Không th? s? d?ng kdump ho?c kexec cho Linux máy ?o trên Hyper-V

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2858695 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n có m?t máy tính d?a trên Windows có vai tr? Hyper-V đư?c cài đ?t chuyên bi?t.
 • B?n cài đ?t chuyên bi?t Linux trên m?t máy ?o Hyper-V trên máy tính.
 • B?n c?u h?nh kdump trên Linux VM. Linux VM đ? có các tr?nh đi?u khi?n Linux tích h?p b?n ghi d?ch v?, ho?c d?ng s?n ho?c cài đ?t chuyên bi?t theo cách th? công.
N?u máy ?o Linux treo trong trư?ng h?p này, t?p k?t xu?t l?i t? h?t nhân Linux không t?o ra như mong đ?i.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? Hyper-V không th? lưu tr? hai đ?ng th?i k?t n?i t? các tr?nh đi?u khi?n t?ng h?p cùng đang ch?y bên trong m?t máy ?o.

Khi kdump đư?c c?u h?nh trên m?t máy ?o Linux s? d?ng các b?n ghi d?ch v? tích h?p Linux c?a tr?nh đi?u khi?n t?ng h?p lí (c?n đư?c g?i là storvsc), h?t nhân kexec đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng tr?nh đi?u khi?n tương t?. N?u máy ?o Linux treo, tr?nh đi?u khi?n t?ng h?p lí đư?c lưu tr? trong h?t nhân kexec c? g?ng đ? m? m?t k?t n?i đ?n các nhà cung cấp lưu trữ Hyper-V. Tuy nhiên, Hyper-V không thi?t l?p k?t n?i m?i v? các k?t n?i s?n đ? tr?nh đi?u khi?n lưu tr? tương t? trên máy ?o Linux b? rơi. V? v?y, h?t nhân kexec không th? đ? c?t l?i cho máy ?o Linux b? rơi.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, c?u h?nh h?t nhân kexec b?ng cách s? d?ng các tr?nh đi?u khi?n tiêu chu?n lưu tr? Linux. C?u h?nh này ph?i đư?c th?c hi?n sau khi các kdump ch?c năng đư?c kích ho?t trên m?t máy ?o Linux. ? tư?ng cơ b?n là đ? t?t tr?nh đi?u khi?n Linux tích h?p b?n ghi d?ch v? lưu tr? và sau đó kích ho?t tr?nh đi?u khi?n Linux lưu tr? tiêu chu?n bên trong h?t nhân kexec b?ng cách s? d?ng tham s? prefer_ms_hyper_v t?i đ?a đi?m chi?n lư?c.

Tham s? prefer_ms_hyper_v có th? đư?c s? d?ng đ? ki?m soát hành vi c?a các tr?nh đi?u khi?n tiêu chu?n lưu tr? Linux. Khi tham s? này đư?c thi?t l?p đ? 1 và máy ?o Linux đang ch?y trên Hyper-V, các tr?nh đi?u khi?n tiêu chu?n lưu tr? Linux vô hi?u hóa riêng c?a m?nh và cho phép các tr?nh đi?u khi?n lưu tr? b?n ghi d?ch v? tích h?p Linux, khi?n tr?nh lưu tr?. B?ng cách đ?t tham s? prefer_ms_hyper_v thành 0, tr?nh đi?u khi?n Linux lưu tr? tiêu chu?n đư?c phép ho?t đ?ng. B?i v? các tr?nh đi?u khi?n tiêu chu?n lưu tr? Linux không yêu c?u m?t k?t n?i đ?n Hyper-V, h?t nhân kexec có th? đ? l?i.

B?n phân ph?i Linux khác nhau có các cơ ch? hơi khác nhau đ? xác đ?nh giá tr? c?a prefer_ms_hyper_v. Ph?n sau đây mô t? làm th? nào các tham s? có th? đư?c đ?t cho m?t s? b?n phân ph?i Linux ph? bi?n.

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 5.9

Trong RHEL 5.9, b?n ph?i vư?t qua các tham s? prefer_ms_hyper_v thông qua m?t đ?i s? dòng lệnh h?t nhân đ? các mô-đun ide_core đư?c xây d?ng vào h?t nhân RHEL 5.9. theo m?c đ?nh, tham s? này đư?c kh?i t?o 1, và đi?u này gây ra Linux máy ?o đ? tránh s? d?ng các mô-đun ide_core n?u nó đang ch?y trong m?t môi trư?ng Hyper-V. Ngư?i qu?n tr? có th? đ?t giá tr? tham s? prefer_ms_hyper_v thành 0 đ? tr?nh đi?u khi?n ide_core tr? thành ho?t đ?ng trong quá tr?nh kh?i đ?ng h?t nhân kexec. B?n có th? làm đi?u này b?ng cách thay đ?i n?i dung c?a /etc/kdump.conf.

Đ? thay đ?i n?i dung c?a /etc/kdump.conf, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Ch?y l?nh sau đ? c?u h?nh kdump đ? ghi vào m?c tin thư thoại đ?a phương:

  đư?ng d?n/var/tai n?n
 2. Danh sách đen các tr?nh đi?u khi?n Linux b?n ghi d?ch v? tích h?p trong /etc/kdump.conf. Đi?u này ngăn các tr?nh đi?u khi?n t?i trong h?t nhân kexec. Đ? làm đi?u này, h?y ch?y l?nh sau:

  danh sách đen hv_vmbus hv_storvsc hv_utils hv_netvsc hid_hyperv
 3. C?u h?nh giá tr? th?i gian đ?a b?ng cách ch?y l?nh sau:

  disk_timeout 100
 4. Sau khi các ch?nh s?a c?n thi?t, các t?p tin /etc/kdump.conf trông như th? này:
  đư?ng d?n/var/tai n?n
  core_collector makedumpfile - c - thư-c?p 1 - d 31
  danh sách đen hv_vmbus hv_storvsc hv_utils hv_netvsc hid_hyperv
  disk_timeout 100
 5. S?a đ?i n?i dung c?a các t?p tin /etc/sysconfig/kdump như sau:
  • Thêm ho?c s?a đ?i d?ng sau đây đ? bao g?m prefer_ms_hyperv = 0 đ?i s?:

   KDUMP_COMMANDLINE_APPEND = "irqpoll maxcpus = 1 reset_devices ide_core.prefer_ms_hyperv=0"
  • Sau khi các ch?nh s?a c?n thi?t, các t?p tin /etc/sysconfig/kdump trông như th? này:
   KDUMP_COMMANDLINE = ""

   # Bi?n này cho phép chúng tôi thêm đ?i s? vào dòng lệnh kdump hi?n t?i
   # Như th?c hi?n c? hai KDUMP_COMMANDLINE ? trên, ho?c t?/proc/cmdline

   KDUMP_COMMANDLINE_APPEND = "irqpoll maxcpus = 1 reset_devices ide_core.prefer_ms_hyperv=0"

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.4

Trong RHEL 6.4, b?n ph?i vư?t qua các prefer_ms_hyper_v tham s? cho mô-đun tr?nh đi?u khi?n ata_piix . B?n có th? làm đi?u này b?ng cách thay đ?i n?i dung c?a các t?p tin /etc/kdump.conf.

Đ? thay đ?i n?i dung c?a /etc/kdump.conf, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. C?u h?nh kdump đ? ghi vào m?c tin thư thoại đ?a phương:

  đư?ng d?n/var/tai n?n
 2. Thêm ph? mô-đun ata_piix, sr_mod, sd_mod:

  extra_modules ata_piix sr_mod sd_mod
 3. Danh sách đen Linux b?n ghi d?ch v? tích h?p tr?nh đi?u khi?n trong etc/kdump.conf. Đi?u này ngăn các tr?nh đi?u khi?n n?p vào h?t nhân kexec:

  danh sách đen hv_vmbus hv_storvsc hv_utils hv_netvsc hid_hyperv
 4. Thêm tham s? tùy ch?n đ? vư?t qua các tham s? cho mô-đun ata_piix:

  tùy ch?n ata_piix prefer_ms_hyperv = 0
 5. C?u h?nh giá tr? th?i gian đ?a do đó, nó không ng?ng đáp ?ng (hàng):

  disk_timeout 100
 6. Sau khi các ch?nh s?a c?n thi?t, các t?p tin /etc/kdump.conf trông như th? này:
  đư?ng d?n/var/tai n?n
  core_collector makedumpfile - c - thư-c?p 1 - d 31
  extra_modules ata_piix sr_mod sd_mod
  danh sách đen hv_vmbus hv_storvsc hv_utils hv_netvsc hid_hyperv
  tùy ch?n ata_piix prefer_ms_hyperv = 0
  disk_timeout 100

Ubuntu 12.04(.x)

Trong Ubuntu 12.04 (.x), b?n ph?i vư?t qua các tham s? prefer_ms_hyper_v đ? tr?nh đi?u khi?n ata_piix . B?n có th? làm đi?u này b?ng cách thay đ?i n?i dung c?a các t?p tin /etc/init.d/kdump.

Đ? thay đ?i n?i dung c?a các t?p tin /etc/init.d/kdump, thêm ata_piix. prefer_ms_hyper_v = 0 đ?n các tùy ch?n dòng lệnh kdump:
do_start () {}
….
….
Ph? thêm = "$APPEND kdump_needed maxcpus = 1 irqpoll reset_devices ata_piix.prefer_ms_hyperv=0"

}

SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 SP2(x)

Trong phân ph?i SLES 11 SP2(x), b?n ph?i vư?t qua các tham s? prefer_ms_hyper_v cho tr?nh đi?u khi?n ata_piix . B?n có th? làm đi?u này b?ng cách s?a đ?i n?i dung c?a các t?p tin /etc/sysconfig/kdump như sau:

Thêm ata_piix.prefer_ms_hyper_v=0 đ? KDUMP_COMMANDLINE_APPEND:

KDUMP_COMMANDLINE_APPEND="ata_piix.prefer_ms_hyperv=0"

Sau khi các ch?nh s?a c?n thi?t, các t?p tin /etc/sysconfig/kdump trông như th? này:

KDUMP_COMMANDLINE_APPEND="ata_piix.prefer_ms_hyperv=0"

Thông tin thêm

KDUMP ph?i đư?c c?u h?nh theo tiêu chu?n đó đ? ngh? c?a b?n phân ph?i Linux.

Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2858695 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Sáu 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Hyper-V Server 2008 R2
 • Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 Service Pack 1
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
 • Windows Storage Server 2008 R2
 • Windows Storage Server 2008 R2 Essentials
 • Microsoft Hyper-V Server 2012
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Release Candidate
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows Storage Server 2012 Standard
 • Windows Storage Server 2012 Workgroup
T? khóa: 
kbmt KB2858695 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2858695

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com