Microsoft Security Advisory: C?p Nh?t cho các l? h?ng trong Adobe Flash Player trong Internet Explorer 10: ngày 11 tháng 8 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2847928 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Microsoft đ? phát hành m?t c? v?n v? v?n đ? này cho các chuyên gia CNTT an ninh Microsoft. C? v?n an ninh bao g?m thông tin liên quan đ?n an ninh b? sung. Đ? xem c? v?n an ninh, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
http://technet.Microsoft.com/Security/Advisory/2755801

Thông tin thêm

Các v?n đ? đư?c bi?t đ?n v?i b?n C?p Nh?t b?o m?t này

 • Windows Update s? không cung c?p b?n C?p Nh?t b?o m?t này đ? máy tính d?a trên Windows RT cho đ?n khi C?p Nh?t 2808380 đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  2808380 Windows RT d?a trên thi?t b? không th? t?i xu?ng b?n c?p nh?t ph?n m?m ho?c ?ng d?ng Windows c?a hàng

Gi?i pháp

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:

C?p Nh?t cho Internet Explorer Flash Player cho Windows 8 (KB2847928)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Windows8-RT-KB2847928-x86.msu bây gi?.

C?p Nh?t cho Internet Explorer Flash Player cho Windows 8 x 64 d?a trên h? th?ng (KB2847928)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Windows8-RT-KB2847928-x64.msu bây gi?.

C?p Nh?t cho Internet Explorer Flash Player cho Windows Server 2012 (KB2847928)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Windows8-RT-KB2847928-x64.msu bây gi?.

Ngày phát hành: Ngày 11 tháng 8 năm 2013

Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

C?p nh?t thông tin

Phát hi?n và tri?n khai các công c? và hư?ng d?n

Trung tâm b?o m?t

Qu?n l? các b?n c?p nh?t ph?n m?m và an ninh mà b?n ph?i tri?n khai máy ch?, máy tính đ? bàn và các h? th?ng điện thoại di động trong t? ch?c c?a b?n. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y xem các TechNet c?p nh?t qu?n l? trung tâm. Các web site Microsoft TechNet Security cung c?p các thông tin b? sung v? b?o m?t trong s?n ph?m c?a Microsoft.

C?p Nh?t b?o m?t có s?n t? Microsoft UpdateC?p nh?t Windows. C?p Nh?t b?o m?t c?ng có s?n t? các Trung tâm t?i xu?ng Microsoft. B?n có th? t?m th?y chúng d? dàng nh?t b?ng cách làm m?t tra c?u t? khóa cho "C?p Nh?t b?o m?t."

Cu?i cùng, b?n có th? t?i v? C?p Nh?t b?o m?t t? các C?a hàng Microsoft Update. Danh m?c c?p nh?t Microsoft cung c?p m?t danh m?c tra c?u N?i dung th?c hi?n có s?n thông qua Windows Update và Microsoft Update. Đi?u này bao g?m các C?p Nh?t b?o m?t, tr?nh đi?u khi?n và gói b?n ghi d?ch v?. Đ? bi?t thêm thông tin v? Microsoft Update Catalog, h?y xem các Microsoft Update danh m?c câu h?i thư?ng g?p.

Phát hi?n và tri?n khai hư?ng d?n

Microsoft cung c?p phát hi?n và hư?ng d?n tri?n khai cho C?p Nh?t b?o m?t. Hư?ng d?n này có ch?a các khuy?n ngh? và thông tin mà có th? giúp các chuyên gia CNTT hi?u làm th? nào đ? s? d?ng nhi?u công c? đ? phát hi?n và tri?n khai các b?n C?p Nh?t b?o m?t. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y xem Bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft 961747.

Microsoft Baseline Security phân tích

Microsoft Baseline Security phân tích (MBSA) cho phép các qu?n tr? viên quét h? th?ng đ?a phương và t? xa cho thi?u C?p Nh?t b?o m?t và ph? bi?n an ninh misconfigurations. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y xemMicrosoft Baseline Security phân tích.

B?ng dư?i đây cung c?p phát hi?n MBSA tóm t?t cho b?n C?p Nh?t b?o m?t này.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Ph?n m?mMBSA
Windows 8 cho h? th?ng 32-bitKhông
Windows 8 cho 64-bit h? th?ngKhông
Windows Server 2012Không
Lưu ? Khách hàng s? d?ng ph?n m?m di s?n mà không đư?c h? tr? b?i phiên b?n m?i nh?t c?a MBSA, Microsoft Update, và Windows Server C?p Nh?t b?n ghi d?ch v?, nên h?y xem Microsoft Baseline Security phân tích và sau đó tham kh?o ph?n "H? tr? s?n ph?m di s?n". ? đây, h? s? t?m th?y thông tin v? làm th? nào đ? t?o an ninh toàn di?n C?p Nh?t phát hi?n v?i di s?n công c?.

Windows Server C?p Nh?t b?n ghi d?ch v?

Windows Server C?p Nh?t b?n ghi d?ch v? (WSUS) cho phép thông tin qu?n tr? viên công ngh? tri?n khai các b?n c?p nh?t m?i nh?t s?n ph?m Microsoft đ? máy tính đang ch?y Windows. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? tri?n khai b?n C?p Nh?t b?o m?t b?ng cách s? d?ng Windows Server C?p Nh?t b?n ghi d?ch v?, h?y xem các Windows Server C?p Nh?t b?n ghi d?ch v? TechNet bài vi?t.

h? th?ng qu?n lí máy ch?

B?ng dư?i đây cung c?p các tin thư thoại SMS phát hi?n và tri?n khai tóm t?t cho b?n C?p Nh?t b?o m?t này.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Ph?n m?mTin thư thoại SMS 2003 v?i ITMUQu?n l? c?u h?nh Trung tâm h? th?ng
Windows 8 cho h? th?ng 32-bitKhông
Windows 8 cho 64-bit h? th?ngKhông
Windows Server 2012Không
Lưu ? Microsoft ngưng h? tr? cho tin thư thoại SMS 2.0 ngày 12 tháng 4 năm 2011. Đ?i v?i tin thư thoại SMS 2003, Microsoft c?ng ngưng h? tr? cho b?o m?t C?p nh?t hàng t?n kho công c? (SUIT) ngày 12 tháng 4 năm 2011. Khách đư?c khuy?n khích đ? nâng c?p lên Qu?n l? c?u h?nh Trung tâm h? th?ng. Cho khách hàng nh?ng ngư?i v?n c?n trên tin thư thoại SMS 2003 Service Pack 3, cácHàng t?n kho công c? cho Microsoft Update (ITMU) c?ng là m?t l?a ch?n.

Cho năm 2003 tin thư thoại SMS, SMS 2003 t?n kho công c? cho Microsoft Update (ITMU) có th? đư?c s? d?ng b?ng tin thư thoại SMS đ? phát hi?n các C?p Nh?t b?o m?t đư?c cung c?p b?i Microsoft Update và đó đư?c h? tr? b?i Windows Server C?p Nh?t b?n ghi d?ch v?. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? tin thư thoại SMS 2003 ITMU, h?y xem Tin thư thoại SMS 2003 t?n kho công c? cho Microsoft Update. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? tin thư thoại SMS công c? quét, xem Tin thư thoại SMS 2003 C?p nh?t ph?n m?m quét công c?. Xem thêm T?i v? cho h? th?ng qu?n lí Server 2003.

Qu?n l? c?u h?nh Trung tâm h? th?ng s? d?ng WSUS 3.0 cho phát hi?n c?a b?n C?p Nh?t. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y xem H? th?ng Trung tâm.

Thông tin chi ti?t, xem Bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft 910723: Tóm t?t danh sách hàng tháng phát hi?n và tri?n khai hư?ng d?n bài vi?t.

C?p Nh?t tương h?p v? sau Evaluator và b? công c? tương h?p v? sau ?ng d?ng

C?p Nh?t thư?ng xuyên vi?t thư cho cùng m?t t?p tin và cài đ?t chuyên bi?t s? ki?m nh?p đư?c yêu c?u cho ?ng d?ng c?a b?n đ? ch?y. Đi?u này có th? kích ho?t s? không tương h?p v? sau và tăng th?i gian đó là c?n thi?t đ? tri?n khai b?n C?p Nh?t b?o m?t. B?n có th? s?p x?p vi?c ki?m tra và phê chu?n c?a b?n c?p nh?t Windows ch?ng l?i các ?ng d?ng đư?c cài đ?t chuyên bi?t b?ng cách s? d?ng các C?p Nh?t tương h?p v? sau Evaluator thành ph?n đư?c bao g?m trong B? công c? tương h?p v? sau ?ng d?ng.

B? công c? tương h?p v? sau ?ng d?ng (ACT) ch?a các công c? c?n thi?t và các tài li?u đ? đánh giá và gi?m v?n đ? tương h?p v? sau ?ng d?ng trư?c khi b?n tri?n khai Windows Vista, Windows Update, Microsoft Security Update ho?c phiên b?n m?i c?a Windows Internet Explorer trong môi trư?ng c?a b?n.

Tri?n khai b?n C?p Nh?t b?o m?t

Windows 8 (T?t c? phiên b?n)

Tham kh?o b?ng
B?ng sau có ch?a thông tin C?p Nh?t b?o m?t cho ph?n m?m này. B?n có th? t?m th?y thông tin b? sung trong ph? "Tri?n khai thông tin" trong ph?n này.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Bao g?m trong tương lai b?n ghi d?ch v? góiC?p Nh?t cho v?n đ? này s? đư?c bao g?m trong m?t gói b?n ghi d?ch v? trong tương lai ho?c C?p Nh?t rollup
Tri?n khai
cài đ?t chuyên bi?t mà không đ?i h?i ngư?i dùng can thi?pCho Adobe Flash Player trong Internet Explorer 10 trên t?t c? các h? tr? phiên b?n 32-bit c?a Windows 8:
Windows8-RT-KB2847928-x86.msu/yên t?nh
Cho Adobe Flash Player trong Internet Explorer 10 trên t?t c? các h? tr? phiên b?n 64-bit c?a Windows 8:
Windows8-RT-KB2847928-x64.msu/yên t?nh
cài đ?t chuyên bi?t mà không c?n kh?i đ?ng l?iCho Adobe Flash Player trong Internet Explorer 10 trên t?t c? các h? tr? phiên b?n 32-bit c?a Windows 8:
/Norestart Windows8-RT-KB2847928-x86.msu/yên t?nh
Cho Adobe Flash Player trong Internet Explorer 10 trên t?t c? các h? tr? x 64-bit phiên b?n c?a Windows 8:
/Norestart Windows8-RT-KB2847928-x64.msu/yên t?nh
Thông tin b? sungXem ph? phát hi?n và tri?n khai công c? và hư?ng d?n .
Kh?i đ?ng l?i yêu c?u
Kh?i đ?ng l?i yêu c?u?Trong m?t s? trư?ng h?p, b?n c?p nh?t này không yêu c?u kh?i đ?ng l?i. N?u các t?p tin yêu c?u đang đư?c s? d?ng, b?n c?p nh?t này s? yêu c?u kh?i đ?ng l?i. N?u hành vi này x?y ra, b?n nh?n đư?c m?t thông báo tư v?n cho b?n đ? kh?i đ?ng l?i.
Đ? giúp làm gi?m kh? năng kh?i đ?ng l?i s? đư?c yêu c?u, ngăn ch?n Tất cả các dịch vụ b? ?nh hư?ng và đóng t?t c? các ?ng d?ng có th? s? d?ng các t?p tin b? ?nh hư?ng trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t b?o m?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? l? do t?i sao b?n có th? đư?c nh?c đ? kh?i đ?ng l?i, h?y xem Bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft 887012.
Lo?i b? thông tinĐ? g? cài đ?t chuyên bi?t m?t C?p Nh?t WUSA cài đ?t chuyên bi?t, s? d?ng chuy?n đ?i thi?t l?p /Uninstall . Ho?c, nh?p vào Panel điều khiển, b?m vào H? th?ng và b?o m?t, và sau đó theo Windows Update, nh?p vào Xem cài đ?t chuyên bi?t các C?p Nh?t, và ch?n t? danh sách các b?n C?p Nh?t.
ki?m nh?p chính xác minhLưu ?Ch? ? này không có khoá ki?m nh?p đ? xác nh?n s? hi?n di?n c?a b?n c?p nh?t này.

Tri?n khai thông tin

cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t
Khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t b?o m?t này, tr?nh cài đ?t chuyên bi?t s? ki?m tra xem m?t ho?c nhi?u c?a các t?p tin đang đư?c C?p Nh?t trên h? th?ng c?a b?n đ? đư?c trư?c đó C?p Nh?t b?i m?t hotfix Microsoft.

Đ? bi?t thêm thông tin v? các thu?t ng? xu?t hi?n trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c này, ch?ng h?n như "hotfix," H?y xem Bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft 824684.

B?n C?p Nh?t b?o m?t này h? tr? các thi?t b? chuy?n m?ch thi?t l?p sau.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
H? tr? an ninh C?p Nh?t cài đ?t chuyên bi?t thi?t b? chuy?n m?ch
Chuy?n đ?iMô t?
/?, / h, /helpHi?n th? tr? giúp v? thi?t b? chuy?n m?ch đư?c h? tr?.
/ yênNgăn ch?n Hi?n th? thông đi?p t?nh tr?ng ho?c l?i.
/norestartKhi nó đư?c k?t h?pv?i/yên t?nh, các h? th?ng không kh?i đ?ng l?i sau khi cài đ?t chuyên bi?t ngay c? khi kh?i đ?ng l?i là b?t bu?c đ? hoàn thành cài đ?t chuyên bi?t.
/warnrestart:<seconds></seconds>Khi nó đư?c k?t h?p v?i/yên t?nh, tr?nh cài đ?t chuyên bi?t c?nh báo ngư?i dùng trư?c khi nó B?t đ?u kh?i đ?ng l?i.
/promptrestartKhi nó đư?c k?t h?p v?i/yên t?nh, tr?nh cài đ?t chuyên bi?t s? nh?c trư?c khi nó B?t đ?u kh?i đ?ng l?i.
/forcerestartKhi nó đư?c k?t h?p v?i/yên t?nh, tr?nh cài đ?t chuyên bi?t bu?c đóng ?ng d?ng và B?t đ?u kh?i đ?ng l?i.
/log:<file name=""></file>Cho phép kí nh?p các t?p tin đư?c ch? đ?nh.
/Extract:<destination></destination>Chi?t xu?t n?i dung đóng gói vào m?c tin thư thoại đích.
/ g? b? cài đ?t chuyên bi?t /kb:<KB number=""></KB>Tháo g? C?p Nh?t b?o m?t.
Lưu ? Đ? bi?t thêm chi ti?t v? tr?nh cài đ?t chuyên bi?t Wusa.exe, h?y xem ph?n "Windows Update Stand-alone cài đ?t" trong bài vi?t TechNet Các thay đ?i khác trong Windows 7.
Xác minh r?ng b?n C?p Nh?t đ? đư?c áp d?ng
B?i v? có m?t s? phiên b?n c?a Windows, các bư?c sau đây có th? khác nhau trên h? th?ng c?a b?n. N?u h? là khác nhau, h?y xem tài li?u s?n ph?m c?a b?n đ? hoàn thành các bư?c sau.

T?p tin Phiên b?n xác minh
 1. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó g? m?t t?p đ? đ?t tên tin C?p Nh?t trong các tra c?u h?p.
 2. Khi các t?p tin xu?t hi?n dư?i Chương tr?nh, b?m chu?t ph?i vào t?p đ? đ?t tên tin, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 3. Trên các T?ng quát tab, so sánh kích thư?c t?p tin v?i các b?ng thông tin t?p tin đư?c cung c?p trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft.

  Lưu ? Tùy thu?c vào phiên b?n c?a hệ điều hành ho?c các chương tr?nh đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên h? th?ng c?a b?n, m?t s? t?p tin đư?c li?t kê trong b?ng thông tin t?p tin không th? đư?c cài đ?t chuyên bi?t.
 4. B?n c?ng có th? b?m vào các Thông tin chi ti?t tab và so sánh thông tin, ch?ng h?n như phiên b?n t?p tin và ngày thay đ?i, v?i các b?ng thông tin t?p tin đư?c cung c?p trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft.

  Lưu ? Các thu?c tính khác hơn so v?i các phiên b?n t?p tin có th? thay đ?i trong khi cài đ?t chuyên bi?t. So sánh các thu?c tính khác c?a t?p tin thông tin trong b?ng thông tin t?p tin không ph?i là m?t phương pháp đư?c h? tr? đ? xác minh r?ng b?n C?p Nh?t đ? đư?c áp d?ng. Ngoài ra, trong m?t s? trư?ng h?p, t?p tin có th? đư?c đ?i tên trong khi cài đ?t chuyên bi?t. N?u thông tin t?p ho?c phiên b?n không ph?i là hi?n t?i, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp có s?n khác đ? xác minh cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t.
 5. Cu?i cùng, b?n c?ng có th? b?m các Phiên b?n trư?c thông tin th? và so sánh t?p tin cho các phiên b?n trư?c c?a các t?p tin cùng v?i chi tieát taäp tin cho các phiên b?n m?i, C?p Nh?t, ho?c c?a các t?p tin.

Windows Server 2012 (m?i phiên b?n)

Tham kh?o b?ng
B?ng sau có ch?a thông tin C?p Nh?t b?o m?t cho ph?n m?m này. B?n có th? t?m th?y thông tin b? sung trong ph?, tri?n khai thông tin, trong ph?n này.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Bao g?m trong tương lai b?n ghi d?ch v? góiC?p Nh?t cho v?n đ? này s? đư?c bao g?m trong m?t gói b?n ghi d?ch v? trong tương lai ho?c C?p Nh?t rollup
Tri?n khai
cài đ?t chuyên bi?t mà không đ?i h?i ngư?i dùng can thi?pCho Adobe Flash Player trong Internet Explorer 10 trên t?t c? các phiên b?n đư?c h? tr? c?a Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB2847928-x64.msu/yên t?nh
cài đ?t chuyên bi?t mà không c?n kh?i đ?ng l?iCho Adobe Flash Player trong Internet Explorer 10 trên t?t c? các phiên b?n đư?c h? tr? c?a Windows Server 2008 R2:
/Norestart Windows8-RT-KB2847928-x64.msu/yên t?nh
Thông tin b? sungXem ph? phát hi?n và tri?n khai công c? và hư?ng d?n .
Kh?i đ?ng l?i yêu c?u
Kh?i đ?ng l?i yêu c?u?Trong m?t s? trư?ng h?p, b?n c?p nh?t này không yêu c?u kh?i đ?ng l?i. N?u các t?p tin yêu c?u đang đư?c s? d?ng, b?n c?p nh?t này s? yêu c?u kh?i đ?ng l?i. N?u hành vi này x?y ra, b?n nh?n đư?c m?t thông báo tư v?n cho b?n đ? kh?i đ?ng l?i.
Đ? giúp làm gi?m kh? năng kh?i đ?ng l?i s? đư?c yêu c?u, ngăn ch?n Tất cả các dịch vụ b? ?nh hư?ng và đóng t?t c? các ?ng d?ng có th? s? d?ng các t?p tin b? ?nh hư?ng trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t b?o m?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? l? do t?i sao b?n có th? đư?c nh?c đ? kh?i đ?ng l?i, h?y xem Bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft 887012.
Lo?i b? thông tinĐ? g? cài đ?t chuyên bi?t m?t C?p Nh?t WUSA cài đ?t chuyên bi?t, s? d?ng chuy?n đ?i thi?t l?p /Uninstall . Ho?c, nh?p vàoPanel điều khiển, b?m vào H? th?ng và b?o m?t, và sau đó theo Windows Update, nh?p vào Xem cài đ?t chuyên bi?t các C?p Nh?t, và ch?n t? danh sách các b?n C?p Nh?t.
ki?m nh?p chính xác minh

Lưu ? M?t khoá ki?m nh?p không t?n t?i đ? xác nh?n s? hi?n di?n c?a b?n c?p nh?t này.

Tri?n khai thông tin

cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t
Khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t b?o m?t này, tr?nh cài đ?t chuyên bi?t s? ki?m tra xem m?t ho?c nhi?u c?a các t?p tin đang đư?c C?p Nh?t trên h? th?ng c?a b?n đ? đư?c trư?c đó C?p Nh?t b?i m?t hotfix Microsoft.

Đ? bi?t thêm thông tin v? các thu?t ng? xu?t hi?n trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c này, ch?ng h?n như "hotfix," H?y xemBài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft 824684.

B?n C?p Nh?t b?o m?t này h? tr? các thi?t b? chuy?n m?ch thi?t l?p sau.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
H? tr? an ninh C?p Nh?t cài đ?t chuyên bi?t thi?t b? chuy?n m?ch
Chuy?n đ?iMô t?
/?, / h, /helpHi?n th? tr? giúp v? thi?t b? chuy?n m?ch đư?c h? tr?.
/ yênNgăn ch?n Hi?n th? thông đi?p t?nh tr?ng ho?c l?i.
/norestartKhi nó đư?c k?t h?pv?i/yên t?nh, các h? th?ng không kh?i đ?ng l?i sau khi cài đ?t chuyên bi?t ngay c? khi kh?i đ?ng l?i là b?t bu?c đ? hoàn thành cài đ?t chuyên bi?t.
/warnrestart:giây>Khi nó đư?c k?t h?p v?i/yên t?nh, tr?nh cài đ?t chuyên bi?t c?nh báo ngư?i dùng trư?c khi nó B?t đ?u kh?i đ?ng l?i.
/promptrestartKhi nó đư?c k?t h?p v?i/yên t?nh, tr?nh cài đ?t chuyên bi?t s? nh?c trư?c khi nó B?t đ?u kh?i đ?ng l?i.
/forcerestartKhi nó đư?c k?t h?p v?i/yên t?nh, tr?nh cài đ?t chuyên bi?t bu?c đóng ?ng d?ng và B?t đ?u kh?i đ?ng l?i.
/ đăng nh?p:t?p đ? đ?t tên tin>Cho phép kí nh?p các t?p tin đư?c ch? đ?nh.
/ gi?i nén:đi?m đ?n>Chi?t xu?t n?i dung đóng gói vào m?c tin thư thoại đích.
/ g? b? cài đ?t chuyên bi?t /kb:KB s?>Tháo g? C?p Nh?t b?o m?t.
Lưu ? Đ? bi?t thêm chi ti?t v? tr?nh cài đ?t chuyên bi?t Wusa.exe, xem "Windows Update Stand-alone cài đ?t" trong bài vi?t TechNet, Các thay đ?i khác trong Windows 7.
Xác minh r?ng b?n C?p Nh?t đ? đư?c áp d?ng
B?i v? có m?t s? phiên b?n c?a Microsoft Windows, các bư?c sau đây có th? khác nhau trên h? th?ng c?a b?n. N?u h? là khác nhau, h?y xem tài li?u s?n ph?m c?a b?n đ? hoàn thành các bư?c sau.

T?p tin Phiên b?n xác minh
 1. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó g? m?t t?p đ? đ?t tên tin C?p Nh?t trong các B?t đ?u tra c?u h?p.
 2. Khi các t?p tin xu?t hi?n dư?i Chương tr?nh, b?m chu?t ph?i vào t?p đ? đ?t tên tin, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 3. Trên các T?ng quát tab, so sánh kích thư?c t?p tin v?i các b?ng thông tin t?p tin đư?c cung c?p trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c.

  Lưu ? Tùy thu?c vào các ?n b?n c?a hệ điều hành ho?c các chương tr?nh đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên h? th?ng c?a b?n, m?t s? t?p tin đư?c li?t kê trong b?ng thông tin t?p tin không th? đư?c cài đ?t chuyên bi?t.
 4. B?n c?ng có th? b?m vào các Thông tin chi ti?ttab đ? so sánh thông tin, ch?ng h?n như phiên b?n t?p tin và ngày thay đ?i, v?i các b?ng thông tin t?p tin đư?c cung c?p trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c.

  Lưu ? Các thu?c tính khác hơn so v?i các phiên b?n t?p tin có th? thay đ?i trong khi cài đ?t chuyên bi?t. So sánh các thu?c tính khác c?a t?p tin thông tin trong b?ng thông tin t?p tin không ph?i là m?t phương pháp đư?c h? tr? đ? xác minh r?ng b?n C?p Nh?t đ? đư?c áp d?ng. Ngoài ra, trong m?t s? trư?ng h?p, t?p tin có th? đư?c đ?i tên trong khi cài đ?t chuyên bi?t. N?u thông tin t?p ho?c phiên b?n không ph?i là hi?n t?i, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp có s?n khác đ? xác minh cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t.
 5. Cu?i cùng, b?n c?ng có th? b?m các Phiên b?n trư?c thông tin th? và so sánh t?p tin cho các phiên b?n trư?c c?a các t?p tin v?i chi tieát taäp tin cho các phiên b?n m?i, C?p Nh?t, ho?c c?a các t?p tin.

CHI TIEÁT TAÄP TIN

T?p tin băm thông tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinSHA1 bămSha256 băm
Windows8-RT-KB2847928-x64.msuD6931DBE9C8BE69DB6FE47D23D9AE62E075679FC8AAC2A0752D1F2E289EFBCAC03CD466F6AF94E1C1EC72B2C957F29E30379342E
Windows8-RT-KB2847928-x64.msuD6931DBE9C8BE69DB6FE47D23D9AE62E075679FC8AAC2A0752D1F2E289EFBCAC03CD466F6AF94E1C1EC72B2C957F29E30379342E
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Phiên b?n ti?ng Anh (M?) c?a b?n c?p nh?t ph?n m?m này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n và v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, ngày và gi? có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.

Cho Internet Explorer Flash Player cho x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 8 (KB2847928)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Flash.ocx11.7.700.22412,121,97604 Tháng 6 năm 201322:09x 86
Flashplayerapp.exe11.7.700.224693,11204 Tháng 6 năm 201322:09x 86
Flashplayercplapp.cpl11.7.700.22478,20004 Tháng 6 năm 201322:09Không áp d?ng
Flashutil_activex.dll11.7.700.224487,80004 Tháng 6 năm 201322:09x 86
Flashutil_activex.exe11.7.700.224805,75204 Tháng 6 năm 201322:09x 86
Flash.ocx11.7.700.22412,121,97604 Tháng 6 năm 201322:07x 86
Flashplayerapp.exe11.7.700.224693,11204 Tháng 6 năm 201322:07x 86
Flashplayercplapp.cpl11.7.700.22478,20004 Tháng 6 năm 201322:07Không áp d?ng
Flashutil_activex.dll11.7.700.224487,80004 Tháng 6 năm 201322:07x 86
Flashutil_activex.exe11.7.700.224805,75204 Tháng 6 năm 201322:07x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Cho Internet Explorer Flash Player phiên b?n d?a vào x 64 c?a Windows 8 và Windows Server 2012 (KB2847928)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Flash.ocx11.7.700.22414,336,88804 Tháng 6 năm 201322:09x 64
Flashutil_activex.dll11.7.700.224536,95204 Tháng 6 năm 201322:09x 64
Flashutil_activex.exe11.7.700.224512,37604 Tháng 6 năm 201322:09x 64
Flash.ocx11.7.700.22414,336,88805 Tháng 6 năm 201300:31x 64
Flashutil_activex.dll11.7.700.224536,95205 Tháng 6 năm 201300:31x 64
Flashutil_activex.exe11.7.700.224512,37605 Tháng 6 năm 201300:31x 64
Flash.ocx11.7.700.22412,121,97604 Tháng 6 năm 201322:09x 86
Flashplayerapp.exe11.7.700.224693,11204 Tháng 6 năm 201322:09x 86
Flashplayercplapp.cpl11.7.700.22478,20004 Tháng 6 năm 201322:09Không áp d?ng
Flashutil_activex.dll11.7.700.224487,80004 Tháng 6 năm 201322:09x 86
Flashutil_activex.exe11.7.700.224805,75204 Tháng 6 năm 201322:09x 86
Flash.ocx11.7.700.22412,121,97604 Tháng 6 năm 201322:07x 86
Flashplayerapp.exe11.7.700.224693,11204 Tháng 6 năm 201322:07x 86
Flashplayercplapp.cpl11.7.700.22478,20004 Tháng 6 năm 201322:07Không áp d?ng
Flashutil_activex.dll11.7.700.224487,80004 Tháng 6 năm 201322:07x 86
Flashutil_activex.exe11.7.700.224805,75204 Tháng 6 năm 201322:07x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2847928 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Sáu 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Enterprise N
 • Windows 8 N
 • Windows 8 Professional N
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Microsoft Hyper-V Server 2012
 • Windows Server 2012 Standard
T? khóa: 
atdownload kbfix kbexpertiseinter kbinfo kbsecadvisory kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB2847928 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2847928

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com