"Tuk??" tiek par?d?ts kolonn? k??da vienam vai vair?kiem objektiem p?c IdFix r?ka palai?anas

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2857349 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

Palai?ot IdFix DirSync k??du labo?anas r?ks j?su lok?l? Active Directory dom?na pakalpojumus (AD DS) vid?, "tuk??" tiek par?d?ts kolonn? k??da vienam vai vair?kiem objektiem.

Tas notiek tad, ja objekta atrib?ts displayName nav defin?ts.

???DUMS

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, nor?diet objekta atrib?ts displayName v?rt?bu. Lai to paveiktu, izpildiet t?l?k min?t?s darb?bas.
 1. Objektu atjaunin??anas kolonn?, ierakstiet nosaukumu t?s atrib?ts displayName .
 2. Kolonn? darb?ba noklik??iniet uz Redi??tun p?c tam noklik??iniet uz lietot.
 3. Atk?rtojiet 1. un 2. katram objektam, kas ir "tuk?as" ieraksta k??du stabi?u.
 4. Palaidiet atkal j?mekl? vair?k objektu k??du IdFix.

PAPILDINFORM?CIJA

V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena vietni vai Debeszils Active Directory Forums t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2857349 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2014. gada 26. j?nijs - P?rskat??ana: 5.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Azure
 • Microsoft Office 365
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
 • CRM Online via Office 365 E Plans
 • Microsoft Azure Recovery Services
 • Office 365 Identity Management
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365a o365e o365m o365062011 o365022013 pre-upgrade after upgrade hybrid kbmt KB2857349 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2857349

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com