S? ki?n ID1000 và t? ch?c s? ki?n ID 1202 thư đư?c thông báo khi b?n đ?t b?o m?t trên d?ch v? nhân b?n t?p b?ng cách s? d?ng chính sách nhóm

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 284461 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

N?u b?n c?u h?nh kh?i đ?ng ch? đ? và b?o m?t thi?t đ?t trên d?ch v? nhân b?n t?p (FRS) thông qua Group Policy, các thông báo l?i sau đây có th? đư?c đăng trong s? ghi s? ki?n ?ng d?ng trong Event Viewer:
S? ki?n lo?i: c?nh báo
S? ki?n ngu?n: SceCli
Th? lo?i s? ki?n: không có
T? ch?c s? ki?n ID: 1202
Ngày: 1/4/2001
Th?i gian: 01:01:30
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính: máy ch?
Mô t?:
Chính sách b?o m?t đư?c ph? bi?n v?i c?nh báo. 0x5: truy c?p b? t? ch?i. Xin vui l?ng xem đ? bi?t chi ti?t trong x? l? s? c? ph?n trong b?o m?t giúp.
- và -
Lo?i s? ki?n: l?i
S? ki?n ngu?n: Userenv
Th? lo?i s? ki?n: không có
T? ch?c s? ki?n ID: 1000
Ngày: 1/4/2001
Th?i gian: 01:01:30
User: NT AUTHORITY\SYSTEM
Máy tính: máy ch?
Mô t?:
M? r?ng phía khách hàng nhóm chính sách b?o m?t đư?c thông qua c? (17) và tr? v? m?t m? tr?ng thái l?i (5).
N?u b?n cho phép khách hàng c?u h?nh b?o m?t đăng nh?p (mà t?o ra các t?p tin Winlogon.log), thông báo l?i sau đây đư?c đăng nh?p Winlogon.log:
C?u h?nh NtFrs.
C?nh báo 5: Truy c?p b? t? ch?i.
L?i m? NtFrs.

C?u h?nh d?ch v? t?ng h?p đ? hoàn thành v?i l?i.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? c?a b?o m?t khóa xu?ng ban đ?u đư?c t?o vào FRS thông qua chính sách nhóm. Khi b?n c? g?ng đ? c?u h?nh FRS thông qua Group Policy, các công c? chính sách không c?n có đư?c s? cho phép đ? đ?t b?o m?t trên FRS và không c? g?ng đ? l?y quy?n s? h?u c?a FRS.

GI?I PHÁP

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

Đ? thi?t l?p l?i an ninh trên FRS:
 1. Đi?u hư?ng đ?n chính sách sau đây trong đ?i tư?ng chính sách nhóm (Group Policy GPO) nơi an ninh đ? đư?c thi?t l?p trên FRS:
  Máy tính Configuration\Windows Settings\Security Settings\System d?ch v?
 2. Nh?p chu?t ph?i D?ch v? sao nhân b?n t?p và nh?p vào Bảo mật.
 3. Cung c?p cho các h? th?ng qu?n tr? viên nhóm ki?m soát đ?y đ? quy?n.
 4. Xác minh r?ng chính sách edited đ? đư?c nhân r?ng đ? t?t c? các b? đi?u khi?n vùng.
 5. Khởi động Registry Editor (Regedt32.exe).
 6. Xác đ?nh v? trí và b?m vào khóa registry sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NTFRS
 7. Xóa các Bảo mật subkey.
 8. Khởi động lại máy tính.
Đ? xác nh?n r?ng chính sách an ninh đ? đư?c áp thành công d?ng, ki?m tra liên ti?p "t? ch?c s? ki?n ID 1704" thư trong s? ghi s? ki?n ?ng d?ng.

THÔNG TIN THÊM

V?n đ? này c?ng có th? x?y ra khi b?n c? g?ng đ? c?u h?nh các d?ch v? máy tính khác.

Thu?c tính

ID c?a bài: 284461 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbenv kberrmsg kbprb kbsecurity kbmt KB284461 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:284461

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com