Làm th? nào đ? t?o ra m?t danh sách phân ph?i t? đ?a ch? liên l?c c?a b?n trong Outlook

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 284292 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
M?t phiên b?n Microsoft Outlook 97 c?a bài vi?t này, xin xem 164532.
M?t phiên b?n Microsoft Outlook 98 c?a bài vi?t này, xin xem 181493.
M?t phiên b?n Microsoft Outlook 2000 c?a bài vi?t này, xin xem 192414.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Microsoft Outlook có kh? năng đ? t?o ra m?t danh sách phân ph?i t? danh sách liên hệ c?a b?n, và lưu tr? danh sách phân ph?i đó trong m?c tin thư thoại danh b?. Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? t?o m?t danh sách phân ph?i.

Thông tin thêm

T?o m?t danh sách phân ph?i liên l?c là m?t quá tr?nh hai bư?c. Stepis đ?u tiên đ? quy?t đ?nh nơi b?n s? lưu tr? danh sách phân ph?i. Youcan lưu nó trong m?t s? đ?a ch? ho?c trong m?c tin thư thoại danh b? c?a b?n. Stepis th? hai đ? thêm các s? liên l?c vào danh sách.

Ví d? sau cho th?y làm th? nào đ? thi?t l?p m?t danh sách phân ph?i inyour m?c tin thư thoại danh b?.

Xác đ?nh danh sách phân ph?i

Outlook 2010

 1. Trên trang chủ, nh?p vào s? đ?a ch? đ? m? s? đ?a ch?.
 2. Nh?p vào danh sách dư?i đây s? đ?a ch?, và sau đó ch?n s? liên l?c.
 3. Trên t?p tr?nh đơn, nh?p vào M?c nh?p m?i.
 4. Trong m?c ch?n lo?i m?c, b?m vào Nhóm liên h? m?i.
 5. Trong đ?t c?m t? này, b?m vào Trong danh b?. L?a ch?n này s? xác đ?nh nơi lưu danh sách phân ph?i m?i c?a b?n. Đây là vị trí mặc định.
 6. Nh?p vào OK. Danh sách phân ph?i m?i c?a b?n bây gi? đư?c thi?t l?p đ? đư?c lưu trong m?c tin thư thoại danh b?, và m?t h?nh th?c danh sách phân ph?i chưa có tiêu đ? m?. B?t vào th?i đi?m này, b?n có th? đ?u thêm đ?a ch? liên l?c vào danh sách phân ph?i m?i, như đ? nêu trong ph?n sau.

Outlook 2003 và Outlook 2007

 1. Trên menu công c? , b?m vào s? đ?a ch? đ? m? s? đ?a ch?.
 2. Trong các Hi?n th? tên t? các danh sách, h?y nh?p vào đ?a ch? liên l?c.
 3. Trên t?p tr?nh đơn, nh?p vào M?c nh?p m?i, ho?c nh?p vào nút ch?n m?t M?c m?i trên thanh công c?.
 4. Trong m?c ch?n lo?i m?c, b?m vào Danh sách phân ph?i m?i.
 5. Trong đ?t c?m t? này, b?m vào Trong danh b?. L?a ch?n này s? xác đ?nh nơi lưu danh sách phân ph?i m?i c?a b?n. Đây là vị trí mặc định.
 6. Nh?p vào OK. Danh sách phân ph?i m?i c?a b?n bây gi? đư?c thi?t l?p đ? đư?c lưu trong m?c tin thư thoại danh b?, và m?t h?nh th?c danh sách phân ph?i chưa có tiêu đ? m?. B?t vào th?i đi?m này, b?n có th? đ?u thêm đ?a ch? liên l?c vào danh sách phân ph?i m?i, như đ? nêu trong ph?n sau.

Thêm s? liên l?c vào danh sách phân ph?i m?i

Outlook 2010

 1. Trong h?p tên , nh?p tên c?a nhóm liên h? m?i c?a b?n.
 2. Nh?p vào nút ch?n m?t Ch?n thành viên đ? thêm thành viên t? b?t k? các m?c s? đ?a ch? ho?c đ?a ch? liên l?c c?a b?n.
 3. Nh?p vào Lưu và đóng đ? lưu danh sách phân ph?i m?i.
Tên danh sách phân ph?i xu?t hi?n đ?m so v?i các m?c khác trong m?c tin thư thoại s? liên l?c. Trong giao di?n th? đi?m, tên danh sách phân ph?i xu?t hi?n trong trư?ng Tên đi?n vào . B?n có th? xem các thành viên c?a danh sách b?ng cách m? m?c.

Outlook 2003 và Outlook 2007

 1. Trong h?p tên , nh?p tên danh sách phân ph?i m?i c?a b?n.
 2. Nh?p vào nút ch?n m?t Ch?n thành viên đ? thêm thành viên t? b?t k? các m?c s? đ?a ch? ho?c đ?a ch? liên l?c c?a b?n.
 3. Nh?p vào Lưu và đóng đ? lưu danh sách phân ph?i m?i.
Tên danh sách phân ph?i xu?t hi?n đ?m so v?i các m?c khác trong m?c tin thư thoại s? liên l?c. Trong giao di?n th? đi?m, tên danh sách phân ph?i xu?t hi?n trong trư?ng Tên đi?n vào . B?n có th? xem các thành viên c?a danh sách b?ng cách m? m?c.

Thu?c tính

ID c?a bài: 284292 - L?n xem xét sau cùng: 16 Tháng Mười Một 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbcontacts kbhowto kbmt KB284292 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 284292

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com