Thông báo l?i: tài kho?n c?a b?n đư?c c?u h?nh đ? ngăn c?n b?n s? d?ng máy tính này

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 285665 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng đăng nh?p vào m?t h? ph?c v? truy nh?p t? xa, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như dư?i đây:
Ngư?i dùng không bi?t ho?c m?t kh?u x?u.
Khi b?n c? g?ng đăng nh?p vào đ? bàn đi?u khi?n c?a h? ph?c v? truy nh?p t? xa, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i đó là tương t? như sau:
Tài kho?n c?a b?n là đư?c c?u h?nh đ? ngăn c?n b?n s? d?ng máy tính này.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u m?t chính sách b?o m?t đư?c thi?t l?p đ? đóng xu?ng máy tính n?u ngư?i dùng không thành công c? g?ng đăng nh?p vào m?t truy c?p t? xa d?ch v?.

GI?I PHÁP

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, lo?i b? chính sách b?o m?t, và sau đó ch?nh s?a registry key.

Ph?n 1: Vô hi?u hoá chính sách b?o m?t

Vô hi?u hóa thi?t đ?t chính sách nhóm sau ngày ho?c là m?c đ?nh tên mi?n ho?c tên mi?n đi?u khi?n đơn v? t? ch?c:
Máy tính Configuration\Windows Settings\Security Settings\Local Policies\Security Options\Shut xu?ng h? th?ng c?a b?n ngay l?p t?c n?u không th? đăng nh?p ki?m toán b?o m?t
B?n có th? t?m th?y chính sách này vào chính sách tên mi?n m?c đ?nh, m?c đ?nh chính sách b? đi?u khi?n tên mi?n, và chính sách an ninh đ?a phương.

Chú ý Sau khi b?n vô hi?u hóa chính sách b?o m?t, b?n c?ng ph?i lo?i b? các khóa s? đăng k? chính sách b?o m?t.

Ph?n 2: Ch?nh s?a CrashOnAuditFail Registry Key

 1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vàoCh?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?iRegedt32.exe, và sau đó nh?p vàoOk.
 3. Bấm vào khoá đăng ký sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa\CrashOnAuditFail
 4. Trong ngăn bên ph?i, b?m đúp vào
  CrashOnAuditFail
  .
 5. Trong các Dữ liệu giá trị h?p, lo?i0 (0), và sau đó nh?p vào Ok.
 6. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vàoCh?y.
 7. Trong các M? h?p, lo?i secedit /refreshpolicy machine_policy / th?c thi, và sau đó nh?p vàoOk áp d?ng thi?t đ?t b?o m?t m?i.
 8. Kh?i đ?ng l?i máy ch? c?a b?n.

THÔNG TIN THÊM

Cho bi?t thêm thông tin v? Windows 2000 an ninh m?u và các chính sách, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
234926Windows 2000 an ninh m?u đang gia tăng

Thu?c tính

ID c?a bài: 285665 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kberrmsg kbprb kbmt KB285665 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:285665

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com