MS13-052: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Khuôn kh? .NET 2.0 Service Pack 2 trên Windows Vista Service Pack 2 và Windows Server 2008 Service Pack 2: ngày 9 tháng 8 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2844287
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

B?n c?p nh?t này gi?i quy?t m?t l? h?ng trong Microsoft Khuôn kh? .NET có th? cho phép đ? cao c?a đ?c quy?n trên m?t h? th?ng khách hàng n?u ngư?i dùng xem m?t web site đ?c bi?t crafted b?ng cách s? d?ng m?t trình duyệt Web có th? ch?y ?ng d?ng duy?t XAML (XBAPs).

Tóm t?t

Microsoft đ? phát hành b?n tin b?o m?t MS13-052. B?n có th? xem các b?n tin an ninh đ?y đ? b?ng cách đi đ?n m?t trong các web site Microsoft sau đây:

Làm th? nào đ? có đư?c tr? giúp và h? tr? cho b?n C?p Nh?t b?o m?t này

Tr? giúp cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t: H? tr? cho Microsoft Update

Gi?i pháp b?o m?t cho các chuyên gia CNTT: TechNet kh?c ph?c s? c? b?o m?t và h? tr?

Giúp b?o v? máy tính c?a b?n đang ch?y Windows t? virus và ph?n m?m đ?c h?i: Virus gi?i pháp và Trung tâm b?o m?t

H? tr? đ?a phương theo qu?c gia c?a b?n: H? tr? qu?c t?

Thông tin thêm

T?i thông tin

B?n c?p nh?t này có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:

http://Go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=304166

Thi?t b? chuy?n m?ch dòng lệnh cho b?n c?p nh?t này

Đ? bi?t thông tin v? các thi?t b? chuy?n m?ch dòng lệnh khác nhau đư?c h? tr? b?i b?n c?p nh?t này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

2844699 Thi?t b? chuy?n m?ch dòng lệnh cho Microsoft Khuôn kh? .NET gói c?p nh?t b?o m?t

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n c?p nh?t này không yêu c?u kh?i đ?ng l?i h? th?ng sau khi b?n áp d?ng b?n C?p Nh?t, tr? khi các t?p tin đang đư?c C?p Nh?t đang b? khóa ho?c đang đư?c s? d?ng.

C?p nh?t thông tin thay th?

B?n c?p nh?t này không thay th? b?t c? C?p Nh?t phát hành trư?c đó.

C?p Nh?t lo?i b? thông tin

Lưu ? Chúng tôi không khuyên b?n lo?i b? b?t k? C?p Nh?t b?o m?t.

Đ? lo?i b? b?n c?p nh?t này, s? d?ng các Chương tr?nh và tính năng m?c trong Panel điều khiển.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n ti?ng Anh (M?) c?a b?n c?p nh?t này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.

Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a h? th?ng
Chi nhánh d?ch v? GDR
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401653,24820 Tháng Giêng, 201211:21
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401649,15220 Tháng Giêng, 201211:21
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401649,15220 Tháng Giêng, 201211:22
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401649,15216 Tháng tư, 200906:03
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401661,44020 Tháng Giêng, 201211:22
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401649,15220 Tháng Giêng, 201211:22
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401649,15220 Tháng Giêng, 201211:23
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401649,15216 Tháng tư, 200906:04
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401653,24820 Tháng Giêng, 201211:23
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401649,15220 Tháng Giêng, 201211:23
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401649,15220 Tháng Giêng, 201211:23
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401653,24816 Tháng tư, 200906:05
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401649,15216 Tháng tư, 200906:05
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401645,05620 Tháng Giêng, 201211:24
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401649,15220 Tháng Giêng, 201211:24
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401649,15220 Tháng Giêng, 201211:24
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401649,15220 Tháng Giêng, 201211:24
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401649,15220 Tháng Giêng, 201211:25
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401657,34420 Tháng Giêng, 201211:25
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401649,15220 Tháng Giêng, 201211:25
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401649,15220 Tháng Giêng, 201211:25
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401645,05616 Tháng tư, 200906:07
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401645,05616 Tháng tư, 200906:08
System.configuration.dll2.0.50727.4243425,98429 Tháng 5 năm 201306:27
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401640,96020 Tháng Giêng, 201211:21
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401636,86420 Tháng Giêng, 201211:21
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401636,86420 Tháng Giêng, 201211:22
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401636,86416 Tháng tư, 200906:03
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401649,15220 Tháng Giêng, 201211:22
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401636,86420 Tháng Giêng, 201211:22
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401636,86420 Tháng Giêng, 201211:23
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401636,86416 Tháng tư, 200906:04
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401640,96020 Tháng Giêng, 201211:23
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401636,86420 Tháng Giêng, 201211:23
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401636,86420 Tháng Giêng, 201211:23
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401640,96016 Tháng tư, 200906:05
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401636,86416 Tháng tư, 200906:05
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401636,86420 Tháng Giêng, 201211:24
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401636,86420 Tháng Giêng, 201211:24
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401636,86420 Tháng Giêng, 201211:24
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401636,86420 Tháng Giêng, 201211:24
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401636,86420 Tháng Giêng, 201211:25
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401645,05620 Tháng Giêng, 201211:25
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401636,86420 Tháng Giêng, 201211:25
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401636,86420 Tháng Giêng, 201211:25
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401636,86416 Tháng tư, 200906:07
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401632,76816 Tháng tư, 200906:08
System.Data.sqlxml.dll2.0.50727.4243745,47229 Tháng 5 năm 201306:27
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016184,32020 Tháng Giêng, 201211:21
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016159,74420 Tháng Giêng, 201211:21
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016155,64820 Tháng Giêng, 201211:22
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016167,93616 Tháng tư, 200906:03
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016229,37620 Tháng Giêng, 201211:22
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016163,84020 Tháng Giêng, 201211:22
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016155,64820 Tháng Giêng, 201211:23
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016167,93616 Tháng tư, 200906:04
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016176,12820 Tháng Giêng, 201211:23
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016172,03220 Tháng Giêng, 201211:23
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016163,84020 Tháng Giêng, 201211:23
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016184,32016 Tháng tư, 200906:05
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016172,03216 Tháng tư, 200906:06
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016151,55220 Tháng Giêng, 201211:24
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016163,84020 Tháng Giêng, 201211:24
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016167,93620 Tháng Giêng, 201211:24
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016159,74420 Tháng Giêng, 201211:24
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016163,84020 Tháng Giêng, 201211:25
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016217,08820 Tháng Giêng, 201211:25
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016155,64820 Tháng Giêng, 201211:25
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016155,64820 Tháng Giêng, 201211:26
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016147,45616 Tháng tư, 200906:07
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016147,45616 Tháng tư, 200906:08
System.xml.dll2.0.50727.42432,052,09629 Tháng 5 năm 201306:28
Chi nhánh d?ch v? LDR
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401653,24824 Tháng 5 năm 201317:09
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401649,15224 Tháng 5 năm 201317:13
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401649,15224 Tháng 5 năm 201317:18
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401649,15224 Tháng 5 năm 201317:23
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401661,44024 Tháng 5 năm 201317:37
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401649,15224 Tháng 5 năm 201317:43
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401649,15224 Tháng 5 năm 201317:53
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401649,15224 Tháng 5 năm 201317:57
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401653,24824 Tháng 5 năm 201318:03
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401649,15224 Tháng 5 năm 201318:08
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401649,15224 Tháng 5 năm 201318:17
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401653,24809-Tháng chín-201111:26
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401649,15212 Tháng chín năm 201111:02
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401645,05613 Tháng Giêng, 201220:08
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401649,15213 Tháng Giêng, 201220:08
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401649,15213 Tháng Giêng, 201220:09
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401649,15213 Tháng Giêng, 201220:09
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401649,15213 Tháng Giêng, 201220:09
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401657,34413 Tháng Giêng, 201220:10
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401649,15213 Tháng Giêng, 201220:10
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401649,15213 Tháng Giêng, 201220:10
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401645,05612 Tháng chín năm 201111:02
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401645,05612 Tháng chín năm 201111:03
System.configuration.dll2.0.50727.7030425,98429 Tháng 5 năm 201306:35
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401640,96024 Tháng 5 năm 201317:09
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401636,86424 Tháng 5 năm 201317:13
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401636,86424 Tháng 5 năm 201317:18
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401636,86424 Tháng 5 năm 201317:23
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401649,15224 Tháng 5 năm 201317:37
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401636,86424 Tháng 5 năm 201317:43
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401636,86424 Tháng 5 năm 201317:53
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401636,86424 Tháng 5 năm 201317:57
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401640,96024 Tháng 5 năm 201318:03
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401636,86424 Tháng 5 năm 201318:08
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401636,86424 Tháng 5 năm 201318:17
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401640,96009-Tháng chín-201111:26
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401636,86412 Tháng chín năm 201111:02
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401636,86413 Tháng Giêng, 201220:08
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401636,86413 Tháng Giêng, 201220:08
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401636,86413 Tháng Giêng, 201220:09
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401636,86413 Tháng Giêng, 201220:09
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401636,86413 Tháng Giêng, 201220:09
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401645,05613 Tháng Giêng, 201220:10
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401636,86413 Tháng Giêng, 201220:10
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401636,86413 Tháng Giêng, 201220:10
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401636,86412 Tháng chín năm 201111:02
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401632,76812 Tháng chín năm 201111:03
System.Data.sqlxml.dll2.0.50727.7030745,47229 Tháng 5 năm 201306:36
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016184,32024 Tháng 5 năm 201317:09
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016159,74424 Tháng 5 năm 201317:13
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016155,64824 Tháng 5 năm 201317:19
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016167,93624 Tháng 5 năm 201317:24
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016229,37624 Tháng 5 năm 201317:37
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016163,84024 Tháng 5 năm 201317:43
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016155,64824 Tháng 5 năm 201317:53
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016167,93624 Tháng 5 năm 201317:57
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016176,12824 Tháng 5 năm 201318:03
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016172,03224 Tháng 5 năm 201318:09
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016163,84024 Tháng 5 năm 201318:17
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016184,32009-Tháng chín-201111:26
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016172,03212 Tháng chín năm 201111:02
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016151,55213 Tháng Giêng, 201220:08
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016163,84013 Tháng Giêng, 201220:08
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016167,93613 Tháng Giêng, 201220:09
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016159,74413 Tháng Giêng, 201220:09
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016163,84013 Tháng Giêng, 201220:09
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016217,08813 Tháng Giêng, 201220:10
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016155,64813 Tháng Giêng, 201220:10
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016155,64813 Tháng Giêng, 201220:10
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016147,45612 Tháng chín năm 201111:02
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016147,45612 Tháng chín năm 201111:03
System.xml.dll2.0.50727.70302,052,09629 Tháng 5 năm 201306:36
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a h? th?ng
Chi nhánh d?ch v? GDR
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
System.configuration.dll2.0.50727.4243425,98429 Tháng 5 năm 201306:27
System.Data.sqlxml.dll2.0.50727.4243745,47229 Tháng 5 năm 201306:27
System.xml.dll2.0.50727.42432,052,09629 Tháng 5 năm 201306:27
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401653,24820 Tháng Giêng, 201211:22
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401649,15220 Tháng Giêng, 201211:22
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401649,15220 Tháng Giêng, 201211:22
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401649,15216 Tháng tư, 200906:06
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401661,44020 Tháng Giêng, 201211:22
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401649,15220 Tháng Giêng, 201211:23
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401649,15220 Tháng Giêng, 201211:23
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401649,15216 Tháng tư, 200906:07
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401653,24820 Tháng Giêng, 201211:23
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401649,15220 Tháng Giêng, 201211:23
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401649,15220 Tháng Giêng, 201211:24
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401653,24816 Tháng tư, 200906:08
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401649,15216 Tháng tư, 200906:09
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401645,05620 Tháng Giêng, 201211:24
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401649,15220 Tháng Giêng, 201211:24
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401649,15220 Tháng Giêng, 201211:24
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401649,15220 Tháng Giêng, 201211:24
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401649,15220 Tháng Giêng, 201211:25
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401657,34420 Tháng Giêng, 201211:25
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401649,15220 Tháng Giêng, 201211:25
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401649,15220 Tháng Giêng, 201211:26
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401645,05616 Tháng tư, 200906:10
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401645,05616 Tháng tư, 200906:12
System.configuration.dll2.0.50727.4243425,98429 Tháng 5 năm 201306:27
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401640,96020 Tháng Giêng, 201211:22
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401636,86420 Tháng Giêng, 201211:22
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401636,86420 Tháng Giêng, 201211:22
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401636,86416 Tháng tư, 200906:06
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401649,15220 Tháng Giêng, 201211:22
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401636,86420 Tháng Giêng, 201211:23
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401636,86420 Tháng Giêng, 201211:23
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401636,86416 Tháng tư, 200906:07
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401640,96020 Tháng Giêng, 201211:23
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401636,86420 Tháng Giêng, 201211:23
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401636,86420 Tháng Giêng, 201211:24
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401640,96016 Tháng tư, 200906:08
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401636,86416 Tháng tư, 200906:09
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401636,86420 Tháng Giêng, 201211:24
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401636,86420 Tháng Giêng, 201211:24
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401636,86420 Tháng Giêng, 201211:24
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401636,86420 Tháng Giêng, 201211:24
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401636,86420 Tháng Giêng, 201211:25
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401645,05620 Tháng Giêng, 201211:25
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401636,86420 Tháng Giêng, 201211:25
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401636,86420 Tháng Giêng, 201211:26
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401636,86416 Tháng tư, 200906:10
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401632,76816 Tháng tư, 200906:12
System.Data.sqlxml.dll2.0.50727.4243745,47229 Tháng 5 năm 201306:27
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016184,32020 Tháng Giêng, 201211:22
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016159,74420 Tháng Giêng, 201211:22
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016155,64820 Tháng Giêng, 201211:22
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016167,93616 Tháng tư, 200906:06
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016229,37620 Tháng Giêng, 201211:22
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016163,84020 Tháng Giêng, 201211:23
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016155,64820 Tháng Giêng, 201211:23
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016167,93616 Tháng tư, 200906:07
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016176,12820 Tháng Giêng, 201211:23
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016172,03220 Tháng Giêng, 201211:23
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016163,84020 Tháng Giêng, 201211:24
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016184,32016 Tháng tư, 200906:08
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016172,03216 Tháng tư, 200906:09
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016151,55220 Tháng Giêng, 201211:24
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016163,84020 Tháng Giêng, 201211:24
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016167,93620 Tháng Giêng, 201211:24
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016159,74420 Tháng Giêng, 201211:25
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016163,84020 Tháng Giêng, 201211:25
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016217,08820 Tháng Giêng, 201211:25
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016155,64820 Tháng Giêng, 201211:25
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016155,64820 Tháng Giêng, 201211:26
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016147,45616 Tháng tư, 200906:10
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016147,45616 Tháng tư, 200906:12
System.xml.dll2.0.50727.42432,052,09629 Tháng 5 năm 201306:28
Chi nhánh d?ch v? LDR
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
System.configuration.dll2.0.50727.7030425,98429 Tháng 5 năm 201306:25
System.Data.sqlxml.dll2.0.50727.7030745,47229 Tháng 5 năm 201306:25
System.xml.dll2.0.50727.70302,052,09629 Tháng 5 năm 201306:26
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401653,24813 Tháng Giêng, 201220:07
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401649,15213 Tháng Giêng, 201220:07
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401649,15213 Tháng Giêng, 201220:08
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401649,15215 Tháng mư?i m?t, 201115:03
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401661,44013 Tháng Giêng, 201220:08
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401649,15213 Tháng Giêng, 201220:09
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401649,15213 Tháng Giêng, 201220:09
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401649,15215 Tháng mư?i m?t, 201121:43
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401653,24813 Tháng Giêng, 201220:09
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401649,15213 Tháng Giêng, 201220:09
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401649,15213 Tháng Giêng, 201220:10
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401653,24815 Tháng mư?i m?t, 201115:04
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401649,15215 Tháng mư?i m?t, 201121:43
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401645,05613 Tháng Giêng, 201220:10
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401649,15213 Tháng Giêng, 201220:10
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401649,15213 Tháng Giêng, 201220:11
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401649,15213 Tháng Giêng, 201220:11
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401649,15213 Tháng Giêng, 201220:12
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401657,34413 Tháng Giêng, 201220:12
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401649,15213 Tháng Giêng, 201220:12
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401649,15213 Tháng Giêng, 201220:13
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401645,05615 Tháng mư?i m?t, 201121:43
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401645,05615 Tháng mư?i m?t, 201121:43
System.configuration.dll2.0.50727.7030425,98429 Tháng 5 năm 201306:35
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401640,96013 Tháng Giêng, 201220:07
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401636,86413 Tháng Giêng, 201220:07
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401636,86413 Tháng Giêng, 201220:08
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401636,86415 Tháng mư?i m?t, 201115:03
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401649,15213 Tháng Giêng, 201220:08
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401636,86413 Tháng Giêng, 201220:09
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401636,86413 Tháng Giêng, 201220:09
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401636,86415 Tháng mư?i m?t, 201121:43
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401640,96013 Tháng Giêng, 201220:09
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401636,86413 Tháng Giêng, 201220:09
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401636,86413 Tháng Giêng, 201220:10
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401640,96015 Tháng mư?i m?t, 201115:04
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401636,86415 Tháng mư?i m?t, 201121:43
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401636,86413 Tháng Giêng, 201220:10
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401636,86413 Tháng Giêng, 201220:10
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401636,86413 Tháng Giêng, 201220:11
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401636,86413 Tháng Giêng, 201220:11
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401636,86413 Tháng Giêng, 201220:12
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401645,05613 Tháng Giêng, 201220:12
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401636,86413 Tháng Giêng, 201220:12
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401636,86413 Tháng Giêng, 201220:13
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401636,86415 Tháng mư?i m?t, 201121:43
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401632,76815 Tháng mư?i m?t, 201121:43
System.Data.sqlxml.dll2.0.50727.7030745,47229 Tháng 5 năm 201306:36
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016184,32013 Tháng Giêng, 201220:07
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016159,74413 Tháng Giêng, 201220:07
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016155,64813 Tháng Giêng, 201220:08
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016167,93615 Tháng mư?i m?t, 201115:03
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016229,37613 Tháng Giêng, 201220:08
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016163,84013 Tháng Giêng, 201220:09
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016155,64813 Tháng Giêng, 201220:09
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016167,93615 Tháng mư?i m?t, 201121:43
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016176,12813 Tháng Giêng, 201220:09
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016172,03213 Tháng Giêng, 201220:09
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016163,84013 Tháng Giêng, 201220:10
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016184,32015 Tháng mư?i m?t, 201115:04
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016172,03215 Tháng mư?i m?t, 201121:43
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016151,55213 Tháng Giêng, 201220:10
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016163,84013 Tháng Giêng, 201220:10
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016167,93613 Tháng Giêng, 201220:11
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016159,74413 Tháng Giêng, 201220:11
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016163,84013 Tháng Giêng, 201220:12
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016217,08813 Tháng Giêng, 201220:12
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016155,64813 Tháng Giêng, 201220:12
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016155,64813 Tháng Giêng, 201220:13
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016147,45615 Tháng mư?i m?t, 201121:43
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016147,45615 Tháng mư?i m?t, 201121:43
System.xml.dll2.0.50727.70302,052,09629 Tháng 5 năm 201306:36
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a h? th?ng
Chi nhánh d?ch v? GDR
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
System.configuration.dll2.0.50727.4243425,98429 Tháng 5 năm 201306:13
System.Data.sqlxml.dll2.0.50727.4243745,47229 Tháng 5 năm 201306:13
System.xml.dll2.0.50727.42432,052,09629 Tháng 5 năm 201306:13
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401649,15216 Tháng tư, 200906:11
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401649,15216 Tháng tư, 200906:11
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401653,24816 Tháng tư, 200906:13
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401649,15216 Tháng tư, 200906:14
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401645,05616 Tháng tư, 200906:15
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401645,05616 Tháng tư, 200906:16
System.configuration.dll2.0.50727.4243425,98429 Tháng 5 năm 201306:27
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401636,86416 Tháng tư, 200906:11
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401636,86416 Tháng tư, 200906:11
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401640,96016 Tháng tư, 200906:13
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401636,86416 Tháng tư, 200906:14
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401636,86416 Tháng tư, 200906:15
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401632,76816 Tháng tư, 200906:16
System.Data.sqlxml.dll2.0.50727.4243745,47229 Tháng 5 năm 201306:27
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016167,93616 Tháng tư, 200906:11
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016167,93616 Tháng tư, 200906:11
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016184,32016 Tháng tư, 200906:13
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016172,03216 Tháng tư, 200906:14
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016147,45616 Tháng tư, 200906:15
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016147,45616 Tháng tư, 200906:16
System.xml.dll2.0.50727.42432,052,09629 Tháng 5 năm 201306:28
Chi nhánh d?ch v? LDR
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
System.configuration.dll2.0.50727.7030425,98429 Tháng 5 năm 201306:10
System.Data.sqlxml.dll2.0.50727.7030745,47229 Tháng 5 năm 201306:10
System.xml.dll2.0.50727.70302,052,09629 Tháng 5 năm 201306:10
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401649,15216 Tháng 8 năm 201014:31
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401649,15216 Tháng 8 năm 201014:31
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401653,24816 Tháng 8 năm 201014:31
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401649,15220 Tháng tám, 201006:44
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401645,05620 Tháng tám, 201006:44
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.401645,05620 Tháng tám, 201006:45
System.configuration.dll2.0.50727.7030425,98429 Tháng 5 năm 201306:35
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401636,86416 Tháng 8 năm 201014:31
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401636,86416 Tháng 8 năm 201014:31
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401640,96016 Tháng 8 năm 201014:31
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401636,86420 Tháng tám, 201006:44
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401636,86420 Tháng tám, 201006:44
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.401632,76820 Tháng tám, 201006:45
System.Data.sqlxml.dll2.0.50727.7030745,47229 Tháng 5 năm 201306:36
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016167,93616 Tháng 8 năm 201014:31
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016167,93616 Tháng 8 năm 201014:31
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016184,32016 Tháng 8 năm 201014:31
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016172,03220 Tháng tám, 201006:44
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016147,45620 Tháng tám, 201006:44
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4016147,45620 Tháng tám, 201006:45
System.xml.dll2.0.50727.70302,052,09629 Tháng 5 năm 201306:36
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Áp d?ng cho

Bài vi?t này áp d?ng cho nh?ng đi?u sau đây:
  • Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
    • Windows Vista gói d?ch v? 2
    • Windows Server 2008 gói d?ch v? 2

Thu?c tính

ID c?a bài: 2844287 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Bảy 2013 - Xem xét l?i: 1.0
T? khóa: 
kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload kbmt KB2844287 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2844287

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com