Làm th? nào đ? s? d?ng m?t máy ch? Excel RTD v?i DCOM

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 285888 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003 và Microsoft Excel 2002 cung c?p m?t ch?c năng b?ng tính m?i đư?c đ?t tên theo RealTimeData (RTD). RTD cho phép b?n g?i cho m?t máy ch? mô h?nh đ?i tư?ng thành ph?n (COM) t? đ?ng hóa cho l?y d? li?u trong th?i gian th?c. H? ph?c v? RTD này có th? t?n t?i như m?t DLL ActiveX ho?c là m?t exe ch?y trên cùng m?t máy tính đ?a phương ho?c trên m?t máy ch? t? xa. Khi máy ch? RTD ch?y trên m?t máy ch? t? xa, RTD server s? d?ng DCOM đ? giao ti?p v?i Excel.

Chú ý Khi RTD máy ch? ch?y trên m?t máy ch? t? xa, RTD h? ph?c v? ph?i là m?t exe.

Bài vi?t này mô t? cách c?u h?nh DCOM trên c? hai máy ch? t? xa và trên máy tính khách hàng đ?a phương đ? kích ho?t ch?c năng này.

THÔNG TIN THÊM

C?u h?nh DCOM trên các máy ch? t? xa

  1. Đăng k? máy ch? RTD trên máy tính đó s? ph?c v? như là các máy ch? t? xa. Lưu ? r?ng Excel ph?i đư?c cài đ?t trên c? hai t? xa máy ch? và máy tính khách hàng đ?a phương.
  2. Trên thanh tác v?, nh?p vào các B?t đ?u nút, h?y nh?p vào Ch?y, lo?i Dcomcnfg.exe, và sau đó nh?p vào Ok đ? b?t đ?u ti?n ích c?u h?nh DCOM.
  3. Trên các M?c đ?nh b?o m?t tab, ch?nh s?a Quy?n truy nh?p m?c đ?nh và thêm b?t k? ngư?i dùng đư?c phép truy c?p vào máy ch? RTD. Đ?i v?i m?t máy ch? công c?ng RTD, thêm Mọi người cho phép truy nh?p chưa xác đ?nh ngư?i ph?c v? RTD. Thi?t l?p Lo?i truy c?p đ? Cho phép truy c?p.
  4. Thêm các m?c cùng đ? các Cho phép kh?i đ?ng m?c đ?nh danh sách, và thi?t l?p các Lo?i truy c?p đ? Cho phép kh?i đ?ng.
  5. Thêm các m?c cùng đ? các Cho phép c?u h?nh m?c đ?nh danh sách. Đ?i v?i h?u h?t các máy ch? RTD, thi?t l?p các Lo?i truy c?p đ? Đọc nên là đ?. Đ?i v?i các máy ch? RTD s? d?ng registry đ? Lưu thi?t đ?t, nó có th? là c?n thi?t đ? thi?t l?p các Lo?i truy c?p đ? Toàn quyền.

C?u h?nh DCOM trên máy tính khách hàng đ?a phương

  1. Đăng k? máy ch? RTD trên máy tính khách hàng đ?a phương. Cho Excel đ? yêu c?u máy ch? RTD trên máy ch? t? xa, ch? có ProgID và CLSID c?n ph?i đư?c đăng k?.
  2. Ch?y Dcomcnfg.exe trên máy tính khách hàng đ?a phương.
  3. Trên các M?c đ?nh b?o m?t tab, ch?nh s?a các Quy?n truy nh?p m?c đ?nh, và thêm các Mọi người tài kho?n. H? ph?c v? RTD ph?i th?c hi?n cu?c g?i đ? Excel đ? thông báo cho nó khi d? li?u m?i tr? nên có s?n. V? c?a m?t tính năng c?a Windows b?o m?t, cái g?i là "m?t Hop Rule," máy ch? RTD làm cho cu?c g?i Quay l?i Excel khi là ngư?i dùng vô danh. Nếu Mọi người tài kho?n không đư?c li?t kê dư?i Quy?n truy nh?p m?c đ?nh, máy ch? RTD là không th? liên l?c v?i Excel, và RTD công th?c trong Excel tr? v? # N/A.
Sau khi b?n c?u h?nh h? ph?c v? RTD trên c? hai khách hàng đ?a phương máy tính và máy ch? t? xa, b?t đ?u Excel trên máy khách đ?a phương và tham d? các RTD ch?c năng vào m?t t? bào trên m?t b?ng tính. S? d?ng tham s? th? hai c?a RTD ch?c năng đ? xác đ?nh các máy ch? t? xa mà máy ch? RTD đư?c cài đ?t:
= RTD ("RTDEXE.RTDServer","remoteserver","AAA")

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Excel và RTD máy ch?, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
285339Làm th? nào đ? t?o m?t máy ch? RealTimeData cho Excel

Thu?c tính

ID c?a bài: 285888 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Office Excel 2007
  • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbdcom kbhowto kbmt KB285888 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:285888

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com