M ta v ban cp nht Microsoft Lync dnh cho Mac 2011 14.0.5

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2844274 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tm t?t

Bai vit nay m t? b?n c?p nh?t c?a Microsoft Lync dnh cho Mac 2011 pht hnh thng 6 nm 2013.

Gii thiu

B?n c?p nh?t ny cung c?p nh?ng c?i ti?n sau:
 • H? tr? cho Lync Online v Lync Server 2013.
 • T? ?ng c?u h?nh v?i Office 365.
 • Ch? bo th tho?i ? xem s? l?ng th tho?i v danh sch cc th tho?i.
 • Kh? nng pht th tho?i t? my khch Lync dnh cho Mac 2011.
 • B?m gi? 1 ? truy c?p th tho?i.
 • Phm Enter by gi? s? pht m thanh cho k? hi?u s? (#) trong a t?n s? song m (DTMF).
 • S?p - ng?i ?y quy?n ?c hi?n th? trong m?t nhm cho lin h?.
 • C?i thi?n hi?u su?t cho chia s? mn h?nh.
 • B?m gi? 0 cho k? hi?u D?u C?ng (+).
 • D?u c?ng (+) hi?n ?c h? tr? t? b?ng quay s?.
 • Tn hi?u quay s? pht ra khi b?n b? ng?t k?t n?i ho?c cha k?t n?i cu?c g?i.
 • C?a s? cu?c g?i Lync hi?n ln n?n tr?c khi b?n b? ng?t k?t n?i.
 • Truy xu?t thng tin l?ch ?c h? tr?.
 • L?ch s? h?i tho?i cho cu?c g?i tho?i hi?n c s?n.
 • H? tr? thng bo ghi m cu?c h?i tho?i v cu?c h?p tr?c tuy?n.
 • Tn hi?u g?i l?i n?i b? cho cu?c g?i PSTN i hi?n c s?n.
 • T?p XML Cht lng Trai nghim (QoE) by gi? s? thng qua ki?m duy?t cho ch?c nng Bo co Ch?t l?ng Tho?i (VQ).

Cac v?n ? ma ban cp nht nay khc phuc

Ban cp nht nay khc phuc cac v?n ? sau:
 • 2844262 Thng bo l?i khi b?n nh?p d?u c?ng trn b?ng quay s? trong Lync dnh cho Mac 2011
 • 2851281 B?n khng th? tham gia cu?c h?p tr?c tuy?n trn thi?t b? ch?y Lync dnh cho Mac 2011
 • 2844273 Ng?i dng khng th? nghe th?y tn hi?u g?i l?i cho cc cu?c g?i i qua PSTN trong Lync dnh cho Mac 2011
 • 2844266 Ng?i dng khng th? truy xu?t thng tin l?ch trong Lync dnh cho Mac 2011
 • 2844270 Ng?i dng b? ng?t k?t n?i kh?i phin chia s? mn h?nh ho?c ?ng d?ng trong cu?c h?p tr?c tuy?n trong Lync dnh cho Mac 2011
 • 2844265 B?n c?p nh?t cho php b?n xem l?ch s? cu?c g?i hi?n c s?n cho Lync dnh cho Mac 2011
 • 2844271 Gi? y ng?i dng nh?n ?c thng bo ghi m khi cu?c h?i tho?i ho?c cu?c h?p tr?c tuy?n ?c ghi m trong Lync dnh cho Mac 2011
 • 2851280 Khng th? ng nh?p vo Lync dnh cho Mac 2011 b?ng cch s? d?ng ti kho?n Office 365
 • 2851290 Thng tin cu?c g?i khng ?c hi?n th? trong Bo co Ch?n on Ch?t l?ng Phng ti?n cho thi?t b? ang ch?y Lync dnh cho Mac 2011
 • 2851291 B?n c?p nh?t hi?n c gip thm cc tnh nng qu?n l? ?y quy?n vo Lync dnh cho Mac 2011
 • 2837047 Thng bo l?i khi b?n c? tham gia cu?c h?p tr?c tuy?n trn thi?t b? ch?y Lync dnh cho Mac 2011
 • 2837048 Phin chia s? mn h?nh ho?c chia s? video ng?t k?t n?i khi b?n s? d?ng Lync dnh cho Mac 2011
Ngoi ra, b?n c?p nh?t ny c?ng kh?c ph?c ?c s? c? s?p trong plugin Tr?nh kh?i ch?y Tham gia.

Thng tin thm

iu kin tin quyt

Tr?c khi b?n ci ?t b?n c?p nh?t Lync dnh cho Mac 2011 14.0.5, ?m b?o r?ng b?n ? ci ?t Lync dnh cho Mac 2011 14.0.0 trn my tnh. Ngoi ra, ?m b?o my tnh ang ch?y Mac OS X 10.5 ho?c phin b?n m?i hn c?a h? i?u hnh Mac OS X.

? xac minh rng my tnh p ?ng i?u ki?n tin quy?t v? phin b?n h iu hanh, h?y b?m vo Thng tin v? my Mac ny trn menu Apple.

? xc minh r?ng Lync dnh cho Mac 2011 14.0.0 ?c ci ?t trn my tnh, h?y lam theo nhng bc sau:
 1. Trn menu Bt u, bm vao ng dung.
 2. M? Lync dnh cho Mac 2011.
 3. Trn menu Lync, bm Thng tin v? Lync.
 4. Trong h?p tho?i Thng tin v? Lync, xem s? phin b?n ?c hi?n th?. S? phin b?n ph?i l 14.0.0.

Cach t?i ban cp nht nay

Tp sau y s?n co t?i xu?ng t? Trung tm T?i xu?ng c?a Microsoft:
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
T?i xu?ng
T?i xu?ng gi c?p nh?t Microsoft Lync dnh cho Mac 2011 14.0.5 ngay by gi?.
Ngay Phat hanh: Thang 6 nm 2013

? bi?t thm thng tin v? cch t?i xu?ng cc t?p h? tr? cua Microsoft, h?y b?m vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cach tai cac tp h? tr cua Microsoft t d?ch vu trc tuy?n
Microsoft a quet vi-rut cho tp nay. Microsoft a s dung ph?n m?m phat hin vi-rt cp nht nh?t s?n c t?i th?i i?m t?p ?c ng. Tp c lu trn may chu c tng cng bao mt giup ngn chn moi thay i trai phep ?i vi tp.

bit thm thng tin v? ti nguyn cho Lync dnh cho Mac 2011, hay truy cp trang web sau cua Microsoft:
http://www.microsoft.com/mac

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2844274 - L?n xem xt sau cng: 29 Thang Mi Mt 2013 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft Lync for Mac 2011
T? kha:
atdownload kbfix kbsurveynew kbexpertisebeginner KB2844274

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com