này, b?n c?n ít 550 MB mi?n phí không gian đ?a trên m?t máy ch? Trung tâm, và b?n c?n ghi truy c?p vào máy ch?. Sau khi b?n có ch?c r?ng hai yêu c?u đư?c đáp ?ng, h?y làm theo các bư?c sau.

Chú ý B?n có th? th?c hi?n các bư?c trong khi b?n đang đăng nh?p vào h? ph?c v? ho?c t? m?t máy s? d?ng m?ng mà k?t n?i v?i h? ph?c v?.
 1. Chèn đ?a CD-ROM văn ph?ng, và h?y b? b?t k? ho?t đ?ng AutoRun mà có th? x?y ra.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
 3. Trong các M? h?p, g? như sau, và sau đó nh?p vào Ok:
  đư?ng d?n\Setup.exe /a
  Chú ýđư?ng d?n đư?ng d?n t?i ? đ?a CD-ROM ho?c ? đ?a DVD-ROM có ch?a đ?a CD-ROM văn ph?ng.
 4. Trong các Thông tin khách hàng h?p tho?i, lo?i đ?a CD key t? phía sau c?a đ?a CD-ROM văn ph?ng trư?ng h?p.
 5. G? tên c?a T?ng công ty c?a b?n trong các Công ty h?p. Đây là tên mà s? xu?t hi?n trong chương tr?nh Office màn h?nh gi?t gân mà đư?c hi?n th? m?i khi b?n b?t đ?u m?t văn ph?ng chương tr?nh.
 6. Nh?p vào Ti?p theo.
 7. Trong các Gi?y phép và thông tin h? tr? h?p tho?i, ch?p nh?n th?a thu?n Gi?y phép, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 8. Trong các V? trí cài đ?t h?p tho?i h?p, ch? đ?nh c?p đích cho các hành chính cài đ?t. V? trí này có th? có m?t thư m?c trên m?t ? đ?a c?ng đ?a phương ho?c m?t c?p trên máy tính khác. B?n có th? ch? đ?nh ho?c m?t ? đ?a đư?c ánh x? ho?c m?t đư?ng d?n UNC thư m?c. B?n c?ng có th? nh?p Tr?nh duy?t đ? duy?t các thư m?c.
 9. Nh?p vào Cài đ?t ngay.

Cài đ?t Office trên máy s? d?ng m?ng

Sau khi hoàn t?t vi?c cài đ?t hành chính, b?n có th? b?t đ?u cài đ?t Office trên máy tính khách hàng m?ng mà có th? k?t n?i t?i máy tính cài đ?t hành chính. Đ? cài đ?t văn ph?ng t? các h? ph?c v?, làm theo các bư?c sau:
 1. Đăng nh?p vào máy tính khách hàng m?ng.

  Chú ý Trên Microsoft Windows NT 4.0 ho?c Microsoft Windows 2000, b?n ph?i đăng nh?p như m?t thành viên c?a nhóm ngư?i qu?n tr?.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
 3. Trong các M? h?p, ki?u l?nh m?t đư?ng dây tương t? như sau, và sau đó nh?p vàoOk:
  Admin Path\Setup.exe
  Chú ýAdmin Path là đư?ng d?n đ?n c?a b?n cài đ?t hành chính đi?m cho Office 2000.Chú ý B?n có th? bao g?m các thi?t b? chuy?n m?ch d?ng l?nh Windows Installer và thu?c tính tùy ch?nh cách cài đ?t văn ph?ng ch?y. Cho Ví d?, b?n có th? s? d?ng các chuy?n đ?i /q cài đ?t văn ph?ng mà không có b?t k? ngư?i dùng tương tác. Xin vui l?ng xem "Customize the Office cài đ?t trên m?ng Khách hàng"ph?n c?a bài vi?t này cho bi?t thêm thông tin.

Ch?y các chương tr?nh Office t? h? ph?c v?

N?u máy tính khách m?ng c?a b?n th?p trên không gian đ?a, b?n có th? xem xét vi?c cài đ?t văn ph?ng v? v?y mà h?u h?t các t?p tin cài đ?t v?n c?n trên máy ch?. Đ? th?c hi?n vi?c này, b?n ph?i th?c hi?n m?t tùy ch?nh cài đ?t, nơi b?n thay đ?i tr?ng thái cài đ?t các chương tr?nh văn ph?ng đ? Ch?y t? m?ng.

Đ? cài đ?t văn ph?ng v? v?y mà các chương tr?nh văn ph?ng đang ch?y t? m?t máy ch? m?ng, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
 2. Trong các M? h?p, ki?u l?nh m?t đư?ng dây tương t? như sau, và sau đó nh?p vàoOk:
  Admin Path\Setup.exe
  Chú ýAdmin Path là đư?ng d?n đ?n c?a b?n cài đ?t hành chính đi?m cho Office 2000.Chú ý N?u b?n mu?n cài đ?t văn ph?ng b?ng cách s? d?ng các chuy?n đ?i /q và có các Văn ph?ng chương tr?nh ch?y t? máy ch?, b?n ph?i t?o m?t tu? bi?n đ?i. Xem "Customize the Office cài đ?t trên m?ng khách" ph?n này bài vi?t cho bi?t thêm thông tin.
 3. Trong các Thông tin khách hàng h?p tho?i, đ?m b?o r?ng thông tin là chính xác, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 4. Trong các S?n sàng đ? cài đ?t h?p tho?i h?p, b?m vào Tùy ch?nh.
 5. Trong các V? trí cài đ?t h?p tho?i h?p, ch? đ?nh m?t thư m?c trên đ?a c?ng đ?a phương, và sau đó Nh?p vào Ti?p theo.

  Chú ý Ch? r? ? đ?a m?ng m?t v? trí, v? đó không ph?i là các th? t?c cho vi?c thi?t l?p m?t Ch?y t? m?ng c?u h?nh.
 6. Trong các Ch?n tính năng h?p tho?i h?p, b?m vào bi?u tư?ng bên c?nh các Microsoft Office tính năng, và ch?n Ch?y t?t c? các t? m?ng.
 7. Nh?p vào Cài đ?t ngay.

Tu? ch?nh cài đ?t văn ph?ng trên máy s? d?ng m?ng

B?n có th? luôn luôn ch?y thi?t l?p văn ph?ng tương tác đ? cài đ?t Microsoft Office, ho?c b?n có th? cho phép ngư?i dùng đ? ch?y thi?t l?p tương tác, như mô t? trong ph?n "khách cài đ?t văn ph?ng trên m?ng hàng" trư?c đó trong này bài vi?t. Tuy nhiên, là thi?t l?p văn ph?ng cung c?p cho b?n nhi?u cơ h?i đ? tu? ch?nh B?n cài đ?t văn ph?ng b?ng cách s? d?ng tùy ch?n d?ng l?nh, b?ng cách s?a đ?i các thi?t l?p t?p thi?t đ?t (Setup.ini), ho?c b?ng cách cài đ?t văn ph?ng v?i m?t bi?n đ?i. M?i phương pháp cung c?p nh?ng l?i th? đ?c đáo v? nh?ng g? b?n có th? tùy ch?nh và như th? nào b?n cung c?p cho ngư?i dùng truy c?p đ? cài đ?t tùy ch?nh. B?n có th? th?c hi?n m?t ho?c nhi?u nh?ng phương pháp này, tùy thu?c vào m?c đ? tu? bi?n mà b?n c?n.

Chú ý N?u b?n ch? đ?nh các tùy ch?n thi?t l?p tương t? nhưng s? d?ng giá tr? khác nhau trong các d?ng l?nh, thi?t đ?t t?p và bi?n d?ng, thi?t l?p sau đó s? d?ng sau đây quy t?c đ? xác đ?nh thi?t đ?t nào đ? s? d?ng:
 • N?u b?n đ?t m?t l?a ch?n trong cài đ?t tu? ch?nh văn ph?ng Thu?t s? tương ?ng v?i m?t b?t đ?ng s?n thi?t l?p, thu?t s? đ?t tương ?ng b?t đ?ng s?n t? đ?ng trong MST file.
 • N?u b?n s?a đ?i m?t tài s?n thi?t l?p t?i các S?a đ?i thu?c tính thi?t l?p Trang thu?t s? cài đ?t Custom, thi?t đ?t này đè b?t k? tùy ch?n tương ?ng mà b?n đ?t trên các trang trư?c c?a thu?t s?. C?a b?n S?a đ?i thi?t l?p tài s?n đư?c vi?t vào t?p tin MST.
 • N?u b?n đ?t tùy ch?n, bao g?m thi?t l?p tài s?n, trong các t?p thi?t đ?t xung đ?t v?i các tùy ch?n trong bi?n đ?i, các giá tr? trong các t?p thi?t đ?t đư?c ưu tiên.
 • N?u b?n đ?t tùy ch?n trên d?ng l?nh, nh?ng thi?t đ?t có đư?c ưu tiên hơn b?t k? xung đ?t các giá tr? trong m?t t?p tin cài đ?t ho?c các bi?n đ?i.

S? d?ng m?t bi?n đ?i

M?t bi?n đ?i Windows Installer (.mst) là h?u ích nh?t khi b?n mu?n đ? th?c hi?n tùy bi?n r?ng r?i, đ?c bi?t là tu? ch?nh mà b?n có th? không th?c hi?n b?ng cách s? d?ng d?ng l?nh thi?t l?p ho?c cài đ?t t?p.

Ví d?, trong t?p tin .mst b?n có th? làm như sau:
 • Xác đ?nh v? trí cài đ?t cho các văn ph?ng.
 • Xác đ?nh v? trí các phím t?t văn ph?ng.
 • Xác đ?nh nh?ng g? đang có phiên b?n trư?c c?a văn ph?ng g? b?.
 • Đ?t tr?ng thái cài đ?t tính năng văn ph?ng. Ví d?, b?n có th? thi?t l?p các tính năng đ? Ch?y t? m?ng ho?c Cài đ?t vào s? d?ng đ?u tiên.
 • ?n các tính năng đ? h? không xu?t hi?n trong các thi?t l?p ngư?i dùng Giao di?n.
 • Thêm t?p tin tùy ch?nh và m?c đăng k? vào văn ph?ng cài đ?t.
 • Thi?t l?p Windows Installer tài s?n.
 • Bao g?m các chương tr?nh b? sung .exe s? đư?c ch?y khi các Văn ph?ng cài đ?t xong.
B?n t?o ra m?t bi?n đ?i cài đ?t Windows b?ng cách s? d?ng văn ph?ng Thu?t s? cài đ?t tùy ch?nh (CIW). Bi?n đ?i Windows Installer ch?a các thay đ?i mà b?n mu?n th?c hi?n đ? cài đ?t và đư?c s? d?ng b?i các Windows Installer trong khi cài đ?t Office.

Đ? hoàn t?t thông tin v? cách s? d?ng thu?t s? cài đ?t tu? ch?nh cho vi?c t?o ra m?t chuy?n đ?i t?p tin, xin vui l?ng duy?t t?i sau Web site c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/Office/Ork/2000/two/40t2_1.htm

S? d?ng thi?t b? chuy?n m?ch d?ng l?nh và các tính ch?t

Khi b?n ch?y thi?t l?p, b?n có th? s? d?ng tùy ch?n d?ng l?nh đ? thay đ?i m?t s? các thông s? cài đ?t s? d?ng đ? cài đ?t Office. B?ng cách s? d?ng d?ng l?nh tùy ch?n, b?n có th? th?c hi?n như sau:
 • Xác đ?nh t?p tin MSI và MST đ? s? d?ng
 • Tr?c ti?p thi?t l?p đ? ch?y trong ch? đ? im l?ng
 • Kh?i t?o b? cài đ?t Windows đăng nh?p
 • Thay đ?i thi?t l?p giá tr? tài s?n
Ví d?, b?n có th? nh?p các tùy ch?n sau đây trên l?nh d?ng:
Setup.exe /qb+ Companyname = "Northwind thương nhân"
D?ng l?nh này tùy ch?nh thi?t l?p trong các cách sau:
 • Thi?t l?p không nh?c ngư?i dùng đ? thông tin.
 • Thi?t l?p s? hi?n th? các ch? s? ti?n b? như nó cài đ?t văn ph?ng và sau đó m?t tin nh?n hoàn thành ? ph?n cu?i c?a ti?n tr?nh cài đ?t.
 • Thi?t l?p cài đ?t các tính năng văn ph?ng tương t? cài đ?t nó n?u ngư?i s? d?ng ch?y thi?t l?p và nh?p chu?t Cài đ?t ngay.
 • Thi?t l?p b? t? ch?c tên m?c đ?nh đ? Northwind Thương nhân.

Tu? ch?nh Setup.ini

Thêm vào b?ng cách s? d?ng các tùy ch?n đư?c ch? đ?nh trên d?ng l?nh, Thi?t l?p t? đ?ng đ?c các tùy ch?n xác đ?nh trong t?p tin cài đ?t, Setup.ini. t?p tin cài đ?t cho phép b?n thi?t l?p các tùy ch?n tương t? như l?nh d?ng, nhưng nó giúp lo?i b? s? c?n thi?t ph?i g? văn b?n chính xác trong các Ch?y h?p tho?i. B?m-đúp vào t?p tin Setup.exe ngày c?a b?n cài đ?t hành chính s? cài đ?t văn ph?ng v?i các tùy ch?n ch? ra trong các t?p tin Setup.ini.

Đ? bi?t thêm v? nh?ng thay đ?i b?n có th? làm cho Setup.ini và hư?ng d?n v? cách th?c hi?n nh?ng thay đ?i này, xin vui l?ng xem các bài vi?t sau đây trong Microsoft văn ph?ng tài nguyên Kit:
http://www.Microsoft.com/Office/Ork/2000/two/40ct_4.htm

Cài đ?t C?p Nh?t Office

T?i m?t s? đi?m, b?n ph?i C?p Nh?t m?ng máy tính khách hàng c?a b?n v?i m?t t?p tin C?p Nh?t (patch) Windows Installer. N?u b?n ban đ?u cài đ?t văn ph?ng vào các m?ng máy tính b?ng cách s? d?ng m?t cài đ?t hành chính, b?n ph?i th?c hi?n quá tr?nh c?p nh?t này trong hai bư?c sau:
 • C?p Nh?t c?a b?n cài đ?t hành chính v?i m?t Admin Phiên b?n C?p Nh?t. Các phiên b?n Admin c?a t?p tin văn ph?ng C?p Nh?t luôn luôn có s?n t? trang t?i v? văn ph?ng tài nguyên Kit h?p công c?.
 • C?p Nh?t c?a b?n máy tính khách m?ng t? bây gi?, C?p Nh?t cài đ?t hành chính. C?p Nh?t cài đ?t hành chính không t? đ?ng C?p Nh?t m?ng khách hàng, ngay c? khi b?n đ? cài đ?t văn ph?ng trong m?t Ch?y t? m?ng c?u h?nh.

C?p Nh?t ti?n tr?nh cài đ?t hành chính

Đ? C?p Nh?t ti?n tr?nh cài đ?t văn ph?ng hành chính v?i m?t c?a s? Cài đ?t C?p Nh?t t?p tin, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Có đư?c phiên b?n Admin c?a t?p tin C?p Nh?t.

  Đ? làm vi?c này, tr?nh duy?t đ? các văn ph?ng tài nguyên Kit Toolbox, t?a l?c t?i đây Web site c?a Microsoft:
  http://www.Microsoft.com/Office/Ork/2000/appndx/Toolbox.htm
 2. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y. G? l?nh sau đây trong các M? h?p
  msiexec /a Admin Path\Data1.MSI /p Đư?ng d?n ngu?n\tên t?p .msp patchshortfilenames = 1
  nơi Admin Path là các đư?ng d?n đ?n đi?m c?a b?n cài đ?t hành chính cho Office 2000 SR-1,Đư?ng d?n ngu?n là đư?ng d?n đ?n t?p tin C?p Nh?t, vàtên t?p .msp patch là các t?p tin .msp Tên.

  Chú ý B?n ph?i ch?y l?nh này t? m?t máy tính mà trên đó các c?a s? Tr?nh cài đ?t đ? đư?c cài đ?t.
 3. Nh?p vào Ti?p theo trong các Microsoft Office 2000 ch? đ? hành chínhh?p tho?i.

  Chú ý B?n không c?n ph?i nh?p tên c?a b?n đ?a CD Key ho?c công ty trong cácMicrosoft Office 2000 ch? đ? hành chính h?p tho?i h?p.

 4. Nh?p vào Tôi ch?p nh?n các đi?u kho?n c?a gi?y phép Th?a thu?n, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 5. Nh?p vào Cài đ?t ngay.
 6. Nh?p vào Ok khi C?p Nh?t hoàn t?t. T?i th?i đi?m này, b?n hành chính cài đ?t đi?m đư?c C?p Nh?t v?i t?p tin .msp.

C?p Nh?t m?t máy s? d?ng m?ng

Sau khi b?n hoàn thành b?n C?p Nh?t c?a b?n cài đ?t hành chính, b?n ph?i c?p nh?t t?t c? các máy tính khách m?ng ban đ?u đư?c cài đ?t Văn ph?ng t? cài đ?t hành chính.

S? d?ng m?t trong các cách sau phương pháp đ? c?p nh?t các tr?m làm vi?c trên đó Office 2000 SR-1 đ? đư?c cài đ?t t? đi?m c?a b?n cài đ?t hành chính.

Chú ý Làm không s? d?ng các b?n vá l?i khách hàng đ?c l?p có s?n t? các công c? trên các Web trang Web đ? C?p Nh?t m?ng máy s? d?ng mà ban đ?u cài đ?t Office 2000 t? m?t cài đ?t hành chính. Các b?n vá l?i khách hàng đ?c l?p s? d?ng trên các máy tính có cài đ?t Office 2000 t? đ?a CD-ROM.

Phương pháp 1: Ch?y Setup.exe t? cài đ?t hành chính

Làm theo các bư?c sau đ? c?p nh?t các văn ph?ng trên m?ng c?a b?n khách hàng b?ng cách s? d?ng Setup.exe v? cài đ?t văn ph?ng hành chính:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y. G? l?nh sau đây trong các M? h?p
  Admin Path\Setup.exe
  nơi Admin Path là các đư?ng d?n đ?n đi?m c?a b?n cài đ?t hành chính cho Office 2000.
 2. Nh?p vào Có khi đư?c nh?c đ? C?p Nh?t cài đ?t c?a b?n.
 3. Nh?p vào Tôi ch?p nh?n các đi?u kho?n c?a gi?y phép Th?a thu?n, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 4. Nh?p vào Ok đ? thông báo r?ng thi?t l?p hoàn t?t thành công.
Cách 2: S? d?ng m?t d?ng l?nh cài đ?t Windows

Làm theo các bư?c sau đ? c?p nh?t các văn ph?ng trên m?ng c?a b?n khách hàng b?ng cách s? d?ng m?t d?ng l?nh Windows Installer:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y. G? l?nh sau đây trong các M? h?p
  msiexec/i Admin Path\Data1.MSI cài đ?t l?i = t?t c? các reinstallmode = vomus
  nơi Admin Path là các đư?ng d?n đ?n đi?m c?a b?n cài đ?t hành chính cho văn ph?ng năm 2000.

 2. Nh?p vào Ok đ? thông báo r?ng thi?t l?p hoàn t?t thành công.Chú ý D?ng l?nh trư?c ho?t đ?ng v?i t?t c? các b?n C?p Nh?t. Tuy nhiên, b?n có th? s? d?ng m?t d?ng l?nh đ?i h?i ít th?i gian đ? th?c hi?n C?p Nh?t so v?i d?ng l?nh trư?c đ?i h?i. Xin vui l?ng xem tài li?u hư?ng d?n cho các C?p nh?t t?p mà b?n đang dùng đ? bi?t thêm thông tin v? các l?nh c? th? d?ng đư?c s? d?ng v?i các C?p Nh?t c? th?.

Phương pháp b? sung đ? tri?n khai văn ph?ng

Thêm vào các k? thu?t đ? đư?c mô t? cho vi?c tri?n khai và qu?n l? văn ph?ng trong m?t môi trư?ng m?ng, b?n có th? tri?n khai văn ph?ng b?ng cách s? d?ng m?t trong hai công ngh? sau đây:
 • H? th?ng qu?n l? máy ch? (SMS)
 • Chính sách nhóm Windows 2000
Cho bi?t thêm thông tin v? vi?c s? d?ng h? th?ng qu?n l? máy ch? đ? tri?n khai các văn ph?ng, xin vui l?ng tham kh?o bài vi?t sau đây trong các Microsoft Office 2000 Resource Kit:
http://www.Microsoft.com/Office/Ork/2000/two/30t4.htm
Cho bi?t thêm thông tin v? vi?c s? d?ng Windows 2000 chính sách nhóm đ? tri?n khai các văn ph?ng, xin vui l?ng tham kh?o bài vi?t sau đây trong các Microsoft Office 2000 Resource Kit:
http://www.Microsoft.com/Office/Ork/2000/Journ/IntelliMirror.htm

THAM KH?O

Đ?i v?i thông tin đ?y đ? v? vi?c tri?n khai văn ph?ng trong m?t m?ng lư?i môi trư?ng, h?y xem xét các tài li?u trong các Microsoft Office 2000 Resource Kit (ORK). Tr?nh duy?t đ? các Microsoft Web site sau:
http://www.Microsoft.com/Office/Ork

Thu?c tính

ID c?a bài: 284273 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office 2000 Premium Edition
 • Microsoft Office 2000 Professional Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Small Business Edition
 • Microsoft Office 2000 Developer Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbnetwork kbdeployment kbhowto kbmt KB284273 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:284273

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com