Sadales saraksta izveido?anu no j?su kontaktpersonas programm? Outlook

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 284292 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Microsoft Outlook 97 ?? raksta versiju par produktu, skatiet 164532.
Microsoft Outlook 98 ?? raksta versiju par produktu, skatiet 181493.
Microsoft Outlook 2002 ?? raksta versiju par produktu, skatiet 192414.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Kopsavilkums

Microsoft Outlook ir sp?ja sadales saraksta izveido?anu no j?su kontaktu sarakst?, un saglab?tu ?o adres?tu sarakstu kontaktpersonu map?. ?aj? rakst? aprakst?ts, k? izveidot adres?tu sarakstu.

Papildindorm?cija

Kontaktus adres?tu saraksta izveide ir divu so?u process. Pirmais stepis izlemt, kur tiks glab?ti adres?tu sarakstu. Varat to saglab?t adre?u gr?mat? vai map? Kontaktpersonas. Otrais stepis pievienot j?su kontaktpersonu sarakstam.

?aj? piem?r? par?d?ts, k? iestat?t sadal?juma saraksts tav? kontaktpersonu mapi.

Defin?jiet adres?tu sarakstu

Programma Outlook 2010

 1. M?jas lappus?, noklik??iniet uz Adre?u gr?matas , lai atv?rtu adre?u gr?matu.
 2. Noklik??iniet uz saraksta zem adre?u gr?mata un p?c tam atlasiet kontaktpersonas.
 3. Izv?ln? Fails noklik??iniet uz Jauns ieraksts.
 4. Sada?? Izv?lieties ieraksta tipu, noklik??iniet uz Jauna kontaktpersonu grupa.
 5. Sada?? ievietot ?o A ieraksts, noklik??iniet uz Kontaktpersonas. ?? izv?le nosaka, kur jauns adres?tu saraksts tiek saglab?ts. ?is ir noklus?juma atra?an?s vietu.
 6. Noklik??iniet uz Labi. Jauns adres?tu saraksts ir iestat?ts tagad j?saglab? map? Kontaktpersonas un nenosaukto adres?tu saraksta forma atveras. ?aj? br?d? j?s varat s?kt pievienojot kontaktus uz jaunu adres?tu sarakstu, k? tas aprakst?ts n?kamaj? sada??.

Outlook 2003 un Outlook 2007

 1. Izv?ln? R?ki noklik??iniet uz Adre?u gr?matas , lai atv?rtu adre?u gr?matu.
 2. Par?d?t v?rdus no sarakstu, noklik??iniet uz kontaktpersonas.
 3. Izv?ln? Fails noklik??iniet uz Jauns ierakstsvai Jaunu ievadni r?kjosl? noklik??iniet uz pogas.
 4. Sada?? Izv?lieties ieraksta tipu, noklik??iniet uz Jauns adres?tu saraksts.
 5. Sada?? ievietot ?o A ieraksts, noklik??iniet uz Kontaktpersonas. ?? izv?le nosaka, kur jauns adres?tu saraksts tiek saglab?ts. ?is ir noklus?juma atra?an?s vietu.
 6. Noklik??iniet uz Labi. Jauns adres?tu saraksts ir iestat?ts tagad j?saglab? map? Kontaktpersonas un nenosaukto adres?tu saraksta forma atveras. ?aj? br?d? j?s varat s?kt pievienojot kontaktus uz jaunu adres?tu sarakstu, k? tas aprakst?ts n?kamaj? sada??.

Kontaktu pievieno?ana jauns adres?tu saraksts

Programma Outlook 2010

 1. adreses lodzi?? v?rds un uzv?rds ierakstiet nosaukumu j?su jauno kontaktpersonu grupu.
 2. Noklik??iniet uz pogas Atlas?t darbiniekus , lai pievienotu dal?bniekus no jebkura no adre?u gr?matas vai kontaktpersonu.
 3. Noklik??iniet uz Saglab?t un izsl?gt , lai saglab?tu jauno adres?tu sarakstu.
Adres?tu saraksta nosaukumam, ir treknrakst?, sal?dzin?jum? ar citiem ierakstiem programm? kontaktpersonu mapes. Tabulas skatos, aizpild?t nosaukumu lauk? par?d?s adres?tu saraksta nosaukumu. Locek?u sarakstu var apskat?t, atverot A ieraksts.

Outlook 2003 un Outlook 2007

 1. adreses lodzi?? v?rds un uzv?rds ierakstiet jaunu adres?tu saraksta nosaukumu.
 2. Noklik??iniet uz pogas Atlas?t darbiniekus , lai pievienotu dal?bniekus no jebkura no adre?u gr?matas vai kontaktpersonu.
 3. Noklik??iniet uz Saglab?t un izsl?gt , lai saglab?tu jauno adres?tu sarakstu.
Adres?tu saraksta nosaukumam, ir treknrakst?, sal?dzin?jum? ar citiem ierakstiem programm? kontaktpersonu mapes. Tabulas skatos, aizpild?t nosaukumu lauk? par?d?s adres?tu saraksta nosaukumu. Locek?u sarakstu var apskat?t, atverot A ieraksts.

Rekviz?ti

Raksta ID: 284292 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sestdiena, 2013. gada 16. novembris - P?rskat??ana: 1.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbcontacts kbhowto kbmt KB284292 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 284292

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com