Lm th? no ? thay ?i ch? ? xc th?c ng nh?p m?c ?nh ? SQL trong khi ci ?t SQL Server 2000 cng c? my tnh ? bn b?ng cch s? d?ng b? ci ?t Windows

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 285097
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TM T?T

Khi s? d?ng SQL Server 2000 Desktop cng c? Windows ci ?t Nh?p m-un, m?t ty ch?n ?t tn SECURITYMODE c th? ?c s? d?ng ? thay ?i ch? ? xc th?c ng nh?p m?c ?nh t? Windows NT xc th?c ? xc th?c SQL.

THNG TIN THM

Ch? ? xc th?c c?ng c th? ?c thay ?i vo th?i i?m vi?c ci ?t b?ng cch s? d?ng tham s? d?ng l?nh thi?t l?p sau y cho SQL Server 2000 Desktop cng c?:
SECURITYMODE=SQL
				
? bi?t thm thng tin, tham kh?o cc "3.1.4 Desktop cng c? thi?t l?p Tham s?"ph?n trong file Readme.txt cho SQL Server 2000 cng c? my tnh ? bn ci ?t.

Theo m?c ?nh, ci ?t SQL Server 2000 ?t ng nh?p xc th?c ? ch? ? xc th?c c?a Windows. i?u ny c th? d? dng thay ?i sau khi ci ?t b?ng cch k?t n?i ?n my ch? b?ng cch s? d?ng b?t k? ci ?t SQL Server Enterprise Manager (SEM). ? bi?t thm thng tin v? vi?c thay ?i ch? ? xc th?c b?ng cch s? d?ng SEM, ? c?p ?n ch? ? "Xc th?c" trong SQL My ch? sch On-Line.

M?t cch khc ? thay ?i ch? ? b?o m?t sau ci ?t l ? ngn ch?n SQL Server v thi?t l?p kha s? ng k? thch h?p cho ci ?t c?a b?n:

Tr?ng h?p m?c ?nh:
HKLM\Software\Microsoft\MSSqlserver\MSSqlServer\LoginMode
?c ?t tn theo tr?ng h?p:
HKLM\Software\Microsoft\Microsoft SQL Server\Tn d?\MSSQLServer\LoginMode
0 ho?c 2 cho ch? ? h?n h?p ho?c 1 cho tch h?p. (Tch h?p l thi?t l?p m?c ?nh cho SQL Server 2000 Data Engine.)

Chu yCc gi tr? 0 v 2 c ch?c nng tng t?. C? hai ?u ?t cc an ninh sang ch? ? h?n h?p.

Quan tr?ng Ph?n ny, phng php, ho?c cng vi?c c b?c m cho b?n bi?t lm th? no ? ch?nh s?a registry. Tuy nhin, v?n ? nghim tr?ng c th? x?y ra n?u b?n s?a ?i registry khng chnh xc. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n lm theo cc b?c sau m?t cch c?n th?n. ? b?o v? ?c thm vo, sao lu s? ng k? tr?c khi b?n s?a ?i n. Sau , b?n c th? khi ph?c s? ng k? n?u m?t v?n ? x?y ra. ? bi?t thm chi ti?t v? lm th? no ? sao lu v khi ph?c s? ng k?, h?y nh?p vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cch sao lu v lu tr? s? ng k trong Windows

Thi?t l?p phm nay h?n h?p-Mode, h?y lm theo cc b?c sau:
 1. Ngn ch?n SQL Server v t?t c? cc d?ch v? lin quan, v d? nh SQLAgent, t? cc D?ch v? b?ng i?u khi?n.
 2. Nh?p vo B?t ?u, b?m Ch?y, lo?i Regedt32, v sau nh?p vo Ok.
 3. T?m th?y c?a s? HKEY_LOCAL_MACHINE trn cc ?a phng my tnh.
 4. i?u h?ng ?n kha registry sau y cho m?c ?nh V d?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSSqlserver\MSSqlServer
 5. i?u h?ng ?n kha registry sau y cho m?t tn V d?:
  HKLM\Software\Microsoft\Microsoft SQL Server\Tn d?\MSSQLServer\LoginMode
 6. Trn c?a s? bn tay ph?i, t?m gi tr? LoginMode v b?m p vo n.
 7. Trong c?a s? DWORD Editor, ?t gi tr? l 0 ho?c 2. Ngoi ra, h?y ch?c ch?n r?ng cc Hex nt ?c ch?n.
 8. Nh?p vo Ok.
Kh?i ?ng l?i d?ch v? SQL Server v SQL Server ?i l? cho i?u ny thay ?i c hi?u l?c.

Chu y Khi b?n thay ?i ch? ? xc th?c ng nh?p m?c ?nh t? Windows NT xc th?c ? xc th?c SQL, chng ti ? ngh? b?n thay ?i m?t kh?u sa ? m?t m?t kh?u m?nh.

? bi?t thm chi ti?t v? lm th? no ? thay ?i m?t kh?u SQL Server sa, nh?p vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
322336Lm th? no ? xc minh v thay ?i m?t kh?u ng?i qu?n tr? h? th?ng trong MSDE ho?c SQL Server 2005 Express Edition

TAI LIU THAM KHAO

Cho bi?t thm thng tin v? vi?c s? d?ng Windows Installer n?u b?n tu? ch?nh thi?t l?p cho SQL Server 2000 Desktop cng c?, nh?p vo s? bi vi?t sau ? xem cc bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
227091Thi?t b? chuy?n m?ch d?ng l?nh cho cng c? ci ?t Windows
280352 Lm th? no ? ci ?t SQL Server CE t? d?ng l?nh v t?o ra m?t t?p s? ghi

Thu?c tnh

ID c?a bi: 285097 - L?n xem xt sau cng: 23 Thang Tam 2011 - Xem xt l?i: 2.0
T? kha:
kbinfo kbmt KB285097 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:285097
Khc t Ni dung trong C s Kin thc Khng con c h tr
Bi vi?t ny ni v? cc s?n ph?m m Microsoft khng c?n h? tr? n?a. Do , bi vi?t ny ?c cung c?p "nguyn b?n" v s? khng ?c c?p nh?t.

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com