cài đ?t chuyên bi?t ghép n?i web bàn làm vi?c t? xa trong Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 284931 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t các máy tính đ? bàn t? xa Web các k?t n?i trong Windows XP.

Thông tin thêm

V?i các k?t n?i web site t? xa máy tính đ? bàn, b?n có th? B?t đ?u m?t Kết nối Bàn làm việc Từ xa t? trình duyệt Web c?a b?n. Đ? làm như v?y, đi?m tr?nh duy?t c?a b?n đ?n m?t máy ch? đư?c c?u h?nh v?i ghép n?i web bàn làm vi?c t? xa, t?i đi?u khi?n ActiveX, và sau đó k?t n?i đ?n m?t máy ch? D?a trên Windows XP v?i Máy tính đ? bàn t? xa. Máy tính khách hàng c?ng có th? k?t n?i v?i Microsoft Windows D?a trên 2000 server ho?c đ?n m?t máy ch? đang ch?y Microsoft Windows NT 4.0 Terminal Phiên b?n máy ch?.

Đ? b?t ghép n?i web bàn làm vi?c t? xa, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Panel điều khiển.
 2. Nh?p đúp vào Thêm/lo?i b? chương tr?nh.
 3. B?m chu?t Thêm/lo?i b? c?u ph?n Windows.
 4. B?m chu?t b?n ghi d?ch v? thông tin Internet, và sau đó nh?p vào Thông tin chi ti?t.
 5. B?m chu?t World Wide Web b?n ghi d?ch v?, và sau đó nh?p vào Thông tin chi ti?t.
 6. Ch?n các ghép n?i web bàn làm vi?c t? xa ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 7. B?m chu?t Ok trên các b?n ghi d?ch v? thông tin Internet màn h?nh.
 8. B?m chu?t Ti?p theo trên các Thu?t s? c?u ph?n Windows màn h?nh.
Lưu ? N?u b?n không th? k?t n?i t?i máy tính t? xa sau khi b?n làm theo Các bư?c trư?c đó, h?y ch?c ch?n r?ng máy tính đ? bàn t? xa đ? đư?c b?t. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t ph?i vào các Máy tính c?a tôi bi?u tư?ng trên bàn làm vi?c, và sau đó b?m vào Thu?c tính.
 2. B?m vào các T? xa tab.
 3. H?y ch?c ch?n r?ng các Cho phép ngư?i dùng k?t n?i t? xa đ? máy tính này h?p ki?m đ? đư?c ch?n, và sau đó nh?p vào Ok.
 4. C? g?ng đ? k?t n?i v?i máy tính t? xa l?n n?a.
Các t?p tin nên đư?c cài đ?t. Đ? b?t đ?u các máy tính đ? bàn t? xa Web k?t n?i, nh?p URL sau vào tr?nh duy?t Internet c?a máy vi tính c?a khách hàng, nơi tên_máy_ph?c_v? là tên c?a máy ch? c?a b?n:
http://tên_máy_ph?c_v?/tsweb
Lưu ? Khi b?n nâng c?p Windows XP, các trang Web máy tính đ? bàn t? xa Ki?m soát k?t n?i không đư?c C?p Nh?t. Đ? c?p nh?t nó, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p chu?t B?t đ?u, b?m B?ng đi?u khi?nvà sau đó b?m Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh.
 2. Nh?p chu?t Thêm/lo?i b? c?u ph?n Windows.
 3. Nh?p chu?t Thông tin chi ti?t.
 4. Ch?n các World Wide Web d?ch v? ki?m tra h?p, b?m vào Thông tin chi ti?t, sau đó b?m vào các Máy tính đ? bàn t? xa K?t n?i h?p ki?m.
 5. Nh?p chu?t Ok.

  Các m?i nh?t Phiên b?n xu?t hi?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 284931 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 8.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbenv kbhowto kbsetup kbmt KB284931 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 284931

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com