Mô t? v? C?p Nh?t SharePoint Server 2013 2850068: ngày 10 tháng 8 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2850068 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Bài vi?t này mô t? các b?n C?p Nh?t 2850068 cho Microsoft SharePoint Server 2013 đư?c phát hành vào ngày 10 tháng 8 năm 2013. Các liên k?t t?i v? cho b?n c?p nh?t này c?ng đư?c bao g?m ? đây.

B?n c?p nh?t này cung c?p các b?n s?a l?i m?i nh?t cho SharePoint Server 2013. Nó c?ng bao g?m c?i ti?n đ? ?n đ?nh và hi?u su?t.

T?i v? và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t

B?n có th? s? d?ng Microsoft Update đ? t?i xu?ng và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t (khuy?n cáo).

B?n c?p nh?t này c?ng có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center: Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này.

V?n đ? c?p nh?t này s?a ch?a

 • Xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n cài đ?t chuyên bi?t các gói ngôn ng? Catalan trên m?t web site SharePoint Server 2013.
  • B?n c?u h?nh m?t ?ng d?ng b?n ghi d?ch v? thông tin người dùng trên các web site.
  • B?n duy?t qua web site b?ng cách s? d?ng giao di?n ngư?i dùng ngôn ng? Catalan trong Windows Internet Explorer.
  • B?n nh?p vào nút ch?n m?t làm theo đ? làm theo ngư?i dùng khác.

  Trong trư?ng h?p này, b?n nh?n đư?c thông báo "Không seguiu aquesta persona." Tuy nhiên, b?n s? nh?n đư?c thư "Ara seguiu aquesta persona."

Bi?t thêm thông tin

Làm th? nào đ? xác đ?nh xem b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
B?n c?p nh?t này ch?a các t?p tin đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây.

64-bit

WSS-x-none.msp t?p tin thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Setup.exe15.0.4551.10071,064,64014 Tháng mư?i m?t năm 201319:31
Wsssetup.dll15.0.4551.100710,008,23214 Tháng mư?i m?t năm 201319:33

Wssmui-en-us.msp t?p tin thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Accessrequestscontrol.CSSkhông áp d?ng2,74714 Tháng mư?i m?t năm 201319:34
Aclinv.CSSkhông áp d?ng44914 Tháng mư?i m?t năm 201319:34
Addgallery.Globalization.Resources.dll15.0.4420.101723,71214 Tháng mư?i m?t năm 201319:34
Applicensing.CSSkhông áp d?ng2.710 ngư?i14 Tháng mư?i m?t năm 201319:34
Autohostedapplicenses.CSSkhông áp d?ng1.023 ngư?i14 Tháng mư?i m?t năm 201319:34
Bpstd.aspxkhông áp d?ng3.287 ngư?i14 Tháng mư?i m?t năm 201319:34
Core.en-us.resxkhông áp d?ng489,79314 Tháng mư?i m?t năm 201319:34
Corev15.CSSkhông áp d?ng322,22714 Tháng mư?i m?t năm 201319:34
Corev15app.CSSkhông áp d?ng322,32114 Tháng mư?i m?t năm 201319:34
Corev4.CSSkhông áp d?ng208,03514 Tháng mư?i m?t năm 201319:34
Createnewdocument.CSSkhông áp d?ng26414 Tháng mư?i m?t năm 201319:34
Cui.CSSkhông áp d?ng37.86715 Tháng mư?i m?t năm 201319:32
Cuidark.CSSkhông áp d?ng33.435 ngư?i14 Tháng mư?i m?t năm 201319:34
Designpreview.CSSkhông áp d?ng1.62014 Tháng mư?i m?t năm 201319:34
Devdash.CSSkhông áp d?ng3,91214 Tháng mư?i m?t năm 201319:34
Devdash_strings.Debug.jskhông áp d?ng4,41514 Tháng mư?i m?t năm 201319:34
Devdash_strings.jskhông áp d?ng4,21814 Tháng mư?i m?t năm 201319:34
Error.CSSkhông áp d?ng49614 Tháng mư?i m?t năm 201319:34
Forms.CSSkhông áp d?ng6,69414 Tháng mư?i m?t năm 201319:34
Fpext.msgkhông áp d?ng170,87115 Tháng mư?i m?t năm 201319:32
Help.CSSkhông áp d?ng12,12214 Tháng mư?i m?t năm 201319:34
Languagepickercontrol.CSSkhông áp d?ng1.45614 Tháng mư?i m?t năm 201319:34
Layouts.CSSkhông áp d?ng21,62314 Tháng mư?i m?t năm 201319:34
Microsoft.SharePoint.client.Phone.Runtime.Resources.dll15.0.4420.101722,15214 Tháng mư?i m?t năm 201319:34
Microsoft.SharePoint.client.Runtime.Resources.dll15.0.4420.101739,04814 Tháng mư?i m?t năm 201319:34
Microsoft.SharePoint.client.serverruntime.Resources.dll15.0.4420.101721,64014 Tháng mư?i m?t năm 201319:34
Microsoft.SharePoint.client.Silverlight.Runtime.Resources.dll15.0.4420.101719,59214 Tháng mư?i m?t năm 201319:34
Microsoft.SharePoint.msg.dll15.0.4514.1000226,02414 Tháng mư?i m?t năm 201319:34
Microsoft.SharePoint.perfmonmsg.dll15.0.4420.101793,37614 Tháng mư?i m?t năm 201319:34
Microsoft.SharePoint.workflowactions.Intl.Resources.dll15.0.4420.101747,75215 Tháng mư?i m?t năm 201319:32
Microsoft.SharePoint.workflows.Intl.Resources.dll15.0.4420.101719,08015 Tháng mư?i m?t năm 201319:32
Microsoft.SharePoint.workflowservicesbase.Intl.Resources.dll15.0.4420.101719,63215 Tháng mư?i m?t năm 201319:32
Minimalv4.CSSkhông áp d?ng29,13314 Tháng mư?i m?t năm 201319:34
Moeerrorux.CSSkhông áp d?ng3,52715 Tháng mư?i m?t năm 201319:32
Osfserver.en-us.resxkhông áp d?ng45,02515 Tháng mư?i m?t năm 201319:32
Oslo.CSSkhông áp d?ng325,78314 Tháng mư?i m?t năm 201319:34
Osloapp.CSSkhông áp d?ng322,32114 Tháng mư?i m?t năm 201319:34
Pickerscriptresources.en-us.resxkhông áp d?ng9,08114 Tháng mư?i m?t năm 201319:34
Pickertree.CSSkhông áp d?ng26,52014 Tháng mư?i m?t năm 201319:34
Pptmpl.pptxkhông áp d?ng27,58814 Tháng mư?i m?t năm 201319:34
Resources.en-us.resxKhông áp d?ng2,07214 Tháng mư?i m?t năm 201319:35
Search.CSSKhông áp d?ng45,44314 Tháng mư?i m?t năm 201319:34
Searchv15.CSSKhông áp d?ng57,65714 Tháng mư?i m?t năm 201319:34
SharePoint.cachemanifestKhông áp d?ng86714 Tháng mư?i m?t năm 201319:34
SP.datetimeutil.Res.en-us.resxKhông áp d?ng5,82514 Tháng mư?i m?t năm 201319:34
SP.jsgrid.Res.en-us.resxKhông áp d?ng16,25914 Tháng mư?i m?t năm 201319:34
SP.Res.en-us.resxKhông áp d?ng73,51514 Tháng mư?i m?t năm 201319:34
SP.runtimeres.Debug.jsKhông áp d?ng6,39714 Tháng mư?i m?t năm 201319:34
SP.runtimeres.jsKhông áp d?ng6.09714 Tháng mư?i m?t năm 201319:34
Spadmin.en-us.resxKhông áp d?ng359,42014 Tháng mư?i m?t năm 201319:34
Spstd1.aspxKhông áp d?ng2,88914 Tháng mư?i m?t năm 201319:34
Spstd2.aspxKhông áp d?ng3,74414 Tháng mư?i m?t năm 201319:34
Spstd3.aspxKhông áp d?ng3,31714 Tháng mư?i m?t năm 201319:34
Spstd4.aspxKhông áp d?ng3,31914 Tháng mư?i m?t năm 201319:34
Spstd5.aspxKhông áp d?ng4,47614 Tháng mư?i m?t năm 201319:34
Spstd6.aspxKhông áp d?ng4,38514 Tháng mư?i m?t năm 201319:34
Spstd7.aspxKhông áp d?ng4,39414 Tháng mư?i m?t năm 201319:34
Spstd8.aspxKhông áp d?ng4,34614 Tháng mư?i m?t năm 201319:34
Storefront.CSSKhông áp d?ng13,20414 Tháng mư?i m?t năm 201319:34
Sts_initstrings.Debug.jsKhông áp d?ng16,23514 Tháng mư?i m?t năm 201319:34
Sts_initstrings.jsKhông áp d?ng15,65214 Tháng mư?i m?t năm 201319:34
Sts_strings.Debug.jsKhông áp d?ng115,60114 Tháng mư?i m?t năm 201319:34
Sts_strings.jsKhông áp d?ng112,15914 Tháng mư?i m?t năm 201319:34
Survey.CSSKhông áp d?ng1,82714 Tháng mư?i m?t năm 201319:34
Ta_applicensing.CSSKhông áp d?ng3,02414 Tháng mư?i m?t năm 201319:34
Themedlocalizedforegroundimages.CSSKhông áp d?ng74214 Tháng mư?i m?t năm 201319:34
Themev4.CSSKhông áp d?ng2,40714 Tháng mư?i m?t năm 201319:34
Timeline.CSSKhông áp d?ng30,41314 Tháng mư?i m?t năm 201319:34
Wdtmpl.dotxKhông áp d?ng11,10714 Tháng mư?i m?t năm 201319:34
Wpeditmodev4.CSSKhông áp d?ng11,17114 Tháng mư?i m?t năm 201319:34
Wsetupui.dll15.0.4442.100068,76014 Tháng mư?i m?t năm 201319:35
Wshellui.MSTKhông áp d?ng14,84818 Tháng mư?i m?t năm 201305:13
WSS.ActionsKhông áp d?ng94,85714 Tháng mư?i m?t năm 201319:35
WSS.en-us.resxKhông áp d?ng722,77714 Tháng mư?i m?t năm 201319:34
Wssmanifest.ManKhông áp d?ng662,77114 Tháng mư?i m?t năm 201319:34
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

TechCenter h? th?ng văn ph?ng ch?a đ?t hành chính C?p Nh?t và tri?n khai chi?n lư?c ngu?n l?c cho t?t c? các phiên b?n c?a văn ph?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? TechCenter h? th?ng văn ph?ng, đi đ?n trang web c?a Microsoft sau đây:
Nó h? tr? và tài nguyên cho Microsoft Office

Thu?c tính

ID c?a bài: 2850068 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Mười Hai 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft SharePoint Server 2013
T? khóa: 
kbsurveynew atdownload kbexpertisebeginner kbmt KB2850068 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2850068

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com