Làm th? nào đ? g? r?i các v?n đ? tương thích chương tr?nh trong Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 285909 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? ph? bi?n nh?t v?n đ? tương thích chương tr?nh mà b?n có th? g?p trên Windows XP c?a b?n d?a trên máy tính. V?n đ? tương thích chương tr?nh thư?ng đư?c g?i là "?ng d?ng" v?n đ? tương thích.

THÔNG TIN THÊM

Đ? kh?c ph?c v?n đ? tương thích chương tr?nh, h?y th? m?t ho?c thêm các phương pháp sau đây:

Ki?m tra Internet cho các b?n c?p nh?t ho?c s?a ch?a

Ki?m tra trang Web c?a nhà s?n xu?t c?a chương tr?nh đ? xem n?u m?t C?p Nh?t ho?c s?a ch?a có s?n. Truy c?p vào sau đây c?a Microsoft Windows Update Web Trang web đ? xác đ?nh li?u m?t s?a ch?a có s?n cho chương tr?nh:
http://update.microsoft.com

S? d?ng trương m?c ngư?i qu?n tr? đ? cài đ?t chương tr?nh

Nhi?u chương tr?nh ph?i đư?c cài đ?t b?ng cách s? d?ng ngư?i qu?n tr? tài kho?n. Đi?u này là do nhi?u chương tr?nh đư?c vi?t đ? s? d?ng v?i Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 Second Edition, ho?c Microsoft Windows Millennium Edition. Các h? đi?u hành không có m?t ngư?i qu?n tr? ho?c h?n ch? tài kho?n.

Đăng xu?t ngư?i dùng t?t c? ngo?i tr? tài kho?n s? cài đ?t chương tr?nh

Chuy?n nhanh ngư?i dùng tính năng là m?i cho Windows XP, và h?u h?t các chương tr?nh c? hơn đư?c không đư?c thi?t k? đ? h? tr? tính năng này. N?u nhi?u ngư?i dùng đăng nh?p vào máy tính c?a b?n, đăng xu?t kh?i t?t c? m?i ngư?i tr? tài kho?n s? cài đ?t chương tr?nh.

S? d?ng chương tr?nh Compatibility Wizard

B?n có th? s? d?ng chương tr?nh Compatibility Wizard đ? ki?m tra chương tr?nh c?a b?n trong ch? đ? khác nhau (môi trư?ng) và v?i cài đ?t. Ví d?, n?u chương tr?nh đư?c thi?t k? đ? ch?y trên Windows 95, set tính tương thích ch? đ? Windows 95, và sau đó th? ch?y chương tr?nh c?a b?n m?t l?n n?a. N?u chương tr?nh ch?y thành công trong ch? đ? đó, chương tr?nh s? b?t đ?u trong ch? đ? đó m?i l?n. Thu?t s? c?ng s? nh?c b?n th? cài đ?t khác nhau, như là chuy?n đ?i các hi?n th? 256 màu và đ? phân gi?i màn h?nh đ? 640 c?a 480 pixel. Cho thông tin thêm v? cách s? d?ng chương tr?nh Compatibility thu?t s?, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong các ki?n th?c Microsoft Cơ s?:
301911Làm th? nào đ? s? d?ng chương tr?nh Compatibility Wizard trong Windows XP

S? d?ng phiên b?n m?i nh?t c?a Microsoft máy ?o (VM) cho Java

N?u chương tr?nh s? d?ng Microsoft máy ?o (VM) cho Java, b?n có th? t?i phiên b?n m?i nh?t c?a máy ?o.

Các v?n đ? v?i ph?n m?m này đư?c li?t kê như là tương thích v?i Windows XP

N?u b?n nâng c?p lên Windows XP t? Windows 95, Windows 98, Windows 98 Second Edition, Windows Millennium Edition, Microsoft Windows NT ho?c Microsoft Windows 2000 và b?n đang g?p v?n đ? v?i ph?n m?m này đư?c li?t kê như là tương thích v?i Windows XP, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Lo?i b? ph?n m?m.
 2. Cài đ?t l?i ph?n m?m.
 3. N?u v?n đ? không đư?c gi?i quy?t, h?y liên h? v?i ph?n m?m c?a b?n nhà s?n xu?t đ? h?i v? làm th? nào đ? b?ng tay g? b? chương tr?nh. Ví d?, b?n s? c?n ph?i bi?t làm th? nào đ? xóa thư m?c cho chương tr?nh và các m?c đăng k? đ? đư?c th?c hi?n b?i chương tr?nh khác. Ngoài ra, yêu c?u ph?n m?m c?a b?n nhà s?n xu?t v? s? s?n có c?a m?t s?a ch?a cho v?n đ? này, và sau đó cài đ?t l?i chương tr?nh.

S? d?ng b? công c? tương thích ?ng d?ng, phiên b?n 2.6

?ng d?ng Compatibility Toolkit 2.6 ch?a tài li?u và công c? mà s? giúp b?n ch?n đoán và gi?i quy?t v?n đ? chương tr?nh tương thích v?i Windows XP. Liên h? v?i đ?i l? ph?n m?m c?a b?n đ? t?m hi?u v? s? s?n có c?a m?t b?n nâng c?p c?a chương tr?nh c?a b?n n?u nó không ch?y đúng sau khi b?n th? nghi?m nó v?i B? công c? tương thích ?ng d?ng. Cho thông tin b? sung v? b? công c? tương thích ?ng d?ng, b?m các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
294895Làm th? nào đ? có đư?c Windows Application Compatibility Toolkit.

Làm th? nào đ? kh?c ph?c các v?n đ? v?i các tr? chơi

Đ? kh?c ph?c các v?n đ? v?i các tr? chơi, s? d?ng m?t ho?c nhi?u các phương pháp sau đây:
 • N?u b?n cài đ?t m?t tr? chơi b?ng cách s? d?ng tài kho?n qu?n tr?, b?n có th? ph?i đăng nh?p v?i trương m?c qu?n tr? viên trư?c khi b?n có th? chơi các tr? chơi.
 • M?t s? tr? chơi không ch?y ho?c không ch?y t?t tr? khi b?n cài đ?t toàn b? tr? chơi trên đ?a c?ng c?a b?n. V?n đ? có th? là gi?i quy?t ho?c tr? chơi hi?u su?t có th? c?i thi?n n?u b?n cài đ?t toàn b? tr? chơi trên đ?a c?ng c?a b?n.
 • M?t s? chương tr?nh, ch?ng h?n như ngư?i chơi DVD và tr? chơi, yêu c?u h? tr? OpenGL tiêu chu?n đ? hi?n th? ba chi?u đ? h?a. Khi b?n c? g?ng ch?y các chương tr?nh này trên máy tính d?a trên Windows XP c?a b?n, b?n có th? kinh nghi?m m?t s? ho?c t?t c? các tri?u ch?ng sau đây:
  • Chương tr?nh không ch?y.
  • Màn h?nh xu?t hi?n răng cưa.
  • Tinh khi?t màu là m?t tích.
  • S?c thái khác nhau c?a màu s?c không đư?c hi?n th? đ? cung c?p cho các h?nh ba chi?u.
  • M?t s? ho?c t?t c? các màu s?c đư?c hi?n th? không chính xác.
  Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y C?p Nh?t v? màn h?nh c?a b?n tr?nh đi?u khi?n.

 • N?u chương tr?nh là m?t tr? chơi s? d?ng DirectX, ch?c ch?n r?ng b?n đang s? d?ng phiên b?n m?i nh?t c?a DirectX. Ngoài ra, ki?m tra các trang Web c?a các nhà s?n xu?t c?a b? đi?u h?p video ho?c card âm thanh c?a b?n đ? xem n?u m?i hơn tr?nh đi?u khi?n có s?n cho h?. Nói chung, b?t c? khi nào b?n có th? có đư?c tr?nh đi?u khi?n m?i hơn cho thi?t b? c?a b?n, b?n có th? mu?n làm như v?y.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ch? đ? liên quan, b?m vào bài vi?t sau đây các con s? đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
292533Làm th? nào đ? s? d?ng Windows chương tr?nh Compatibility mode trong Windows XP
285912 Chương tr?nh yêu c?u h? tr? OpenGL không th? ch?y trong Windows XP
286575 "Đư?c thi?t k? cho Microsoft Windows XP" ?ng d?ng th? nghi?m khuôn kh?
283576 M?t thông báo l?i đư?c hi?n th? khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t ho?c g? b? ho?c chơi m?t tr? chơi
294895 Làm th? nào đ? có đư?c Windows Application Compatibility Toolkit
301455 Không th? đăng nh?p vào trang Web ho?c truy c?p vào m?t s? d?ch v? Trang Web
301494 M?t s? chương tr?nh có th? không t?o các phím t?t cho t?t c? ngư?i dùng chuy?n nhanh ngư?i dùng
290249 Các chương tr?nh hi?n th? không chính xác sau khi s? d?ng chuy?n nhanh ngư?i dùng
298336 Chương tr?nh ho?c tr? chơi c?a b?n có th? chuy?n âm thanh c?a nó đ?n ngư?i dùng khác
300820 M?t s? chương tr?nh ch?y đ?ng th?i trên nhi?u tài kho?n ngư?i dùng

Thu?c tính

ID c?a bài: 285909 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kburl kbregistry kbenv kberrmsg kbhowto kbsetup kbsound kbtshoot kbmt KB285909 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:285909

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com