Kh?c ph?c: Không ph?i t?t c? k?t qu? đư?c tr? v? khi b?n th?c hi?n m?t tra c?u văn b?n đ?y đ? trong SQL Server 2008 hay SQL Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2844196 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Các b?n s?a l?i Microsoft SQL Server 2008 SP3 CTP đư?c phát hành như là m?t t?i v? t?p. B?i v? các b?n s?a l?i tích l?y, m?i b?n phát hành m?i ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 SP3 CTP s?a ch?a phát hành.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Khi b?n tra c?u c?m t? ho?c s? d?ng các nhà đi?u hành g?n trong m?t tra c?u toàn văn b?n trong Microsoft SQL Server 2008 hay Microsoft SQL Server 2008 R2, b?n nh?n th?y r?ng không ph?i t?t c? các k?t qu? đư?c tr? v?.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? thông tin v? trí cho t? th?nh tho?ng đư?c vi?t vào m?t ch? s? ra tr?t t? trong quá tr?nh k?t h?p thư?ng xuyên c?a dân. Thông tin v? trí này đư?c s? d?ng đ? th?c hi?n g?n tra c?u cho c?m t? ho?c b?ng cách s? d?ng các nhà đi?u hành g?n . Khi m?t ho?c nhi?u t? trong m?t c?m t? ho?c ? g?n nhà đi?u hành có ch?a thông tin v? trí ra tr?t t?, không chính xác k?t qu? đư?c tr? v?.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, áp d?ng các gói C?p Nh?t tích l?y phù h?p.

Sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này, nó là c?n thi?t đ? xây d?ng l?i t?t c? văn b?n đ?y đ? ch? s? trong m?i b? máy cơ s? d? li?u đ? t? ch?c l?i thông tin v? trí theo th? t? đúng.  Sau khi áp d?ng các gói C?p Nh?t tích l?y và xây d?ng l?i các ch? s? văn b?n đ?y đ?, thông tin v? trí cho m?i t? đư?c l?nh m?t cách chính xác trong quá tr?nh k?t h?p thư?ng xuyên c?a dân.

Cumulative update C?p nh?t thông tin

Tích l?y Update 7 cho SQL Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 7. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 2, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2844090 Cumulative update C?p Nh?t gói 7 cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 2
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 R2 b?n ghi d?ch v? Pack 2 s?a ch?a phát hành. Chúng tôi khuyên b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2730301 SQL Server 2008 R2 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 đư?c phát hành

Cumulative Update 13 cho SQL Server 2008 R2 SP1

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 13. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update cho SQL Server 2008 R2 SP1, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2855792 Cumulative update C?p Nh?t gói 13 cho SQL Server 2008 R2 SP1
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 R2 SP1 s?a ch?a phát hành. Chúng tôi khuyên b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2567616 SQL Server 2008 R2 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 đ? đư?c phát hành

Tích l?y Update 11 cho SQL Server 2008 SP3 CTP

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 11. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update cho SQL Server 2008 SP3 CTP, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2834048 11 Gói cumulative update cho SQL Server 2008 Service Pack 3
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 SP3 CTP s?a ch?a phát hành. Chúng tôi khuyên b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2629969 SQL Server 2008 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 SP3 CTP đư?c phát hành

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? đi?u hành g?n trong SQL Server, h?y vào web site MSDN sau đây:
Nhà đi?u hành trong các tra c?u văn b?n đ?y đ?: và, hay không, và g?n
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? s? d?ng các nhà đi?u hành g?n trong SQL Server, h?y vào web site MSDN sau đây:
Thông tin v? ch?a (giao d?ch-SQL)
Đ? bi?t thêm thông tin v? mô h?nh b?n ghi d?ch v? gia tăng cho SQL Server, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935897 M?t mô h?nh b?n ghi d?ch v? gia tăng là có s?n t? đ?i SQL Server đ? cung c?p hotfixes cho báo cáo v?n đ?
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? lư?c đ? đ?t tên cho SQL Server C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
822499 Các lư?c đ? đ?t tên cho gói c?p nh?t ph?n m?m Microsoft SQL Server
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2844196 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Sáu 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 3
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2844196 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2844196

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com