"Đ?ng thêm không gian gi?a các đo?n văn c?a cùng m?t phong cách" h?p ki?m tra mà không có s?n trong Word

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 284968 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n nh?p vào Đo?n văn trên các Định dạng tr?nh đơn, các Không thêm không gian gi?a các đo?n văn c?a cùng m?t phong cách ki?m tra h?p là không có s?n (xu?t hi?n bóng m?) vào các Indents và kho?ng cách tab.

Khi b?n tăng s? Kho?ng cách giá tr?)Trư?c khi ho?c Sau khi), các Không thêm không gian gi?a các đo?n văn c?a cùng m?t phong cách ki?m tra h?p v?n aapears shaded.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này x?y ra b?i v? các Không thêm không gian gi?a đo?n văn c?a cùng m?t phong cách tùy ch?n không đư?c thi?t k? đ? đư?c s? d?ng tr? khi b?n đang s?a đ?i m?t phong cách đo?n hi?n có ho?c t?o ra m?t m?i đo?n văn phong cách.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? t?o ra m?t đ?nh d?ng đo?n văn và s? d?ng các Không thêm không gian gi?a các đo?n văn c?a cùng m?t phong cách tùy ch?n, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trên các Định dạng tr?nh đơn, nh?p vào Phong cách và đ?nh d?ng.
  2. Trên các Phong cách và đ?nh d?ng c?a s?, b?m Ki?u m?i.
  3. Trên các Ki?u m?i h?p tho?i h?p, b?m vào Định dạng, và sau đó nh?p vào Đo?n văn.
  4. Dư?i Kho?ng cách, g? m?t giá tr? l?n hơn 0 trong các Trư?c khi ho?c các Sau khi h?p (ho?c trong c? hai). Các Không thêm không gian gi?a đo?n văn c?a cùng m?t phong cách ki?m tra h?p là bây gi? có s?n.
Đ? s?a đ?i m?t đ?nh d?ng đo?n hi?n có và s? d?ng các Không thêm không gian gi?a các đo?n văn c?a cùng m?t phong cách tùy ch?n, làm theo các bư?c sau:
  1. Trên các Định dạng tr?nh đơn, nh?p vào Phong cách và đ?nh d?ng.
  2. Trên các Phong cách và đ?nh d?ng c?a s?, Nh?p chu?t ph?i vào đ?nh d?ng đo?n văn mà b?n mu?n s?a đ?i, và sau đó nh?p vào S?a đ?i.
  3. Trên các S?a đ?i phong cách h?p tho?i h?p, b?m vào Định dạng, và sau đó nh?p vào Đo?n văn.
  4. Dư?i Kho?ng cách, g? m?t giá tr? l?n hơn 0 trong các Trư?c khi ho?c các Sau khi h?p, n?u c?n thi?t. Các Không thêm không gian gi?a đo?n văn c?a cùng m?t phong cách ki?m tra h?p là bây gi? có s?n.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin v? vi?c s?a đ?i phong cách, b?m Tr? giúp Microsoft Word trên các Trợ giúp tr?nh đơn, lo?i S?a đ?i phong cách m?t trong tr? l? văn ph?ng ho?c thu?t s? tr? l?i, và sau đó b?m Tìm kiếm đ? xem các ch? đ?.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? vi?c t?o ra m?t phong cách m?i, nh?p vào Tr? giúp Microsoft Word trên các Trợ giúp tr?nh đơn, lo?i t?o ra m?t phong cách m?i trong tr? l? văn ph?ng ho?c thu?t s? tr? l?i, và sau đó b?m Tìm kiếm đ? xem các ch? đ?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 284968 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Word 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbprb kbmt KB284968 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:284968

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com