H? th?ng Trung tâm Operations Manager 2012: Khuy?n khích đ?i l? hệ điều hành b?n s?a l?i và C?p Nh?t

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2843219 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tóm t?t

Bài vi?t này th?o lu?n v? các b?n s?a l?i và C?p Nh?t đư?c khuy?n cáo cho Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012 Operations Manager (OpsMgr) đ?i l? máy tính. Đi?u này bao g?m ho?t đ?ng Manager2012, ho?t đ?ng Manager2012 SP1, andOperations Manager 2012 R2.

Thông tin thêm

 • Đ?m b?o r?ng các đ?i l?, qu?n l? máy ch? và c?ng c?a b?n đang ch?y m?i nh?t C?p Nh?t rollup (UR). T?i th?i đi?m các phiên b?n cu?i c?a bài vi?t này, URs đ?t là như sau:
 • T?t c? các đ?i l?, qu?n l? máy ch? và c?ng nên ch?y phiên b?n m?i nh?t c?a máy bay ph?n l?c EDB hotfix cho Windows.
  Cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7
  phiên b?n m?i nh?t c?a máy bay ph?n l?c EDB hotfix cho Windows đư?c bao g?m trong gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1).
  Cho Windows Server 2008 và Windows Vista
  cài đ?t chuyên bi?t hotfix rollup đư?c đ? c?p trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:

  KB 2553708 - m?t hotfix rollup mà c?i thi?n kh? năng tương h?p v? sau Windows Vista và Windows Server 2008 v?i nâng cao đ?nh d?ng đ?a)http://support.Microsoft.com/kb/2553708)
  Cho Windows Server 2003
  cài đ?t chuyên bi?t hotfix đư?c đ? c?p trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:

  KB 981263 - qu?n l? máy ch? ho?c đ?i l? đư?c ch? đ?nh b?t ng? xu?t hi?n như không có s?n trong giao di?n đi?u khi?n Operations Manager trong Windows Server 2003 ho?c Windows Server 2008)http://support.Microsoft.com/kb/981263)
 • Đó là m?t v?n đ? Avg. đ?a Sec/chuy?n tr? v? m?t giá tr? r?t l?n đó là không chính xác. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau, phù h?p cho hệ điều hành c?a b?n:
  Cho Windows 2008 R2 ho?c Windows 7
  KB 2470949 - RegQueryValueEx ch?c năng tr? v? m?t giá tr? không chính xác r?t l?n cho s? lư?t truy c?p "Avg. đ?a sec/chuy?n" hi?u su?t trong Windows Server 2008 R2 ho?c Windows 7)http://support.Microsoft.com/kb/2470949)
  Cho Windows Server 2008 ho?c Windows Vista
  KB 2495300 - không h?p l? "Avg. đ?a sec/chuy?n" giá tr? tr? l?i b?i các ch?c năng RegQueryValueEx trong Windows Server 2008 ho?c Windows Vista ()http://support.Microsoft.com/kb/2495300)
 • B?n không nh?n đư?c thông báo s? ki?n sau khi b?n sao lưu và sau đó xóa b?n ghi s? ki?n trong Windows Server 2008 ho?c Windows Vista. V? v?y, OpsMgr là ngăn ch?n t? vi?c cung c?p m?t c?nh báo v? các s? ki?n sau khi các b?n ghi s? ki?n s? b? xóa.
  Đ?i v?i Windows 2008 ho?c Windows Vista
  KB 2458331 - b?n không th? nh?n đư?c thông báo s? ki?n sau khi b?n sao lưu và sau đó xóa b?n ghi s? ki?n trong Windows Server 2008 ho?c Windows Vista)http://support.Microsoft.com/kb/2458331)Lưu ? V?n đ? này không x?y ra trong Windows Server 2008 R2 ho?c Windows 7.
 • Các Win32_Service WMI l?p r? b? nh? trong Windows Server 2008 R2 và Windows 7:

  KB 981314 - "Win32_Service" WMI l?p r? b? nh? trong Windows Server 2008 R2 và Windows 7 ()http://support.Microsoft.com/kb/981314)

  Lưu ? V?n đ? này đư?c gi?i quy?t trong Windows Server 2008 R2 SP1 và Windows 7 SP1.
 • M?t hotfix có s?n mà c?i thi?n s? ?n đ?nh c?a các kho phương ti?n qu?n l? Windows trong Windows Server 2003:

  KB 933061 - m?t hotfix có s?n mà c?i thi?n s? ?n đ?nh c?a các kho phương ti?n qu?n l? Windows trong Windows Server 2003 ()http://support.Microsoft.com/kb/933061)
 • Nh?ng chương tr?nh WSH đư?c ghi đè b?i b?o v? t?p c?a Windows sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows Script 5.7 trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2003 ho?c Windows XP:

  KB 955360 - WSH nh?ng chương tr?nh đư?c ghi đè b?i b?o v? t?p c?a Windows sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows Script 5.7 trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2003 ho?c Windows XP)http://support.Microsoft.com/kb/955360)
  Ho?t đ?ng qu?n l?, đi?u này có th? là nguyên nhân cao CPU s? d?ng.
 • M?t ?ng d?ng đư?c qu?n l? này có m?t s? lư?ng s?i x? l? và B? x? lí bi?n c? trong Microsoft Khuôn kh? .NET 2.0:

  KB 968760 - m?t ?ng d?ng đư?c qu?n l? có m?t s? cao ch? đ? x? l? và B? x? lí bi?n c? (Microsoft Khuôn kh? .NET 2.0http://support.Microsoft.com/kb/968760)
  Ho?t đ?ng qu?n l?, đi?u này gây ra m?t s? l?n các x? l?.
 • Vi?c s? d?ng CPU c?a m?t ?ng d?ng ho?c m?t b?n ghi d?ch v? s? d?ng MSXML 6.0 đ? x? l? yêu c?u XML đ?t đ?n 100 ph?n trăm trong Windows Server 2008, Windows Vista, Windows XP Service Pack 3 ho?c các h? th?ng khác có MSXML 6.0 cài đ?t:

  KB 968967 - vi?c s? d?ng CPU c?a m?t ?ng d?ng ho?c m?t b?n ghi d?ch v? s? d?ng MSXML 6.0 đ? x? l? yêu c?u XML đ?t đ?n 100% trong Windows Server 2008, Windows Vista, Windows XP Service Pack 3, ho?c cài đ?t chuyên bi?t các h? th?ng khác có MSXML 6.0)http://support.Microsoft.com/kb/968967)

  Ho?t đ?ng qu?n l?, hành vi này gây ra vi?c s? d?ng CPU cao cho quá tr?nh Monitoringhost.exe.
 • M?i AFD k?t n?i không thành công khi ph?n m?m s? d?ng TDI tr?nh đi?u khi?n đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên m?t h? th?ng Windows Server 2008 ho?c Windows Vista SP1 H? th?ng đang ch?y trên m?t máy tính có đa b? x? l?:

  KB 961775 - m?i AFD k?t n?i không thành công khi ph?n m?m s? d?ng TDI tr?nh đi?u khi?n đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên m?t Windows Server 2008 ho?c Windows Vista SP1 H? th?ng đang ch?y trên m?t máy tính có nhi?u b? vi x? l?)http://support.Microsoft.com/kb/961775)
 • Kh?c ph?c: B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i "Nhà cung c?p t?i l?i" ho?c quá tr?nh Wmiprvse.exe d?ng đáp ?ng khi b?n s? d?ng m?t nhà cung c?p SQL Server WMI đ? có đư?c thông tin v? SQL Server 2005, SQL Server 2008 hay SQL Server 2008 R2 d?ch v?:

  KB 980142 - s?a ch?a: Thông báo l?i "Nhà cung c?p t?i l?i" ho?c Wmiprvse.exe quá tr?nh d?ng đáp ?ng khi b?n s? d?ng m?t nhà cung c?p SQL Server WMI đ? có đư?c thông tin v? SQL Server 2012, SQL Server 2005, SQL Server 2008 hay SQL Server 2008 R2 d?ch v?)http://support.Microsoft.com/kb/980142)
 • M? r?ng b?o v? cho xác th?c: tính năng này giúp tăng cư?ng b?o v? và x? l? thông tin kí nh?p khi b?n xác nh?n k?t n?i m?ng b?ng cách s? d?ng Xác thực tích h?p Windows (IWA). Trong qu?n l? ho?t đ?ng, có th? có m?t s? hi?u l?i làm m?t đ?y khách hàng. Trong trư?ng h?p này, m?t d?u ki?m v?t m?ng s? ch?a nh?ng đi?u sau đây:
  L?i máy ch?, nh?n d?ng ngư?i dùng không h?p l? (91)
  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  KB 968389 - b?o v? m? r?ng cho xác th?c)http://support.Microsoft.com/kb/968389)
 • B982168 - mô t? C?p Nh?t rollup cho các Khuôn kh? .NET 3,5 Service Pack 1 trên Windows XP và Windows Server 2003 (976765, 980773 và 976769): 8 tháng 6 năm 2010 ()http://support.Microsoft.com/kb/982168)
 • KB 982167 - mô t? C?p Nh?t rollup cho Khuôn kh? .NET 3,5 Service Pack 1 và các Khuôn kh? .NET 2.0 Service Pack 2 trên Windows XP và Windows Server 2003 (976765 và 980773): Tháng sáu 8, 2010 http://support.Microsoft.com/kb/982167)
 • KB 968936 - m?t gói hotfix cho Windows Server 2008 chuy?n đ?i d? ph?ng Clustering WMI nhà cung c?p)http://support.Microsoft.com/kb/968936)
 • Có là m?t r? b? nh? trong IIS khi b?n căng th?ng ki?m tra c?a chúng tôi khám phá IIS. S?a ch?a cho v?n đ? này là quan tr?ng đ?i v?i nh?ng ngư?i s? d?ng OpsMgr cùng v?i IIS MP, và quan tr?ng hơn khi tính năng APM đư?c s? d?ng vào năm 2012 OpsMgr. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

  KB 2618982 - s?a ch?a: r? b? nh? trong Rhs.exe sau khi b?n đ?t c?u h?nh các b?n ghi d?ch v? IIS 7,5 W3SVC trong m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng Windows Server 2008 R2 SP1 (http://support.microsoft.com/kb/2618982)
 • KB 2547244 - b?n ghi d?ch v? WMI và nhà cung c?p WMI d?ng đáp ?ng khi b?n s? d?ng WMI hi?u su?t l?p h?c đ? theo d?i hi?u su?t trên m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2)http://support.Microsoft.com/kb/2547244)
 • KB 2505348 - s? d?ng CPU cao ho?c m?t quá tr?nh dài kh?i đ?ng x?y ra trong WMI kho xác minh khi m?t kho lưu tr? WMI l?n t?n t?i trong Windows 7 ho?c trong Windows Server 2008 R2)http://support.Microsoft.com/kb/2505348)
 • KB 2617858 - b?t ng? làm ch?m quá tr?nh kh?i đ?ng ho?c kí nh?p trong Windows Server 2008 R2 ho?c Windows 7)http://support.Microsoft.com/kb/2617858)
 • KB 2692929 - "0x80041001" l?i khi l?p Win32_Environment WMI truy v?n b?i nhi?u requestors trong Windows 7 ho?c trong Windows Server 2008 R2)http://support.Microsoft.com/kb/2692929)
 • KB 960718 - s?a ch?a: Quá tr?nh máy ch? c?a ?ng d?ng đ? v? khi phương pháp CounterExists ho?c phương pháp t?n đư?c g?i là trên m?t máy tính s? trong IIS 6.0)http://support.Microsoft.com/kb/960718)
 • KB 973275 - ch? là nhân v?t đ?u tiên xu?t hi?n cho m?t s? dây trong trư?ng h?p tin thư thoại khi b?n truy v?n s? ghi s? ki?n DFS nhân r?ng trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2008)http://support.Microsoft.com/kb/973275)
 • KB 932370 - s? c?a v?t l? kích ho?t hyperthreading b? vi x? l? ho?c s? lư?ng v?t l? b? vi x? l? đa l?i đư?c báo cáo không chính xác trong Windows Server 2003)http://support.Microsoft.com/kb/932370)
 • KB 2812950 - tr?nh MOMPerfSnapshotHelper.exe tai n?n ho?c kinh nghi?m s? d?ng CPU cao trong Windows Server 2008 SP2)http://support.Microsoft.com/kb/2812950)
 • KB 2484832 - s?a ch?a: ArgumentOutOfRangeException ngo?i tr? khi b?n thay đ?i kích thư?c ho?c di chuy?n m?t c?a s? có m?t đi?u khi?n DataGrid trong m?t (?ng d?ng) d?a trên Khuôn kh? .NET 4.0 WPFhttp://support.Microsoft.com/kb/2484832)
 • T?i v? Windows Management Framework 3,0 có s?n t? Microsoft Download Center:

  Windows Management Framework 3,0 ()http://www.Microsoft.com/en-US/download/details.aspx?ID=34595)
 • KB 2159286 - s?a ch?a: The Registry t? xa b?n ghi d?ch v? tai n?n khi m?t ?ng d?ng c? g?ng đ? l?y l?i hi?u su?t truy c?p d? li?u t? m?t th? hi?n c?a SQL Server trên m?t máy tính (http://support.Microsoft.com/kb/2159286)
 • KB 2494158 - b?n ghi d?ch v? ngư?i qu?n lí tài kho?n xác th?c không thành công sau khi m?t kh?u c?a nó thay đ?i trong Windows 7 ho?c trong Windows Server 2008 R2)http://support.Microsoft.com/kb/2494158)
 • KB 2734909 - r? b? nh? ho?c x? l? r? r? x?y ra trong các thành ph?n Perflib.lib trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2008 R2 ho?c Windows 7)http://support.Microsoft.com/kb/2734909)
 • KB 2163398 - m?t r? b? nh? x?y ra trong quá tr?nh Rhs.exe khi b?n đ?t c?u h?nh IIS 7.0 World Wide Web b?n ghi d?ch v? xu?t b?n trong m?t (c?m chuy?n đ?i d? ph?ng) Windows Server 2008http://support.Microsoft.com/kb/2163398)
 • KB 2622802-các nhóm chính sách khách hàng b?n ghi d?ch v? tai n?n trên m?t máy ch? đ?u cu?i đang ch?y Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2 khi nhi?u ngư?i dùng k?t n?i v?i máy ch? t?i cùng m?t th?i gian (http://support.Microsoft.com/kb/2622802)
 • KB 979458 - giá tr? c?a các qu?y hi?u su?t h?p l? đ?a đư?c thi?t l?p đ? "0" cho t?t c? các kh?i lư?ng năng đ?ng đ?a trên m?t máy tính đang ch?y Windows Vista SP2 ho?c Windows Server 2008 SP2)http://support.Microsoft.com/kb/979458)
 • KB 2878378 - OpsMgr/2012 ho?c OpsMgr 2007 R2 t?o ra m?t thông báo "Nh?p tim l?i" và sau đó đi vào m?t trạm đậu chuy?n sang màu xám-out trong Windows Server 2008 R2 SP1)http://support.Microsoft.com/kb/2878378)
 • KB 2506143 - mô t? c?a Windows Management Framework 3,0 cho Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1)http://support.Microsoft.com/kb/2506143)
 • KB 2883200 - Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 s?n sàng nói chung Update Rollup-()http://support.Microsoft.com/kb/2883200)
 • KB 2919394 - Windows RT 8.1, Windows 8.1, và Windows Server 2012 R2 C?p Nh?t rollup: Tháng hai 2014-()http://support.Microsoft.com/kb/2919394)

Thu?c tính

ID c?a bài: 2843219 - L?n xem xét sau cùng: 07 Tháng Năm 2014 - Xem xét l?i: 8.0
Áp d?ng
 • Microsoft System Center 2012 Operations Manager
 • Microsoft System Center 2012 Operations Manager Service Pack 1
 • Microsoft System Center 2012 R2 Operations Manager
T? khóa: 
kbmt KB2843219 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2843219

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com